Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Hazai oklevéltár (1234-1536)

001. A pécsi káptalan bizonyítja, hogy Ombus Meszesben fekvő malmának felét egy curiával együtt sz. Jakab remetéinek eladta. 1234. martius havában. 002. II. Endre magyar király házassági szerződése Beatrixszal, Aldevrandinus estei marchio leányával. Fejérvár mellett, 1234. máj. 14-én. 003. IX. Gergely pápa a cisterciek kedhelyi apátságát a szent szék ótalmába veszi, s javaiban megerősíti. 1236. május 26. 004. Uriás pannonhalmi apát és társai, mint IV. Béla király által kiküldött bírák, Borchud helységben egy részről György comes és Boht, más részről a Somogyi várjobbágyok között határigazítást végeznek. 1237. 005. A győri káptalan Gergely győri püspök ítéletét, melyben mint kikűldött királyi bíró bizonyos tucurchi birtokot a borosti udvarnokok ellenében Lőrincz fiának Sándornak ítélt oda, hiteles alakban kiadja. 1237. 006. A győri püspök s a soproni és mosoni főispánok, mint kiküldött bírák, Miksát, Lampertet és Dénest Kuscku föld birtokában megerősítik. 1237. körűl. 007. A királyné tárnokmestere Péter előtt Scvmuro és Wasard gypolti lakosok kilencz hold földet a menekai határban a scyrchi egyház népeinek átengednek. 1238. (jun. 11.) 008. IV. Béla király Balarad helység jövedelmeit a szombathelyi apáczáknak adományozza. Leupusdorf mellett, 1240. május 11. 009. A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Pousának testvérei a Pousa özvegyének, hozománya fejében, Liburcha helységet egyezségileg átengedték. 1242. 010. A pécsi káptalan bizonyítja, hogy Gurko a samudi földekből őt illető részt Nána comesnek hat márkáért eladta. 1244. január havában. 011. IV. Béla király Farkasnak és Dávidnak megengedi, hogy birtokukon szent Erzsébet tiszteletére egyházat emelhessenek s lelkészséget alapíthassanak. 1244. 012. Az esztergomi káptalan előtt Deodatus kanonok szerzett birtokait végrendeletileg rokonára Bugas comesre hagyja. 1245. 013. IV. Béla király a csornai prémontreieknek a soproni várhoz tartozó Potuk és Wisa nevű földekből egy egy ekényit adományoz. 1246. julius 14. 014. Az egri káptalan bizonyítja, hogy a Myskouch nemzetségből való Miklós és Jákó Nempthy nevű birtokukat a Bel nemzetségből való Jánosnak négy márka ezüstön eladták. 1246. 015. IV. Incze pápa az egyháznagyoknak megtiltja, hogy a templomos rend lovagjait egyházi átokkal sújtani ne merjék. 1249. julius 23. 016. IV. Béla király Teryen, Gylan és Warang nevű birtokokat Corrard mesternek Albeus comes fiának adományozza. 1250. aprilis 28. 017. Róland nádor Nádasdi Mihály fiait a csallóközi udvarnokok ellenében szabadságaikban megerősíti. Oltva, 1250. dec. 4. 018. IV. Béla király a turuli (turóczi) monostort alapítja s javadalmakkal és földbirtokokkal látja el. 1251. jul. 15. 019. Zlandus veszprémi püspök előtt Sitkei Margit a Puk nemzetségbeli Deta neje, Leurente özvegye, kijelenti, hogy első férjének testvére Saul, őt a férje után rá néző nászhozományából kielégítette. 1251. 020. Achilles pécsi püspök az yrugi egyház birtokaiban határjárást tart, s az egyházat azokban megerősíti. Pécs mellett, 1252. dec. 28. 021. IV. Béla király Szentkút, Merhart, Szombatfalva, Újfalva és Pincua birtokokat Dénes fiának Herrandnak adományozza. 1255. febr. 26. 022. A nyitrai káptalan előtt Elefánti Leusták Olthuman nevű földjét Mihálynak Sáros vármegye főispánjának örök áron eladja. 1255. julius 23. 023. IV. Béla király Kunch comesnek Jordán comes vejének a Szepes vármegyei Myloy nevű földet adományozza, s annak határait leírja. 1255. (oct. 14-ike előtt.) 024. A győri káptalan előtt a Cherna nemzetségbeli István fia István, chernai birtokát a chernai (csornai) monostornak hagyományozza. 1255. nov. 20. 025. IV. Béla király az Aranas fia Iván és társai által Karcsa birtok miatt Zolougoz fia Damasa ellen támasztott perben az utóbbinak javára ítél. 1255. 026. István ifjabb király Vrkurteleke földet a luprechzazai (beregszászi) vendégnépeknek adományozza. 1255. 027. IV. Sándor pápa a margit-szigeti apácza monostort az esztergomi érsek egyházi hatósága alól kiveszi. 1257. mart. 5. 028. IV. Béla király Chernai Istvánnak a chernai (csornai) egyház javára tett adományozását jóvá hagyja. 1257. sept. 15. 029. IV. Sándor pápa megengedi a magyar királynénak, hogy a nyúlak szigetén a sz. Domonkos rendi szerzetesek számára monostort alapíthasson. 1259. oct. 11. 030. IV. Sándor pápa ugyanazon ügyben ír a sz. Domonkos rendiek magyarországi főnökéhez. 1259. oct. 11. 031. IV. Béla király Moysnak Béla herczeg tárnokmesterének, Somogy és Varasd vármegyék főispánjának, minden javai felett szabad rendelkezést biztosít. 1260. 032. A vasvári káptalan előtt Kepa, Seduni Potoz özvegye, férjének rokonaival nászhozománya dolgában egyezkedik. 1260. 033. Henrik, nádor és Pozsony vármegye főispánja előtt a győri káptalan és a baráthi udvarnokok bizonyos baráthi földtér felett egyezségre lépnek. 1261. 034. Fülöp esztergomi érsek és társai, mint kikűldött királyi bírák, Cabas Tamásnak jeneu-i és zecheu-i részbirtokai felett ítélnek. Sz. Mária szigetén, (1264.)* máj. 12. 035. István ifjabb király az atyja előtt hűtlenség vádjával terhelt Ponith comest kegyelméről biztosítja, s igéretet tesz, hogy trónra léptével minden elvett javait visszaadja. 1264. 036. A fejérvári keresztesek conventje előtt Ompud comes fia Bokot, Sven nevű birtokát, melyet Petres fiának Petresnek elzálogosított volt, mivel visszaváltani nem tudta, a nevezett Petresnek örök birtokába bocsátja. 1265. jun. 18. 037. IV. Béla király a tornuai (később apácza-somlyai) apáczák népeinek a királyi szerpénz felét elengedi. 1265. (october 14-ike előtt.) 038. IV. Béla király a Zala vármegyében fekvő Zyger nevű birtokot Salamon fiának Demeternek adományozza. 1265. (oct. 14-ike előtt.) 039. István ifjabb király testvére Margit szolgájának Miklósnak Buken földét adományozza. 1265. 040. IV. Kelemen pápa a sz. Domonkos rendiek magyarországi főnökének a nyúl-szigeti apáczákra vonatkozó intézkedéseit helyben hagyja és megerősíti. 1267. febr. 17. 041. A fejérvári keresztesek conventje előtt Ombud fia Bokoth Suwen nevű birtokát Petres fiának Petresnek örökűl bocsátja. 1267. jun. 18.* 042. A budai káptalan előtt Petra és Paula Baranya vármegyei Voyzlov nevű birtokuknak felét a sz. Mária szigeti apáczáknak zálogba bocsátják. (1267.)* aug. 29. 043. IV. Béla király a királyi hálósok (retiferi) Vduorth nevű földjét a turóczi monostornak adományozza. 1267. (oct. 14-ike előtt.) 044. Móricz királyi tárnokmester a dráva-szent-györgyi rév jövedelmének tized részét a rábai (móricz-hidai) sz. Jakab monostornak adományozza. 1267. 045. Benedek, István ifjabb király országbírája, Zubi Scymeyn fiát Gyárfást bizonyos ügyben mint patvarkodót elmarasztalván, elfoglalt birtokai közűl Nygewent Ják mesternek a hírnökök comesének adja el. Forró, 1268. nov. 25. 046. A pécsi prépost jelenti Ompudusnak, Béla herczeg albírájának, hogy István pozsonyi comest és Nádasdi Kornélt Phylpes comes ellen megidéztette. 1268. körűl, dec. 5. 047. A pécsi káptalan előtt egy részről Margit asszony, más részről Swp comes Alberehth fia, bizonyos szomszédos birtokrészeikre nézve cserét kötnek. 