Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár XII. kötet

001. V. Istán király koronáztatásának emlékére, s atyja lelki üdveért, az esztergomi káptalannak Epel helységet adományozza. 1270. 002. V. István király Epel helységet az esztergomi káptalannak adományozván, az onnan elköltözni kivánó szöllőmívelő népektől az ez iránti engedelmet megtagadja. 1270. 003. V. István királynak a hűtlenségben bűnös Miklós, Arnold comes fia birtokát tárgyazó adománya, Ponych bán számára. 1270. 004. V. István királynak privilegiuma, melylyel János comest, Gagnak fiát, és fiait Donouch helység birtokában és a Szeth-i monostor kegyúri jogában megerősíti. 1270. 005. V. István királynak Rozgonyt, Baasföldét, Lápuspatakot és több más javakat tárgyazó adománya Rainald comes királyi főlovászmester számára. 1270. 006. V. István király megerősíti a pannonhalmi apátság népeinek vámszabadságát. 1270. 007. V. István király atyjának IV. Bélának Hidvég földet tárgyazó adománylevelét Mikó zólyomi ispán fiai részére átírja s megerősíti. 1270. 008. V. István királynak Danócz birtokot és a gecsi monostor kegyúri jogát tárgyazó adománya Selke comes számára. 1270. 009. V. István királynak Visnyó helységet tárgyazó adománya Rajnold főlovászmestere számára. 1270. 010. V. István királynak itéletlevele, melylyel Billege és Váson birtokokat Igmándi Miklósnak oda határozza. 1270. 011. V. István király megerősíti II. Endre királynak több vasvári várjobbágy felszabadulását tárgyazó 1205-ki okmányát a Szelestey családbéliek kértére. 1270. 012. V. István király megerősíti Timotét zágrábi püpököt Vaska melletti birtokában. 1270. 013. V. István király megerősíti testvére Béla szlavoniai herczegnek három helységet tárgyazó itéletét a zágrábi egyház és Bratogna fiai és unokái közt. 1270. 014. V. István király megerősíti Béla szlavoniai herczegnek Pribiszlo comes özvegye és a zágrábi káptalan közti itéletét. 1270. 015. V. István király megerősíti a nyúlszigeti apáczazárdának 1259-ki alapítólevelét. 1270. 016. V. István királynak Lövöld, Rendek, Esztergár és Fenyőfő helységeket tárgyazó adománya Csák bán számára. 1270. 017. V. István király megerősíti IV. Béla királynak Tönye helységet tárgyazó adományát a Szent Mária szigetén fekvő apáczazárda számára. 1270. 018. V. István király megerősíti IV. Béla királynak Ujbecset tárgyazó adományát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1270. 019. V. István király megerősíti IV. Béla királynak Megyer helységet tárgyazó 1268-ki adományát János, Isipnek fia számára. 1270. 020. V. István királynak Gáh helység adományát megerősítő privilegiuma Tiba, György comes testvére számára. 1270. 021. V. István király megerősíti IV. Béla királynak a Galgóczi-i és Nyitra-i vár több birtokát tárgyazó adományát Serefel comes számára. 1270. 022. V. István király megerősíti IV. Béla királynak Harka helységet tárgyazó adományát Kurui, Fülöp mesternek fia számára. 1270. 023. V. István király megerősíti IV. Béla királynak a Fehérvári és Szolgagyőri várak bizonyos földeit tárgyazo adományát Miklós Emrihnek fia számára. 1270. 024. V. István királynak itéletlevele, melylyel a Chalomja nemesek közt Szelény földét tárgyazó pert elintézi. 1270. 025. V. István király megerősíti Omodé győri püspönek 1255-ki bizonyságlevelét, mely szerint IV. Béla király parancsára Györgyöt Olpernek fiát Uglin rábaközi esperest által Oblanch földnek birtokába iktatta. 1270. 026. V. István király megerősíti a berényi vendégek szabadalmait. 1270. 027. V. István király megerősíti IV. Béla királynak a György földbirtokos és a csepregi vendégek közti birtokcserét helybenhagyó okmányát. 1270. 028. V. István király megerősíti IV. Béla királynak a guethi monostor egyházi védjogát tárgyazó 1265-ki intézkedését. 1270. 029. V. István király megerősíti IV. Béla király 1262.ki okmányát, melylyel ez Zonukot és fiait Robuti birtokaiban védte. 1270. 030. V. István király megerősíti IV. Béla királynak Voyszló helység megszerzését tárgyazó okmányát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1270. 031. V. István királynak bizonyságlevele, hogy Péter és János a soproni vár emberei Sadani birtokukat a borsmonostrai apátságnak átengedték. 1270. 032. Erzsébet királynénak Böös és Árpás helységeket tárgyazó adománya Lothard, Omodénak fia számára. 1270. 033. István kalocsa-bácsi érseknek szabadalma Rima-Bánya-i vendégei számára. 1270. 034. Joakim szlavoniai bán megerősíti Hodus zágrábi főispánnak a zágrábi püspök s Ábrahám moruchai comes és érdektársai közt hozott itéletét. 1270. 035. Hodus zágrábi főispánnak Pzerich helységet tárgyazó itélete Timoté zágrábi püspök s Abraham moruchai comes és a Glavnichai várnak több jobbágyai és várnépei közt. 1270. 036. Az esztergami káptalan ujból átírja III, Béla királynak több jószágát tárgyazó adományát a nyitrai egyház számára. 1270. 037. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Máté mester esztergami őrkanonok és három észtergami lelkész az átszolgáltatandó gyertyák ügyében egyezkedtek. 1270. 038. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós zágrábi várjobbágynak fiai Sepnichai birtokukat Pernikol comesnek elzálogosították. 1270. 039. V. István királynak Ujhely helységet tárgyazó adománya Lőrincz szörényi bán számára. 1271. 040. V. István király megerősíti a zágrábi püspök jogait és szabadságait. 1271. 041. V. István király a zágrábi püspök népeit pártfogása alá veszi. 1271. 042. V. István király rendelete a bánok és főispánokhoz, hogy a zágrábi püspök népeit ne háborgassák. 1271. 043. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Henrik comes Ditriknek fia hét girát a Bősön okozott károk fejében Lothard comes szolgájának Peechi Miklósnak fizetett. 1271. 044. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Szalók nemzetségbeli Heym mester, Péter, Pál és Onth a Marczal mellett fekvő Szalókfölde birtokon megosztoztak. 1271. 045. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Aghai nemzetségbeli Tamásnak fiai Scekeric nevű birtokukat eladták Iván comesnek és testvérének Jakabnak. 1271. 046. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós zágrábi várjobbágynak fiai Sepnicha-i birtokukat Pernichol comesnek elzálogosították. 1271. 047. Segna város hatóságának bizonyságlevele, hogy Belsaninus, ottani lakos, házait a topuskai apátnak átengedte. 1271. 048. Bihács város és a topuskai apát közti egyesség, hogy az egyik a másiknak jobbággait birtokában be nem fogadja. 1271. 049. V. István több Gömörmegyei helységet tárgyazó itéletlevele a Záh nemzetségbeliek, s kopasz Detrik és érdektársai közt. 1272. 050. V. István király megerősíti azon szerződést, melylyel Herch barsi polgár a Garam folyón lévő malmát a sz. benedeki monostornak eladta. 1272. 051. V. István király megerősíti IV. Béla királynak szabadalomlevelét több trencsénmegyei várjobbágy számára. 1272. 052. V. István király Zsörkön lakó vasvári nyolcz várjobbágyot a nemesek rendjébe iktat. 1272. 053. V. István király Teresztenye földtért Tornamegyében Kachuzi Mokud fiainak adományozza. 1272. 054. V. István királynak a somogyvári vendégek állására vonatkozó okmánya. 1272. 055. V. István király megerősíti II. Endre és IV. Béla királynak privilegiumait a zágrábi egyház számára. 1272. 056. V. István király megerősíti Buza mester zágrábi kanonoknak misealapítványát. 1272. 057. Teopolo Lőrincz velenczei doge a curzolai és meledai grófot Trau város előljáróságának ajánlja. 1272. 058. Bruno olmüczi érseknek jelentése X. Gergely pápához a magyar és cseh király közt kötendő békesség tárgyában. 1272. 059. Moys nádornak száztiz hold szántóföldet és ötven hold térséget tárgyazó itéletlevele Ivanka Mod fiának, Miklós Chepán fia és Tamás Endre fia ellen indított perében. 1272. 060. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Endre mester Ivánnak fia Nyék nevű földet serviensének Lénárdnak incribálta. 1272. 061. Sixtus mester esztergam-káptalani lector mint kiküldött királyi biró a Ják nemzetségbeli Elek- és Chepánnak néhány királyi udvarnok által kétségbe vont öröktulajdon-jogát Thukurch helységre nézve elismeri, és erről bizonyságot ád. 1272. 062. A chaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy a Buchcha nemzetség tagjai Ochna-i birtokuk egy részét Jakab comesnek örökösen eladták. 1272. 063. A fehérvári káptalan átírja a zágrábi egyház privilegiumait. 1272. 064. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy Borich bánnak utódjai bizonyos peres ügyben egyezkedtek. 1272. 065. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Potun-i Mór és Farkas birtokuk két harmadrészét örökösen eladják Bulchnak, a pápai udvarnokok comesének. 1272. 066. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Dávid Pousának fia zágrábi malmát eladta Péter zágrábi főesperestnek. 1272. 067. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Szent Pál, Dorogh, és egyéb helysegek határait illetőleg, az esztergami érsekkel és káptalannal békésen egyezkedett. 1272. 068. Sebenico és Trau városoknak egyezkedése Cettina és Clissa városok községeivel a jogszolgáltatás viszonosságának tárgyában. 1272. 069. F. székesfehérvári őrkanonok V. István királynak, Dénes comes fiai érdi birtokának határjárásáról jelentést tesz. 1270–1272. 