Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár VI. kötet

001. Arnulf császár és keleti-frank király okmánya, melylyel a salzburgi érsekségnek megyéjét megerősítvén, azon városokat es javakat is felemlíti, melyek, a kesőbbi Magyarország területén, ahhoz közvetlenül a honfoglalás előtt tartoztak. 890. 002. Endre jádrai priornak (városi főnöknek) végrendelete. 908. 003. X. János pápa levele, meylyel Tamiszló a horvátok királyát, Mihály chulmiai herczeget, János salonai (spalatoi) érseket, és az összes szlavoniai-dalmat nemzetet buzdítja, hogy az igaz keresztyén hithez szilárdul ragaszkodjanak, s követeihez, János an004. X. János pápa levele, melylyel János salonai (spalatoi) érseket és ennek suffraganeus püspökeit felszólítja, hogy a római egyház szokásait híven kövessék. 925. körül. 005. A 925-ki spalatoi nemzeti zsinat határozatai. 006. X. János pápának a 925-ki spalatoi nemzeti zsinat határozataira vonatkozó levele. 925. után. 007. Madalbert pápai követ intézkedései Dalmátiának egyházi ügyeiben, melyeket IV. Leo pápa helybenhágy. 928. 008. VI. Leo pápának bullája, melylyel a dalmátiai püspököknek meghagyja, hogy János spalatoi érsek felsőbbségét elismerjék, és püspöki jogaik gyakorlásában megyéjök határain túl ne terjeszkedjenek. 928–929. 009. A luxeuil-i (Luxoviensis) frankországi monostor alapítására és dotatiójára vonatkozó okmány, melyben a magyarok X. századi hadjáratairól említés tétetik. Vonatkozás 937-re. 010. Vilmos mainczi érsek II. Agapitus pápához Németország külső és belső bajairól írván, különösen a magyarok ellenségeskedéseire vonatkozik. 955. 011. I. Otto császár a prágai püspökséget alapítván, annak határait részletesen kijelöli. (IV. Henrik római-német császárnak 1086-ki okmánya szerint.) 973. körül. 012. Pincias és rokonai, bolgár menekültek, az urulkodó családból, Spalatóba sz. Mihály templomát építik. 994. 013. Ünnepélyes okmány, mely ugyanazon alapítványt részletesebben meghatározza. 1000. 014. Arbe sziget közönsége arra kötelezi magát, hogy a velenczei dogenek évenként adót szolgáltat. 1018. 015. Pál spalatoi érsek végrendelete. 1020. 016. Péter diákon adománya a spalatoi szent Péter monostora számára. 1024. 017. Birtokcsere Jadrában Trasus szent grisogoni apát és Konstantin fiai közt. 1033. 018. A bakonyéli apátság birtokállapota szent István király adományozása alapján. 1036. 019. Krescimir horvát-dalmátiai király adománya a belgrádi (tengerfehervári) apátság számára. 1059. 020. A keszeni község Sz. Mihály monostorának Sansigóban a neumei szigeteket adományozza. 1071. 021. Péter sidragai zsupán és testvére Slavizo a Jadra melletti szent chrysogoni monostort földbirtokkal adományozzák meg. 1072. 022. Posil, Adam fiának adománya a Jadra meletti szent chrysogoni monostor számára. 1072–1280. 023. Girard pápai követnek határozata, melylyel Pétert szent grysogoni apátot sz. János czéllájának birtokában védi, 1075. 024. Zvojnimir horvát-dalmatiai király Lőrincz spalatoi érseknek a putaloi sz. György templomát adományozza. 1076. 025. Praestantius belgrádi (tenger-fehérvári) püspöknek adománya a székvárosa melletti evang. sz.-jánosi monostor számára. 1076. 026. Zirmus spalatoi prior, vagyis városi főnöknek végrendelete 1078. 027. Zerni Péter Spalatóban szent Péter templomát építi és megadományozza. 1080. 028. Zvoinimir horvát-dalmátiai király a spalatoi szent benedeki apáczazárdát megadományozza Pustizza nevű földdel 1084. 029. Lőrincz spalatoi érsek és az ottani városi község, a szent-Istváni apátságnak a városban bizonyos helyiséget átengednek. 1085. 030. Szent László király a tihanyi apátság birtokát és jogosítványait megerősíti. 1093. 031. Itéletlevél a File bán és a cháky-i nemesek közti birtokvitáról (Kálmán király korából) 1095–1114. 032. Gergely nonai és Vilmos absari püspökök Krescentius spalatoi érseknek hűséget és engedelmességet fogadnak. 1099–1103. 033. II. Paschalis pápa a pannonhalmi szent benedeki apátság jogait megerősítvén, azt az apostoli szék pártfogásába veszi. 1103. 034. Törvénykezési tárgyalás a dalmatiai tartományi zsinaton Jadrában, melyben Lőrincz esztergami érsek részt vett. 1103. 035. Kálmán király oklevelének töredéke a nyitramegyei Kér helységről. 1113. 036. Itéletelevél a pannonhalmi szent-benedeki apátság birtokviszonyairól. 1105–1114. 037. Gerdo ragusai bírónak itélete, melylyel Szent Márton birtokát a szent benedeki lacromai monostornak oda itéli. 1114. 038. Falieri Ordelafo velenczei dogenek privilegiuma az Evangelista szent János belgrádi (tengerfehérvári) monostor számára. 1116. 039. Ursacius cattaroi püspöknek adománya szent Triphon ottani templom számára. 1124. 040. Mihály jadrai püspök sz. Kozma és Damián templomát átengedi a belgrádi (tengerfehérvári) barátoknak. 1129. 041. Hodának adománya a pannonhalmi szent benedeki apátság számára. 1137. 042. Henrik pápai követ okmánya a spalatoi szent-istváni monostor barátai és az ottani kanonokok közti barátságos egyezkedésről, 1145. körül. 043. Gaudius salonai (spalatoi) érsek végrendelete. 1150. 044. III. Jenő pápa Endre ragusai érsekhez. 1150 körül. 