Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár VII. kötet

001. IV. Béla király Reugen és Sassun helységeket, melyeket Imre király a lébényi monostortól elvett, annak ismét visszaadja. 1235–1241. 002. IV. Béla királynak bizonyos a Sól vizén lévő malomra vonatkozó intézkedése. 1235–1270. 003. IX. Gergely pápa János jádrai érseknek meghagyja, hogy szűnjön meg oly intézkedéseket tenni, melyek az egyházi fegyelemmel ellentétben vannak. 1225. 004. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Bogad-Radvani nemzetség tagjai birtokosztályt tettek. 1235. 005. Arnold zalai főispán és Rednald comesnek bizonysága, hogy Péter Istvánnak fia, Lonkovi lakos, örökös birtokát Hohold comesnek átengedte. 1235. 006. IV. Béla király adománya Umand nevű latin vendége számára. 1236. 007. IV. Béla király a pannonhalmi apátság számára megerősíti szent László királynak adományait, s későbbi birtokszerzeményeit. 1236. 008. IX. Gergely pápának intézkedése a váradi püspök választásának ügyében. 1236. 008. IX. Gergely pápának intézkedései a bistrei apát gyilkosai ellen. 1236. 010. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gogan Jánosnak fia és érdektársai Lyndva birtokát Hoholt comesnek eladták. 1236. 011. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Belko bizonyos földeket Wogsa fiainak eladott. 1236. 012. Robert esztergami érsek és kiküldött bírótársai az As nevű földön a királyi lovászok által felállított határjeleket lerontatván, azt az esztergami egyháznak visszaadják. 1236. 013. Bertalan veszprémi püspök és kiküldött bírótársai Somogy megyében Borhold helységnek birtokviszonyairól itélnek. 1236. 014. Ugyanazok Zala megyében Mihály mestert birtokában, itéletileg megerősítik. 1236. 015. Kázmér veszprémi prépost és kiküldött bírótársai Zalamegyében Hohold comesnek birtokjogosítványairól itélnek. 1236. 016. Ender pozsonyi főispán és kiküldött bírótársai Monar helységnek lakosai s Monch esperest és testvérei közt itéletet hoznak. 1236. 017. A kiküldött királyi bírák a barsmegyei várjobbágyok és a Garam melletti sz. benedeki apát közti, kovácsi birtokra vonatkozó pert elintézik. 1236. 018. IV. Béla királynak okmánya, melylyel a belakuti apátságot alapítja. 1237. 019. IV. Béla király átírja III. Incze pápának bulláját, melylyel a pannonhalmi apátság számára sz. István király alapító okmánya megerősíttetett. 1237. 020. IV. Béla király az esztergami egyházat Ság és Ebed nevű földek birtokában megerősíti. 1237. 021. IV. Béla király a Garam melletti sz. benedeki monostort a Zólyomi főispán ellenében három helységből járó vámharmadnak birtokában megerősíti. 1237. 022. IV. Béla király megerősíti Saulus, János fiának birtokállapotát. 1237. 023. IV. Béla királynak rendelete Arnold zalamegyei főispánhoz, Goztolya helység határai fenntartásának tárgyában, melynek folytán Arnold főispán ott határjárást tart. 1237. 024. Kálmán galicziai király és szlavoniai herczeg birtokcserét tevén Abraham comessel, ezt Pukur (Pakracz) birtokában megerősíti. 1237. 025. Kálmán galicziai király és szlavoniai herczeg kanczellárjával File zágrábi préposttal és testvéreivel birtokcserét tesz. 1237. 026. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele Csák nemzetségbeli Miklós comes végrendeletéről. 1237. 027. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele a Quer nemzetségbeliek és Izsák comes közti egyenetlenségek kiegyenlítése tárgyában. 1237. 028. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós, a Simon és Micud comesek és a huinári udvarnokok közt bizonyos szőlőkre vonatkozó egyenetlenségeket elintézett. 1237. 029. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Zidoy nemzetségbéliek Turul birtoknak felerészét a pécsi káptalannak eladták. 1237. 030. A pozsonyi főispánnak jelentése IV. Béla királyhoz Saulus, János fiának birtokállapotáról. 1237. 031. Heten szerémségi földbirtokra vonatkozó örökvallás. 1237. 032. A kiküldött királyi birák a vasvári káptalant Megyehid és Kinis javaknak birtokában megerősítik. 1237. 033. Arbe sziget közönsége kegyúri jogát a sz. Márton tiszteletére Barbatóban épített egyházra fenntartja. 1237. 034. IV. Béla királynak Perekő nevű birtokot tárgyazó adománya Yginig comes fiai számára. 1238. 035. IV. Béla királynak Faad nevű birtokot tárgyazó adománya Osl comes számára. 1238. 036. IX. Gergely pápa a magyarországi főpapoknak meghagyja, hogy azoknak, kik a királyt a bolgárok elleni háborúban kisérik, bucsút hirdessenek. 1238. 037. Dénes nádornak itélete egy birtokcsere erőtlenítéséről, melyet előbb a királyi birák Nógrád megyében néhány ruhmani birtokos és várjobbágy közt elrendeltek. 1238. 038. Miklós alországbírónak itélete azon barátságos egyességről, mely Hoholt comes et Berchel közt bizonyos Veszprém nevű birtokról megtörtént. 1238. 039. IV. Béla királynak Fegel nevű birtokból egy ekényi földet tárgyazó adománya Miklós comes Ugolin testvére számára. 1238. 040. Opoy bánnak itélete a byrisi vártól elsajátított javak tárgyában. 1238. 041. Pál fehérvári főispán és a király által kiküldött bírónak itélete bizonyos földbirtokról, a körmendi vendégek s Buza és érdektársai közt. 1238. 042. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy az örsi nemesek Örsben lévő birtokukat az Osl nemzetségbelieknek eladták. 1238. 043. A titeli káptalannak bizonyságlevele, hogy Owrsi Flórián Oursban lévő birtokának felerészét Arnud comesnek eladta. 1238. 044. A veszprémi káptalan átirja Miklós királyi alországbírónak fentebbi 38. sz. a. itéletlevelét. 1238. 045. IV. Béla király az esztergami egyházat Ság és Ebed nevű földeknek birtokában ujból megerősíti. 1239. 046. IV. Béla király Csertőt és rokonait a szegszárdi apátság szabad jobbágyai közzé sorozza. 1239. 047. IV. Béla király Vizmich birtoknak a veszprémi püspöktől Mihály comes számára történt eladását helyben hagyja. 1239. 048. IV. Béla királynak Wys és Chenke helységeket tárgyazó adománya Simon Berkezi Belye Jánosnak fia számára. 1239. 049. IV. Béla király egy birtokcserét hágy helyben testvére Kálmán galicziai király és szlavoniai herczeg s Drugán Baylethának fia közt. 1239. 