1269. aprilis havában. 048. IV. Béla király Macha várjobbágyot és testvéreit a nyúl-szigeti monostor jobbágysága alá bocsátja. Csúth, 1269 körűl, sept. 22. 049. Valamelyik hiteles hely bizonyítja, hogy Theodor fiai Somogy vármegyében fekvő Merke nevű birtokukat rokonuknak Miklósnak hatvan márka ezüstért eladták. 1260–69. körűl. 050. V. István király a nyúl-szigeti szűzek kérelmére átírja atyjának Béla királynak a Macha jobbágyságáról szóló levelét. Buda, 1270. sept. 18. 051. V. István király az apácza-somlyai szűzek számára átírja és megerősíti IV. Béla királynak a királyi szerpénz elengedéséről szóló kiváltságlevelét. 1270. 052. Bizonyítvány arról, hogy Zoym, a királyné jobbágya, egy zordon színű lovat Istvánnak öt márkán eladott. Vaska, 1270. körűl. 053. A vasvári káptalan bizonyítja, hogy Sitkei Marcellus neje nászhozományát végrendeletileg a férje rokonaira hagyta. 1271. mart. 8. 054. V. István király előtt Wza fia Péter minden birtokait a nyúl-szigeti szűzek monostorának hagyományozza.** Buda, 1271. nov. 2. 055. Moys, nádor és soproni főispán a Myske fia István és Heydryk fia Jakab s társai közt fenforgó ügyet a felek kívánatára elhalasztja. 1270–72. körűl, jul. 4. 056. Erzsébet királyné Leukát a Látamás fiát s ennek rokonát Márkot Chun nevű föld birtokába visszahelyezi. Buda, 1272. sept. 22. 057. IV. László király Kemény fiának Lőrincznek, Sopron és Verbász vármegyék főispánjának, a Pozsony vármegyei Újvárnevű birtokot adományozza. 1273. mart. 30. 058. Moys nádor, Somogy és Sopron vármegyék főispánja, megkéri Miklós kanczellárt, hogy Mixe fiának Istvánnak a nádori szerpénz gyüjtéséhez királyi engedélyt eszközöljön. Kapuvár, (1273.) jun. 27. 059. IV. László király Buda fiának Miklósnak a Zala vármegyei Mogor-Rokolan nevű földet adományozza. 1273. 060. Moys nádor, Somogy és Sopron vármegyék főispánja, meghagyja a vépi és szőlősi lakosoknak, hogy István comest mint helyettesét fogadják és parancsainak engedelmeskedjenek. 1273. körűl. 061. IV. László király Itemer mestert és testvéreit a Sáros vármegyei Radama föld birtokában védi. Zólyom, (1274.) aug. 7. 062. IV. László király a Csallóközben fekvő Tárnok nevű földet Olgyai Péternek, Farkasnak és Endrének adományozza. 1275. 063. A nyitrai káptalan előtt Péter fia Petenye vallást tesz, hogy Machalan nevű földjét Vthemer fainak, Péternek és Egyednek, huszonhét márkáért eladta. 1275. 064. IV. László király tudtúl adja Veszprém vármegye ispánjainak, hogy a veszprém-völgyi apáczák népeit bírói hatóságuk alól kivette. Szent-Kereszt mellett a Vértesben, (1276.) mart. 21. 065. A budai káptalan előtt Wza fia Péter ineu-i birtokát a nyúl-szigeti apáczáknak zálogba bocsátja. 1276. aug. 29. 066. IV. László király a veszprém-völgyi apáczák népeinek engedett szabadságról megerősítő oklevelet ad. 1276. (aug. vége előtt.) 067. A budai káptalan előtt a Kortol nemzetségbeliek: egy részről Ják, Chuda, Bertalan és Vza, más részről Wza fia Péter, Simon, Bertalan és Tamás, ineu-i és buduni birtokaikon megosztoznak. 1276. 068. IV. László király Torwoyi Petres kérelmére átírja a fejérvári keresztesek conventjének Sven nevű birtokot illető 1265. évi oklevelét. 1277. (aug. vége előtt). 069. IV. László király Souskuth birtoknak a Nana-Beztur nemzetségből való Demeter által a nyúl-szigeti apáczák számára történt adományozását megerősíti. Zyrch, (1277.)** dec. 26. 070. IV. László király Lőrincz vajda fiának Lőrincznek a Sumplio vármegyei Woya és Kereszeg nevű birtokokat adományozza. 1277. 071. Erzsébet királyné szakácsainak Drug nevű földjét a nyúl-szigeti szűzeknek adományozza. Buda, 1278. január 20. 072. IV. László király vadászmesterének Heemnek a Balaton mellett fekvő Neug nevű földet adományozza. 1278. január 31. 073. Erzsébet királyné meghagyja a budai káptalannak, hogy a Tolna vármegyei Dada nevű földet a nyúl-szigeti apáczák részére meghatároltassa. 1278. körűl, Húsvét után harmad napon. 074. Adrianus minorita főnök levele a saját szerzete- s a nyúl-szigeti apáczák közt fölmerűlt határkérdésben létre jött egyezségről. 1278. máj. 3. 075. Az egri káptalan IV. László királynak jelenti, hogy a besenyő, Tekme földjét Botiz testvére Botond részére meghatároltatta. (1278. jun. 10-ike előtt.) 076. IV. László király a magtalanúl elhalt Tekme Besenyő nevű földjét Botiz testvérének Botondnak adományozza. 1278. jun. 10. 077. IV. László király meghagyja Zala vármegye ispánjának, hogy Olivér comest és testvérét Herbordot Fernukag nevű birtokba iktassa be. 1272–79. körűl, Letare vasárnapon. 078. IV. László király meghagyja a pécsi püspöknek, hogy a nyúl-szigeti apáczák Kapplan nevű birtokán Morianus által elkövetett hatalmaskodás dolgában vizsgálatot, s erről jelentést tegyen.** Torna, (1279.) sept. 11. 079. A budai káptalan előtt Cabas Tamás az Wza fia Péter-féle birtokok egy részeért Jenew nevű földjét a nyúl-szigeti szűzek monostorának cserébe adja. 1279. 080. Herbort comes fia Herbort a csornai monostor javára még atyja életében rendelt adományokról intézkedik. 1280. 081. Az esztergomi keresztesek conventje előtt Mihály comes fiai Pethiry nevű birtokukat Myskochi Balázsnak és társainak örök áron eladják. 1281. jan. 17. 082. Fülöp fermói püspök és szent széki követ átírja és megerősíti IV. Béla királynak a turóczi monostor alapítását tárgyaló 1251. évi adománylevelét. Esztergom, 1281. jun. 26. 083. IV. László király a pozsonyi várjobbágyok közül többeket nemességre emel. 1281. aug. 30. 084. Fülöp fermói püspök és szent széki követ a sátorallyai remetéket minden birtokaikban és jogaikban megerősíti. Heymburg, 1281. oct. 21. 085. János nádor, Sopron vármegye főispánja, tudtúl adja a káptalanoknak és conventeknek, hogy István comesnek az ellene makacsúl meg nem jelenő Waltert bárhol elfogni szabadságot adott. Tétény, 1282. körűl, Pünkösd után két héttel. 086. IV. László király előtt Chem Pest vármegyében Ladan, Tolnában Keztelch, és Zalában Tuscanch nevű birtokait a nyúl-szigeti apáczáknak adományozza. Szeged mellett, 1282. sept. 5. 087. A háji káptalan előtt Kenazmunusturai Simon fia András egy Hathias nevű halászó helyet Baranya vármegyében, a szentkereszti remeték priorjának zálogúl bocsát. 1282. sept. 7. 088. IV. László király meghagyja a győri káptalannak, hogy a kis-kulchudi hírnökök földjét meghatároltassa s annak birtokába Marczell clericust beiktassa. Buda, (1282.) nov. 2. 089. A győri káptalan jelenti IV. László királynak, hogy Marczell clericust Kis-Kulchud birtokába beiktatta. (1282.) dec. 11. 090. IV. László király Mogori Péternek és Farkasnak Parastyán vár ostrománál kitűntetett vitézségeért számos várjobbágy rokonukat nemességre emeli. Parastyán vár alatt, 1283. jan. 11. 091. IV. László király a kis-kulchudi királyi hírnökök földjét Marczell clericusnak és testvéreinek adományozza. Buda, 1283. febr. 9. 092. János nádor, Sopron vármegye főispánja, meghagyja a vasvári káptalannak, hogy Jari Berchet és Treseni Lászlót Mixe fia István részére megidéztessék. Sár, 1281–83. körűl, máj. 5. 