045. L. soproni főispán rendelete Egyed ispánjához, hogy Tamás kalmár jogainak eleget tegyen. 1150. körül. 046. IV. Anasztáz pápa bullája, melylyel a jadrai érseki széket megerősíti. 1154. 047. István, Adorján fiának végrendelete, a Garam melletti szent-Benedeki monostor javára 1156. körül. 048. II. Geiza király okmánya, melylyel az esztergami egyháznak a nánai és párkányi királyi sóvámot adományozza. 1157. 049. I. Frigyes római-német császár Ottokár stajeri herczeghez megbizottakat küld, hogy vele, s a cseh királylyal és az ausztriai herczeggel Magyarország tekintetében tanácskozzanak. 1157. 050. Adorián pápa megerősíti a ragusai érseki megye hatósági jogosítványait, 1158. 051. Borics bán megerősíti a lacromai benedekrendi monostornak Meleda szigetén sz. Pongrácz temploma birtokát. 1158. 052. I. Frigyes római-német császár, a IV. Adorján pápa halála után az új pápa választásnál beállt egyenetlenségek kiegyenlítése végett Páviában zsinatot tartandó, e czélra a franczia, angol, spanyol és magyar királyok közremunkálását szükségesnek tartja.053. Frigyes császár a páviai zsinatra Roland bibornokot (a későbbi III. Sándor pápát) meghívja. 1159. 054. A páviai egyházi zsinat határozatai. 1160. 055. I. Frigyes császár a paviai zsinat után IV. Victor pápáról említést tévén, felhozza, hogy annak obedientiájához Magyarország is tartozik, 1160. 056. Absolon spalatoi érsek levele, melylyel a spalatoi papságot és népet tudósítja, hogy II. Geiza királynál és fia István herczegnél mi járatban van 1160. 057. II. Geiza király felszóllítja Eberhardot salzburgi érseket, hogy egyetértésben legyenek. 1161. 058. Eberhard salzburgi érsek válasza. 1161. 059. Farkas Paznan fiának végrendelete a Garam melletti szent-benedeki apátság javára, melyet III. István király megerősít, 1165. körül. 060. Micheli Vital vdenczei doge Arbe város és sziget szabadságait megerősíti. 1161. 061. Malo cattaroi püspök okmánya szent Trifon cattaroi főegyháza beszenteléséről. 1166. 062. III. Sándor pápa levele Albert bibrnok és apostoli követhez. 1167. 063. III. Sándor pápa a ragusai egyházat és annak jogait az apostoli szék különös pártfogása alá veszi. 1167. 064. III. Sándor pápa meghagyja a politanai, suacenai és drivaszti püspököknek, és híveiknek, hogy a ragusai érseknek engedelmeskedjenek. 1167. 065. III. Sándor pápa rendelete a dulcinai es antibarri-i püspökségek papságának, ugyanazon érdemben. 1167. 066. Lampridius jádrai érsek, és Morosini Domonkos jádrai gróf itélete a jádrai Szent Plato és Boldogságos asszony apáczazárdák közt. 1167. 067. Almissa kenéze és emberei békességet esküsznek Cattaro város községének. 1167. 068. III. Sándor pápa utasítása Gellért spalatoi érsekhez. 1168. 069. III. Sándor pápa Gellért spalatoi érseknek meghagyja, hogy a sebenicoiakat arra szorítsa, hogy Guofrid, Bonumir fiának azt visszaadják, mit tőle elvettek. 1169. 070. III. Sándor pápának utasítása Gellért spalatoi érsekhez, hogy ez egyházi hatalmát miként gyakorolja, 1170. 071. III. Sándor levele a spalatoi káptalanhoz egy javadalmától megfosztott kanonok visszahelyezése tárgyában. 1170. 072. Gellért spalatoi érsek papságának tudtul adja, hogy legközelebb székhelyébe vissza fog térni. 1172. 073. Peter áldozár adakozása sz. Mihály temploma számára Spalatóban. 1173. 074. Egy bolognai kanonok levele Rainer spalatoi érsekhez, melyben szerencsekivánatait kifejezi. 1175. 075. Spalatóban a szent Péter monostora és több ottani lakos közti egyenetlenségek elintézése. 1176. 076. Jánosnak adománya szent Mihály temploma számára Spalatóban. 1176. 077. III. Sándor a spalatoi érseknek és a traui püspöknek meghagyja, hogy azon kalózokat, kik Rajmundot pápai aldiákont kirabolták, arra szorítsák, hogy az elrabolt tárgyakat visszaszolgáltassák. 1177. 078. Azon tárgyaknak jegyzéke, melyek Rajmund pápai aldiakontól elraboltattak. 1177. 079. III. Sándor pápa a spalatoi érseket arról tudósítja, hogy a közte és a jádrai érsek közt keletkezett egyenetlenségek elintézését Rajmund pápai aldiákonra bízta. 1177. 080. Rajmund bibornok és pápai követ a spalatoi tartományi zsinatot egybehívja. 1177. 081. Lampridius jádrai érsek levele a Spalatóban tartandó zsinat ügyében 1177. 082. Lampridius jádrai érsek és Jádra város előjárói, mint választott birák Kesse sziget birtokáról itéletet hoznak. 1177. 083. A nónai püspök és papság nyilatkozata a papság törvénykezési kiváltságáról. 1177. 084. Máté nónai püspök a spalatoi érseket kéri, hogy őt a pápa előtt az ellene támasztott hamis feladásra nézve pártfogolja. 1177. 085. Gergely antibari érsek, a spalatoi egyház primási főnökségét elismeri. 1178. 086. III. Sándor pápa nyilatkozata, hogy a jádrai érsek a gradoi patriarcha primási főnöksége alatt álljon. 1179. 087. III. Sándor pápa a jádrai érsek felszentelése tárgyában nyilatkozik. 1179. 088. Malichnik tengermelléki zsupánnak és rokonainak egyezkedése Arbe sziget közönségével. 1179. 089. Gergely antibari érsek levele Valter spalatoi kanonok és pápai követhez, melyben a spalatoi egyház primási főnökségét elismervén, megyéjének megszorult viszonyairól panaszkodik. 1180. 