050. IV. Béla királynak itélete Jaczint zeurugi apát és Bazad mester közt Zobor helység tárgyában. 1239. 051. Dénes nádor a Pósát és Lőrinczet anyjok jegyajándéka jogán illető két ekényi földet Csengeren a Szamos mellett, melynek a Káta nemzetségbeli Panyit részére 14 márkáért leendő átengedése iránt már előbb megegyeztek volt, miután később Pósa és Lőrincz 052. Dénes nádor Urias pannonhalmi apátnak kérésére Kayar helység birtokviszonyainak rendezése tárgyában intézkedik. 1239. 053. Endre országbírónak, a nádor ugyanazon intézkedését helyben hagyó itélete. 1239. 054. Miklós al-országbírónak itélete a Garam melletti szent benedeki apátság és Vágközi Endre közt. 1239. 055. Miklós al-országbírónak itélete a Salamon nemzetség nemesei és Pozsonymegye várjobbágyai közt. 1239. 056. A IV. Béla király által Zalamegye birtokviszonyainak átvizsgálása végett kiküldött bírák, Robert akkor veszprémi püspöknek Hoholt comesnek Hagata nevű birtokára vonatkozó 1226-ki elismervényét átirja. 1239. 057. Arnold zalamegyei főispánnak Vyzmeth birtokát tárgyazó itélete, melylyel Mihály mester, Buzad bán testvérének tulajdoni jogát helyben hagyja. 1239. 058. Arnold zalamegyei főispán, előbbi itéletére vonatkozólag Mihály mester ellenében Wyzmeth birtokának erőszakos háborgatása tekintetéből Egyutkw-t hatalmaskodási büntetésben elmarasztalja. 1239. 059. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele az Ajkai családbéliek közt történt birtokosztályról. 1239. 060. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Empsa és testvérei zalamegyei várjobbágyok Gostule nevű örökös birtokukat Hohold comesnek eladták. 1239. 061. Az egresi konventnek bizonyságlevele Miklós comes végrendelkezéséről. 1239. 062. Spalato és Trau városok közti békekötés. 1239. 063. IV. Béla királynak a pannonhalmi apátság népeinek szolgálatait ujonan szabályozó intézkedése. 1240. 064. IV. Béla királynak Turduna birtokát tárgyazó adománya Miklós gömöri főispán számára. 1240. 065. IV. Béla királynak privilegiuma a barsi vendégek (hospites) szabadságáról. 1240. 066. IV. Béla királynak Ratun birtokát tárgyazó adománya Miklós és Tump, Zeres fiai számára. 1240. 067. IX. Gergely pápa Mátyás ujonan postulált esztergami érseknek, a palliumot küldi. 1240. 068. Endre országbírónak itélete a vasvári káptalan s Pous és Bas comes fiai közt, Kenész birtok tárgyában. 1240. 069. Endre országbírónak Zaka helység határait tárgyazó itélete. 1240. 070. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter mosonyi várjobbágy bőnyi birtokát Thouti Dénesnek eladta. 1240. 071. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy IV. Béla király a Márton Botiz comesnek fia, és Peta Feremeynek fia közti Heyreh és Ludér jószágokra vonatkozó egyenetlenségeket elintézte. 1240. 072. A pécsi káptalannak bizonyságlevele a Sebestyén nemzetsége s a czikátori kolostor és titeli jobbágyok közti peregyességről. 1240. 073. Jakab a magyarországi és szlavoniai templomrendiek mesterének bizonyságlevele, hogy Tadé Mládnak fia bizonyos birtokát Sándor, Gund fiának eladta. 1240. 074. IV. Béla király Baboneg és István vodiczai comeseket a bán törvényhatósága alól felmenti. 1241. 075. IX. Gergely pápa a bazieni esperestnek megengedi, hogy esperestségét egy váradi praebendával együtt bírhassa. 1241. 076. IX. Gergely pápának intézkedése a csanádi püspök coadjutorára nézve. 1241. 077. IX. Gergely pápának intézkedései a II. Frigyes császár ellen indítandó keresztes háború tárgyában. 1241. 078. IX. Gergely pápa az esztergami érseket, s Magyarországnak több püspökeit Rómába hívja. 1241. 079. IX. Gergely pápa Kálmán galicziai király és szlavoniai herczeget, a tatárok ellen harczolók bucsújáról értesíti. 1241. 080. IX. Gergely pápa a váczi püspököt felszóllítja, hogy a tatárok ellen keresztes háborút hirdettessen. 1241. 081. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy Keeri Simon egyházasurkuni birtokát 7 ezüst giráért Gyorui Bálintnak eladja. 1241. 082. IV. Béla király adománya File zágrábi prépost testvérei számára. 1242. 083. Az esztergami káptalan egy Esztergam városban lévő kőházát Ádám fűszerkereskedőnek húsz évre bérbe adja. 1242. 084. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Andornik és több más barsi várjobbágy Thulmach nevű földnek részét a Garan melletti sz. benedeki apátságnak átengedték. 1242. 085. A trau-i püspök és község egyessége, a IV. Béla király által a trau-i egyháznak megerősített Drid birtokára nézve. 1242. 086. István váczi püspök és IV. Béla király dalmatiai helytartójának bizonyságlevele, hogy a trauiak a nekik megadományozott földbirtokba beiktattak. 1242. 087. IV. Béla király Scemeyts mestert, a királyné aranymívesét, testvéreivel együtt megnemesíti. 1243. 088. IV. Béla királynak Ujchap nevű birtokra vonatkozó adománya Bechend, Miklós fiának számára. 1243. 089. IV. Béla király több trencsénmegyei várjobbágyot az előbbi szolgálat alól felmenti. 1243. 090. IV. Béla király megerősíti II. Endre királynak Aba nemzetségbeli Demeter mester számára kiadott 1234-ki adományát. 1243. 091. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Cusud, Hatuburnak fia, Ruhman birtokát Kalanda fiainak eladta. 1243. 092. Az esztergami káptalan az esztergami várostéren lévő házait Herbold és Ibur polgároknak bérbe adja. 1243. 093. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy János Tadénak fia erdi-i birtokát Mihály veszprémi főispánnak eladta. 1243. 094. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Hipolit Cwknak fia örökös birtokát Konstantin mester fehérvári kanonoknak eladta. 1243. 095. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Pál Tarkának fia három szolgáját Konstantin fehérvári kanonoknak eladta. 1243. 096. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy ugyanazon Pál mohai birtokát Konstantin fehérvári kanonoknak eladta. 1243. 097. A keresztesek székesfehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Hipolit Cwknak fia mohai birtokát Konstantin fehérvári kanonoknak eladta. 