093. Az esztergomi káptalan egy régibb levelét, melyet bizonyos lusunchi birtoknak Poruoz fia Sándor által, a Mykou comes fiai számára történt átengedése tárgyában Móricz tárnokmesterhez intézett, IV. László király parancsára hiteles alakban újra kiadja. 094. IV. László király az asgúthi erdőcsőszöket hadi érdemeikért nemességre emeli. 1283. sept. 21. 095. A pozsonyi káptalan előtt Wotai Barich özvegye Hangucha vallja, hogy nászhozományi követeléséből a György fia Péter részéről kielégítést nyert. 1283. sept. 21. 096. IV. László király a hűtlenségbe esett Gurknak és Domokosnak Sedun mellett fekvő birtokát Miksának, Mihálynak és Tamásnak adományozza. Purustyán-vár alatt, (1284.) febr. 16. 097. IV. László király Lyuchei Helbrandust a Szepes vármegyei Kulchuan falu birtokában, melyet még István királytól nyert adományúl, megerősíti. 1284. aug. 2. 098. Az egri káptalan előtt Nazkodi Mihály fia Pál nazkodi birtokának egy részét Kopaz Miklósnak és testvéreinek örök áron eladja. 1284. 099. IV. László király a magtalanúl elhalt Miklós fiának Mihálynak összes javait, a többi közt Zaarsomolou várát a hozzá tartozó falvakkal, Lőrincz fiának Kemen comesnek adományozza. 1287. 100. A pozsonyi káptalan előtt a Salamon nemzetségbeli János és István, Vata nevű birtokukat Olgyai Péternek és Farkasnak eladják. 1287. 101. Az esztergomi káptalan előtt Galsai Simon fiai bizonyos themai birtoknak Sándor fia András által Byter comestől való visszaváltása ellen óvást tesznek. 1288. febr. 29. 102. A pozsonyi káptalan előtt az olgyai és bánkvatai nemesek, mint egy nemzetségbeliek, kölcsönösen kötelezik magukat, hogy birtokaikat idegen kézre nem bocsátják. 1288. apr. 2. 103. Márton váradi őrkanonok bizonyítja, hogy Damján fiai a Heuyo (Hévjó) vizén lévő malomrészüket Zoloch nevű jobbágyának eladták. 1288. máj. 2. 104. A pozsonyi káptalan Jakab pozsonyi bíró számára hiteles alakban kiadja IV. László királynak Wydrice birtokról szóló adománylevelét. 1288. jun. 11. 105. A váczi káptalan IV. László királynak jelenti, hogy Sándor fiának Andrásnak az Olivér fiai ellen hatalmaskodás miatt támasztott ügyében a vizsgálatot teljesítette. 1288. körűl, julius 15. 106. IV. László király a nyúl-szigeti apáczákat a thelekyi monostor kegyúri jogába visszahelyezi.** Buda, 1288. jul. 25. 107. Domokos pozsonyi prépost bizonyítja, hogy Kápolnai János, testvérének Annának, Olgyai Leuka özvegyének nászhozománya és jegyruhái dolgában a Leuka testvéreivel megegyezett. Pozsony mellett, 1289. febr. 14. 108. A győri káptalan előtt a Ják nemzetségbeli Sitkei Csépán és Lőrincz óvást tesznek, hogy Páris fia Imre és Henrik bán fia János erővel kényszerítették őket, rokonuknak, a magtalanúl elhalt Istvánnak, Beelyaak és Keureseley nevű birtokairól lemondani. 109. A kalocsai káptalan IV. László királynak jelenti, hogy Wethehi Konrád fiát Sebestyént Harta föld birtokába minden ellenmondás nélkűl beiktatta. (1289.) 110. IV. László király a Fejér vármegyei Harta nevű puszta földet Wethyhi Konrád fiának Sebestyénnek adományozza. 1289. 111. Az erdélyi káptalan előtt Saras fia László comes Muhy és Sarustelek nevű birtokait Dalai Henneng fiának Péternek örök áron eladja. 1289. 112. Az esztergomi keresztesek conventje bizonyítja, hogy Mihály fia István Gekenus nevű Bars vármegyei birtokát, melyet Rátold comes fiának Tamásnak elzálogosított volt, a kitűzött határnapra vissza nem váltotta. 1290. febr. 20. 113. A váczi káptalan IV. László királynak jelenti, hogy Louchi János comest Biter comes Halász nevű birtokába beiktatta, Bitert pedig és hozzá tartozóit a kitűzött határnapra megidéztette. 1280–90. körűl, Reminiscere vasárnap után való hétfőn. 114. A nyitrai káptalan előtt Berenchi Erdeus és Miklós a berenchi határban fekvő egy ekényi földjüket Chehyi Lodomérnak és Jánosnak örök áron eladják. 1290. apr. 9. 115. Az egri káptalan IV. László királynak jelenti, hogy Zvkchvi Gentus fiait az Újvár megyében fekvő Morfelde birtokába beiktatta. 1280–90. körűl, máj. 1. 116. Benedek veszprémi püspök, a királyné kanczellárja, bizonyítja, hogy Mikó fia Mikó a Zala vármegyei Scentuidkalia és Chichoniug birtokokról Erzsébet királynétól nyert adománylevelét, mivel kitűnt, hogy a nevezett javak a veszprémi káptalant illetik, a117. Bírói levél, melyben Poruos fia Sándor ellenfelei, Purun fiai és társaik, meg nem jelenés miatt elmarasztaltatnak. Lipcse, 1290. körűl, jul. 4. 118. Bizonyítvány, hogy Purun fiai és társaik a király elé megidéztettek. 1290. körűl, aug. 12. 119. A váradi káptalan bizonyítja, hogy Márton őrkanonok zelusi jobbágyai, Suta és Othmár egy részről, más részről Zoloch, a Hévjó vizén épült malmuk miatt támadt viszályt egymás közt eligazították. 1291. jan. 16. 120. A pozsonyi káptalan előtt Buken comes Hudy nevű birtokát leányának és vejének, András fia Péternek, adományozza. 1291. jan. 22. 121. III. Endre király Jakab volt pozsonyi bíró kérésére átírja és megerősíti IV. László királynak a pozsonyi erdőcsőszök földjéről szóló adománylevelét. 1291. junius 3. 122. III. Endre király átírja és megerősíti IV. László királynak a veszprém-völgyi apáczák népeinek szabadságáról szóló 1276. évi levelét. 1291. (jul. 23-ika előtt.) 123. III. Endre király Sopron vármegye ispánjaihoz intézett levelében a borskedy-i monostor sydani népeit törvénykezési szabadságaikban védi. Bécs vára alatt, 1291. aug. 17. 124. III. Endre király átírja és megerősíti IV. László királynak a pozsonyi várjobbágyok számára nemességet biztosító két rendbeli oklevelét. 1291. angustus 26. 125. III. Endre király Miklós fia András kérelmére átírja és megerősíti IV. Béla királynak Koarzeg birtokról a nevezett Miklós számára adott 1244. évi adománylevelét. 1291. 126. A budai káptalan előtt Ereus fia Fekete Miklós comes a thusmali határban fekvő szőllejét és Bukenfelde nevű birtokát a nyúl-szigeti apáczáknak adományozza. 1291. 127. A nyitrai káptalan előtt Bacha comes fia Mihály, pozsonyi várjobbágy, zouori szerzett birtokát végrendeletileg a szombathelyi (nagy-szombati) apáczákra hagyja. 1292. febr. 6. 128. III. Endre király a Buzád nemzetségbeli Ponith fia Jakab kérésére átírja és megerősíti István ifjabb királynak a Ponith comes javára 1264-ben kiállított oklevelét. 1292. (jul. 23-ika előtt.) 129. III. Endre király Lyuchei Helbrand kérelmére átírja és megerősíti IV. László királynak Kulchuan birtok adományozását tárgyaló 1284. évi oklevelét. 1293. mart. 21. 130. III. Endre király a turóczi monostort Zólyom vármegyei Seelneche és Turócz vármegyei Scuchouch nevű birtokaiban megerősíti. Szepes, 1293. apr. 24. 131. Lodomér esztergomi érsek átírja és megerősíti Fülöp fermói püspöknek a (sátorallya)-újhelyi remeték javára adott 1281. évi oklevelét. Esztergom, 1293. máj. 7. 132. A nyitrai káptalan előtt Elefánt fia Péter Geurud nevű birtokát a szomszédok beleegyezésével Divéki Rátold fiának Tamásnak örök áron eladja. 1293. máj. 14. 133. A nyitrai káptalan III. Endre királynak jelenti, hogy Clus, Glodna, Petres és Kernech szomszédos földek határait megjáratta s azok birtokába a kolosi monostor apátját beiktatta. 1293. (jun. 1-je előtt.) 134. III. Endre király a kolosi monostort és apátját Clus (Kolos), Glogna, Petres és Kernech helységek birtokában megerősíti. Buda, 1293. jun. 1. 