090. Izsák, a spalatoi érsek helyettesének itélete az ottani szent Péter monostor birtokának tárgyában. 1180. 091. III. Sádor pápa a Buci szigeten lévő, sz. Szilveszter apátságát apostoli pártfogásába veszi. 1181. 092. III. Sándor pápa Miroszlavot tacholmi (? zachulmi) zsupánt felszóllítja, hogy az egyházat ne háborgassa, s hogy a spalatoi érseknek a tőle elvett pénzt visszaadja. 1181. 093. III. Sándor pápa Theobald aldiakont apostoli követnek küldi Dalmátiába. 1181. körül. 094. Mihály scardonai püspök és bírótársainak itélete, Buniani-ban levő birtokról, a Scardonába áttelepedett belgrádi (tengerfehérvári) apáczák számára. 1181. 095. Az Esztergam melleti Szent István és Tokod helységek határai. 1181. 096. III. Béla király, Péter spalatoi érsek és Szalók nemzetségbőli Baya kértére, a Pécs melletti szent háromság, és az okuri minden szentek monostorait Temes föld birtokában megerősíti. 1183. 097. III. Orbán pápa a boisce-i kereszteseket az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1184. 098. III. Béla király Sanad nejének végintézkedését a zobori apátság számára megerősíti. 1185. 099. III. Orbán pápa bullája a lesinai püspökség, suffragani állása tárgyában, 1185. 100. Nyilatkozat Arbe sziget szokásos jogáról, 1185. 101. Az 1185-ki spalatói tartományi zsinatnak aktái. 102. III. Béla király megerősíti Hudának végrendeletét, mellyel ez több szolgáját szabadon bocsátja. 1136. 103. III. Béla király megerősíti a vajkaiak szabadságát. 1186. 104. III. Béla, királynak okmánya 13 szabad udvarnok számára Locsmán megyében. 1186. 105. Ragusa város, és Neman szerb nagyzsupán közti békekötés. 1186. 106. III. Orbán pápa bullája az esztergami szent János rendű lovagok számára. 1187. 107. A velenczeiek a Magyarország elleni háborúra készűlnek. 1187. 108. III. Kelemen pápa a jádrai szent grisogoni apátság birtokát pártfogásába veszi. 1189. 109. III. Kelemen pápa meginti Ragusa város községét, hogy az ottani érsek iránt kellő tisztelettel legyen. 1189. 110. Spilanoban, Trau mellett szent Mária templomának alapító okmánya. 1189. 111. A Diepold passaui püspök és Henrik formbachi apát közti egyezkedes. 1189. 112. Jádra város és Arbe sziget közti egyezkedés, az igazság kölcsönös szolgáltatásáról. 1190. 113. III. Kelemen pápa a spalatoi érseknek a palliumot átküldvén, érsekségének jogait és birtokát az apostoli szék pártfogása alá helyezi. 1191. 114. III. Czelestin pápa az esztergami érseket a koronázási, és a királyi udvar személyzete feletti lelki hatóság jogában megerősíti, s az erdélyi szászok ujonan alapított prépostságát helyben hagyja. 1191. 115. III. Béla király a pannonhalmi apátságot évenkénti három hajó sóval adományozza meg. 1192. 116. Chaza a spalatoi szent Benedeki zárda fejedelem-asszonya, Péter érsek itéletének folytán Aballo nevű birtokát esküvel bebizonyítja. 1192. 117. Foscarini Péter, a velenczei doge nevében, Arbe szigetét arról biztosítja, hogy jogai és szabadságai fenn fognak tartatni. 1193. 118. A templomrendüeknek egyezkedése sz. Domián és Kozma knini monostorával bizonyos földek birtokáról. 1194. 119. III. Béla király adománya a pilisi monostor számára. 1173–1196. 120. III. Czelestin pápa Vincze, sz.grizogoni jádrai apátnak, az egyházi hatóság jelvényeinek használását megengedi. 1196. 121. III. Czelestin pápa a spalatoi érsek és megyéjének papsága közti egyenetlenségek elintézését helyben hagyja. 1196. 122. A spalatoi káptalan küldötteinek, kik Romába indultak, hogy az érsekkel fennforgó egyenetlenségek tárgyában eljárjanak, jelentése. 1196. 123. III. Czelestin pápa a scardonai és a knini püspököknek meghagyja, hogy a spalatoi érsek és kanonokok közti egyenetlenségek tárgyában vizsgálatot tegyenek. 1196. 124. Imre király sz. Gothard monostorának alapítványi birtokát megerősíti. 1198. 125. III. Incze pápa Vulcán dalmátiai és diocliai fejedelemnek követeit ajánlja. 1198. 126. III. Incze pápa a traui püspöknek és káptalannak megírja hogy P. nevű áldozár a szerzeti fogadás alól felmentetett. 1198. 127. Imre királynak levele III. Incze pápához, melyben magát több ellene támasztott panasz tekintetében igazolja. 1199. 128. III. Incze pápa Joannitius a bolgárok uralkodoját felszóllítja, hogy a római széknek követét, ki hozzá elküldetett, tisztelettel fogadja. 1199. 129. III. Incze pápa a spalatoi káptalannak meghagyja, hogy a lesinai püspökség érdekei felett őrködjön. 1199. 130. III. Incze pápa Henriket, kolosi esperestet és esperestségét az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1199. 131. III. Incze pápa megerősíti a templomrendűek birtokegyezkedését a szent Kozma és Damian kolostorával. 1199. 132. III. Incze pápa a ragusai érseket és suffragan püspökeit a szent föld segítségére felszóllítja. 1199. 133. I. Otakar cseh királynak levele III. Incze pápához, melyben jelentvén, hogy előbbi egybekelése egy közeli rokonával semmis házasság volt, házasságát Konstancziával, Imre magyar királynak nővérével, helybenhagyatni kéri. 1199. 134. Gergely diákonbibornoknak levele a spalatoi papsághoz és néphez, melyben az új lesinai püspök számára azoknak segitségét kikéri. 1199. 135. Békekötés Ragusa és Ancona tengeri városok közt. 1199. 