070. A budai káptalan V. István királynak jelenti, hogy az érdi királyi fegyverviselőket az érdi sziget birtokába visszahelyezni akarván, ennek az ócsai prépost és emberei ellenmondottak. 1270–1272. 071. A vasvári káptalan jelentése V. István királyhoz, hogy Saari Pál comes több birtokot erőszakosan elfoglalt, melyekre Barnabás comes Geregének fia igényt tart. 1270–1272. 072. IV. László király megerősíti II. Endre királynak Lesnissa helységnek adományozását helybenhagyó privilegiumát a templomrend számára. 1272. 073. IV. László király megerősíti atyjának azon okmányát, melyben az Percs földét Chepánnak adományozta. 1272. 074. Salamon fehérmegyei főispánnak bizonyságlevele, hogy Seel és Miklós Imrének fiai Regum helységre vonatkozó birtokjogukat igazolták. 1272. 075. IV. László királynak Szent Mihály helységet tárgyazó adománya Jaak nemzetségbeli Chepán számára. 1273. 076. IV. László királynak Gan, Poncha, Botour és Meger helységeket tárgyazó adománya Dénes comes számára. 1273. 077. IV. László király megerősíti a zágrábi egyház jogait és szabadságait. 1273. 078. IV. László királynak Vajszló helységet tárgyazó adománya Nempty nemzetségbeli Miklós és Jakab számára. 1273. 079. IV. László király megerősíti V. István királynak itéletlevelét, melylyel az Billege és Váson birtokokat Igmándi Miklósnak oda határozta. 1273. 080. IV. László király megerősíti IV. Béla királynak Moys mester végrendeletét megerősítő okmányát. 1273. 081. IV. László királynak Kulked helységet tárgyazó adománya Trepk Jánosuak fia számára. 1273. 082. IV. László király Máté, Miklós, Tamás és Bassa gencsi lakosokat a vasvári várjobbágyság alól kiveszi és nemesi rangra emeli. 1273. 083. IV. László király több vasmegyei várjobbágyot nemességi rangra emel. 1273. 084. Máté szlavoniai bánnak bizonyságlevele, hogy Dydichi helység és a Medvevári területén fekvő bizonyos szőlők a zágrábi polgárok tulajdonához tartoznak. 1273. 085. IV. László királynak biztosai megerősítik Fyothát javainak birtokában. 1273. 086. A csaszmai káptalannak bizónyságlevele, hogy Voisa és Marizló Glodná-ban lévő birtokukat Gresenchei Endrének eladták. 1273. 087. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Varasdi Illés Polana nevű földét eladta Timoté zágrábi püspöknek. 1273. 088. IV. László királynak Nilos helységet tárgyazó adománya Sebestyén tornai comes számára. 1273. körül. 089. Törvénykezési bizonyítvány bizonyos Bálványosi Vrbas, és Sydon fiai közt fennforgó ügyről. 1273. körül. 090. IV. László királynak Szent mihály helységet tárgyazó adománya Lőrincz comes, Péternek fia számára. 1274. 091. IV. László király megerősíti Nilos helységet tárgyazó saját adományát. 1274. 092. IV. László királynak adómentességi privilegiuma a zágrábi egyház népei számára. 1274. 093. IV. László királynak Zaránka helységet tárgyazó adománya Salamon Gábornak fia számára. 1274. 094. IV. László királynak Kuvál helységet tárgyazó adománya Pousa mester Petresnek fia számára. 1274. 095. IV. László király anyjával idősebb Erzsébet királynéval kibékülvén, Lőrincz comesnek visszaadja Vág-Ujhely birtokát. 1274. 096. IV. László királynak Néveg helységet tárgyazó adománya Mihály comes újvári várnagy számára. 1274. 097. IV. László királynak Sahi Péter birtokát tárgyazó adománya Kueskuthi György comes számára. 1274. 098. IV. László királynak Vindornya Szőllős helységet tárgyazó adománya Pécs nemzetségbeli Benedek számára. 1274. 099. IV. László királynak Halmi helységet tárgyazó adománya Tamás mester, Gábor mesternek fia számára. 1274. 100. IV. László királynak Kökényes helységet tárgyazó adománya, Tamás mester, Gábor mesternek fia számára. 1274. 101. IV. László királynak Digne helységet tárgyazó adománya János, Konrád comesnek fia számára. 1274. 102. IV. László királynak a vasmegyei királyi íjászok birtokát tárgyazo adománya Herránd a királyné főtálnoka számára. 1274. 103. IV. László királynak Tornova és Karalicha helységeket tárgyazó adománya orvosa Gellért mester számára. 1274. 104. IV. László királynak parancsa Dénes szlavoniai bánhoz, hogy orvosát Gellért mestert a neki adományozott javak birtokába iktattassa. 1274. 105. IV. László királynak ezen adományt megerősítő ünnepélyes privilegiuma. 1274. 106. IV. László király átírja a nyitrai káptalannak Kezthelen helység határjárását tárgyazó jelentését. 1274. 107. Dénes bánnak bizonyságlevele, hogy a király orvosát Gellért mestert, a neki adományozott javak birtokába iktatta. 1274. 108. Dénes bánnak jelentése ugyanazon tárgyban IV. László királyhoz. 1274. 109. I. Károly sziciliai király Sibenico és Spalato városokkal szövetkezik Almissa ellen. 1274. 110. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Sisseri Endre Mok-i birtókának harmadrészét Nabradi Jánosnak eladta. 1274. 111. A nyitrai káptalannak jelentése IV. László királyhoz Kezthelen helység határjárásáról. 1274. 112. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Jana és érdektársai Bit birtokukban osztozkodtak. 1274. 113. A keresztesek székesfehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Chiko, Herbortnak özvegye hitbére és jegyajándékaira nézve férjének rokonaitól kielégíttetett. 1274. 114. A somoggvári Sz. Egyed konventjének bizonyságlevele, hogy Trepk, János comesnek fia, Kulkedben bizonyos földeket érdemdíjképen átengedte Jakab és Jákô, Herrich fiainak. 1274. 115. IV. László király Muchun nevű birtokot Farkas mester, Fulkusnak fiától visszavonván, annak fejében neki Széchen nógrádmegyei helységet adományozza. 1275. 116. IV. László király megerősíti V. István királynak a Zách nemzetségbeliek s Kopasz Dénes és érdektársai közt több Gömörmegyei birtok tárgyában kiadott itéletlevelét. 1275. 117. IV. László királynak Péter, Hetyruh és Sándor, György fiainak Hevesmegyei javaira vonatkozó határjárási parancsa az egri kaptalanhoz. 1275. 118. IV. László király felszóllítja anyját Erzsébet királynét, hogy Vaskai birtokát adja vissza a zágrábi egyháznak. 1275. 119. IV. László király megerősíti a zágrábi püspök számára Vaska melletti Szent Márton birtokát. 1275. 120. IV. László királynak Kobila helységet tárgyazó adománya a zágrábi polgárok számára. 1275. 121. IV. László királynak Glaunicha helységet tárgyazó adománya Percin comes számára. 1275. 122. IV. László király megerősíti V. István királynak több herczegségi és szolgaggörmegyei helységet tárgyazó adományát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1275. 123. IV. László királynak bizonyságlevele, hogy Miklós Dursannak fia Toplicna nevű földet Timoté zágrábi püspöknek elzálogosította. 1275. 124. IV. László királynak a Lyndva-i várt tárgyazó adománya Omodé mester számára. 1275. 125. Erzsébet ifjabb királynénak Symog és Symodor helységeket tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1275. 126. Erzsébet anyakirályné Alsó-Verboa helységet tárgyazó adománya Benedek comes számára. 1275. 127. Erzsébet anyakirálynénak Oryoycha helységet tárgyazó adománya Otroch, Gergely, és Sévának fiai számára. 1275. 128. Joakim királyi tárnokmester a zágrábi egyház népeinek adóztatásától eláll. 1275. 129. János zzlavoniai bánnak beismervénye, hogy IV. László király Fayz helységet Timoté zágrábi püspöknek adományozta. 1275. 130. Miklós horvát-dalmatiai bán visszaadja Trau városnak azon javakat, melyeket tőle egykor István bán elvett. 1275. 131. Dénes bán és zalamegyei főispánnak bizonyságlevele, hogy IV. László király parancsából a kustáni nemesek földjét meghatárolta. 1275. 132. Timoté zágrábi püspök sz. Péter és Pál tiszteletére székesegyházában oltárt szentel be. 1275. 133. A budai káptalannak jelentése Erzsébet ifjabb királynéhoz Symog helység határainak szabályozásáról. 1275. 134. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter, Hetyruh és Sándor, György fiainak hevesmegyei javaikban a határjárás megtörtént. 1275. 135. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy István Spochnak fia Hruseuch nevű földét Sampson, Boleta fiának eladta. 1275. 136. Az egri káptalannak bizonyos birtokcserét tárgyazó bizonyságlevele, Miskolcz nemzetségbeli Miklós, és több Pereznei birtokos közt. 1275. 137. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mindszent és Alma helységek közt a határok szabályoztattak. 1275. 138. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Suhomernicha és Styrochene helységekben a topliczai apát, s Marko Mártonnak fia és Radiszló Ivánnak fia közt uj határszabályozás történt. 1275. 139. A keresztesek székesfehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Pochuntai Gabrian Bobra nevű földjét eladta Vritnyaki Henrik comesnek. 1275. 140. Trau város nagytanácsa segedelmet határoz Arbe sziget tűz által károsodott lakosainak. 1275. 141. IV. László királynak Pezye helységet tárgyazó adománya Berenchei Endre mester számára. 1276. 142. IV. László királynak egy malomhelyet a Gyöngyös folyó mellett, s ugyanott 50 holdnyi földbirtokot tárgyazó adománya a győri püspök számára. 1276. 143. IV. László királynak Bezew földet tárgyazó adománya Panky-i Jakab comes számára. 1276. 144. IV. László királynak rendelete János szlavoniai bánhoz, hogy Tornova helységet visszaadja orvosának Gellértnek. 1276. 145. IV. László királynak másik rendelete János szlavoniai bánhoz ugyanazon tárgyban. 1276. 146. IV. László királynak engedélye, hogy Chepan Ungmegyei várjobbágy Chepel nevű földét Panchi Jakabnak eladhassa. 