135. Bírák ítélete, melyben a Golsai Benedek és Thumayi Sándor közt fenforgó per eldöntésére bajvívást rendelnek. Buda, 1293. körűl, sept. 8-ika után eső szerdán. 136. III. Endre király Dalai Henneng fia Péter comes kérelmére átírja és megerősíti az erdélyi káptalannak Mohy és Sarustelek birtokok eladásáról szóló 1289. évi oklevelét. 1293. 137. András mester perhalasztó levele Sitkei Lőrincz és társai s a jáki nemesek közt fenforgó ügyben. Sár, (1294.)** jul. 23. 138. Péter, a prémontreiek nyúl-szigeti conventjének prépostja, a nyúl-szigeti apáczák ellen bizonyos földbirtok miatt indított perét visszavonja. 1294. aug. 18. 139. A pozsonyi káptalan előtt Chubun fia Ábrahám és társai, beeli várjobbágyok, Zurus nevű földjüket Owgai Péternek örök áron eladják. 1294. oct. 31. 140. Omode nádor Merse fiának Benedeknek kitűnő érdemeiért Kayatha nevű birtokát adományozza. Sóvár, 1295. nov. 15. 141. III. Endre király Cuncz comes fia Jordán kérelmére átírja és megerősíti IV. Béla királynak Myloy nevű föld adományozását tárgyaló 1255. évi oklevelét. 1295. 142. Bizonyítvány arról, hogy Hescen fia Guke aasi birtokát Chendurnuk fiának Miklósnak zálogba bocsátotta. 1296. jun. 12. 143. A pozsonyi káptalan III. Endre királynak jelenti, hogy Ougai András fiát Pétert a Csallóközben fekvő Zorus föld birtokába ellenmondás nélkül beiktatta. (1296.) sept. 7. 144. III. Endre király Zorus földet Ougai András fiának Péternek adományozza. 1296. sept. 18. 145. III. Endre király Merse fia Benedek számára átírja és megerősíti Omode nádornak Kayatha birtokról szóló 1295. évi adománylevelét. 1296. sept. 20. 146. A pécsi káptalan III. Endre királynak jelenti, hogy a Filpes fia Fülöp által Konrád comes ellen elkövetett hatalmaskodások ügyében a vizsgálatot teljesítette. 1296. nov. 20. 147. Az egri káptalan előtt a Myscouch nemzetségbeli Jakab fiai, Péter és Pál, Borsod vármegyében fekvő Forkoskurhya nevű földjük felét a Mykou és Kozma fiainak örök áron eladják. 1296. 148. A pozsonyi káptalan előtt Itumer fia Péter, testvérei példáját követve, massalani birtokrészét a nagy-szombati apáczáknak adományozza. 1297. jan. 13. 149. VIII. Bonifacius pápa a turóczi monostort minden javaiban és jogaiban megerősíti. 1297. mart. 23. 150. Márton alországbíró Honguni Péter fiának Máténak Bolugi Ivánka fia Miklós ellen hatalmaskodás miatt támadt perében a Máté részére esküt ítél. Buda, 1297. jun. 5. 151. Pál pécsi püspök az iregi monostor priorja által a Peechi Wospenez unokái ellen bizonyos malom miatt indított perben az utóbbiak javára ítél. 1297. 152. Az egri káptalan III. Endre királynak jelenti, hogy Bolugi Ivánka fiát Miklóst és fiait Nene és Boy nevű birtokok miatt fenforgó ügyben Miklós fia Péter ellen megidéztette. 1297. körűl. 153. III. Endre király meghagyja az egri káptalannak, hogy Domokos fiát Egyedet az általa Byter comestől kiváltott tymai birtokrészbe iktassa be. Esztergom, 1298. körűl, Bőjt közepén. 154. A fejérvári keresztesek conventje előtt Pál fiai, Benedek és János felső-endrédiek, Huurhzad nevű szőllejüket Saul és Mihály alsó-endrédi lakosoknak örök áron eladják. 1298. apr. 20. 155. A pozsonyi káptalan III. Endre királynak jelenti, hogy a fuloboni (föl-abonyi) határban Ougai Péternek adományozandó 336. hold földet az oda való várnépekkel egyetértőleg kihasíttatta. (1298.) sept. 28. 156. III. Endre király a föl-abonyi várnépek földjéből 336. holdnyit Ougai András fiának Péternek adományoz. 1298. (october havában.) 157. A nyitrai káptalan III. Endre királynak jelenti, hogy László fiát Radizlaust a magtalanúl elhalt Borsának Kochyrich nevű birtokába beiktatta. 1298. nov. 30. 158. III. Endre király Kochyrich birtokot László fiának Radizlausnak, Aba comes szolgájának, adományozza. 1299. 159. Bizonyítvány arról, hogy Barchai János fiai, Henrik és Miklós, barchai birtokrészükön megosztoztak. 1299. jan. 17. 160. Bírói ítélet egy részről a Byter comes fiai, más részről a Farkas és Persa fiai közt bizonyos themai birtokrész miatt fenforgó ügyben, mely szerint mind a két fél tanúkat állítani köteleztetik. Buda, 1299. mart. 10. 161. Róland nádor előtt Oryhuani Malchuk azon oryhuani birtokrészt, melyet Bolugtól haszonbérbe bírt, Bolug fiának Gálnak visszabocsátja. Harmuch, 1299. jul. 8. 162. A pozsonyi káptalan előtt Damasa fia János Karcsa birtokot Iván fiának Luka comesnek egyezség szerint visszabocsátja. 1299. 163. A vasvári káptalan előtt a Ják nemzetségbeli Beke egy ekényi földjét a mesturi nemeseknek eladja. 1300. jun. 27. 164. A vasvári káptalan bizonyítványa a Mixe fia Péter részéről Buluzloui Simon ellen letett esküről s a köztük esett békecsókról. 1290–1300. körűl, jan. 7. 165. Bírói bizonyság, hogy Kozma fia Mihály bizonyos bírság fejében hat márkát tartozik fizetni. 1300. körűl, Sz. György napja előtt való hétfőn. 166. Bírói levél bizonyos házasság dolgában leendő tanúkihallgatásról. (Szombathely,) 1290–1300. körűl, december elején. 167. Tamás Vas vármegye ispánja a Miske tanúit névszerint elésorolja. 1290–1300. körűl. 168. Bizonyítvány arról, hogy Bolugi Miklós comes Zeech nevű birtokát bizonyos tartozása fejében Honguni Péter fiainak lekötötte. 1301. febr. 25. 169. A váradi káptalan előtt Mathey Felicián fia Hunt comes, fia örököse nem lévén, minden javaiban feleségét, leányait, s ezeknek utódait vallja törvényes örököseinek. 1303. jun. 27. 170. A vasvári káptalan előtt Pál fia Beke a gerchei határban bírt, egy ekényi földjét Gerchei Jakabnak s Péter fiainak, Domokosnak és Lászlónak, örök áron eladja. 1304. mart. 15. 171. Az egri káptalan előtt Nawaladi László Újvár megyében fekvő Kyrch nevű birtokának felét testvérének és sógorának, Stephk fiának Jakabnak, adományozza. 1304. 172. A váczi káptalan előtt egy részről Endre fiai, Endre és István comes, más részről testvérük Kyngue, Menei Endre özvegye s ennek gyermekei, Inin és Koplyon nevű birtokaikon osztozkodnak. 1305. sept. 13. 173. A nyitrai káptalan előtt Wochlou fia Rohman Divéki Barlát és Irizlót fiaivá fogadja, s chyzuchi birtokrészét nekik hagyományozza. 1310. nov. 29. 174. A nyitrai káptalan Máté nádornak jelenti, hogy Chalad birtokból a Gyarmathi Gergely fiait illető részt meghatároltatta s a birtokba iktatást ellenmondás nélkül teljesíttette. 1312. máj. 26. 175. A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Gyarmathi Gergely fiai bizonyos chaladi birtokrész árát, melylyel Miluan fiának Mykounak tartoztak, a kitűzött határnapon megfizették. 1312. aug. 3. 176. I. Károly király János fiának Jánosnak Valkó vármegyei Bachy nevű birtokára vámjogot adományoz. Péter-Váradja, 1314. febr. 19. 177. A nyitrai káptalan tanúsítja, hogy Churnuk fia István bizonyos sotouchi birtokrészét, melyet Bán fiának Jurizlónak elzálogosított volt, mivel tőle vissza nem válthatta, örök birtokába bocsátja. 1315. körűl, máj. 1. 178. A nyitrai káptalan előtt Divéki Iruzló fiai azon őket illető birtokosztályt, melyet nagybátyjuk Barla comes, Budmer fiával Andrással csinált, jóvá hagyják és elfogadják. 1316. máj. 30. 