136. III. Incze pápa a ragusai egyházi tartomány összes híveit a keresztes hadjáratra felszólítja. 1200. 137. III. Incze pápa a spalatoi érseknek meghagyja, hogy Miklós volt lesinai püspök ellen a kiközösítési itéletet közzé tegye. 1200. 138. A pápai követek az apostoli szék nevében a lacromai apátot az egyházi hatalom jelvényeinek használásában megerősítik. 1200. 139. Cattaro város községének adóssági viszonyok szabályozását tartalmazó helyhatósági statutuma. 1200. 140. Oszl comes kiadványa bizonyos földről, melyet felméretett. XII. századnak végéből. 141. Bento beuri lakosnak végintézkedése. XII. század végéből. 142. I. Przesyszl Otakar cseh királynak adománya, neje, Konstantia királyné, III. Béla magyar király leányának hozzájárultával. 1201. 143. Imre király adománya az esztergami káptalan számára. 1202. 144. III. Incze pápa Bernát spalatoi érseknek és János pápai káplánnak meghagyja, hogy Boszniában a keresztyén hit tárgyában vizsgálatot tegyenek és intézkedjenek. 1202. 145. Joannitius Bolgárország uralkodójának válasza III. Incze pápa 128. sz. a. levelére. 1202. 146. III. Incze pápának válasza Joannitius, a bolgárok uralkodójának 145. sz. a. levelére. 1202. 147. Bazilius zagorai, azaz bolgárországi érseknek levele III. Incze pápához. 1202. 148. III. Incze pápának válasza Bazilius zagorai érsek levelére. 1202. 149. Bellota bolgár főnöknek levele III. Incze pápához. 1202. 150. III. Incze pápa válasza. 1202. 151. III. Incze pápának levele a franczia keresztesekhez, kik Jádrát a velenczeiek számára elfoglalták, melylyel őket kellő elégtételre kötelezi. 1202. végén. 152. Imre király levele III. Incze pápához, melylyel a Jádra tekintetében tett intezkedésekért köszönetet mondván, a pápát arra kéri, hogy az esztergami érsekre az apostoli szék követségét ne bízza. 1203. 153. A franczia keresztesek nyilatkozata III. Incze pápa 150. sz. alatti határozatára. 1203. 154. Ugyanazoknak jelentése III. Incze pápához ugyanazon tárgyban. 1203. 155. III. Incze pápának levele ugyanazon tárgyban a franczia keresztesek vezéreihez. 1203. 156. III. Incze pápának levele a franczia keresztesekhez ugyanazon tárgyban. 1203. 157. A franczia és velenczei keresztesek levele III. Incze pápához, melylyel Jádra is Konstantinápoly városoknak elfoglalását jelentik. 1203. 158. III. Incze pápának másik levele ugyanazokhoz, 1203. 159. III. Incze pápának rendelete a soissonsi és a troyi püspökökhez fentebbi határozatának foganatosítása végett. 1203. 160. III. Incze pápának levele ugyanazokhoz ugyanazon ügyben. 1208. 161. III. Incze pápának levele az yorki érsekhez a cerleoli püspöki székhez áthelyezett ragusai érsek jogainak tekintetéből. 1203. 162. Joannitius bolgár uralkodónak levele III. Ineze pápához, mellyel magát a római széknek aláveti. 1203. 163. Bazilius zagorai érseknek hasontartalmu levele ugyanahhoz. 1203. 164. III. Incze, pápának válasza a zagorai érseknek. 1203. 165. III. Incze pápának válasza Jaannitiusnak. 1203. 166. Jádra város községe magát a velenczei köztársaságnak aláveti. 1203. 167. Jádra városi községének adománya szent Kozma és Dámián kolostora számára. 1203. 168. III. Incze pápának bullája, melylyel Joannitius a bolgárok uralkodójának koronázására iránt intézkedik. 1204. 169. III. Incze pápának levele a bolgárországi érsekhez ugyanazon tárgyban. 1204. 170. III. Incze pápának hasonló tárgyu levele ugyanahhoz. 1204. 171. Joannitius a bolgárok uralkodójának okmánya, melylyel a római széknek hódol. 1204. 172. Bazilius ternovai érseknek levele, melylyel III. Incze pápát a vele történtekről értesíti. 1204. 173. A bolgárországi érsekeknek és püspököknek hódoló levele III. Incze pápához. 1204. 174. Joannitius Bolgárország uralkodójának levele III. Incze pápához ugyanazon tárgyban. 1204. 175. III. Incze pápának válasza Joannitiushoz. 1204. 176. III. Incze pápának válasza a bolgárországi érsekek és püspökökhez. 1204. 177. III. Incze pápának intézkedése az iránt, hogy mikép a pallium a bolgárországi érseknek átadattassék. 1204. 178. III. Incze pápa Anastasius belebusdi-i bolgárországi érseknek is küldi a palliumot. 1204. 179. Bazilius ternovai érseknek esküje a római széknek. 1204. 180. III. Incze pápának bullája, melylyel Joannitius a bolgárok királyának a zászlót küldi. 1204. 181. Joannitius a bolgárok uralkodójának levele, melylyel III. Incze pápának jelenti, hogy Leo bibornoktól a koronát átvette. 1204. 182. Bazilius ternovai érseknek levele, melylyel III. Incze pápának jelenti, hogy Leo bibornok által felszenteltetett. 1204. 183. III. Incze pápának levele Dandolo Henrik velenczei dogehez a jádrai és konstantinápolyi események tárgyában. 1204. 184. Dandolo Henrik velenczei dogének levele, melylyel magát III. Incze pápa előtt ugyanazon tárgyban mentegeti. 1204. 185. II. Endre király Lukács, Hozug, Vata és Péter vasvári jobbágyok számára, őseiknek II. Géza király általi felszabaditását helybenhagyja. 1205. 186. III. Incze pápának levele, melylyel a kalocsai érsekség suffragan püspökeit felszóllítja, hogy László, Imre király hálrahagyott fiának hívei maradjanak. 1205. 