1276. 147. IV. László király János Enárd fiának népeit a zulusma és nyestado alól felmenti. 1276. 148. V. Incze pápa Kolumbán trau-i püspöknek lemondása után János grigorissai prépostot nevezi ki trau-i püspöknek. 1276. 149. XXI. János pápa a nonai domokosrendi monostorban elkövetett hatalmaskodások iránt intézkedik. 1276. 150. XXI. János pápa Salvius trebignei püspököt nevezi ki raguzai érsenek. 1276. 151. Contareno Jakab velenczei doge felszólítja Michaeli Markot osseroi grófot, hogy azon kereskedőknek, kik az osseroiak által a tengeren károsíttattak, elégtételt eszközöljön. 1276. 152. Máté királyi tárnokmester eláll a zágrábi egyház népeinek adóztatásától. 1276. 153. Kolumbán trau-i püspök bizonyos követelését átengedi Casotti Miklósnak. 1276. 154. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Chepán Vngmegyei várjobbágy Chepel nevű birtokát eladta Panchi Jakabnak. 1276. 155. A pécsváradi konventnek bizonyságlevele, hogy a Nempty-i nemesek és a Koazdy vár több jobbágyai birtokuk határait választott birák közbenjárása által szabályozták. 1276. 156. A keresztesek székesfehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Sister comes fiai Csősz földben statuáltattak. 1276. 157. Sopron város községe és Tódor soproni keresztes előtt Pero soproni polgár Klimpa sopronmegyei helységet a borsmonstrai konventnek hagyományozza. 1276. 158. Ossero szigetnek lakosai követeket küldenek Contareno Jakab velenczei dogehoz, hogy az ellenök indított vádok tekintetében méltányos intézkedéseket eszközöljenek. 1276. 159. IV. László királynak Gerzencze vármegyét tárgyazó adománya a zágrábi püspök számára. 1277. 160. IV. László királynak Holges földet tárgyazó adománya Simon comes, Salamonnak fia számára. 1277. 161. IV. László király megerősíti II. Endre és IV. Béla királyoknak adományait a zágrábi egyház számára. 1277. 162. IV. László királynak Wlk, magvaszakadt zágrábi várjobbágy javait tárgyazó adománya Timoté zágrábi püspök és a zágrábi egyház számára. 1277. 163. IV. László király Tornava helységet felmenti a zágrábi főispán törvényhatósága alól. 1277. 164. IV. László királynak ismételt rendelete János szlavoniai bánhoz, hogy Tornova helységet adja vissza orvosának Gellértnek. 1277. 165. IV. László királynak Garig várát tárgyazó adománya Timoté zágrábi püspök számára. 1277. 166. IV. László király felmenti a zágrábi egyház Waska melletti birtokát a somogyi főisgán törvényhatósága alól. 1277. 167. IV. László király Chermele helység fejében, hol aranybánya nyittatott, Mátyás Endre fiának Nadaser helységet adományozza. 1277. 168. IV. László királynak Dopoput, Damasi és Malasi földeket tárgyazó adománya László esztergami prépost számára. 1277. 169. IV. László király a telki monostort egyesíti a nyúlszigeti apáczazárdával. 1277. 170. Erzsebet királynénak rendelete, hogy Babun birtoka, mely egykor Mária királyné parancsára jogtalanul Sándor mestertől elvétetett, neki ismét visszaadattassék. 1277. 171. Miklós erdélyi vajda felszóllítja Boxa fiait, László, Doncs, Miklós és Ferencz mestereket, hogy hozzá Medgyesre valakit küldjenek. 1277. kőrűl. 172. Juan comes, Irozló fiának adománya Szent Jakab a Száva szigetén lévő apátsága számára. 1277. 173. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Syrbok és érdektársai Othnai birtokuknak részét eladták Benedek comesnek. 1277. 174. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Syrbok comes Dobrolech folyó melletti birtokát eladta Benedek comesnek. 1277. 175. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Voynch Zapachknak fia Tymennicha nevű birtokát eladta Stepk fiainak. 176. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Balázs Gurknak fia Polychai birtokát eladta Pál, Sebesk fiának. 1277. 177. Az egri káptalannak bizonyságlevele Kaplan nemzetségbeli Dénesnek végintézkedéséről. 1277. 178. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós, Stacznak fia, Bechta Otrochyk fiának és László Leusztach fiának az elkövetett sértésekért elegett tett. 1277. 179. A fehérvári káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Simon comes Salamonnak fia Holges birtokában statuáltatott. 1277. 180. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mártha asszonynak István comes özvegyének, fia Balás által férje javaiból minő tárgyak adattak vissza. 1277. 181. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Brochinai nemesek borchinai birtokukat eladták Perchinus comesnek. 1277. 182. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Katalin Royki Mikónak özvegye a neki hitbérűl jutott birtokot István, Márton fiának, és rokonainak eladta. 1277. 183. A zobori konventnek bizonyságlevele, hogy Márton Garam melletti szent benedeki apát Fülöp esztergami érsek ellen tiltakozott, ki a tatárok kivonulása után az apátságnak több birtokát elfoglalta. 1277. 184. Sur kabolti várnagy tudósítja Máté soproni főispánt, hogy az Osl nemzetségből való Móricz comest visszahelyezte Thoutteluk föld birtokába. 1277. 185. Keled Kelednek fia óvást tesz azon hatalmaskodások ellen, melyeket Miklós Arnoldnak fia Niczk helységben elkövetett. 1277. 186. Békekötés Spalato és Trau dalmatiai városok közt. 1277. 187. IV. László király a myúlszigetet adományozza a boldogságos asszony tiszteletére ott felszentelt apáczazárdának. 1278. 188. IV. László király Márton győri várjobbágy örökös nélkül történt halála után annak telkét adományozza Csitváni Egyed comesnek. 1278. 189. IV. László királynak bizonyságlevele, hogy Miklós választott esztergami érsek, és testvére Gyula, Tothi földet Hippolit esztergami kanonokra átruházzák. 1278. 190. IV. László királynak Farkasfalva és Pokoy helységeket tárgyazó adománya Palan comes számára. 1277. 191. IV. László király átírja és megerősíti László szepesi főispánnak emlékiratát, mely szerint a király parancsára Fülöp és Ehellő fiait biróilag birtokukba visszahelyezte. 1278. 192. A velenczei köztársaságnak határozata, hogy a Velencze felsőbbsége alatt álló dalmacziai városok grófjai a velenczei nagy tanács tagjai legyenek. 1278. 193. Gyula országbirónak bizonyságlevele, hogy Roland bánnak fiai Aravicha helységet örökbirtokúl átengedték anyjuknak. 1278. 194. Kontromanovich István boszniai bán privilegiuma az Omachevich comesek számára. 1278. 195. Miklós szlavoniai bánnak az alatta álló birák és adószedőkhez intézett parancsa, hogy Gerzencze vármegyében, mely a zágrábi püspöknek adományoztatott, el ne járjanak. 1278. 196. János kalocsai érsek megerősíti a rimavölgyi aranybányászok 1268-ki és 1270-ki szabadalmait. 1278. 197. Gergely comes és kiküldött birótársainak jelentése Péter nádorhoz, az Ochuz comes által véghezvitt erőszakoskodások feletti nyomozásaik eredményéről. 1278. 198. A csaszmai káptalannak bizónyságlevele, hogy Iván Beriszlónak fia Polychnában lévő birtokrészét eladta Illés szász comesnek. 1278. 199. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Egyed Ragynnak fia és Domokos Ivánnak fia szőlejüket eladták Odovich comesnek. 1278. 200. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Bogdoszló és Pousa Garig-i várjobbágyok garigi örökbirtokukat eladták Jakab, Stepk fiának. 1278. 201. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Detre comes fiai Ozdabugh birtokot Szuhai János fiainak elzálogosították. 1278. 202. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Lőrincznek fiai Lőrincz, Tamás és érdektársai, Laymer helységbeli birtokukat Illés comesnek és érdektársainak eladták. 1278. 203. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Nándor-i Renáld és Jakab Iwan nevű földükből nyolcvan holdat átengedtek Meney Endrének. 1278. 204. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Surló nemzetségbeliek Sernov helységet eladták a topuskai apátnak. 1278. 205. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Bathei nemzetségbeliek Brochina helységet átengedték a topuskai apátságnak. 1278. 206. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Povona nemzetségbeli Buduoy és rokonai Povona helységet és Wlkom szigetet eladták a topuskai apátnak. 1278. 207. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Detrek Wlchinának fia Sekerie helységben lévő birtokát eladta Timoté zágrábi püspöknek. 1278. 208. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Sándor Péternek fia és Máté Balázsnak fia Planina helységet eladták Timoté zágrábi püspöknek. 1278. 209. Lesina és Brazza szigetek alávetik magukat a velenczei köztársaság főhatalmának. 1278. 210. A velenczei köztársaság nagy tanácsának erre vonatkozó határozata. 1278. 211. A velenczei kormány intézkedése a Lesina és Brazza szigetek podestájának ellátásáról. 1278. 212. IV. László királynak a Kanyi Tamás hűtlensége folytán reá szállott javakat tárgyazó adománya, Tamás comes és János mester, Barnabásnak fiai számára. 1279. 213. IV. László király Perchinus comes halála után annak javairól nagybátyja Merculinus comes, és testvére Antal érdekében intézkedik. 1279. 214. IV. László király Fyothát, Farkasnak fiát, Csurma földe birtokában megerősíti. 1279. 215. IV. László király Henrik bán fiait és néhány társát kegyelmében részesítvén, birtokukat biztosítja. 1279. 216. IV. László király megerősíti a Liptó-i vár népeinek jogait. 1279. 217. IV. László királynak Megyer földét tárgyazó adománya János comes, Isépnek fia számára. 