179. Az egri káptalan előtt Novalyadi László Keerch nevű birtokát Újvár megyében a Hernád mellett, leányának Erzsébetnek adományozza. 1316. sept. 30. 180. A nyitrai káptalan Gyarmathi Gergely fiai számára hiteles alakban átírja Chalad birtokot illető saját kétrendbeli, 1312. évi oklevelét. 1316. nov. 30. 181. I. Károly király a hozzá hűtelen Leeki Pető Zenthlazlofelde nevű birtokát Bothond fiának Péter bánnak adományozza. 1318. jan. 17. 182. Tamás munkácsi várnagy, Bereg és Ugocsa vármegyék főispánja, a Nyaláb várában folyó építkezések dolgában intézkedik. Nyaláb vára alatt, 1320. körűl, nov. 25. 183. Tamás Ugocsa vármegye főispánja Ubul fiához Mihályhoz törvénykezési ügyben ír. 1320. körűl. 184. Az erdélyi káptalan előtt Toldalagi Gábor Doboka vármegyei Pulun és Iwankateleke nevű birtokait Szent-Egyedi Jakabnak és Emych fiának Vas Miklósnak örök áron eladja. 1322. jun. 4. 185. A szepesi káptalan előtt János fia Péter a Thekule nemzetségből, Sáros vármegyei szent-györgyi birtokrészét Chamas fiának Egyednek húsz évre zálogba bocsátja. 1323. oct. 27. 186. Fülöp nádor előtt, Szabolcs vármegye közgyűlésében, Pozduni Domokos Pozdun nevű birtokán Kerechuni Miklós által elkövetett hatalmaskodás miatt panaszt emel. Kálló, 1324. máj. 23. 187. Tamás erdélyi vajda Eymuch fiának Vas Miklósnak Szent-Gothárd, Chege, Szent-Iván és Szilvás nevű, Doboka vármegyében fekvő birtokait az erdélyi káptalan által meghatároltatja, s a káptalan jelentésében foglalt határokat megerősíti. Torda, 1326. máj. 188. I. Károly király Denguleus fia Chonko fiait, Miklóst, Mihályt és Imrét, miután Trencsén várát a királynak átadták, kegyelmébe fogadja. Visegrád, 1327. sept. 1. 189. Az erdélyi káptalan előtt Vas Miklós a Tamás fia János által Geulch és Szent-Iván birtokok közt eszközölt határjárás ellen óvást tesz. 1328. jul. 7. 190. Gömör vármegye alispánja és bírótársai előtt Otrocyki (Otrokocsi) Fábián, nejének elkőltött ingóságai fejébe minden marháját és mezei vetéseit leköti. 1329. mart. 13. 191. Az erdélyi káptalan előtt Chamafaia-i János fiai, Doboka vármegyei lakosok, wazunteluki birtokrészüket Vas Miklósnak és rokonainak örök áron eladják. 1331. máj. 17. 192. Az erdélyi káptalan előtt Vas Miklós a maga- és rokonai nevében óvást tesz, hogy Kydei Karachun özvegye és fiai Kyde birtokot Bonczhidai Istvánnak el ne adhassák. 1332. mart. 31. 193. A somogyi convent előtt Nyáry János berey-i jobbágyai, Demeter és Buza Miklós vallják, hogy Looki Péter fia Jakab az atyja által rajtuk elkövetett sérelmekért pénzbeli elégtételt szolgáltatott. 1332. apr. 4. 194. Drugeth János nádor Bodrog vármegyében fekvő Haraszthi nevű birtokát Kermusi Péter fiainak adományozza. Zágráb, 1333. jun. 15. 195. Miklós, Drugeth Vilmos szepesi és újvári főispán albírája, Laadi Domokos fiának Pousnak a Pánki Dobó fiai ellen Gruiske birtok miatt indított perét az alperesek kiskorúsága miatt hét évre elhalasztja. Vizsoly, 1334. febr. 16. 196. Az aradi káptalan előtt Lypvai Pál, Tamás fiának Balázsnak nemességét óvásképen kétségbe vonja. 1335. sept. 20. 197. Az erdélyi káptalan előtt Vas Miklós, Achyl (Aczél) János, Veres Péter, s többi testvéreik és osztályos társaik kinyilatkoztatják, hogy semmi jószágból, a mit rokonuk, a kisebbik Vas Miklós, a királytól vagy vajdától adományúl, avagy más módon ezentú198. Drugeth Vilmos nádor Ung vármegye alispánjának és bírótársainak meghagyja, hogy bizonyos malaczlopás ügyében újabb jelentést tegyenek. Buda, 1337. máj. 8. 199. Tamás vajda, Szolnok vármegye főispánja, meghagyja az erdélyi káptalannak, hogy Gyerő testvérét Jakabot az ifjabbik Vas Miklós szent-egyedi méneséből hatalmasúl elhajtott lovak dolgában, miután már hatszor makacsúl meg nem jelent, három nyílvános kik200. I. Károly király Emech fiát Vas Miklóst, miután hűségre tért s Csicsó várát a királynak átadta, kegyelmébe fogadja. Visegrád, 1338. jan. 5. 201. A váczi káptalan tanúsítja, hogy Raph fia Lőrincz bizonyos legeni telkek váltságáért lejárt tartozását Pochou fiainak meg nem fizette. 1338. jan. 20. 202. I. Károly király a kegyelembe fogadott Vas Miklóst minden hozzá tartozóival együtt Tamás vajda személyes bírósága alá helyezi. Visegrád, 1338. febr. 10. 203. Péter erdélyi alvajda előtt egy részről a két Vas Miklós és Chama fia Jakab, más részről János fia Pál és László fia János, a köztük Chamafaya birtok miatt támadt viszályt békés egyezség útján elintézik. Szent-Imre, 1338. febr. 11. 204. Sáros vármegye alispánja és bírótársai előtt Úz fia János egy részről, más részről István fia Miklós, Thekule nemzetségbeliek, a köztük fenforgó hatalomperben békés egyezségre lépnek. Sáros, 1338. febr. 16. 205. Pál országbíró Balogi Miklós fiának Donchnak bizonyos balogvásári birtokrész miatt Dénes szörényi bán ellen folyó perét meghosszabbítja. Visegrád, 1338. máj. 8. 206. Henrik eperjesi plebanus előtt a Thekule nemzetségbeli Itemer fia Tamás, nejének Margitnak leánynegyedi illetőségére nézve Machalai Miklós comessel egyezkedik. Eperjes, 1338. nov. 23. 207. A garam-szent-benedeki convent Drugeth Vilmos nádornak jelenti, hogy Egrusdi Jakabot Simon és János helueni nemesek részére megidéztette. 1339. apr. 25. 208. Az egri káptalan bizonyítja, hogy Yechei Jakab és Sebestyén, Mykotha fia Pethő ellen az országbíró által megítélt esküt letették. 1339. aug. 3. 209. I. Károly király Szent-Gothárd, Czege, Szász-Szilvás és Szent-Iván birtokokat az osztályos társak kizárásával egyedül az idősbik Vas Miklósnak adományozza. Visegrád, 1340. jan. 9. 210. I. Károly királynak az előbbenihez hasonló tartalmú levele, melyben a Vas Miklósnak adományozott birtokokban való bíráskodástól az ország valamennyi bíráit eltiltja. Visegrád, 1340. jan. 9. 211. Tamás erdélyi vajda inti Pető alvajdát, hogy a király által Vas Miklósnak adományozott birtokok dolgában minden bíráskodástól tartózkodjék. Visegrád, 1340. jan. 11. 212. Péter erdélyi alvajda egy részről az ifjabbik Vas Miklós és társai, más részről az idősb Vas Miklós közt fenforgó birtokosztály elintézését későbbi határnapra halasztja. Kolozsmonostor, 1340. máj. 1. 213. I. Károly király a győri káptalannak a Győr vármegyében fekvő Kathlw, más néven Bankfelde birtok meghatárolásáról szóló jelentését Emuch fia János fiai számára átiratban kiadja. Visegrád, 1340. jun. 4. 214. A szepesi káptalan előtt egy részről András, Miklós és János, más részről Gergely, László és János, szent-györgyi nemesek, Sáros- és Újvár megyékben fekvő birtokaikon megosztoznak. 1340. sept. 13. 215. Az egri káptalan Erzsébet királynénak jelenti, hogy a Borsod vármegyei Pereznye (ma: Parasznya) nevű birtokot Tóth Pál fiai részére meghatároltatta. 1341. (febr.–mart.) 216. János borsodi föesperes tanúsítja, hogy a Thekele nemzetségbeli Miklós özvegyét Annát, nászhozományáért és jegyruháiért, férje rokonai, Úz fia János és Ithemer fia Tamás, kielégítették. Eger, 1341. máj. 1. 217. Drugeth Vilmos nádor előtt Bereg és Szabolcs vármegyék közönsége bizonyságot tesz, hogy Berkesz és Bodony birtokok Szabolcs vármegyében, örök jogon a Csicseri Jób fiait illetik. Záhony, 1341. jun. 14. 