187. Henrik a konstantinápolyi latin császárság kormányzójának levele III. Incze pápához, Balduin császárnak a bolgárok általi elfogatásáról, 1205. 188. III. Incze pápának levele Henrik, a konstantinápolyi latin császárság kormányzójához, melylyel őt felszóllítja, hogy a bolgárok uralkodójával békességet kössön. 1205. 189. Arbe sziget és Segnia város békességet kötnek. 1205. 190. Zelovellus ragusai comesnek levele Spalato város községéhez, az igazság szolgáltatása, tárgyában. 1205. körül. 191. II. Endre király János esztergami érseknek adományozza Guerla helységet. 1206. 192. III. Incze pápának határozata a spalatoi érsek és káptalan közti egyenetlenségek tárgyában. 1206. 193. III. Incze pápának intézkedései a velenczeiek ellen Jádra elfoglalásáért. 1206. 194. II. Endre király megerősíti Spalato dalmatiai városnak régi szabadságait. 1207. 195. II. Endre királynak adománya Miska comes számára. 1207. körül. 196. III. Incze pápának levele Joannitius, a bolgárok uralkodójához, melylyel őt felszóllítja, hogy a konstantinápolyi latin császársággal békességet tartson. 1207. 197. III. Incze pápának levele Galiczia és Lodomeria érsekei-, püspökei- is lakosaihoz, kikhez a szent-vitáli bibornokot apostoli követűl küldött, hogy az egyház egységéhez térjenek. 1207. 198. Jegyzői okmány a tihanyi apátságnak adományozott földnek eladásáról. 1207. 199. Ünnepélyes okmány, mely által a Bubianiban, Jádra mellett, sz. Péter tiszteletére felszentelt kápolna a Pasman dalmatiai szigetén fekvő sz. Dámián-apátsághoz kapcsoltatik. 1207. 200. Bertalan scardonai püspök ezen apátságot a bubnianoi sz. Péter templomnak birtokában megerősíti. 1207. 201. II. Endre királynak Chof nevű helységet tárgyazó adománylevele Potho mosonyi főispán számára. 1208. 202. III. Incze pápának levele a ragusai érsek és a traui esperesthez, melylyel a templomrendiek ellen hozott ítéletet megsemmisíti. 1208. 203. III. Incze pápa bullája a vallis Flaviana czímű vidéken szent Egyed tiszteletére fennálló benedekrendű apátság és fiokapátságainak (ezek közt a magyar somogyvidéki sz.-egyedi apátságnak) számára, megerősíti privilegiumait. 1208. 204. Viola apácza-fejedelemasszony helybenhagyja a bubianoi kápolnának 199. sz. a. átengedését. 1208. 205. II. Endre királynak adománya Chepan nádor számára. 1209. 206. II. Endre király Poch nádort Challó nevű jószágnak birtokában megerősíti. 1209. 207. III. Incze a Pasman dalmatiai szigeten fekvő, sz. Kozma és Damiáni apátságnak birtokát megerősíti és az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1209. 208. III. Incze pápának levele Ziani Péter velenczei dogéhez, melyben felszólítja, hogy Jadra visszaszolgáltatása által, az apostoli szék kivánatát teljesítse. 1209. 209. A sz. István első vértanu Nagyvárad melletti konventje bizonyságot tesz arról, hogy Durug comesnek fiai Ecsedet sógorukra Gyulára, Gyulának fiára átruházták. 1209. 210. Tamás nyitrai főispán és a király által kiküldött biró előtt, az esztergami káptalan és a Garam melletti szent-benedeki apátság közti Susolul helységet tárgyazó per elintéztetik. 1209. 211. II. Endre király Novák nevű birtokot Pócs nádornak adományozza. 1210. 212. III. Incze pápának bullája, melylyel az ausztriai sz. Kereszt apátságot szabadságaiban, s ausztriai és magyarországi birtokában megerősíti és az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1210. 213. II. Endre királynak sóadománya a pannonhalmi apátság számára. 1211. 214. III. Incze pápa az esztergami káptalant a János esztergami érsek által adományozott nagyszombati templom birtokában megerősíti. 1211. 215. III. Incze az esztergami káptalant értesíti, hogy azon egyezkedést, mely az esztergami és kalocsai érsekek közt a magyar király koronázási joga iránt keletkezett, meg nem erősíti. 1211. 216. II. Endre király a kapornaki monostornak kegyúri jogáról intézkedik. 1212. 217. János esztergami érseknek itélete Hysis nayyváradi apát, s Farkas Selának fia és Jakab Kozmának fia közt. 1212. 218. Gauzigna Albert Arbe szigetén sz. István tiszteletére kápolnát épít. 1212. 219. II. Endre király a sz. gothardi monostornak Dobra birtokot visszaadatni rendeli. 1213. 220. II. Endre király a pannonhalmi apátságnak régi birtokát uj okmánynyal erősíti meg. 1213. 221. III. Incze pápánnk ítélete a vegliai püspök és musciovári papság közti ügyben. 1213. 222. II. Endre király adománya Miska comes számára. 1214. 223. II. Endre király Vasmegye főispánjának meghagyja, hogy a sz. gothardi monostor jogait fenntartsa. 1214. 224 II. Endre király megerősíti azon barátságos eggezkedést, melylyel Ananias comesnek fiai Tubullal és rokonaival egyenetlenségeiket elintézik. 1214. 225. A győri káptalan bzonyságlevele, hogy Potho comesnek neje a mosonmegyei várjobbágyoktól bizonyos földet vett. 1214. 226. Berthold kalocsai érseknek itélete Dunne nevű birtok felett a pannonhalmi apátság számára. 1214–1218. 227. II. Endre királynak levele III. Incze pápához Galiczia ügyeiről. 1215. 228. III. Incze pápa átírja szent István királynak 1001-ki privilegiumát, melylyel a pannonhalmi apátságot alapította, 1215. 229. Birói ítelet Cattaróban az egyházi rend törvénykezési szabadságának tárgyában. 