1279. 218. IV. László király megerősíti V. István királynak a Garam folyón lévő egy malom, és egy barsi telek birtokát megerősítő 1272-ki adományát a Garam melletti sz. Benedek-i apátság számára. 1279. 219. IV. László király megerősíti a somogyi konventnek egy 1277-ki, Mogyorey helység birtokviszonyainak szabályozását tárgyazó okmányát. 1279. 220. IV. László király Mihályt és Turnát tornai várjobbágyokat nemesi rangra emeli. 1279. 221. III. Miklós pápa frater Fülöpöt nevezi ki raguzai érseknek. 1279. 222. Contareno Jakab velenczei dogének levele Máté nádorhoz, melylyel több, Magyarországban megkárosodott velenczei kereskedő számára kielégítést kiván. 1279 223. Fülöp fermoi püspök és apostoli követ megerősíti Timotét zágrábi püspököt Gerzencze megye birtokában. 1279. 224. Miklós szlavoniai bánnak bizonyságlevele, hogy Agha nemzetségbeli Péter Kozolin birtokát eladta a zágrábi káptalannak. 1279. 225. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Etruchnak fiai, Etruch és Miklós mesterek, birtokukban osztozkodtak. 1279. 226. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy az Abadi családbeliek Sebestyén földet eladták Albrechtnek, Péter fiának. 1279. 227. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Detrik comes fiai Ozdabugh birtokot Szuhai János fiaitól kiváltották. 1279. 228. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy IV. László király parancsára János comes Megyer birtokában statuáltatott. 1279. 229. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Ják és más Osl nemzetségbeliek bizonyos egyenetlenségeiket barátságos egyezkedés útján elintézték. 1279. 230. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy László Istvánnak és Miklós Emchudnak fiai Borsod helységet Daczian mester és Kristóf, János fiainak eladták. 1279. 231. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Bolchard comes a Tenanban lakó vendégeknek szabadságokat adományozott. 1279. 232. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Katalin, Zolok nemzetségbeli Illésnek özvegye Adand helységet Torwoy-i Péter mesternek eladta. 1279. 233. A pécsváradi konventnek bizonyságlevele, hogy János Bothnak fia birtokát Fülöp, Embil fiának eladta. 1279. 234. A somogyvári konventnek bizonyságlevele, hogy Ihai Sándor comes és fia Balázs több szőllőt, szántóföldet és malomhelyet vettek. 1279. 235. A tihanyi konventnek bizonyságlevele, hogy Dániel és Merse lőrin’ei nemesek alsó-őrsi birtokukat Pál és Mihály alsó-őrsi jobbágyoknak eladták. 1279. 236. H. királyi főlovászmester és mosonyi főispán szabályozza a Leitha folyón lévő malmoknak őrlési illetékét. 1279. 237. A Reicha szlavoniai várhoz tartozó praedalisták joga IV. László király 1279-ki privilegiumának alapján. 1279. 238. Lodomér esztergami érsek megkeresi Bereky Tamás comest, hogy Mihály csanádi apát megérkezéseig ennek jószágaira gondot viseljen. 1279–1297. 239. IV. László királynak Kabold várát tárgyazó adománya Csák nemzetségbeli Mark comes fiai számára. 1280. 240. IV. László királynak Teluky Somogymegyei helységre vonatkozó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1280. 241. IV. László királynak Szőllős helységet tárgyazó adománya Miklós comes, Péternek fia számára. 1280. 242. IV. László király megujítja és megerősíti a Pezye földet tárgyazó 1276-ki adományát. 1280. 243. IV. László király Vng vára több jobbágyainak megengedi, hogy Tyba nevű birtokukat elidegeníthessék. 1280. 244. IV. László királynak Jánostelke nevű birtokot tárgyazó adománya Miklós zólyomi főispán számára. 1280. 245. IV. László királynak privilegiuma, melylyel Machoxot és testvéreit Timár nevű birtokukkal együtt nemesi rangra emeli. 1280. 246. IV. László királynak Telky helységet tárgyazó iktatási parancsa a somogyi konventhez, nővére Erzsébet számára. 1280. 247. IV. László király megerősíti anyjának Erzsébet királynénak Cheh helységet tárgyazó adományát főtálnokmestere Jakab számára. 1280. 248. Erzsébet királyné Babun helységet, mely Mária királyné parancsából Babuni Tivadartól jogtalanúl elvétetett, Sándor mester, Tivadar fiának adja vissza. 1280. 249. Erzsébet anyakirálynénak Cheh helységet tárgyazó adománya főtálnokmestere Buzad nemzetségbeli Jakab számára. 1280. 250. III. Mikós pápa Ferencz, az Arbe szigetén lévő benedekrendi monostor apátjának érdekében intézkedik. 1280. 251. A velenczei köztársaság a vegliai püspök és gróf Frangepán Frigyes közti egyenetlenségeket választott birósághoz utasítja. 1280. 252. A velenczei köztársaság és a brebiri grófok közti egyezkedés. 1280. 253. Fülöp fermoi püspök és apostoli követnek parancsa a ferenczrendiek verőczei guardiánjához, hogy Verőcze város községét intse, miszerint a tizedet fizessék a zágrábi püspöknek. 1280. 254. Fülöp fermoi püspök és apostoli követ megerősíti IV. László királynak Garich vár birtokát tárgyazó adományát a zágrábi püspök számára. 1280. 255. Magyarországnak püspökei megerősítik IV. László királynak Gerencze vármegyét tárgyazó adományát a zágrábi püspök számára. 1280. 256. István orszagbirónak emléklevele, hogy Gutkeled nemzetségbeli Aladár és Endre ugyanazon nemzetségből való Tiba comest és fiait Pethe és Pelbarthida helységek kiválthatására jogosították. 1280. 257. Az arbei püspöknek nyilatkozata a közte és Arbe sziget hatósága közt fennforgó nehézségek tárgyában. 1280. 258. Jakab csaszmai prépostnak jelentése Fülöp fermoi püspök és apostoli követhez, hogy parancsához képest Verőcze és Lipoa községeket, mivel a zágrábi püspöknek nem akarják a tizedet fizetni, kiközösítette. 1280. 259. A csaszmai káptalannak ugyanazon tárgyban jelentése ugyanahhoz. 1280. 260. A fehérvári káptalannak jelentése Erzsébet királynéhoz, hogy Babun helység Sándor mester, Tivadar fiának örökbirtoka. 1280. 261. A Hay-i káptalannak bizonyságlevele, hogy László, Farkasnak fia, Gyopul helységet eladta Teprez nevű kunnak. 1280. 262. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy a Pozséga-i vár több jobbágya kivánatára Churchunyk helység határszabályozása által Ibrahinnek birtoka rendeztetett. 1280. 263. A pécsváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Semien azelőtt szekcsői bíró Nadaychában bírt szőllejét eladta Kiskemudi Golombnak. 1280. 264. A sághi konventnek bizonyságlevele, hogy Záh nemzetségbeli Morcholi Tibor vejének Haraszti Simonnak Záhtelek helységben bizonyos földet átengedett. 1280. 265. A somogyi konventnek jelentése IV. László királyhoz, hogy annak nővére Telky helységben statuáltatott. 1280. 266. Iván comesnek Brezochai birtokrészét tárgyazó adománya a szávai szigeten lévő cistercita monostor számára. 1280. 267. Iván comes oklicsi főispánnak bizonyos Zamobor melletti főldet tárgyazó adománya a Brezoichában lévő cistercita monostor számára. 1280. 268. Morosini Marin, Ossero dalmatiai sziget grófja, hűséget fogad a velenczei köztársaságnak. 1280. 269. Cherso dalmatiai sziget statutuma a bünvádi esetek után járó birságokról. 1280. 270. IV. László királynak rendelete István szlavoniai bánhoz, hogy Lápathk helység visszaadását eszközölje Belus fiai számára. 1280. körül. 271. János alországbíró Miklóst Abraham fiát Jeky-i Tibor és Buchon ellen perbe idézteti. 1280. körül. 272. A váradi káptalannak jelentése IV. László királyhoz Surány helységnek határolása tárgyában. 1280. körül. 273. Törvénykezési bizonyítvány Aladár, Mihály fiának, és unokaöcscsének Miklós Tybának fia elleni ügyében. 1280. körül. 274. Bírói lemarasztalás Aladár Mihály fiának Tamás Gabriánnak fia elleni Surány helységet tárgyazó perében. 1280. körül. 275. IV. László királynak Olozygház (Olaszegyház) helységet tárgyazó adománya István mester, Ernei bánnak fia számára. 1281. 276. IV. László királynak Ozyag helység visszadását tárgyazó adománya Péter bán számára. 1281. 277. IV. László király megerősíti Mihály zólyomi főispánnak 1269-ki bizonyságlevelét, mely szerint Páznánt, István ifjabb király kincstárnokát a Palugya és Poloschin patakok közti erdő birtokába iktatta. 1281. 278. IV. László király Zonuk nemzetségbeli Péternek Zederkin és Samariára vonatkozó adakozását hagyja helyben a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1281. 279. IV. László királynak Gay helységet tárgyazó adománya Péter comes, Mikó comesnek fia számára. 1281. 280. IV. László király megerősíti a topuskai apátság számára az előbbi magyar királyok adományait. 1281. 281. Lodomér esztergami érsek Timoté zágrábi püspöknek kérésére a kiközösítési itéletet, melyet ez a zágrábi egyház kirablása és elpusztításának folytán Henrik bán fiai ellen kimondott, helyben hagyja és magáévá teszi. 1281. 282. Péter királyi tárnokmesternek itéletlevele, mely szerint Pest város és a nyúlszigeti apáczazárda Ujbécs peres földére nézve egyezkedtek. 1281. 283. Iván Oklichi főispánnak a zamobori vámjövedelemnek felerészét tárgyazó adománya a sz. Jakab szigetén lévő cistercita apátság számára. 1281. 284. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Akus nemzetségbeli István mester, Erne bán fia, s a Pereznei nemesek és érdektársai közt birtokcsere történt. 1281. 285. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Akus nemzetségbeli István mester, Endre bán fia, és Panych bán fiai bizonyos peres birtokra nézve egyezkedtek. 1281. 286. Az egri káptalan átírja az Ozdalbug, Kopasz Detre helységének elzálogosítására vonatkozó okmányokat. 