218. Doboka vármegye ispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Vas Miklós fia János Devecseri Miklós ellen fenforgó ügyében a tartozó esküt letette. Bonczhida, 1341. jun. 18. 219. A bácsi káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy a Torontál vármegyében fekvő Borgyas birtokot István pilisi főispán és visegrádi várnagy részére meghatároltatta. 1341. oct. 22. 220. Henrik eperjesi plebanus előtt egy részről Fintai István özvegye Margit, más részről Úz fia János, a Margit leányának nászhozománya és jegyruhái dolgában egyezkednek. Eperjes, 1342. máj. 6. 221. Drugeth Vilmos nádor Itemer fiának Gergelynek János fia János ellen hatalmaskodás miatt indított perében tanúkihallgatást rendel. Visegrád, 1342. május 8. 222. János borsodi főesperes előtt Fintai István özvegye Margit vallja, hogy elhalt leányának nászhozományáért és jegyruháiért annak férje őt teljesen kielégítette. Eger, 1342. aug. 8. 223. A kolozsmonostori convent előtt az ifjabbik Vas Miklós és testvérei óvást tesznek, hogy Szent-Iván és Czege közt fekvő földjüket az idősb Vas Miklós és a chazari nemesek közt folyó perben senki el ne idegeníthesse. 1342. sept. 29. 224. I. Lajos király ír az erdélyi vajdának, hoyy Vas Miklóst Károly királytól nyert szabadságaiban ne háborgassa. Visegrád, 1342. nov. 12. 225. László erdélyi alvajda előtt egy részről az idősb Vas Miklós, más részről Emuch fia János fiai, a köztük fenforgó birtokosztály ügyét tárgyalják. Szent-Imre, 1343. apr. 24. 226. László alvajda előtt az idősb Vas Miklós a közte és rokonai közt fenforgó birtokosztály ügyében óvást tesz. Szent-Imre, 1343. apr. 24. 227. Sáros vármegye alispánja és bírótársai előtt Pál fia Miklós kijelenti, hogy Úz fia János szolgabíró ellen, bizonyos zálogolás miatt, mely hivatalos eljárás közben történt, keresetet nem indít. Sáros, 1343. nov. 17. 228. A szepesi káptalan előtt Ivanusfalvi Lőrincz és fiai vallják, hogy Úz fia, János minden nekik okozott károkért eleget tett. 1344. jan. 5. 229. I. Lajos király meghagyja az erdélyi vajdának, hogy Vas Miklósnak, Vas Lászlónak és Vörös Péternek, mivel királyi szolgálatban vannak, birtokpöreiket a király odajöveteléig elhalaszsza. Visegrád, 1344. mart. 8. 230. Nógrád vármegye alispánja és bírótársai előtt Kis-Vassányi Ördög István igazolja, hogy bizonyos bírságban, melyet némely szécséni lakosok ellen folyt perében róttak rá, a nádor részére eleget tett. 1344. jun. 16. 231. I. Lajos király előtt Vörös Péter és Aczél János testvérek, az ország különböző tájain fekvő birtokaik kezelésére nézve csereszerű egyezségre lépnek. Visegrád, 1344. aug. 13. 232. István erdélyi vajda, Chama fia Jakab fiának Miklósnak Szent-Iván, Szent-Gothárd, Czege és Szász-Szilvás birtokok miatt az idősb Vas Miklós és fiai ellen támasztott keresetét Károly király kiváltságos adománylevele alapján elutasítja. Torda, 1347. ma233. A somogyi convent előtt Boori Gergely fia János, leányának Margitnak, Swli Lászlónénak, leánynegyedi illetőségét boori és besenyei birtokaiból kiadja. 1347. apr. 21. 234. A nyitrai káptalan előtt a vásárdi nemesek közűl többen Gyuri nevű birtokukat Péter fiának Jakabnak örök áron eladják. 1347. máj. 25. 235. Pál országbíró Miklós ungi főispánnak és testvérének Jánosnak, néhai (Drugeth) János nádor fiainak, a Tarnóczi Bod fiai ellen fenforgó követelésük ügyében, ez utóbbiak részére esküt ítél. Buda, 1347. julius 8. 236. Az aradi káptalan előtt Heem fia Pál fiai Bodur fiának Miklósnak Perdeve birtok iránt támasztott igényei ellen óvást tesznek. 1347. dec. 11. 237. A leleszi convent előtt Tarnóczi Tamás és János óvást tesznek azon egyezség ellen, melyet apjaik és testvéreik bizonyos malom dolgában Drugeth Miklóssal és Jánossal szerzettek. 1348. jul. 27. 238. Az erdélyi káptalan előtt Chama fia Jakab fiai gothárdi, czegei, szent-iváni és szilvási birtokrészeiket Vas Miklósnak és társainak a köztük lett egyezség folytán negyven ezüst márkáért átengedik. 1349. jan. 13. 239. Az esztergomi káptalan előtt Belieni Lachk fia István Hevesújvár megyei Szűcs és Borosznok nevű birtokait lakadalmi költségei miatt Beeli Buken fiának Tamásnak zálogba bocsátja. 1349. jan. 20. 240. Kolozs vármegye ispánja és bírótársai bizonyos ökörlopás ügyében intézkednek. Kolozs, 1349. nov. 4. 241. I. Lajos király előtt Sebestyén fia János egy részről, más részről János fiai Miklós és György, a köztük fenforgó birtokosztály ügyében, Gömör és Szolnok vármegyékben fekvő birtokaikat illetőleg intézkednek. Buda, 1350. febr. 19. 242. Nógrád vármegye alispánja és bírótársai a Kis-Vassáni Ördög István egyik jobbágyától eltulajdonított némely ingóságok dolgában Szécséni István és Farkas részére esküt ítélnek. 1351. sept. 5. 243. A budai káptalan előtt Vas Miklós és testvérei, rokonukat Veres Pétert a vele még osztatlanúl bírt javak, különösen a Veszprém vármegyei Katl birtok elidegenítésétől tilalmazzák. 1354. jan. 25. 244. Sáros vármegye alispánja és bírótársai előtt Úz fia János és Tamás fia László, Peklen nevű birtokuktól minden szomszédjaikat, különösen Mocsolai Miklóst és Bálintot, eltiltják. Sáros, 1354. mart. 31. 245. Drugeth Miklós országbíró Palágyi Miklós comesnek bizonyos ötven márka miatt de Grifano Miklós fia István ellen folyó ügyét elhalasztja. Buda, 1355. febr. 10. 246. A kolozsmonostori convent előtt az Aba nemzetségbeli Chente János belső-Szolnok vármegyében fekvő hosszúmezei birtokát és a Borzua-hegyet Vas Miklósnak és fiainak örökbe vallja. 1356. nov. 4. 247. Dénes erdélyi vajda előtt Vas Miklós és Veres Tamás, Domokos kluzs-aknai polgárral bizonyos ökrök dolgában egyezkednek. Gyula-Fejérvár, 1359. 248. I. Lajos király meghagyja a jászói conventnek, hogy az Úz fia János és ennek fia Ákos részéről bizonyos németfalvi birtokrészük jogtalan használata miatt vádolt roskoványi nemesek ellen vizsgálatot tartson. Visegrád, 1360. máj. 22. 249. Konth Miklós nádor előtt, Abaúj- és Sáros vármegyék közgyűlésében, Úz fia János és fiai, Ákos és Kolen, Peklen nevű birtokuk használatától minden szomszédjaikat, de főképen a roskoványi nemeseket, eltiltják. Kassa, 1360. nov. 7. 250. Konth Miklós nádor a roskoványi nemesek részéről Úz fia János és ennek fia Kolen ellen Roskovány birtok pusztítása miatt támasztott hatalomperben az alperesek javára ítél. Visegrád, 1361. máj. 12. 251. A szepesi káptalan előtt Mocsolai Bálint és testvére Miklós, mocsolai és bodusfalvi birtokaikon megosztoznak. 1363. febr. 22. 252. I. Lajos király a czegei nemeseknek Czege Doboka vármegyei birtokukra pallosjogot adományoz. Plína, Zokol vára alatt, 1363. julius 8. 253. I. Lajos király a czegei nemeseknek Czege Doboka vármegyei birtokukra vásárjogot adományoz. Plína, Zokol vára alatt, 1363. jul. 8. 254. A kolozsmonostori convent előtt egy részről a budatelki nemesek, más részről Vas Miklós fiai István és Pál, a Kolozs vármegyei Diós és Balogjánostelke birtokokat illetőleg egyezkednek. 1364. aug. 1. 255. A vasvári káptalan előtt Kolthai Jánosné, Haholthi Miklós leánya, atyjáról reá szállott haholthi, szigeti és örsi birtokait férjének s férje testvérének Györgynek ötszáz márkáért zálogba bocsátja. 1364. oct. 18. 