1243. 098. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Ekly-i Endrének özvegye férje rokonának, Endre Oltomán fiának, hitbérét elengedte. 1243. 099. A szepesi káptalannak bizonyságlevele, hogy Jasch heltervagorai lakos uj-ruszbachi soltészségét Gobelin Miklós fiának eladta. 1243. 100. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gergely Abramusnak fia velichasei birtokát Mihály comes, Chocholt comes testvérének eladta. 1243. 101. Spalato és Trau városok közti új békekötés. 1243. 102. IV. Béla király a vasvári domonkosiak monostorának egy tért adományozván kertnek, e helyett a vasvári káptalant Lapcsa nevű földdel elégíti ki. 1243–1253. 103. IV. Béla királynak adománya Dénes bán és szlavoniai herczeg számára. 1244. 104. IV. Béla királynak Lobur, Velica, Clenonik et Zlogonam helységekre vonatkozó adománya, Mihály, Buzad fiának, Varasdi főispán számára. 1244. 105. IV. Béla király Felső-Zdench birtokát tárgyazó megújított adománya Devecher fiai számára. 1244. 106. IV. Béla királynak Óvár várföldjét Vas megyében tárgyazó adománya a Chem nemzetségbeli nemesek számára. 1244. 107. IV. Béla királynak Kovárszeg földet tárgyazó adománya Miklós, Obichk fia számára. 1244. 108. IV. Béla királynak Rokouch földét tárgyazó adománya híve Chernek számára. 1244. 109. IV. Béla király File zágrábi prépost és testvérei számára megerősíti a Heyreh birtokát illető jogosítványokat. 1244. 110. IV. Béla király Stepkót, Róbertnek fiát, Uszticsernőczi birtokában megerősíti. 1244. 111. IV. Béla királynak Buda város jogosítványait tárgyazó 1244-ki privilegiumára érdekes hivatkozás. 112. IV. Béla királynak Pruska birtokát tárgyazó adománya Bogomerius comes számára. 1244. 113. Béla herczeg és szlavoniai bán a Grobic nemzetségbéli Adrian birtokát, melyet ez rokonaitól vett, meghatároltatja. 1244. 114. IV. Incze pápának rendelete, melylyel az előbbi boszniai püspökre, s most sz. Domonkos rende mesterére, az egész rend feletti hatalmat ruházza. 1244. 115. Benedek alországbíró Scemeyn a királyné kamaragrófjának Boyon birtokát oda itéli. 1244. 116. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Deychennek neje Benedicta első férjétől járó hitbére tekintetében kielégíttetett. 1244. 117. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Iván Farkasnak fia sz. miklósi birtokát a walkómegyei főispánnak eladta. 1244. 118. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Sydou Péternek fia szőlősi birtokát két leányának, Katalin és Erzsébetnek átengedte. 1244. 119. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Dénes Potacha fiának hátrahagyott birtoka iránt Isou és Márton mester egyezkedtek. 1244. 120. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Petrina zalamegyei várjobbágy muraközi birtokát Tristán zalamegyei főispánnak eladta. 1244. 121. A kereszteseknek esztergami konventje átírja Benedek alországbírónak fentebbi 115. sz. a. itéletét. 1244. 122. Quirino Lénárt jádrai gróf az ottani domonkosrendiek számára lakházat és templomot jelöl ki. 1244. 123. IV. Béla királynak adománya István comes és országbíró számára. 1245. 124. IV. Béla megerősíti Trau város szabadsági állását. 1245. 125. IV. Béla királynak Bille földjét tárgyazó adománya Prinz comes számára. 1245. 126. IV. Béla királynak Kuvy birtokát tárgyazó adománya Bolok számára. 1245. 127. IV. Béla királynak okmánya bizonyos Jákó comes fia s Miklós comes és testvére Tump közti birtokcseréről. 1245. 128. IV. Béla királynak adománya a premontrék nyúlszigeti sz. Mihály prépostsága számára. 1245. 129. IV. Incze pápának a mongolok elleni nyilatkozványa a lyoni egyházi zsinaton. 1245. 130. István országbírónak a tized fizetését tárgyazó itélete a nyitrai püspök és a razwagi népek közt. 1245. 131. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Köbölkuti Péter Coroai birtokát Miklós a hírnökök comesének eladta. 1245. 132. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Panit Pouitnak fia Miskolczon lévő birtokát File zágrábi prépostnak eladta. 1245. 133. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Prezidlaus fiai csernető-i birtokukat Stefko comesnek eladták. 1245. 134. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Poroszlói Gyula és testvérei bajoni birtokukat Scemeyn comes, esztergami polgárnak eladták. 1245. 135. Almissa és Ragusa városok közti békekötés. 1245. 136. IV. Béla király okmánya, mely által Leustah Bohoma fiának turóczi birtoka fejében csereképen nevezetes jószágokat adományoz. 1246. 137. IV. Béla királynak Miháli nevű földet tárgyazó adománya Iván és Lyter számára. 1246. 138. IV. Incze pápa Dániel galicziai királyt és országát az apostoli széknek pártfogása alá veszi. 1246. 139. IV. Incze pápa a galicziai királynak követét ajánlja, kit a tatárok irányába tanácscsal és segítséggel támogattatni kér. 1246. 140. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Kynisi Chazar és István Fyged nevű birtokukat Jakab és Ivánka, Mátyás fiainak eladták. 1246. 141. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Gyreta Doba fia, egyszersmind testvérének Mihedeynek beleegyezésével is Heneuchben lévő részbirtokát Tamásnak, Venczel fiának eladja. 1246. 142. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Gutkeled nemzetségbeli Pál Miklósnak fia több javait István Dragun comes fiának örök időre átengedte. 1246. 143. Iwanca, és Tywan Lőrincznek fia, a vasvári káptalan előtt Rum birtoka felett négy tanu előtt egyességre lépnek, azon feltétel alatt, hogy a melyik fél az egyességet megszegi, 500 girát fizessen. 1246. 144. Verner Bars megye főispánja, a király parancsára Bars helységben egy házhelyet a Garam melletti sz. benedeki apát vámszedőinek ad. 1246. 145. Csák zalamegyei főispán Rubynus megyei viadort megyei jobbágyává teszi. 1246. 146. IV. Béla királynak a Garam melletti sz. benedeki monostor szelepcsényi lovas jobbágyainak tartozásairól. 1247. 147. IV. Béla király a chanádi és az orodi káptalanoknak meghagyja, hogy Chanád nemzetségbeli comes, Kelemenus bán fiának Orod, Csanád, Temes és Szerém megyei birtokában határjárást tartsanak. 