1215. 229. III. Incze pápa több magyarországi monostort az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1215. 230. III. Incze pápának intézkedése a pannonhalmi apátság tizedeinek tárgyában. 1216. 232. Ekbert bambergi püspök azon aranymárkán, melyet testvére, Gertrud magyar királyné küldött, boldog asszony apácza monostrának, a bambergi hegyen jószágot vesz és ad. 1216. 233. II. Endre király szerződése Ziani Péter velenczei dogevel, midőn a sz. földre készült, s Velenczétől hajókat bérelt. 1217. 234. II. Endre király biztosító levele a vasvári egyház jogainak és birtokának fenntartása tárgyában. 1217. 235. II. Endre király Trau város önálloságát biztosítja. 1217. 236. III. Honorius pápa intézkedése a szent föld számára gyűjtendő segélypénzek tárgyában. 1217. 237. III. Honorius pápa, a nónai püspököt az apostoli szék elé idézi. 1217. 238. Pontius, a templomrend magyarországi és szlavoniai mesterének, ítélete Domald comes és Trau város ügyében. 1217. 239. Talia, Dragovan nejének adománya a sz. istváni apátság számára Spalatóban. 1217. 240. II. Endre királynak intézkedése jószágcsere tárgyában, Paulin comes és Jakab számára. 1218. 241. II. Endre király adománya János esztergami érsek számára. 1218. 242. III. Honorius pápa Bertold kalocsai érseknek az aquilejai patriarchatusi székre áttételét helybenhagyja. 1218. 243. III. Honorius pápának rendelete ugyanahhoz, hogy a triesti püspöknek felszentelésében azonnal eljárjon. 1218. 244. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter, Sámuel comesnek ügynöke az Őrs helységi komáromi várjobbágyoktól három ekényi földet vett. 1218. 245. Treguen trau-i püspök Szarandában, dalmátiai helységben, sz. Miklós templomának alapkövét teszi le. 1218. 246. Adományok a sz. istváni apátság számára Spalatóban 1218. 247. II. Endre király János esztergami érsek, és az ottani káptalan hűségét Vincz helység adományával megjutalmazza. 1219. 248. II. Endre király Rudger fiát Hervint Szebeleb földnek birtokában megerősíti. 1219. 249. A lébényi apátságnak bizonyságlevele, hogy az egyik szerzetes Beke szolgáját, Buzét szabadon bocsátotta. 1219. 250. Adakozás a sz. istváni apátság számára Spalatóban. 1219. 251. III. Honorius pápa megerősíti III. Inczének a spalatoi érsek és káptalan közti egyenetlenségekre vonatkozó intézkedését. 1220. 252. III. Honorius pápa a pécsi püspök és az azt pártfogoló esztergami érsekre nézve tett intézkedéseknek foganatosításával a veszprémi és az egri püspököket bízza meg. 1220. 253. Acontius pápai követnek, beismerése, hogy a spalatoi papság neki tengeri utjában önként nyujtott segítséget. 1221. körül. 254. II. Endre királynak Moglocha nevű birtokot tárgyazó adománya Belud es Osl, Osl Comes fiai, számára. 1222. 255. II. Endre király Szeboléb nevü birtoknak az esztergami káptalan által megszerzését helybenhagyja, s lakosait Hontmegyére szóló vámmenteséggel adományozza meg. 1222. 256. II. Endre királynak a dunai és vági halászatot illető adománya a pannonhalmi apátság számára. 1222. 257. II. Endre királynak rendelete az almissai kalózok ellen. 1222 korül. 258. A budai káptalan bizonyságlevele Hecse helység határjárásáról. 1222. 259. Detrich zólyomi főispán és Herduin, Szebeléb nevű birtokot az esztergami káptalannak eladják. 1222. 260. A velenczei doge és tanácsának határozata Arbe sziget számára. 1222. 261. Acontius pápai követnek határozata, melylyel a lacromai apátságnak bizonyos szőlő birtokát oda itéli. 1222. 263. Gondola János és nejének alapítványa a sz. Miklós tiszteletére Brelusban épített monostor érdekében. 1222. 264. II. Endre királynak adománya Gergely és István comesek számára. 1223. 265. Konstanczia cseh királyné, III. Béla magyar királynak leánya, Bizencze városát szőlőhegyeivel megadományozza. 1223. 266. I. Otakar cseh király, neje Konstanczia királyné hozzájárulván, Breczislava vagyis Lundenburg városnak vámmentességet ad. 1223. 267. I. Otakar cseh király és neje Konstanczia Bizencze város jogait, Lundenburg város mintájára, megerősítik. 1223. 268. II. Endre királynak adománylevele Pachun nevű földbirtokról, a vasvári szent Mihály-templom számára. 1224. 269. Gyula nádor az ó-budai káptalan kérésére ennek Csehtó nevű halastavát Sebestyén pap által uj határokkal elláttatja. 1224. 270. II. Endre király intézkedéseinek folytán a borsmonostori apátság számára Zaka helység határai szabályoztatnak. 1225. 271. Az esztergami káptalan bizonyságlevele, hogy Wendégi Epelen levő birtokjogát Epeli Benczének eladja. 1225. 272. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy a belai lakosok a per megkezdése előtt beismerték az esztergami káptalannak határjukban három ekényi földet tárgyazó jogát. 1225. 273. II. Endre király intézkedése a pannonhalmi apátság bortizedi jogának tárgyában, vonatkozólag a székesfehérvári polgárok borkereskedésére Somogy megyében. 1226. 274. II. Endre király adománya Ugrin esztergami érsek testvérének számára. 1226. 275. Robert veszprémi püspöknek bizonysága, hogy Lucha és testvérei bagatai birtokukat Hoholthnak eladták. 1226. 276. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Szerafin, Somosnak fia, Monorokeréki birtokát a lébeni apátnak eladta. 1226. 277. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy István valdi lakos bizonyos neki törvény útján megitélt földet Hercenig és Dichere hermani lakosoknak eladta. 1226. 278. A veszprémi káptalan átírja és hitelesíti Robert veszprémi püspöknek 274. sz. a. bizonyságlevelet. 1226. 279. Miklós nádor itélete a pannonhalmi apátság szolgáló népeinek tartozásairol. 1226 körül. 280. II. Endre király a Pál, Mátyásnak fia és több baranyai várjobbágyok közti peres elintézést, helyben hagyja. 1227. 281. Dénes nádor, elődének Miklós nádornak Regnald comes birtokjogára vonatkozó intézkedését, megerősíti. 1227. 282. Az egri káptalan bizonyítja, hogy István Bogathnak fia és testvérei a Bogad-Radvani nemzetségből, Kazonban és Lunchban lévő birtokrészeiknek tulajdonát ugyanazon nemzetségnek más ágbeli Mog Sándor fiára átruházták. 1227. 283. A váczi káptalan bizonyságlevele, hogy Werebi Henche comes Harkyan birtokát megszerezte. 1227. 284. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, a Mischa comes, s Villemir és testvérei közti peres ügyben történt barátságos egyezkedésről. 1227. 285. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Osl comes örökvallás utján Vicza helység birtokát szerezte. 1227. 286. Balázs cattaroi püspöknek adományozása Bovali Máté számára. 1227. 287. Péter, Ursicusnak fia, Clissa várnak parancsnokságát átveszi. 1227. 288. I. vagyis fejér Leszko Szendomiri és krakói herczegnek rendelete a Krakóvidéki bányászat tárgyában. 1205–1227. 289. II. Endre király Dénes nádornak a Woykffy család ősi birtokára vonatkozó itéletét megerősíti 1228. 290. II. Endre király Tamást Oslu fiát a soproni várjobbágyoknak követelései ellenében Neweg nevü adományi birtokában megerősíti. 1228. 291. Dénes nádornak itélete, a Woykffy család őseinek a Dráva és Száva közti régi birtoka tárgyában. 1228. 292. Az esztergami káptalan bizonyságlevele, hogy a barsi várjobbágyok Ruiska és Béla birtokukat Leustachius comesnek, Borch fiának eladták. 1228. 293. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, hogy Ajkai Istvánnak özvegye férjének rokonával Pállal hitbére tárgyában egyezkedett. 1228. 294. A zágrábi káptalan bizonyságlevele, hogy Wolsheca Mezteunek fia Kulpatő nevű birtokát Robert comesnek örök időre eladta. 1228. 295 II. Endre király a pannonhalmi apátság és a székesfehérvári káptalan közt a birtokviszonyokat rendezi. 1229. 296. Kálmán galicziai király és szlavoniai herczeg Don és Mátyás testvéreket bizonyos földnek birtokában megerősíti. 1220. 297. Ekly-i Althumonnak özvegye, az elhúnyt férje után hitbére fejében bírt Zakalus pusztát a győri káptalan előtt ifjabb fia Endrére átruházza. 1229. 298. A csaszmai káptalan bizonyságlevele, hogy Garmanus comes, s Pál és Gergely Ilyának fiai a Kamanchában fekvő zálogbirtok kiváltására nézve megegyezkedtek. 1229. 299. Okmány az arbei püspökség javairól és jövedelmeiről. 1229. 300. Kálmán galicziai király és dalmatiai herczeg rendelete a spalatoi grófhoz. 1229. 301. II. Endre király a Garam melletti sz. benedeki apátságnak jobbágyait vámkedvezményekben részesíti. 1229. 302. II. Endre király adománylevele, Szebeszlavesz földéről Buheka és Mark testvérek számára. 1230. 303. II. Endre király kézbesítési parancsa az esztergami káptalanhoz. 1230. 304. Béla ifjabb király Franco és István, Berthold comes fiai számára II. Endrének Muthsa helységet tárgyazó adományát megerősíti. 1230. 305. Béla ifjabb király nagyatyjának III. Bélának a Görögországban vitézül harczolt Lob és Tamás részére adott adománylevelét tartalmilag ujra kiadván, megerősíti. 1230. 306. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Lőrincz esztergami pénzverőnek özvegye és fia, tatai birtokukut Florentin szebeni prépost és esztergami kanonoknak eladták. 1230. 307. Az esztergami káptalan bizonyságlevele, hogy Endre Dautnak fia és testvérei a rokonuk Ponta után öröklött birtokot Deodatus kanonoknak eladták. 1230. 308. Az esztergami káptalannak jelentése II. Endre királyhoz a fentebbi 303. sz. a. parancsnak tárgyában. 1230. 309. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy több sassini lakos ott a lébényi apátnak birtokot eladott. 1230. 310. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, hogy Schopa Boduennek fia, és István mester Murnak fiay Schakadat peres birtokra nézve barátságosan egyezkedtek, 1230. 311. A jurlei konventnek bizonyságlevele, hogy a Kezői nemesek elhunyt anyjuk hitbére és jegyajándékára nézve a Honi nemesekkel egyezkedtek. 1230. 312. Treguan trau-i püspöknek levele a spalatoi káptalunhoz, melyben Prodan kanonokot annak pártfogásába ajánlja. 1230. körül. 313. Robert apát és a sz. Kozma és Damián spalatoi monostorának lekötelezése Guncel spalatoi érsek részére. 1230 körül. 314. Ceken mosonyi várispán itélete egy mosonyi udvartelek tárgyában. 1231. 315. II. Endre királynak adománylevele Izsák comes számára. 1231. 316. II. Endre király engedélye, hogy az esztergami káptalannak a Nicolin prépost által hagyományozott birtok átadattassék. 1231. 