256. Konth Miklós nádor Gömör és Torna vármegyék közgyűlésében Ilsvafői Tékes leányának Klárának leánynegyedi illetősége miatt fitestvérei ellen támasztott követelése ügyében intézkedik. Tornallya, 1364. oct. 19. 257. Jakab fia Miklós végrendelete, melyben összes ingóságairól, fekvő birtokairól, s a saját temetése szertartásairól részletesen intézkedik. Visegrádon, 1364. 258. Konth Miklós nádor az Ilavafői Tékes fiai és Borzai Máté leánya Ilona közt folyó perben halasztást enged. Visegrád, 1365. oct. 31. 259. A vasvári káptalan bizonyítja, hogy Kolthai János a Kuthusi Cseh János ellen, részére megítélt esküt a kitűzött határnapon nemes ötvened magával letette. 1366. febr. 26. 260. Péter erdélyi alvajda levele Doboka vármegye szolgabíráihoz, Vas Dezsőnek a Tarmach fia Pál által egy hadjárat alkalmával elkövetett lólopás miatt a Pál fia János ellen indított keresete ügyében. Szent-Imre, 1366. aug. 8. 261. Konth Miklós nádor Sáros és Abaúj vármegyék közgyűlésében Komlósi Miklós poufalvai birtokrészét, melyet Zebenyei Donch zálogba bírt, s a mely törvény útján bírói kézre kerűlt, bizonyos váltságért Komlósi Jakab fiának Györgynek birtokába bocsátja. Kas262. Kolozs vármegye ispánja és bírótársai Gyrolthi Andrásnak bizonyos károk miatt, melyeket Vas Miklóstól ennek ispánsága alatt szenvedett, a Vas Miklós fiai ellen indított ügyében halasztást adnak. Kolozs, 1367. mart. 24. 263. László ugocsai főesperes, az erdélyi püspök helytartója, Suki Illyésnének és Vas Dezsőnének a gyogi nemesek ellen folyó perét meghosszabbítja. 1367. jun. 16. 264. Doboka vármegye szolgabírái Szent-Egyedi Vas Pálnak bizonyos bírság felől menedéklevelet adnak. Jenő, 1367. jun. 29. 265. Opuliai László nádor Kathli Vörös Pétert Bodunteleke birtokában a pannonhalmi convent által teljesített határjárás és iktatás után megerősíti. Visegrád, 1368. jun. 1. 266. Opuliai László nádor a királynak a csicseri nemesek ellen a Szokoly várához tartozó birtokok határai miatt támadt perét meghosszabbítja. 1368. jul. 8. 267. A leleszi convent előtt Benky Domokos fia János Monyrós nevű birtokának felét Anárcsi Lászlónak tíz évre zálogba bocsátja. 1368. sept. 17. 268. A győri káptalan előtt egy felől Wolfurthi Konrád comes szolgája Peryngarni Pál, más felől Jakab néhai pozsonyi bíró fiai István és Pál, Mozsonban és Pozsonyban bírt háztelkeiket minden hozzá tartozó épületekkel, jogokkal és haszonvételekkel együtt, 269. Sáros vármegye alispánja és bírótársai I. Lajos királynak jelentik, hogy a Domonkosfalviak által Úzfalvi János fiai és Mérges Mihály ellen ezeknek Pósalaka nevű birtokán elkövetett hatalmaskodás ügyében a vizsgálatot teljesítették. Sáros, 1370. febr.270. A szepesi káptalan előtt Úz fia János fiai és társaik, Tarjáni Péter sárosi várnagyot Salgó nevű birtokuk elfoglalásától tiltják. 1370. febr. 4. 271. A szepesi káptalan előtt, Mocsolai Miklós és Erne az ellen, hogy rokonaik, Dávid, László és János, őket a közös mocsolai és bodusfalvi birtokrészekre eszközölt új királyi adományból ravaszúl kihagyatták, óvást tesznek. 1370. mart. 10. 272. Opuliai László nádor Abaúj és Sáros vármegyék közgyűlésében az Úzfalvi János fiai részétől a Domonkosfalviak ellen támasztott hatalomperben ez utóbbiak részére esküt ítél. Kassa mellett, 1370. aug. 29. 273. Vilmos pécsi püspök és királyi kanezellár előtt egy részről Úzfalvi János és fiai, más részről a Domonkosfalviak, bizonyos köztük fenforgó hatalomperben egyezkednek. 1371. jun. 17. 274. Doboka vármegye ispánja és bírótársai Vas Pálnak Jakab fia Mihály ellen folyó perét meghosszabbítják. Lónya, 1371. nov. 18. 275. Sáros vármegye alispánja és bírótársai Mocsolai Dávidnak a rárótt bírságokat elengedik. Sáros, 1372. febr. 9. 276. Doboka vármegye ispánja és bírótársai tanúsítványa Szent-Egyedi Jakab fiának Mihálynak Vas István jobbágya ellen lótolvajság miatt indított ügyében. Lónya, 1372. mart. 9. 277. Imre erdélyi vajda Szucsági Bátor Andrásnak Czegei Vas Dezső ellen való négy forintnyi követelése ügyében ítél. Torda, 1372. apr. 11. 278. Imre erdélyi vajda Tuzsoni Bulgár Lászlónak Szentiványi László ellen lólopás miatt támasztott keresete ügyét későbbi határidőre halasztja. Torda, 1372. apr. 12. 279. Gömör vármegye alispánja és bírótársai tanúsítják, hogy Teresztenyei Ördög László bizonyos tartozását a Szécsi Balázs jobbágyainak megfizette. Gömör, 1372. oct. 11. 280. György abaújvári főesperes előtt Úz fia János fiai Náta fiával Lászlóval a neje, Tótfalusi Péter leánya Klára, nászhozománya és jegyruhái dolgában egyezkednek. Eperjes, 1373. febr. 13. 281. Gömör vármegye alispánja és bírótársai tanúsítják, hogy Zygradi Miklós özvegye férje vérdíja felől Ördög Lászlóval és Csoltói Miklóssal megegyezett. Gömör, 1373. jul. 4. 282. László erdélyi alvajda előtt Czegei László a vásárhelyi oláhokat birkalopásért bepanaszolja. Szent-Imre, 1375. máj. 8. 283. I. Lajos király Szepesi Jakab országbírónak meghagyja, hogy Leznai László fiának Imre papnak az anyja leánynegyedi illetősége miatt fenforgó ügyében Abaúj vármegye legközelebbi közgyűlésén igazságot szolgáltasson. Diós-Győr, 1376. máj. 8. 284. Garai Miklós nádor Szent-András Békés vármegyei birtokot, melyet a király jogtalanúl némely kúnoknak, Manalaki Imre fiainak, Ferencznek és Jakabnak adományozott, az új adományosok ellen Úzvásári László fia Jakab részéről indított perben, ki a birtokh285. Doboka vármegye ispánja és bírótársai bizonyítják, hogy Czegei László bizonyos ökörlopás ügyében a tartozó esküt előttük letette. Válaszút, 1378. junius 29. 286. Garai Miklós nádor előtt, Borsod vármegye közgyűlésében, a megye alispánja és bírótársai tanúságot tesznek, hogy Alsó-Barchi János fiai, Márk és Mátyás, Alsó- Barch birtokot igaz jogon bírják. Kaza, 1381. jul. 19. 287. Mária királyné meghagyja Sáros vármegye ispánjainak, hogy Salgói Péter fiát Jánost Salgó birtokába vissza helyezzék. Diós-Győr, 1383. máj. 30. 288. Kolozs vármegye szolgabírái Franch István alvajdának jelentik, hogy Vas Istvánnak rynai birtokrésze jogtalan használata miatt Erkei Miklós és Botházi György ellen tett panaszában a vizsgálatot teljesítették. Apáthida, 1386. febr. 7. 289. A pozsonyi káptalan Smylo pozsonyi comesnek és bírótársainak bizonyos marchamagyari birtokrészt illetőleg a bolchusamuthi nemesek javára hozott ítélete folytán a kérdéses területet IV. Béla király 1238. évi privilegumában megírt határai szerint körűl290. A győri káptalan előtt Poki Miklós és Jakab, Vanyala Veszprém vármegyei birtokukat Kathli Vörös Péter fiainak, Andrásnak és Miklósnak, elzálogosítják. 1388. nov. 19. 291. Zsigmond király fölhívja a Nagymihályiakat, hogy Albert uránai perjellel a lázadó Palizsnai János ellen hadba indúljanak. Lippa, 1389. febr. 24. 292. Doboka vármegye ispánja és bírótársai előtt Czegei László a bent megnevezett nemeseket Keszü nevű birtokának jogtalan használatától tiltja. Bonczhida, 1392. oct. 22. 293. Verebi Péter alvajda meghagyja az erdélyi káptalannak, hogy Szent-Egyedi Lőkösnek Czegei László ellen birtokháborítás és egyéb hatalmaskodások miatt tett panaszában vizsgálatot tartson. Küküllővára, 1394. oct. 30. 