1281. 287. Az egri káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy István mester, Ernei bánnak fia Olaszegyház birtokában statuáltatott. 1281. 288. A fehérvári káptalan IV. László király parancsára átírja saját 1232-ki bizonyságlevelét, mely szerint Zolouk nemzetségbeli Mihály Kinusberén helységet a veszprémi káptalannak eladta. 1281. 289. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Berendi Péternek fiai Ozzun helységet eladták Radóczi Márton fiainak. 1281. 290. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Hercinig fiai és Ratold Herman, Heren, Bessenyő és Külked helységeiken megosztozkodtak. 1281. 291. A sági konventnek bizonyságlevele, hogy Zách nemzetségbeli Marcholi Tibor Záchteleke helységben vejének Haraszti Simonnak bizonyos birtokrészt átengedett. 1281. 292. Dvacdosta, Draiectának leánya, Lesina dalmatiai szigeten, magát és birtokát felajánlja a Lissa szigetén fekvő sz. Miklós monostorának. 1281. 293. Miklós comes, Gyula fiának adományozása a Boychban lévő egyházak számára. 1281. körül. 294. IV. László király megerősíti IV. Béla királynak Kiskolusd helységet tárgyazó adományát Kiskolusdi Koroch számára. 1282. 295. IV. László királynak Chepánfölde helységet tárgyazó adománya László, Mátyásnak fia és testvérei számára. 1282. 296. IV. László királynak Zubogy nevű földet tárgyazó adománya Hem és Demeter, Jánosnak fiai számára. 1282. 297. IV. László király Óvári Konrád mesternek a királyi vám felerészét adományozza. 1282. 298. IV. László király visszaadja Ztark fiainak Chakan helység birtokát, mely tőlük jogtalanúl elvétetett. 1282. 299. IV. László király megerősíti azon szerződést, melylyel Bertalan mester Páka helységet eladta Imre, Athanáz fiának. 1282. 300. IV. László királynak parancsa az esztergami káptalanhoz, hogy Ponyk nevű birtok Fülöp mesternek statuáltassék. 1282. 301. IV. Márton pápának intézkedése a raguzai érsekség javai és jövedelmei tárgyában. 1282. 302. A velenczei köztársaságnak határozmánya a szerb király pénzei ellen. 1282. 303. A velenczei köztársaság Molinoi Endrének lesinai podestának felszerelt hadi hajót engedélyez a kalózok ellen. 1282. 304. Frater Gergely trau-i püspöknek választatik. 1282. 305. Az esztergami káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Fülöp mester Ponych birtokában statuáltatott. 1282. 306. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Kemen comes és érdektársai bizonyos peres kérdésekre nézve a nyúlszigeti apáczazárdát kielégítették 1282. 307. Az egri káptalannak bizonyságlevele Bogathradvani nemzetségbeli Pál comes végintézkedéséről. 1282. 308. Az egri káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Ztark fiai Chakan birtokában statuáltattak. 1282. 309. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Hunt Paznan nemzetségbeli Wukken comes Maichik nevű birtokát Elefánti Endre comesnek eladta. 1282. 310. A pécsi káptalannak törvénykezési jelentése IV. László királyhoz, hogy bizonyos adósság fejében Kemyn mesternek Baranya megyei javai lefoglaltattak Óvári Konrád mester és fia Jakab részére. 1282. 311. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy Rolánd bánnak fiai Golgova és Pethna birtokukat eladták Benedek comesnek. 1282. 312. A váradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Endre, Eleknek fia, Lombiban lévő örökbirtokát eladta Keve és Antal testvéreknek. 1282. 313. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Balázs almádi apát az apátságnak Pezeyben lévő birtokát eladta Miklós veszprémi kanonoknak és testvérének Mihálynak. 1282. 314. A pozségavölgyi konvent átírja a pozségai káptalannak Galgoa és Pethna helységeknek eladását tárgyazó bizonyságlevelét. 1282. 315. IV. László király a Ratold nemzetség tagjai közt történt osztályt és birtokrendezést hagyja helyben. 1283. 316. IV. László király a vasvári káptalan népeit régi szabadalmaikban megerősíti, 1283. 317. IV. László királynak Sárdy helységet tárgyazó adománya, Kolyn mester veszprémi főesperest és testvérei számára. 1283. 318. IV. László királynak Garig várát tárgyazó adománya Péter szlavoniai bán számára. 1283. 319. IV. László király Apa comes fiainak visszaadja Pyl nevü tőlük erőszakosan elvitt örökbirtokukat. 1283. 320. IV. László király megengedi Iván és Kuthmek keresztyén kunoknak, hogy bohosnichai birtokukat eladhassák. 1283. 321. IV. László király bizonyos birtokpernek elintézéséről a nyúlszigeti apáczazárda és Ok comes, Sámsonnak fia közt. 1283. 322. IV. László királynak Scechun és Keckeneg földeket tárgyazó adománya Galgóczi Miklós comes számára. 1283. 323. Erzsébet anyakirályné visszaadja a verőczei és lipoai tizedeket a zágrábi egyháznak. 1283. 324. Dandolo János velenczei doge biztosítja Michieli Markot arbei grófot 117 lire összegnyi követelése iránt. 1283. 325. A velenczei köztársaságnak rendelete, melylyel Ossero szigetén az ottani comes állása szabályoztatik. 1283. 326. A velenczei kormánynak rendelete több hajókapitányhoz, hogy Almissa felé induljanak. 1283. 327. A velenczei kormány az almissaiak elleni háború tekintetéből Lessina és Brazza szigetekre nézve intézkedik. 1283. 328. Péter szlavoniai bán és testvére Kemén Thoplycha nevű bírtokot adományozzák Benedek comesnek. 1283. 329. János spalatoi érsek inti a scardonai püspököt, hogy Sibenicoban a püspöki hatósághoz tartozó functiókban el ne járjon. 1283. 330. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Arnold ó-budai lakos és családja Pazanduk-i szőllőjüket Gergely ó-budai kanonoknak eladták. 1283. 331. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Zeresi Simonnak fia Telekusi birtokuknak felerészét átengedték nővéreiknek. 1283. 332. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy IV. László király parancsára Zuhai Jánosnak fiait; Gömörmegyei Zubogy helység birtokába iktatta. 1283. 333. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Lodan nemzetségbeli Szoboszló Lodán, Bana és Teremes részbirtokait eladta rokonának Vitknek. 1283. 334. Az orodi káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Apa comes fiainak Pyl nevű örökbirtokuk visszaadatott. 1283. 335. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy Gergely Zoydának fia, és Odolának fiai bizonyos peres földre nézve barátságosan egyezkedtek. 1283. 336. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Ábrahám comesnek fiai servienseiket Jakabot és Lászlót Arus föld adományozásával jutalmazták. 1283. 337. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Lodomér esztergami érsek és a Hunt Pazman nemzetségbeli István comes a Kemencze és Bernecze földek közti határvonalt megállapították. 1283. 338. Selke comes Galamb, Konrád mester jobbágának bizonyos szőllőt adományoz Nadoychában. 1283. 339. Gyula mester és Péter, Miklós comesnek fiai, megerősítik atyjuknak adományát a Boychban lévő egyházak számára. 1283 340. IV. László király meghagyja Máté nádornak, hogy Osl nemzetségbeli Móricz comest iktassa Tóttelek föld birtokába. 1283. körül. 341. Máté nádornak bizonyságlevele, hogy ő Osl nemzetségbeli Móricz comest Tóttelek föld birtokába iktatta. 1283. körül. 342. IV. László király teljes korát elérvén, megerősíti 1277-ki privilegiumát, melylyel Gerzencze megyét a zágrábi egyháznak adományozta. 1284. 343. IV. László királynak bizonyságlevele, hogy anyja Erzsébet királyné a verőczei és lipovai tizedeket visszaadta a zágrábi egyháznak. 1284. 344. IV. László király biztosítja a zágrábi egyházat a verőczei és lipovai tizedek birtokában. 1284. 345. IV. László király megerősíti Chák nemzetségbeli Ugrin mesternek Keniz helységet tárgyazó adományát Gowad nemzetségbeli Tivadar bán számára. 1284. 346. IV. László király biztosítja a zágrábi püspököt a székes temploma előtti szabad térnek teljes birtokában. 1284. 347. IV. László király Péter részére kiadott adományát visszavonván, Harka nevű földet Fülöp mester finak adományozza. 1284. 348. IV. László király István mesterenek Albrecht ausztriai herczegnéli követségekben tett szolgálataiért a Sopron várhoz tartozó Egered nevű földet adományozza. 1284. 349. IV. László király Fülöp fiát Istvánt Harka és Egered nevű földek birtokában megerősíti. 1284. 350. Erzsébet ifjabb királynénak a verőczei és lipovai tizedekre vonatkozó biztosítéklevele a zágrábi egyház számára. 1284. 351. Erzsébet, királynénak Barlag helységet tárgyazó adománya Váson nemzetségbeli Mencseli Móricz comes számára. 1283. 352. Timoté zágrábi püspök székes templomában oltárt szentel fel a boldogságos asszony tiszteletére. 1284. 353. Chák nemzetségbeli. Ugrin mesternek Keniz helységet tárgyazó adománya Gowad nemzetségbeli Tivadar bán számára. 1284. 354. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Zách nemzetségbeli Ugrinnak özvegye magát hitbérére és jegyajándékaira nézve, és leányát az őt illető negyedre nézve kielégítetteknek beismerte. 1284. 355. A váradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Tholdi Albert comes és fiai, s Orbánnak fiai Chehy helység határaira nézve barátságosan egyezkedtek. 1284. 356. A váradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Kata nemzetségbeli, Tamás mester ugyanazon nemzetségből származott Tamással es Pállal Bábony, Pap, Mikus, Pozub és Ősi birtokokra nézve kiegyeztek. 1284. 