1247. 148. IV. Béla király az ennek folytán történt határjárásanak alapján ugyanazon Pongrácz comest birtokában megerősíti. 1247. 149. IV. Béla királynak Ond nevű földet tárgyazó adománylevele Egyed, Uloszi Tamás fia számára. 1247. 150. IV. Béla király Farkas, Zagariai Tamás fiának megengedi, hogy birtokában erős várat építhessen. 1247. 151. IV. Béla királynak Udvarnok nevű földet tárgyazó adománylevele Tamás, Aba comes fia számára. 1247. 152. IV. Béla Jakab barátot, a ferenczrendiek magyarországi provincialisát, Rómába IV. Incze pápához küldi, hogy őt a magyar ügyekről értesítse. 1247. 153. IV. Béla királynak Uj Chap nevű földből egy eke alá való földet tárgyazó adománya Dániel számára. 1247. 154. IV. Béla király Uj Chap nevű földet Becend Miklós comes fiának adományozza. 1247. 155. IV. Béla király főtálnoka Moricz mesternek rokona Márkot, Aba fiát érdeklő intézkedését megerősíti. 1247. 156. IV. Béla királynak, a Mykolai család Mykola birtokát tárgyazó privilegiuma. 1247. 157. IV. Incze pápa az esztergami káptalannak megengedi, hogy az isteni tiszteletet tiltott időben is tarthassa. 1247. 158. IV. Incze pápa Daniel Galiczia királyának megengedi, hogy az ottani püspökök és áldozárok azon egyházi szertartásokat megtarthassák, melyek a katholikus egyházzal nem ellenkeznek. 1247. 159. IV. Incze pápa Dániel galicziai és Waszilko lodomeriai királyoknak engedelmet ád, hogy az őket illető birtokot minden más fejedelemtől visszafoglalhassák. 1247. 160. IV. Incze pápa beleegyezését adja, hogy Dániel Galiczia, és Waszilko Lodomeria királyainak országában a keresztes vagy más barátok csak engedelmök mellett birhassanak fekvő jószágokat. 1247. 161. IV. Incze pápa az orosz földre (különösen Galicziába) küldött követének megengedi, hogy a születés törvénytelensége tárgyában felmentést adhasson. 1247. 162. IV. Incze pápa ugyanahhoz és ugyanazon érdemben. 1247. 163. IV. Incze pápa ugyanahhoz, hogy Dániel galicziai királynál, ki a római egyházzal egyesűlt, mikép járjon el. 1247. 164. IV. Incze pápa ugyanannak Galicziában és a lubiczai püspökségben az érseki pallium használását megengedi. 1247. 165. IV. Incze pápa Galicziát és Lodomeriát a római szék különös pártfogása alá veszi. 1247. 166. IV. Incze pápa Vilstorfi Hezilo papnak, ki Galicziában az egyházi unio tágyában magát különösen érdemesíté, jutalmazása iránt intézkedik. 1247. 167. IV. Incze pápa Waszilko Lodomeria királyának házassága tekintetében felmentést ád. 1247. 168. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Ambrus Sereguylnak fia, és Benedek Modorodnak fia birtokukat Iván a kalocsai érsek tárnokmesterének eladták. 1247. 169. A csanádi és orodi káptalanoknak jelentése, hogy a 147. sz. a. királyi parancs által nekik meghagyott határjárásban eljártak. 1247. 170. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Moza Vatthanak fia Ound nevű birtokát Nagy Olaszi Egyednek eladta. 1247. 171. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Izsépi Cel Nána körüli szigetének felső részét, és Izsép nevű földjének negyedrészét az esztergami káptalannak eladta. 1247. 172. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mour István mesternek fia híveinek, Marczel és Endre testvéreknek, bizonyos földbirtokot örök időre inscribált. 1247. 173. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mihály comes Obris nevű birtokát Márton Nezdesa fiának eladta. 1247. 174. Móricz mester királyi főtálnoknak intézkedése rokona Márk Aba fia érdekében. 1247. 175. Teupolo Jakab velenczei doge intézkedése bizonyos jadrai telkek tárgyában, melyek az ottani Domonkosrendűek kolostora által követeltetnek. 1247. 176. Duodat cattaroi püspöknek az ottani egyik templomnak sz. György tiszteletére történt felszentelését tárgyazó adománya. 1247. 177. IV. Béla király István viador fiának, s fia Jánosnak a tőlök elvett budavölgyi birtokot vissza adja. 1248. 178. IV. Béla királynak Zolona nevű birtokát tárgyazó adománylevele Fülöp zágrábi püspök és rokonai számára. 1248. 179. IV. Béla királynak Pyr helységben lévő részbirtokot tárgyazó adománya Weyteh nevű híve számára. 1248. 180. IV. Béla királynak Liptómegyében fekvő bizonyos birtokrészt tárgyazó adománya Bosin és fiai számára. 1248. 181. IV. Béla királynak Lorand nádor és a Bouch nemzetségbeli nemesek közt bizonyos birtokátruházásra vonatkozó helybenhagyása. 1248. 182. IV. Béla király megerősíti Konstantin mester, székesfehérvári káptalani dékán számára a Moha birtokát tárgyazó szerzeményi okmányokat. 1248. 183. IV. Béla király Herbord comest Osl comes fiát a Dráván túl Zala vármegyében fekvő Raszina helységével megadományozza. 1248. 184. Ekch bán, és Tamás Oslnak fia IV. Béla király előtt Belud birtokra nézve egyezkednek. 1248. 185. IV. Incze pápa Daniel galicziai királyt felkéri, hogy a német rend lovagait értesítse, ha a tatárok keresztény földre törni készülnek. 1248. 186. IV. Incze pápa a segniai püspöknek megengedi, hogy egyházi könyveiben a glagolita betűket használhassa. 1248. 187. IV. Incze pápa Ugrin spalatoi érseknek a palliumot küldi. 1248. 188. IV. Incze pápa Raguza várost inti, hogy az antivariakkal békére lépjen. 1248. 189. Pál országbírónak bizonyságlevele, hogy a vasmegyei várjobágyok elismerték, mikép egy Répcze melletti malom Artuna tulajdona. 1248. 190. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Ondurnuch Péter comesnek özvegye hitbérére nézve ki volt elégítve. 1248. 191. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Salamon nemzetségbeli Farkas és testvérei Miklós Istvánnak fiával peres birtokukra nézve egyességre léptek. 1248. 192. A pécsi káptalan átírja egyik régibb Bedech és Terpycz birtokok eladását tárgyazó bizonyságát. 1248. 193. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Choba comes Chobawar és Sebsa praediumokat bizonyos feltételek alatt fiának Kozmának átengedte. 1248. 194. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy az Ekch bán és Tamás Olsnak fia közt Belud birtokra nézve kötött egyezkedés foganatosíttatott. 