317. Bertalan veszprémi püspök bizonyságlevele Cherner, a kenesei templom kegyurának végintézkedéséről. 1231. 318. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele a Sebus comes és a pozsonyi várjobbágyok közti peres egyezkedésről. 1231. 319. II. Endre király privilegiuma Belsa helység birtokviszonyairól Endre, Kun fiának számára. 1232. 320. II. Endre király adománylevele, melylyel a fehérvári, csanádi, orodi és zarándi várakhoz tartozó azon földeket, melyeket fia Béla Miklós comestól elvont, annak ismét visszaadja. 1232. 321. Dénes nádornak itélete Péter Móricznak fia, és Poth Pothnak fia közt. 1232. 322. Gyula szlavoniai bánnak itélete Pukuri Marczell és Abraham comesek, s Dursan és érdektársai közt. 1232. 323. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy István Mournak fia és Pet Potnak fia, Demeter mesterrel annak 600 girányi követelése tárgyában egyezkedtek. 1232. 324. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Mihály Baladnak fia a Zolouk nemzetségből, Kynus berényi birtokát Balázsnak a veszprémi főegyház udvarbírájának eladta. 1232. 325. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Tamás Osl comesnek fia bizonyos követelése tárgyában a Churt nemzetségbeliekkel egyezkedett. 1232. 326. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mortun Gordasának fia és érdektársai Bedech et Terpycz birtokukat Ivankának a Sudan nemzetségből eladták. 1232. 327. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Strochona bizonyos birtokát Hoholt comesnek eladta. 1232. 328. A Garam melletti szent benedeki konventnek bizonyságlevele, hogy Joahun barsi várjobbágy Tulmachban lévő birtokát rokonaniak eladta. 1232. 329. Stana özvegy házát Trauban Treguan püspöknek eladja. 1232. 330. II. Endre királynak bizonyos sójövedelmet tárgyazó adakozása a pernói apátság számára. 1233. 331. II. Endre király Miklós nádornak 1226-ki itéletét megerősíti, melylyel a pannonhalmi szolgáló népeknek tartozásait szabályozta. 1233. 332. II. Endre király a pannonhalmi apátságnak az atyja III. Bélától nyert sójövedelmét megerősíti és bővíti, 1233. 333. II. Endre király megerősíti a választott birák által Urias pannonhalmi apát, s annak jobbágyai és népei közt ezeknek szolgálatairól hozott itéletet. 1233. 334. Béla ifjabb király a borsmonostori apátságot Sydan helység birtokában megerősíti. 1233. 335. IX. Gergely pápa a jádrai érseknek meghagyja, hogy a Jadrában lévő sz. grisogoni apátság ellen támasztott panaszok ügyében eljárjon. 1233. 336. IX. Gergely pápa ugyanahhoz ugyanazon ügyben. 1233. 337. Dénes nádornak itélete azon perben, melyet Poth, Pothnak fia, Péter Móricznak fia és bűntársai ellen Hubi es Menhart helységeknek feldulása miatt indított, 1233. 338. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy a Cholt nemzetség emberei Cholnuk helységet Endre comesnek, Farkas fiának, és rokonainak eladták. 1233. 339. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Okuz bán Miley és Lengyel helységekben, lévő földeit több ottani birtokosnak eladta. 1233. 340. A pannonhalmi monostor apáta és szerzeteseinek nyilatkozata, hogy a szolgáló népeikkel lévő egyenetlenségeikre nézve, magukat a választott birák itéletének alávetik. 1233. 341. A pannonhalmi apátság jobbágyai és népei meghatalmazottjainak ugyanazon értelembeni lekötelezése. 1233. 342. Ugyanazon apátság jobbágyainak és népeinek panaszai. 1233. 343. A választott biráknak ugyanazon ügybeni itélete, 1233. 344. II. Endre királynak Gilien birtok iránti jószágcserére vonatkozó okmánya. 1233. 345. II. Endre király adománya Aba nemzetségbeli Demeter mester számára. 1234. 346. II. Endre király adománya Francu, Pertold fiának számára. 1234. 347. II. Endre király megerősíti a Farkas comes és a pakusi királyi lovászok közti, Rabay helységre vonatkozó határjárást. 1234. 348. Jakab prenestei bibornok-püspök és pápai követnek okmánya Demeter királyi udvari bírónak a pannonhalmi apát és népei közt megállapított rendre (349. sz. a.) vonatkozó intézkedése tárgyában. 1234. 349. Demeter kiráyi udvari birónak a panonhalmi apát és népei közt már itéletileg megállapított rendre vonatkozó intezkedése. 1234. 350. Ugolin kalocsai érseknek és bírótársainak mint kiküldött biráknak itélete a grabi apát és Sudani Iván közt Zellorouna nevű birtok tárgyában. 1234. 351. A záqrábi káptalannak bizonyságlevee, hogy Illés és Simon Peternek fiai Budindol nevű birtokot János viadornak átengedtek. 1234. 352. Segna tengeri város és Arbe sziget közt az 1205-ki egyezkedés megujíttatik. 1234. 353. Dessa trau-i polgárnak végintézkedése a ferenczrendiek javára. 1234. körül. 354. Gundula János, ragusai lakos és birtokosnak végrendelete. 1234. 355. II. Endre királynak Chonuk birtokot tárgyazó adománya Wigmán nemzetségbeli Endre comes számára. 1235. 356. II. Endre királynak jóváhagyása, hogy Salter nevű híve Turda praediumot Miklós comesnek eladhassa. 1235. 357. IX. Gergely pápa II. Endre magyar királyhoz, hogy azokat, kik az ellene hozott egyházi ítéletet követték, ne sujtsa. 1235. 358. II. Endre király privilegiuma Garam melletti Szent-Benedek mezőváros számára. 1204–1235.