357. A váradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Szamosközi Timoté Páltelek helységet Didei Irok fiainak elzálogosította. 1284. 358. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele a Péter comes Petrilónak fia, s Koyan és Iván Bornouczi nemesek közt történt birtokcseréről 1284. 359. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Bornouzi nemesek Glina birtokukat eladták Péter comesnek, Petriló fiának. 1284. 360. A nagyváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Loránd erdélyi vajda és testvére, Tamás comesnek fiai, Uruszi birtokukat Dees mesternek és testvérének Dénesnek átengedték. 1284. 361. Törvénykezési eljárás frater Bonaventura raguzai érsek és János prodanelloi aldiakon közt. 1284. 362. IV. László király ugyanazon birtoklási szabadalmakkal látja el Fülöp fiait Istvánt és Gergelyt, mint, a melyekkel IV. Béla király atyjukat felruházta. 1284. körül. 363. Az egri káptalannak jelentése, hogy Gutkeled nemzetségbeli Aladár comes ellenmondás miatt Suran birtokába nem iktattathatott. 1284. körül. 364. A leleszi konventnek bizonyságlevele, hogy a Keled fai és Aladár között, fenforgó peres ügy befejezése elhalasztatott. 1284. körül. 365. A leleszi konventnek bizonyságlevele, hogy Zemplényi Bilus comes és Aladár comes perük elintézését elhalasztották. 1284. körül. 366. Törvénykezési bizonyítvány, hogy Aladár és Tamás között a Surán birtokára nézve fenforgó ügyben perhalasztás engedtetett. 1284. körül. 367. Törvénykezési bizonyítvány arról, hogy Aladár, s Kelednek fiai Péter mester és István, a köztük fennforgott ügyben mi módon egyeztek ki. 1284. körül. 368. Törvénykezési bizonyítvány, hogy Péter és István comesek Aladár eomessel Bél-Őszöd birtokra nézve egyezkedtek. 1284. körűl. 369. IV. László királynak Sóvár, Sópatak, Delne, Zarbouth és Chedezdeth helységeket tárgyazó adománya György mester, Simonnak fia számára. 1285. 370. IV. László királynak Sóvár, Sópatak és Delne helységeket tárgyazó más adománylevele ugyanazon György mester számára. 1285. 371. IV. László királynak Palugya helységet tárgyazó adománya Liptóvidéki Ipoth és Leusztách számára. 1285. 372. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Malachi Péter, Illés testvére megöletése ügyében Ztark fiaival kiegyezkedett. 1285. 373. IV. László királynak Warasy és Sumug nevű Valkóvári földeket tárgyazó adománya File mester, Tamás comesnek fia számára. 1286. 374. IV. László király helybenhagyja azon egyezkedést, mely szerint Mog comesnek és Simon comesnek fiai, Miklós comesnek és Simon comesnek fiaival a köztök peres földekben osztozkodtak. 1286. 375. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Henrik mester, Hertvig vajdának fia, Nádasd, máskép Zaka helységet eladta Fonyi Miklós comes fiainak. 1286. körül. 376. A pécsváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Etele, Jánosnak fia, biróilag meghatározott huszonhat girát Árpai Mihálynak és érdektársainak akarta megfizetni, a mit ezek el nem fogadtak. 1286. körül. 377. Fráter Móricz a keresztesek yanti házának főnöke bizonyságot tesz arról, hogy a Kristóf és Velpiritnek fiai, közti per elintéztetett. 1286. körül. 378. IV. László királynak Modor helységet tárgyazó adománya János mester, Péternek fia számára. 1287. 379. IV. Lászdó király Radvan helységre vonatkozó határigazitás privilegiuma Dénes, Jurk fia számára. 1287. 380. IV. László királynak Bika helységet tárgyazó adománya Osl nemzetségbeli Gergely, Imre mesternek fia számára. 1287. 381. IV. László királynak Bezew helységre vonatkozó határjárási parancsa a leleszi konventhez Panky-i Péter és Jakab mesterek számára. 1287. 382. IV. László király jóváhagyja Moys mester özvegyének, nővére Erzsébet számára történt, Zopukun helységet tárgyazó adományát. 1287. 383. IV. László királynak bizonyságlevele, hogy a Hymad-i nemesek azon eladásba beleegyeztek, melylyel Mihály, Mihálynak fia Kernye helységet Folkus comesre átruházta. 1287. 384. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Akus nemzetségbeli István mester, Erney bánnak fia, Zuhai Albert comesnek Fulbarcha helységet átengedte. 1287. 385. A hay-i káptalannak bizonyságlevele, hogy Szent-Lászlói Rucha Pucha helységet eladta testvéreinek. 1287. 386. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Brochinai nemesek Graduch és Germanigy helységeket eladták István bánnak. 1287. 387. A leleszi konventnek Bezew helység határjárásáról szólló bizonyságlevele. 1287. 388. A turóczi konventnek jelentése IV. László királyhoz, hogy Demeter mester Zólyomi, főispán Neczpál birtokában statuáltatott. 1287. 389. IV. Lásztó királynak bizonyságlevele, hogy a nyúlszigeti apáczazárda óvást tett, ne hogy Path helység Verner comes budai birónak adományoztassék. 1288. 390. Erzsébet királynénak Omersa helységet tárgyazó adománya János comes, Sydonak fia számára. 1288. 391. Erzsébet királynénak vizsgálati parancsa ugzanazon tárgyban a székesfehérvári káptalanhoz. 1288. 392. Péter veszprémi püspöknek bizonyságlevele, hogy Buzad comes Oltarich nevű földet örökbirtokúl átengedte Oguz comesnek. 1288. 393. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Olupi Pouku vajda Igrici nevű földet eladta Dezső mesternek. 1288. 394. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Óvári Konrád comes Noztre és Pothwására helységeket, melyek Péter veszprémi püspöknél elzálogosítvák, vissza akarta váltani. 1288. 395. A székesfehérvári káptalannak jelentése Erzsébet királynéhoz Omerse nevű föld minőségéről. 1288. 396. Drokol vára nemes jobbágyainak közönsége bizonyságot tesz arról, hogy társaik Fener és Simon bizonyos földet eladtak János comes, Konrád fiának. 1288. 397. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Buzad mester Oltaruch földjén lévő birtokát eladta Oguz comesnek. 1288. körűl. 398. IV. László királynak parancsa a szepesi káptalanhoz, hogy bizonyos Visnó és Szakala kelységeket tárgyazó birtokcseréről vizsgálatot tartson. 1289. 399. A kalocsai káptalannak bizonyságlevele, hogy Felső Regneki Miklós és Gergely bizonyos egyenetlenségekre nézve Jakab nevű földmívelővel egyezkedtek. 1289. 400. A miszlai káptalannak bizonyságlevele, hogy Bogatradvan nemzetségbeli Dénes comes és fiai Migael-i birtokukat Máté fiainak elzálogosították. 1289. 401. A szepesi káptalannak jelentése IV. László királyhoz a Visznyó és Szakala helységeket tárgyazó birtokcseréről 1289. 402. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Ják nemzetségbeli Myke beismerte, mikép Szentgyöngy helyseg Buzad nemzetségbeli Ochuz comesnek el volt adva. 1289. 403. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Rata nemzetségbeli nemesek Drozgometh helységet eladták István bánnak. 1289. 404. A pécsváradi konvent átírja Miklós comesnek a Boych-i pálosok részére szólló adománylevelét. 1289. 405. Erzsébet anyakirálynénak a szent-mártoni viznikatust tárgyazó adománya Aba nemzetségbeli Lőrincz mester számára. 1290. 406. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy az Ung-i vár több jobbágyai Tiba helységet eladták Endre és Jákó mestereknek Jákó comes fiainak. 1290. 407. Máté nádornak Keled fiai elleni ítéletlevele Ochuz comes részére. 1290. körül. 408. IV. László király megerősíbi IV. Béla királynak privilegiumát a tatai benedekrendi monostor számára. Év nélkül. 409. IV. László király megerősíti Konrád mester, István fiának a lébéni monostor collectáját tárgyazó jogát. Év nélkül. 410. IV. László király megerősíti Konrád mestert, Istvánnak fiát, Szent Márton és Zuerkh birtokában. Év nélkül. 411. IV. László királynak bizonyságlevele, hogy Konrád mester Istvánnak fia, Houf, Chwn és Meynharth helységeket tárgyazó jogát óvás által fenntartotta. Év nélkül. 412. Máté nádornak perhalasztási parancsa az alországbiróhoz, Miklós bánnak Kalmer comes elleni ügyében. Év nélkül. 413. III. Endre király megerősíti Aba nemzetségbeli Omodé nádort Ung vármegye birtokában. 1290. 414. A Hay-i káptalannak bizonyságlevele, hogy Achai Járos Budholma helységet eladta Kun István comesnek. 1290. 415. Mihály alországbírónak parancsa a veszprémi káptalanhoz, hogy bizonyos peres ügyben előtte az alperesek esküdjenek. 1290. körül. 416. III Endre királynak Szarvaskend várát tárgyazó adománya Óvári Bychov mester számára. 1291. 417. III. Endre királynak Alber helységet tárgyazó adománya, Hertveghnek fiai számára. 1291. 418. III. Endre király megerősíti IV. Béla királynak a pesti vár vásár-jövedelmeit tárgyazó privilegiumát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1291. 419. III. Endre király megerősíti az egri káptalannak bizonyságlevelét, mely szerint az ungi vár több jobbágya Tyba helységet eladta Jakou fiainak. 1291. 420. III. Endre király megerősíti IV. László királynak szabadalmát, melylyel János, Enárd fiának népeit a zulusma és nyestadó alól fölmentette. 1291. 421. Fenena királynénak Gumchud helységet tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1291. 422. Miklós nádornak parancsa a pécsi káptalanhoz, hogy Fülöp mestert intse, miszerint öt ökröt adjon vissza Konrád mester hasoughi népeinek. 1291. 423. Miklós nádor a Reznuki Herbord comes és Apáti-i Demeter közti pernek tárgyalását további határnapra halasztja. 1291. 424. Miklós nádornak emléklevele, hogy Miklós bán, s Bertalan és Kalmer comesek a köztük folyó pert választott biróság elitélésére bízták. 1291. 425. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, mikép az Elefánti nemesek közti családi per választott bírák által elintéztetett. 1291. 426. A háy-i káptalannak bizonyságlevele, hogy Kun István comes Budholma helységet növése Margitnak, és sógora Garai Péternek átengedte. 1291. 427. A pécsi káptalannak emléklevele, mikép a Bika helységre vonatkozó birtokper választott biróság által elitéltetett. 1291. 428. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy Wydozlav Bogdánnak fia és érdektársai Argavichában bírt földjüket eladták Aladár mesternek. 1291. 429. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Buzad nemzetségbeli Ochuz comes Patha helységet eladta János, Ont fiának. 1291. 430. III. Endre királynak Luchyna és Wrihouch helységéket tárgyazó adománya Oguz comes, Buzadnak fia számára. 1292. 431. III. Endre királynak Vayzló helységet tárgyazó új adománylevele a nyúlszigeti apácazárda számára. 1292. 432. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Warasy és Sumug helységeket tárgyazó adományát File mester, Tamás comesnek fia számára. 1292. 433. III. Endre királynak Igrichy nevű földet tárgyazó adománya Duruzló mester számára. 1292. 434. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Bothyk Chakan és Thurocz helységekben lévő birtokát átengedte leányának és vejének Wrkának. 1292. 435. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Halmay-i László és Lőrincz Halmay-i birtokuknak felerészét, átengedték Halmay-i Bálintnak. 1292. 436. Az egri káptalannak bizonyságlevele bizonyos birtokcseréről Guymeri Endre comes fiai és a Maróthi kun nemzetség több keresztyén tagja közt. 1292. 437. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Zakadati László és Miklós comesek tiz girát, Bika helység felerészének kiváltása fejében fizettek Máté fiainak. 1292. 438. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Markus comes, Ozkemnek fia, és Péter comes, Itemernek fia, bizonyos peres földre nézve egyezkedtek. 1292. 439. Chunkudi Márton végrendelete. 1292. 440. III. Endre királynak parancsa a pécsi káptalanhoz, hogy Bika helységet tárgyazó több okmányt átírjon László comes, Ábrahámnak fia számára. 1293. 441. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy a Hernadnempti-i nemesek Harnadnempti birtokuknak felerészét Porozna helységért cserélték Miklós Náday fiával és érdektársaival. 1293. 442. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Katha, olasz származású Gellért orvosnak leánya, és rokonai, Gueresth helységben lévő birtokrészüket átengedték leányának Zeptének és vejének Olufi Miklósnak. 1293. 443. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Beremeni Péter Wég nevű birtokát eladta Beke mesternek. 1293. 444. A pécsi káptalan átír Bika helységre vonatkozó több okmányt László comes, Ábrahámanak fia számára. 1293. 445. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy János, Péter comesnek fia Gramachnich nevű földet eladta Lóránd bán fiainak. 1293. 446. A vasvári káptalannak bizonyságlevele bizonyos Nádasdi Imre comes és Makuai Péter comes közt történt birtokcseréről. 1293. 447. Törvénykezési határozat Óvári Konrád mester, s Pál pécsi püspök és érdektársai, a szerémi vár jobbágyai közt. 1293. 448. III. Endre királynak Misser helységet tárgyazó adománya Herculinus pozsonyi bíró számára. 1294. 449. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy László comesnek fiai Barazda helység elfoglalásától eltiltották Thechun nemzetségbeli Péter bán fiait. 1294. 450. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Kökényes nemzetségbeli Mykud bán Nagyfaluban bírt bizonyos földeket Gyula mesternek és Péternek, Miklós fiainak elzálogosított. 1294. 451. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele a Máté királyi főlovászmester, és Péter Baas mesternek fia közt történt birtokcseréről. 1294. 452. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Egyed mester Tamás bán nemzetségéből testvére Péter erdélyi püspök beleegyezésével Bew nemzetségbeli Mihály mester erdélyfehérvári prépost és Péter székely ispán érdekében javairól intézkedett. 1294. 453. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Tamás és Tama várjobbágyok Heet nevű örökbirtokukat elzálogosították László comesnek és testvérének Jakabnak. 1294. 454. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Lapechi Grobsa az Unna melletti birtokát eladta István bánnak. 1294. 455. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Malusi Adorján comes és testvérei Malus nevű birtokukat eladták Beudnek, Bene fiának. 1294. 456. A zalavári konvent átírja II. Endre királynak Edelych helységet tárgyazó 1214-ki adományát. 1294. 457. III. Endre király megerősíti IV. Béla és IV. László királyok Vajszló helységet tárgyazó adományait Nempty-i Jakab comes számára. 1295. 458. III. Endre királynak rendelete a budai káptalanhoz, hogy Murul helységet, melyet Csák nemzetségbeli Endre comes Sándor comesnek eladott, ennek statuálja. 1295. 459. Márton comes alországbírónak itélete Vayszló helység tárgyában a Nempty-i nemesek és a nyúlszigeti apáczazárda közt. 1297. 460. Chák nemzetségbeli Máté főlovászmester kéri az esztergami káptalant, hogy a nyitrai káptalannak a közte és Péter Baas mesternek fia közt történt birtokcserét tárgyazó bizonyságlevelét átírja. 1295. 461. Pál és Kozma, Bazini Kozma comes fiai, egyezkednek a nagyszombati polgárokkal azon feltételekre nézve, melyek alatt javaikon ezek szőllőket bírjanak. 1295. 462. Az esztergami káptalan átírja a nyitrai káptalannak bizonyos Máté királyi főlovászmester és Péter bán közt történt birtokcserét tárgyazó bizonyságlevelét. 1295. 463. A budai káptalannak jelentése III. Endre királyhoz, hogy Sándor comes Murul helységben statuáltatott. 1295. 464. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gyeur nemzetségbeli Kontrád és fia Jakab, s Nempthy-i Lénárdnak fiai egyenetlenségeikre nézve kibékültek. 1295. 465. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Óvári Konrád mester Johannes Latinus pécsi polgárnak a lovában történt károsításért eleget tett. 1295. 466. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Sári Márk Munurosd-i birtokának harmadrészét eladta Domokos és Imre, Imre fiainak. 1295. 467. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Zomuri György és érdektársai Udvarnok helységet eladták Zuárd mesternek, Wech unokájának. 1295. 468. III. Endre királynak Surán helységet tárgyazó adománylevele Márton comes trencséni várnagy számára. 1296. 469. III. Endre király megerősíti azon örökvallást, melylyel Péter comes Tibornak fia Udol helységet Márton comes alországbírónak átengedte. 1296. 470. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter comes Tibornak fia, 250 ezüst gira fejében, melyekkel Márton comes alországbírónak birságképen tartozott, ennek Udol helységet elzálogosította. 1296. 471. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter comes ugyanazon birság fejében Udol helységet Márton comes alországbírónak tulajdonúl átengedte. 1296. 472. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Gelybi Ádámnak özvegye hitbére és jegyajándékai tekintetében kielégittetett. 1296. 473. A nyitrai káptalannak jelentése III. Endre királyhoz, hogy Márton comes trencséni várnagy Surán birtokában statuáltatott. 1296. 474. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Győri nemzetségbeli Konrád comes ugyanazon nemzetségbeli István comesnek Gyarmath helységet eladván, az erre vonatkozó okmányokat átadta. 1296. 475. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Moyk és testvérei sárosi várjobbágyok örökbirtokuknak egy részét eladták Ovgeai Péter mesternek. 1296. 476. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Sz. Györgyi Ábrahám és fia Tamás Billye nevű birtokot átengedték László, István fiának. 1296. 477. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Fodor László mester birtokának egy részét nővérének Erzsébetnek átengedte. 1296. 478. A pécsváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Owzdy Pál Balázs nevű szolgáját szabaddá bocsátotta. 1296. 479. A túróczi konvent átírja IV. László királynak Palugya helység részét tárgyazó 128-ki adományát Liptóvidéki Ipóth és Leusztách számára. 1296. 480. Birtokosztály Lőrincz comes fiai és Miklós, Miklós comesnek fia közt. 1296. 481. Törvénykezési beismervény, hogy Óvári Konrád nyolcz girát, melyekkel iktatása fejében tartozott, kifizetett. 1296. 482. III. Endre király Konrád mestert és fiát Jakab comest azon birságok alól felmenti, melyekben fogságuk alatt elmarasztaltattak. 1297. 483. Máté bibornok megengedi, hogy a klarisza apáczák számára Pozsonyban zárda építtessék. 1297. 484. A bácsi káptálannak bizonyságlevele, hogy Tamás mester és fia Pál Zoch nezű örökbirtokukat eladták János mester, Fynard fiának. 1297. 485. A budai káptalannak bizonyságlevele bizonyos birtokcseréről, mely Endre király és Jakab mester, Hernádnak fia közt történt. 1297. 486. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós Starknak fia és érdektársai, s Iwachin és érdektársai TuróczbóL Turócz és Chakan örökbirtokukban osztozkodtak. 1297. 487. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Mihály mester miszlai prépost Sumus, Berethey és Therebey helységekben lévő birtokát átengedte unokatestvérének Egyednek, Péter comes fiának. 