1248. 195. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Jakab Jánosnak fia bizonyos földbirtokot nejének Lőrincz Tyván fiának átengedett. 1248. 196. Miklós Vas vármegye főispánjának intézkedése Jakob János fiának veje Lőrincz számára tett birtokátengedés tárgyában. 1248. 197. Választott bíróságnak bizonyos birtokosztályt tárgyazó intézkedése a pannonhalmi apátság és a templariusok közt. 1248. körül. 198. Spalato város biráinak bizonyos malomvámot tárgyazó itélete. 1248. 199. IV. Béla királynak Kaetetiv és Bolcsar nevű földeket tárgyazó adománya a scenai vendégek számára. 1249. 200. IV. Béla királynak adománya Pál országbíró és zalai főispány számára. 1249. 201. IV. Béla király Agnes, Péter Zabuszló fia nejének megengedi, hogy hitbéréről intézkedhessen. 1249. 202. IV. Béla király Péter Zoboszla fiának kérésére, nejének Agnesnek ezt tárgyazó intézkedését helybenhagyja. 1249. 203. IV. Béla király helybenhagyja Péter, Zobuslo comes fiának intézkedését, mely által, fia nem lévén, birtokát leányaira hagyta. 1249. 204. Pál országbírónak, a bakonybéli apátság és a korkori vár jobbágyai közti birtokrendezésre. 1249. 205. Pál országbírónak Drug nevű földet tárgyazó itélete Lőrincz mester és Drugi Miklós közt. 1249. 206. István szlavoniai bánnak mint királyi kiküldött bírónak Podgoria várnak tartozékait tárgyazó itélete. 1249. 207. A székesfehérvári káptalannak Agnes, Péter Zobuszlo fia nejének hitbérére vonatkozó intézkedését tárgyazó bizonyságlevele. 1249. 208. A székesfehérvári káptalannak Péter Zobuszló fiának, és neje Ágnesnek, leányaik számára tett intézkedését tárgyazó bizonyságlevele. 1249. 209. Artolf győri püspök a jáki konvent és annak kegyurai közti egyezséget megerősíti. 1249. 210. A templomi rend magyarországi főnökének bizonyságlevele, hogy a pannonhalmi apátsággal Szőllős birtokára nézve egyezkedett. 1249. 211. Konrád kölni püspök Köln város árumegállító jogáról intézkedvén, a magyar-rajnai kereskedésre vonatkozik. 1249. 212. Roland nádornak levele, melylyel Ohák királyi főtárnok mester felszóllítja, hogy bizonyos peres ügyből járó illetményét átküldje. 1249–1260. 213. Roland nádor meghagyja Corlad nevű pristaldusának, hogy Osl bán özvegyét Chalad birtokába iktassa. 1249–1260. 214. Roland nádornak Machkazorm nevű birtokra vonatkozó, s a nyitrai káptalanhoz intézett határjárási parancsa Elefanti Endre számára. 1249–1260. 215. IV. Béla király Miklós Tivadar fiának, és Duruzló Duruzló fiának vasvármegyei nemeseknek, főképen a cseh háborúban szerzett érdemeik jutalmául Rum nevű földet adományozza. 1250. 216. IV. Béla király Fülöp zágrábi püspök és testvére Tamás comes számára megerősíti atyja II. Endre, és saját előbbi, Zolona nevű birtokot tárgyazó adományát. 1250. 217. Vanchai István esztergami érsek bizonyos fekvőségeket, melyek György nagyszombati lakos után neki oda itéltettek, az esztergami káptalannak adományozza. 1250. 218. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy több muzslai birtokos Ebeden levő földei az esztergami káptalannak részint eladományozták, részint eladták. 1250. 219. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, Örs birtoknak határjárásáról. 1250. 220. A csathári konventnek bizonyságlevele, hogy Farkas Miley-i lakos ottani birtokát rokonának Bothnak eladta. 1250. 221. Békekötés Trau és Sebenico városok közt. 1250. 222. IV. Béla királynak Brebir megyére vonatkozó privilegiuma a Brebiri grófok számára. 1151. 223. IV. Béla királynak a varasdi várnak három falvát tárgyazó adománya Erne varasdi főispány számára. 1251. 224. IV. Béla király az abadi révvám jövedelmei iránt megállapított szabályt megerősíti. 1251. 225. Mária királynénak adománya Simon es Oltumér, Mikó Miklós fiai számára. 1251. 226. IV. Incze pápa a nagyszombati sz. damiánrendű apáczákat az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1251. 227. IV. Incze pápa ugyanazoknak megengedi, hogy téli időben melegebb ruhába öltözködhessenek. 1251. 228. István szlavoniai bán Scerne comest bizonyos földbirtokkal megadományozván, annak határait is szabályozza. 1251. 229. Pál országbiró és zalamegyei főispán a királynak meghagyásából Peturka zalai várispán által Igrigh helységnek határait szabályoztatja. 1251. 230. A titeli káptalannak bizonyságlevele, hogy Nemhyz, fia Felixnak szabadságát a kalocsai káptalannál Babay helység által megváltotta. 1251. 231. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Zele, Lona comesnek fia bizonyos földbirtokot Hahold mesternek eladott. 1251. 232. A kanisai apát Ponich comessel Rakacia helységre nézve egyezkedik. 1251. 233. Deta, Kornél comesnek fia a bakonybéli apátságnál alapítványt tesz. 1251. 234. A jadrai kereskedőknek kereskedelmi viszonyai Velenczében szabályoztatnak. 1251. 235. IV. Béla királynak Ozlár birtokát tárgyazó adománya Gurka nemzetségbeli Oltuman, Petrus fia számára. 1252. 236. IV. Béla királynak több gömörmegyei földeket tárgyazó adománya Péter comes, Protáz fia számára. 1252. 237. IV. Béla királynak, Simon és társai számára Kerd és Keszin nevű birtok fejében csereképen Husan nevű földek átengedését tárgyazó okmánya. 1252. 238. IV. Béla király Miloztot s fiait Budult és Damiánt királyi fafuvarosokat hadi népei közé felveszi. 1252. 239. Az egri káptalan Pud comes és Egyed nagyolaszi lakos közt, a Lampert egri püspök által hozott itéletnek értelmében eljár. 1252. 240. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Berechey-i István és társai, testvére Fylke megölésére nézve Morvai Chyzzel egyességre léptek. 1252. 241. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Heidrik István comes fiának neje első házassága után neki járó hitbérére nézve kielégíttetett. 1252. 242. A traui püspök és a sibenicoi papság közti viszonynak megállapítása. 1252. 243. IV. Béla királynak privilegiuma, melylyel Stepk mester Robert comesnek fiát Kulpatő és Csemető birtokában megerősíti. 1252. 244. IV. Béla király sz. Mihály nyúlszigeti monostora és Apar nemzetségbeli Aba közt Unginey birtoka felett itéletet hoz. 1253. 