1297. 488. A kő-i káptalannak bizonyságlevele, hogy Jakab mester Mark comesnek fia Harsanker és Zonuk nevű jószágait átengedte nővérének, Tivadar hitvesének. 1297. 489. A nyitrai káptalannak bizonyos Aba comes és Rőt Ábrahám közt történt birtokcserét tárgyazó bizonyságlevele. 1297. 490. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Ovári Konrád és érdektársai a Győr nemzetségből, egyenetlenségeikre nézve Gyula mesterrel és érdektársaival kibékűltek. 1297. 491. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Lodomér esztergami érsek és Zegy-i Erney comes közt Surán és Nyárhid helységekre nézve birtokcsere történt. 1297. 492. III. Endre királynak Pabar helységet tárgyazó adománya Máté, Pál és Mihály, Vrbanusnak fiai számára. 1298. 493. III. Endre király a Bana-i várnak több jobbágyát nemesi rangra emeli. 1298. 494. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Chehy helységet, és Erzsébet királynénak Dobza helységet tárgyazó adományait. 1298. 495. III. Endre királynak iktatási parancsa a szepesi káptalanhoz, hogy János Miklósnak fia Zeek nevű földnek birtokába statuáltassék. 1298. 496. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy János mester Lászlónak fia Thyuzen birtokát átengedte mostoha anyjának és féltestvéreinek. 1298. 497. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Győri nemzetségbeli Konrád, s Endrének fiai és érdektársai Saulfelde helységre vonatkozó perüket barátságosan elintézték. 1298. 498. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Makwai Márton Ozkowban lévő birtokát eladta Péter comes fiainak. 1298. 499. A pannonhalmi konventnek bizonyságlevele Ilona, Machia comes nejének végrendeletéről. 1298. 500. A pécsváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Loymeri István 60 ekényi földet Loymer helységben eladott Munkács fiainak, István comesnak és Uzának. 1298. 501. Törvénykezési okmány, mely szerint Jánusi István mesternek,fiai testvérök János halálára nézve az ellenféllel egyezkedtek. 1298. 502. III. Endre királynak Zeek nevű, Szepesmegyében lévő földet tárgyazó adománya János, Miklósnak fia számára. 1299. 503. Rolánd nádornak ítéletlevele, mely szerint a Korythani nemesek és Miklós, Miklós comesnek fia közt Buskfeulde helység határai szabályoztattak. 1299. 504. Rolánd nádornak itéletlevele a Naragh helységre vonatkozó, Miklós, Miklós comesnek fia és Zuhai Jakab közti birtokperben. 1299. 505. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós, Péter comesnek fia Ugrócz várának eladása ellen óvást tett. 1299. 506. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter comes és fia Miklós Ugrócz várát eladták Máté nádornak. 1299. 507. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós Iriszlónak fia és érdektársai Morguna birtokukat eladták Aba nemzetségbeli Péter comesnek. 1299. 508. A pécsi káptalannak bizonyságlevele Györi nemzetségbeli Konrád mesternek óvásáról Miklós mester, Lőrincz egykori nádornak fia ellen, ki Kopács nevű örökbirtokát elfoglalta. 1299. 509. A pécsi káptalannak idézési jelentése III. Endre királyhoz. 1299. 510. A szepesi káptalannak jelentése III. Endre királyhoz, hogy János, Miklósnak fia, Zeek nevű föld birtokában statuáltatott. 1299. 511. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Choui Mochia comes, Pál és Gothárd Chou nevű birtokukat a boldogságos asszony borszkedi egyházának adományozták. 1299. 512. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Guerchei Wlchk (Farkas) Merzlopole birtokát eladta Guerchei Marcolfnak és testvéreinek. 1299. 513. A jászói konventnek bizonyságlevele, hogy Nempty-i Mihály a nempty-i szöllőmívelés után járó census-ra nézve a scynai vendégekkel egyezkedett. 1299. 514. A szegszárdi konvent Archa nevű birtokának felerészét átengedte nemes jobbágyainak, Illés és Ivánkának. 1299. 515. A keresztesek székesfehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Glyanus comes fehérvári polgár Lyuliában lévő földeket elzálogosított Ugali Ivanka comesnek. 1299. 516. Rolánd nádornak végrehajtási parancsa az erdélyfehérvári káptalanhoz Miklós, István mesternek fia ellen. 1299. körül. 517. III. Endre király mererősíti IV. Bála és V. István királyoknak Vajszló helységenek adományát tárgyazó okmányait a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1300. 518. III. Endre király megerősít bizonyos birtokcserét Aba és Ábrahám comesek közt. 1230. 519. III. Endre királynak Dornoch helységet tárgyazó adománya Péter mester székely ispán számára, 1230. 520. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Mert és Konch comesek Magyar Zerench helységet eladták Buda mesternek. 1300. 521. A pécsi káptalannak bizonyságlevele; hogy László comes azon birtokosztályba utólag beleegyezett, melyet testvérei, Kilitnek fiai tettek. 1300. 522. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy Pálnak fiai Komarycha-i birtokuknak részét eladták Babathowi Marczel comesnek. 1300. 523. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Sz. Györgyi Ábrahám Thykud nevű helységet átengedte Jakab mesternek és László comesnek. 1300. 524. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Jánoki Jakab comes és testvére Péter comes Chenkezfalva birtokuknak felerészét átengedték unokaöcscsüknek Iván, File fiának. 1300. 525. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele bizonyos birtokcseréről, mely Zolunai Mihály és Durug comesnek fiai közt történt. 1300. 526. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Makwai Márton Makvai helység felerészét átengedte vejének Kuchki Miklósnak. 1300. 527. III. Endre királynak vizsgáltatási parancsa a váczi káptalanhoz, a Basdi és Kerekgodei nemesek ellen elkövetett hatalmaskodások tárgyában. 1290–1301. 528. Rafajn bánnak főben járó ítélete László, Chabanka unokája ellen. 1290–1301. 529. Törvénykezési határozat, melylyel az Oghuz comesnek oda itélt eskü királyi rendelet folytán elengedtetik. Év nélkül. 530. János macsói bán Conpai Domokost és Pétert ajánlja Kupsai Tamás mesternek. Év nélkül. 531. Miklós bán és valkói főispán a közte s Kalmár és Bertalan közt fennforgó peres ügyet választott birák elintézésére bízza. Év nélkül. 532. A pécsi káptalannak rendelete István viszlói áldozárhoz, hogy bizonyos ügyben eljárjon. Év nélkül. 533. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Rénald és Princh, Princh comesnek fiai, Ethuruhi Imre mesterrel törvénykezési egyességre léptek. Év nélkül. 534. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Miklós comes, Csák bán fiának özvegye az Oltaruch birtokában őt illető részt Ochuz comesnek eladta. Év nélkül. 535. Törvénykezési okmány a Koppan nemzetség több tagja közt. Év nélkül. 536. Törvénykezési okmány Lok nevű föld tárgyában Herrand mester és a sági udvarnokok közt. Év nélkül. 537. Törvénykezési okmány Zemene nevű föld tárgyában Mihály, Mihálynak fia, és Oyhuz comes közt. Év nélkül. 538. Törvénykezési okmány Uszlár nevű, föld tárgyában a Petróczi nemesek és a nyúlszigeti apáczazárda közt. Év nélkül. 539. Törvenykezési okmány Zemeldene nevű föld tárgyában Tprud comes és Simon comes közt. Év nélkül. 540. Törvénykezési okmány a kalocsai érsek és testvére Kilitnek makacsságból történt elmarasztalása tárgyában. Év nélkül. 541. Törvénykezési okmány Sol mester demesi prépost számára Miklós Akusnak fia ellen, bizonyos birtokiktatás elmulasztása tárgyában. Év nélkül. 542. Törvénykezési perbe idézés Fülöp mester és testvérei részére Opoy, Opoynak fia ellen. Év nélkül. 543. Keled szlavoniai al-bánnak Mosochana nevű földet tárgyazó itélete Junosa és Crachinus közt. 1234. 544. Okmányi adat az egykori Zách nemzetségnek birtokviszonyairól. 1227. 1243. 1244. 1245. 1295. 545. IV. Béla király megerősíti testvérének Kálmán szlavoniai herczegnek privilegiumát a petrinai vendégek számára. 1242. 546. IV. Béla király megerősíti Sebenico dalmacziai város jogait és privilegiumait. 1251. 547. István ifjabb királynak Wrs helységet tárgyazó adománya Kompolth comes számára. 1264. 548. V. István király megerősíti IV. Béla királynak Sebenico dalmacziai város jogait és privilegiumait tárgyazó adományát. 1270. 549. V. István király megerősíti a petrinai vendégek szabadalmait. 1271. 550. László comes országbírónak vizsgálati parancsa a győri káptalanhoz a Herbort által Óvári Konrád mester ellen elkövetett hatalmaskodások tárgyában. 1273. körül. 551. IV. László király megerősíti a petrinai vendégek szabadalmait. 1274. 552. IV. László király a zalai vár több jobbágyát nemesi állásra. emeli. 1275. 553. IV. László király helybenhagyja Ják nemzetségbeli Mykének azon intézkedését, melylyel a neki Stefand helységben adományozott birtokrészt Gergely comesnek eladta. 1276. 554. IV. László király Inkei Demeternek elfoglalt javait visszaadja testvéreinek. 1276. 555. Máté nádornak bizonyságlevele, hogy Gergely comes a neki eladott Stefand helység tárgyában Inkei Bothnak fiával egyezkedett. 1278. 556. Finta nádornak törvénykezési bizonyítványa Selke comes és Galambos, Konrád mesternek jobbágya közt. 1280. körül. 557. IV. László király a Somogyi vámhoz tartozó bizonyos földterületet adományoz a nyúlszigeti apáczazárdának. 1273–1290. 558. III. Endre király megerősíti István ifjabb királynak Wrs helységet tárgyazó adományát Péter mester, Kompold comesnek fia számára. 1294.