245. IV. Béla király megerősíti Bars külvárosának privilegiumát. 1253. 246. IV. Incze pápa a jádrai érseknek meghagyja, hogy bizonyos házassági akadályra nézve Pride jádrai nőt felmentse. 1253. 247. IV. Incze pápa a jádrai érseknek meghagyja, hogy Prodane jádrai nőnek hasonló felmentést adjon. 1253. 248. Roland bánnak Gurbysa birtokára vonatkozó itélete László Rénoldnak fia és György comes Móricznak fia közt. 1253. 249. Chák királyi tárnokmester bizonyítja, hogy előtte Kristof és János, Lázárnak fiai, s Arund és érdektársai bizonyos alásonyi peres birtokra nézve kiegyeztek. 1253. 250. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Jakab Henanak fia ludáni birtokát Vitkónak eladta. 1253. 251. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Berweyn a pozsonyi vár hirnökeinek főnöke több váremberrel bizonyos peres monari birtokra nézve egyezkedett. 1253. 252. IV. Béla királynak Konchi földjét tárgyazó adománya Konkai Egyed mester számára. 1251. 253. IV. Béla király Gergely Nata fiának a tőle elvett földekért csereképen új birtokot rendel. 1254. 254. IV. Incze pápa aziránt intézkedik, hogy az esztergami érsek több szegnai kalmárnak bizonyos összeget fizessen. 1254. 255. IV. Incze pápa a visnizai monostort az apostoli széknek különös pártfogása alá veszi. 1254. 256. IV. Incze pápának rendelete, hogy az apostoli széknek különös meghagyása nélkül a pápai követ az esztergami érseket és káptalant egyházi büntetéssel ne sujthassa. 1254. 257. IV. Incze pápának intézkedése, mely által az esztergami érseknek és káptalannak szabadalmát, hogy a római széknek különös engedelme nélkül ki által sem sujthatók, védelmezi. 1254. 258. Rolánd nádor a IV. Béla királynak Lapsa nevű birtokot a domonkosok vasvári monostora számára tárgyazó adományát foganatosítja. 1254. 259. Henrik országbíró és somogyi főispán a Bakacs fiai Jakab, Mika, Jaracsin és Karacsin, és Salamon fiai Demeter és testvérei közt a Zala folyón lévő bizonyos malom fele része iránt kötött egyességet, mely szerint a kérdéses malom fele a hozzá tartozó f260. Miklós, királyi főtálnok a király meghagyásából Somogy, Zala és Veszprém megyékben több birtokügyet elrendez. 1254. 261. Gallus erdélyi püspök és Ákos mester budai prépost a királynak meghagyásából a bakonybéli apátság és okoli jobbágyai közti egyenetlenségeket elintézik. 1254. 262. Zeland veszprémi püspöknek bizonyságlevele Mária Keszői Domonkos nejének végrendeletéről. 1254. 263. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Becha nevű özvegy hitbérére nézve testvérével Merkkel egyezkedett. 1254. 264. A pozsonyi káptalannak bisonyságlevele, hogy Jakab és Miklós várjobbágyok Sárfői Hiscus és fiai, s István Gergelynek fia közt birtokosztályt eszközöltek. 1254. 265. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Jana és testvérei, s Belid és testvérei közt birtokosztály történt. 1254. 266. A somogyi konventnek bizonyságlevele, hogy Endre Petresnek fia és Mikou Kersennek fia Fehéregyház, Tikus és Szőcseny birtokok felett egyezkedtek. 1254. 267. A váradi konventnek bizonyságlevele, hogy Vidol Miklósnak fia nővéreivel az őket illető leánynegyedre nézve egyezkedett. 1254. 268. Ancona város hatósága Gonzoni Máté ottani polgárnak engedélyt ad, hogy raguzai hajó által szenvedett károsodásának fejében a raguzai kereskedőknek vagyonán magának tettleg elégtételt eszközölhessen. 1254. 269. Ancona város hatóságának több más polgár számára hasonló engedélye. 1254. 270. IV. Béla király a pannonhalmi és a somogyvári apátok közti Faiz helységre vonatkozó egyenetlenségeket elintézi. 1245–1258. 271. IV. Béla király megerősíti Pál országbírónak Igrich helység határszabályozását tárgyazó elintézését. 1255. 272. IV. Béla király az egri káptalannak meghagyja, hogy Meszes helységre nézve Zemplén megyében határjárást tartson. 1255. 273. IV. Béla király Dame és Renoldnak fiait, a nekik oda adományozott Barchan birtokban megerősíti. 1255. 274. IV. Béla király Kezw helységet tárgyazó adományát Seywred comes számára megerősíti. 1255. 275. Béla ifjabb király a győrmegyei káptalan és papság közti egyenetlenségeket a tizedek tárgyában elintézi. 1255. 276. IV. Sándor pápa a spalatoi érseknek meghagyja, hogy az ujonan választott sebenicoi püspököt megerősítse. 1255. 277. IV. Sándor pápa Lőrincz szerémi prépost számára megerősíti Oliver szerémi püspöknek Drasch birtokát tárgyazó adományát. 1255. 278. IV. Sándor pápa megerősíti kiküldött bíráinak az egri megye tizedeit és egyéb egyházi jövedelmeit tárgyazó itéletét. 1255. 279. IV. Sándor pápa Columbanus barátot trau-i püspöknek kinevezi. 1255. 280. IV. Sándor pápa a damiánrendű apáczák nagyszombati zárdáját IV. Béla királynak pártfogásába ajánlja. 1255. 281. IV. Sándor pápa a damiánrendű apáczák nagyszombati zárdájára nézve a szerzeti szabályt enyhíti. 1255. 282. István szlavoniai bán és styriai helytartó Riuche megyében több várjobbágynak birtokát szorosabban meghatározza. 1255. 283. Rolánd nádor és Vincze nyitrai püspök mint kiküldött királyi birák, Endre főispán és bírótársainak Monar helység iránti itéletét helyben hagyják. 1255. 284. Omodé győri püspök bizonyítja, hogy mint kiküldött királyi bíró IV. Béla királynak parancsára Györgyöt, Olpernek fiát Uglin rábaközi esperest által Oblanch földnek birtokába iktatta. 1255. 285. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Guge Péternek fia és László Adorjánnak fia Sarovi birtokuknak részét Lukács Bugard fiának eladták. 1255. 286. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy ugyanazok Rugas comesnek Sarovi birtokuknak egy másik részét eladták. 1255. 287. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Zydov nemzetségbeli Péter sógorának, Aba nemzetségbeli Kompothnak elhúnyt nővérének hozományát és hitbérét elengedte. 1255. 288. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy IV. Béla király rendeletének folytán Hermann nemzetségbeli Antoleus comes számára Mesces birtokában határjárás történt. 1255. 289. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Langeus comes és érdektársai Tuchua nemzetségből Petri birtokukat Mihály sárosi főispánnak eladták. 1255. 290. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Beche comes Nagyolaszi Egyednek a Suita és Ratka peres javaknak három negyedrészét átengedte. 1255. 291. A székesféhervári káptalannak bizonyságlevele, hogy Konstantin kanonok Muhai birtokát Aladár comesnek eladta. 1255. 292. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Lőrincz Hedrichnek fia és Nana comes közti peres ügy elintéztetett. 1255. 293. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Poch comes Luciát Pouse comesnek leányát az anyja Erzsébet után neki járó örökségére nézve kielégítette. 1255. 294. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, a Pál Saari comes és Barnabás Geregének fia közti birtokcseréről. 1255. 295. A somogyvári konventnek bizonyságlevele, hogy Heym comesnek fiai Radban lévő birtokukat a pannonhalmi apátságnak három ezüstgíráért átengedték. 1255. 296. Esztergam város hatóságának bizonyságlevele, hogy Jóbnak neje orvosi költségek megszerzése tekintetéből külvárosi birtokát eladta. 1255. 297. Boleszló krakói és szandomiri lengyel herczeg, s neje Kunegunda, IV. Béla magyar királynak leánya, a krakói egyháznak birtoka iránt intézkednek. 1265. 298. IV. Béla király Péter honti várjobbágynak, viski részbirtokáért csere fejében a honti várhoz tartozó Ság földnek felét adományozza. 1256. 299. IV. Béla király a Chak comes és a Gara-i várhoz tartozó hat nemzetség közti egyenetlenségeket elintézi. 1256. 300. IV. Béla királynak Ság Nyitramegyei birtokra vonatkozó adománya Agari Sándor számára. 1256. 301. IV. Béla király a Somogy megye főispánya és várnépei, s Garyg vár jobbágyai közti határvillongásokat elintézi. 1256. 302. IV. Béla királynak más ugyanazon egyenetlenségekre vonatkozó intézkedése. 1256. 303. IV. Béla király a Chanád nemzetségbelieknek birtokosztályozását helyben hagyja. 1256. 304. IV. Béla királynak Secek (Slatvina) birtokát tárgyazó adománya File számára. 1256. 305. IV. Béla királynak engedelme, hogy Elek Miklós comesnek fia Dyenis birtokát a pannonhalmi apátságnak hagyományozhassa. 1256. 306. IV. Sándor pápának a pannonhalmi apátság szabadalmait tárgyazó intézkedése. 1256. 307. IV. Sándor pápa a pannonhalmi apátot a sz. Benedek rendének magyarországi szerzeteseire nézve különös jogosítványokkal felruházza. 1256. 308. Tamás kalocsai érsek és társai mint kiküldött királyi biráknak Zounuc, a Bodrogi várhoz tartozó birtokra vonatkozó itélete. 1256. 309. Rogeriuss palatoi érseknek kettős pénzbeli kölcsönről szólló kötelezvénye. 1256. 310. Lőrincz országbírónak bizonyságlevele, hogy Miklós bánnak fiai előtte osztozkodtak. 1256. 311. István szlavoniai bán és Styria kormányzójának Graboscelo birtokára vonatkozó bírói itélete. 1256. 312. István szlavoniai bán és Styria kormányzója a goss-i zárdának vámszabadságát fenntartja. 1256. körűl. 313. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Elek Miklós comesnek fia Eörs Somogymegyei birtokát a pannonhalmi apátságnak elzálogosította. 1256. 314. A posegai káptalannak bizonyságlevele, hogy Bilota Bolknak fia Lusan birtokát Demeter Predrag fiának, és Dragota Dragan fiának eladta. 1256. 315. A zágrábi káptalan Pertlin comesnek Glavnich a birtokát tárgyazó iktatását bizonyítja. 1266. 316. A zágrábi káptalannak a Gurk Buzad bán fia és Mihály comes ugyan Buzad bán testvére közti birtok cserét tárgyazó bizonyságlevele. 1256. 317. Ugyanazon Miklós comes és testvére Lőrincz közti birtokcsere. 1256. 318. Raguza és Ancona városoknak bizonyos tengeri hatalmaskodásoknak kiegyenlítését tárgyazó egyezkedése, 1256. 319. Ancona város meghatalmazottat rendel a Raguzával kötendő egyezkedés végett. 1256. 320. Splato város törvényszékének bírói itélete. 1256. 321. IV. Béla király Heym és Cheyd fiait, s a Zala-i vár más jobbágyait, Karka birtokában megerősíti. 1257. 322. IV. Béla király Márton comes, a Gerzence-i vár jobbágyának birtokára nézve határjárást tartat. 1257. 323. IV. Béla király Chonuk birtokát Wigmáni Endre comes és a királyi lovászok közt rendezi. 1257. 324. IV. Béla király a Pál comes Eachynak fia és több Chanád nemzetségbeli közti határpert elintézi. 1257. 325. IV. Béla király a György földbirtokos és a cseperegi vendégek közti birtokcserét megerősíti. 1257. 326. IV. Sándor pápának intései Dániel galiczai királyhoz, hogy a katholika egyház közösségéhez visszatérjen 1257. 327. István szlavonian bán bizonyos Louka nevű birtokot tárgyazó peres egyezményt hágy helyben. 1257. 328. Chák kir. tárnokmester és Felician kalocsai prepost a király meghagyásából a Zelchi nemesek birtokviszonyairól vizsgálatot tesznek. 1267. 329. Chák királyi tárnokmester és zalai főispánnak birói határozata, melylyel Kuppan, Hada és Lászlónak birtokát szabályozza. 1257. 330. Eynard mester, a királyné lovászmestere és galgóczi főispánnak egy Móricz mester, és Moyk a királynénak praedialis jobbágya közti peres földet szabályozó itélete. 1257. 331. A fehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Princh comes Renold comesnek fia, és Iván bánnak rokonai a sz. Margit nevű birtok és a kanisai erdőhatárai körüli egyenetlenségeiket barátságosan elintézték. 1257. 332. A fehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Elek, Miklós comesnek fia, Favus pannonhalmi apátnak 280 giráig adósa maradt. 1857. 333. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Chorna nemzetségbeli István Chalad nevű földjének felerészét Endre Osl unokájának eladta. 1257. 334. A vasvári káptalannak a monostor-jáki nemesek közti birtokosztályra vonatkozó bizonyságlevele. 1257. 335. A nagyváradi káptalan a Chanád nemzetségbeliek közti osztályt foganatosítja. 1257. 336. A somogyvári konventnek bizonyságlevele, hogy Teul helységben lakozó Husvét bizonyos földet Ivánkának eladott. 1257. 337. Raguza és Spalato városok közti kibékülés 1257. 338. IV. Béla királynak Glup, az Abauj várhoz tartozó földet tárgyazó adománya Andronikus, Mátyás szepesi prépost testvére számára. 1258. 339. IV. Béla királynak Koos Dombró és Kendchapa helységeket tárgyazó adománya Kilet comes fiainak számára. 1258. 340. IV. Béla király a Dobicha vár több jobbágya és Hytynk közti Koztonicha nevű birtokot tárgyazó peregyességet hagyja helyben. 1258. 341. IV. Béla király István szlavoniai bánnak bizonyos Zala megyei Dráván túli birtokot tárgyazó adományát Sceme, Pouche fia számára megerősíti. 1258. 342. IV. Béla király Chák főtárnokmesternek Benedek mester testvérei számára 1257. tett törvénykezési elintézését megerősíti. 1258. 343. IV. Béla királynak, Poth leányai negyedét tárgyazó törvénykezési határozata. 1258. 344. IV. Béla királynak Zelechen birtokát tárgyazó adománya Zochud comes in Serefeel Cunta fiai számára. 1258. 345. IV. Sándor pápa Aleardust raguzai érseknek kinevezi. 1258. 346. István szlavóniai bánnak Ebrys nevű földet tárgyazó törvénykezési határozata, Selk comes fiai és a varasdi várjobbágyok közt. 1258. 347. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Elek Miklós comesnek fia Dijenes nevű peres birtokát Favus pannonhalmi apátnak átengedte. 1258. 348. A nonai káptalannak bizonyságlevele, hogy László Corbaviai gróf a Lapati nemeseknek Somilave helységet adományozta. 1258. 349. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gergely Péternek fia Miske comesnek fiaival anyja hitbére iránt egyezkedett. 1258. 350. A bakonybéli apátság több noszlopi szolgáló embereit nemes jobbágyai közé felveszi. 1258. 351. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Ursi Mátyás comes Ursi Myskénél elzálogított birtokát a kitűzött határnapon ki nem váltotta. 1258. körűl. 352. Manfred tarentoi fejedelem és siciliai helytartó a Busi, Lesina melletti dalmatiai szigeten lévő szent Szilvester és Miklós monostorát pártfogása alá veszi. 1258. 353. Spalato város községe egy városi malmot ad haszonbérbe. 1258. 354. IV. Béla királynak a Pilisi várnak engedélyezését és adományát tárgyazó privilegiuma Mária királyné számára. 1259. 355. IV. Béla király a Gallus erdélyi püspök és Ákos mester budai prépost által a bakonybéli apátság és okoli jobbágyai közt hozott határozatokat helyben hagyja. 1259. 356. IV. Béla király adománya Miklós Eymereh fia számára. 1259. 357. IV. Béla király German komlosi lakost Sáros vára iránti tartozásai alól felmenti. 1259. 358. István ifjabb király Hoholdnak viszaadja a tőle elvett földeket. 1259. 359. István ifjabb király Frigyes ausztriai herczegnek a sz. Viktori czisztercziek monostorának javára 1248-ban kiadott levelét, melyben őket kegyúri pártfogása alá fogadja, átírja s megerősíti. 1259. 360. István ifjabb király és Stiria herczegének adománya Eberhard marburgi polgár számára. 1259. 361. IV. Sándor pápa intézkedik, hogy a jádrai sz. Miklós zárdabeli apáczáknak az isteni tiszteletben részök legyen. 1259. 362. István szlavoniai bán öt egyént, kiket Csornug Glavnizai várjobbágy hamisan szolgáknak állított, ennek jogtalan megtámadása alól felment. 1259. 363. A Ják nemzetségbeliek közt történt osztály. 1259. 364. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Lukács Sarói Bogardnak fia Saróban lévő birtokát rokonainak eladta. 1259. 365. Az egri káptalannak Olympias Babanai Gergely neje végintézkedését tárgyazó bizonyságlevele. 1259. 366. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Chokoy-i Chek Chokoyban lévő birtokát Indrich comesnek elzálogosította. 1259. 367. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Toufői Sándornak özvegye hitbérére nézve kielégíttetett. 1259. 368. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Bachanyogi nemesek bizonyos Bachanyogban lévő birtokukat Holpári Herriknek eladták. 1259. 369. A pécsváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Joanka Jánosnak fia naydaychai szőlejét egy szerémi polgárnak eladta. 1259. 370. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Legene nevű birtok Hoholt mesternek statuáltatott. 1259. 371. IV. Béla királynak Glaunicha birtokát tárgyazó adománya, Perchinus comes számára. 1260. 372. IV. Béla király Trebgozd helységnek határait szabályoztatja. 1260. 373. IV. Béla királynak rendelete a győri és abadai vámról. 1260. 374. István ifjabb királynak nemesítő privilegiuma István és Mark Inének fiai Zala megyei várjobbágyok, és rokonaik számára. 1260. 375. IV. Sándor pápa sz. Miklós jadrai apácza-zárdáját az apostoli széknek különös pártfogása alá vevén, egyszersmind birtokát és jogi állását megerősíti. 1260. 376. Zeno Renier velenczei dogenak privilegiuma, melylyel a Frangepán családot Vegla szigetnek birtokában megerősíti. 1260. 377. Chák királyi tárnokmesternek testvérei birtokosztályára vonatkozó okmánya. 1260. 378. Lőrincz jádrai érseknek sz. Miklós jádrai apáczazárda szabályozását tárgyazó rendelete. 1260. 379. A pécsi káptalan a Buzad nemzetségbeli Gergely által Pachud helységben elkövetett károsításnak becsüjéről. 1260. 380. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Huntpaznan nemzetségbeli Buken comes anyjának, hitbére és özvegyi jogosítványai fejében négy falut átadott. 1260. 381. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Zolnok nemzetségnek több tagja Bagon birtokukban osztozkodott. 1260. 382. A váradi káptalannak bizonyságlevele, Kis Pousá-nak végintézkedéséről. 1260. 383. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mark Reyki comes bizonyos peres ügyre nézve Ledeger fiaival barátságos egyességre lépett. 1260. 384. A Bw-i konventnek bizonyságlevele Mária Ilyei Ugra comes nejének végintézkedéséről. 1260. 385. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Mete Elusnak fia tizenkét ekényi földet Been mesternek eladott. 1260. 386. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter Urkundnak fia Osl bán özvegye iránti kötelezettségére nézve halasztást nyert. 1254–1260. 387. IV. Béla király Huntpaznan nemzetségbeli Buken comesnek az anyja kielégítése tekintetében tett birtokátruházását helyben hagyja. 1260. körül. 388. A tatai konventnek bizonyságlevele, hogy Oliver comes a neki Vyda és társaitól járó elégtételt nem nyerte. 1260. körül.