294. A veszprémi káptalan Ilsvai Leustách nádornak jelenti, hogy Zsigmond király meghagyására Vörös Péter fiait, András prépostot és Miklóst, a Veszprém vármegyei Vanyala birtokba ellenmondás nélkűl beiktatták. 1395. aug. 5. 295. Ung vármegye szolgabírái előtt alispánjuk, Csicsery Ferencz, ügyvédet vall. Kapos, 1397. sept. 15. 296. Zsigmond király Dégi András fiait az ellenük Galantai Besenyő Pál fiai által nyert hatalomperben fölmenti. Temesvár, 1397. oct. 31. 297. Pelsőczi Bebek Detre nádor Kistorch birtokot Péter fia György részére meghatároltatja, s őt annak birtokában megerősíti. Pozsony mellett, 1399. nov. 14. 298. Tóth-Kállai Göböl Péter fiának István presbiternek, István néhai egri püspök káplánjának, Rómába való zarándoklása előtt hagyott végrendelete. 1400. 299. Bizonyítvány arról, hogy a kállai nemesek, egy részről Miklós és Zsigmond, más részről Szaniszló fia Járos, köztük fenforgó pereiket egymás közt békés úton eligazítják. Kálló, 1400. körűl. 300. Gömör vármegye alispánjának és bírótársainak kikűldött embereik a Sánkfalvi Antal részére bizonyos hatalmaskodások dolgában teljesített vizsgálatról jelentést tesznek. Gömör, 1404. jul. 14. 301. Zsigmond király Olcsvai Hedreh fia Hedreh számára átírja és megerősíti Vecserd birtokról szóló saját 1406. évi adományát s az erdélyi káptalannak ugyanazon évi iktató levelét, melyben meg van írva, hogy a nevezett Hedréht a neki adományozott birtokba302. A somogyi convent előtt Vasadi Mihály özvegye Ilona, a vasadi határban a Mysel nemzetségbeliekkel szomszédos szőllejét Péter fiának Tamásnak örök áron eladja. 1408. apr. 30. 303. Gömör vármegye alispánja és bírótársai tanúsítják, hogy Sztárnyai Bereczkné részéről bizonyos zelesanföldi birtokrész jogtalan elfoglalása miatt óvás történt. Gömör, 1409. sept. 23. 304. Zsigmond király a hűtlenség bűnébe esett Csicseri Péternek és fiának Bálintnak megkegyelmez. Visegrád, 1409. oct. 12. 305. Zsigmond király a Sáros vármegyei Pósalaka birtokra szabad telepedést enged. Buda, 1410. febr. 15. 306. Zsigmond király a Szatmár vármegyei Szaszar, Tótfalu és Bozinta nevű magyar és oláh helységeket Albewsi Dávid comesnek adományozza. Végles várában, 1410. máj. 5. 307. Az egri káptalan Őzdögei Besenyő Pált és Berencsi Istvánt a Zsigmond királytól Kőkaproncza váráért cserébe nyert Torna vára és ahoz tartozó faluk birtokába beiktatja. 1410. máj. 25. 308. Pálóczi Imre Abaúj vármegye főispánja, alispánjának és szolgabíráinak meghagyja, hogy Barchi Lászlónak a széplaki apát ellen teendő esküre későbbi határnapot tűzzenek ki. Lőcse, 1411. jan. 7. 309. Zsigmond király az úzfalvi nemeseket Sáros és Abaúj vármegyei birtokaikban új adomány czímén megerősíti. Visegrád, 1411. sept. 13. 310. Zsigmond király Bechefalvi Beche fiának Istvánnak, mivel Alsaani János főpohárnokkal Olaszországba útazik, perhalasztást enged. Kassa, 1412. mart. 20. 311. Zsigmond király az úzfalvi nemeseknek a rájuk rótt bírói bírságokat elengedi. Diós-Győr, 1412. máj. 1. 312. A pozsegai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Gajallyai Zsigmondot a királyné lovászmesterét és rokonait, Pozsega vármegyei birtokaikba a királyi új adomány erejével ellenmondás nélkűl beiktatta. 1412. jul. 27. 313. Zsigmond király az úzfalvi nemeseknek minden birtokaikra pallosjogot adományoz. Buda, 1412. sept. 12. 314. Sóvári Sós Péter Sóvári Sós János leánya Zsófia részéről, némely ingóságok felől Sós Simonnét Margitot nyugtatja. Sóvár, 1415. jun. 24. 315. Zsigmond király Galanthai Besenyő Istvánnak Déghi Sebestyén és társai ellen folyó hatalomperében, ez utóbbiaknak okleveleik felmutatására újabb határidőt enged. Buda, 1416. febr. 10. 316. A nyitrai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Kiskürthi Ablanch Sebestyént bizonyos Gelyénfalut illető oklevelek visszaadása ügyében Déghi Sebestyén részére megidéztette. 1416. aug. 10. 317. Zsigmond király Déghi Sebestyén és rokonai érdekében az uraságuk alá szándékozó jobbágyok szabad kőltözködését védi. Konstanczia, 1417. febr. 22. 318. A somogyi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Domokosnak a király szabójának Tétényi Péter özvegye ellen birtokháborítás miatt indított ügyében a vizsgálatot teljesítették. 1417. sept. 18. 319. Zsigmond király Albeusi Márton fiának Dávidnak Székelyhida Bihar vármegyei birtokára vásárjogot enged. Konstanczia, 1417. sept. 29. 320. Zsigmond király Déghi Sebestyénnek a Nyitra vármegyei Móruczfalva birtok miatt folyó perében intézkedik. Konstanczia, 1417. oct. 4. 321. A somogyi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Bacskai Miklóst bizonyos zálogjogon őt illető javak birtokába, Tolna vármegyében, beiktatták. 1420. apr. 4. 322. Az erdélyi káptalan előtt egy részről Szántói Laczk Dávid, más részről Martonfalvi Greb János és fiai, némely Doboka és Kolozs vármegyei zálogos birtokokra nézve egyezkednek. 1422. máj. 28. 323. Garai Miklós nádor előtt Pazonyi Benedek fia Bereczk és osztályos társai, Szatmár vármegyében fekvő Bogda nevű pusztájuknak Vajai Vitus és mások számára való eladományozása ellen óvást tesznek. Vácz, 1422. jun. 20. 324. Garai Miklós nádor előtt Abaúj és Sáros vármegyék közgyűlésében, egy részről Terjékfalvi Tegzes Domokos, Kendi László és Delnei Horváth Györgyné, más részről Tamásfalvi András, bizonyos nászhozomány és jegyruhák dolgában egyezkednek. Kassa mellett, 1325. A szepesi káptalan Zsigmond király parancsára János szepesi és Márton váradi kanonokok számára hiteles alakban kiadja saját 1278. évi, 1301-ben átírt oklevelét, melyben meg van írva, hogy Izsép fia Anthaleus és ennek fia István, Ragyolch nevű birtoku326. Zsigmond király a latorság miatt főben járó perrel sújtott Úzfalvi Lőrincznek megkegyelmez. Gerencsér, 1424. oct. 3. 327. Zsigmond király megengedi a csicseri nemeseknek, hogy csicseri vagy vajáni birtokukon, a hol alkalmasabb lesz, várat építhessenek. Esztergom, 1425. julius 21. 328. Zsigmond király meghagyja Garai Miklós nádornak, hogy a Ruszkai Dobó István és Leszteméri Márton közt rendelt perdöntő bajvívást, mivel Dobó István a király szolgálatában épen hadba indúl, későbbi határnapra halaszsza. Buda, 1426. sept. 5. 329. Csomai Ördög István és testvérei Teresztenye nevű birtokukat Gömör vármegyében, sógoruknak Tornallyai Mihálynak kezéhez bocsátják. Csoma, 1427. oct. 22. 330. Zsigmond király levele Sáros vármegye ispánjaihoz és Berzeviczei Péter tárnokmesterhez, melyben a Mocsolaiakat és Úzfalviakat különös pártfogásukba ajánlja. Kassa, 1429. febr. 20. 331. A győri káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Olcsai István leánya Neste, az atyja, anyja és nagyanyja után rá néző leánynegyedi és nászhozományi illetőségeire nézve testvérével Lászlóval megegyezett. 1429. jul. 13. 332. A csornai convent előtt Kisfaludi Miklós Győr vármegyei Pécz nevű zálogos birtokának váltságát lefizetvén, a zálogosokat annak további használatától eltiltja. 1429. sept. 22. 333. Szepes vármegye alispánja és bírótársai Polánki Istvánnak bizonyos polánki jobbágytelek miatt Úzfalvi Miklós ellen fenforgó ügyében intézkednek. Szepesvárallya, 1429. dec. 19. 334. Zsigmond király levele Lévai Cseh Péter macsói bánhoz, melyben méltatlankodva szól az ifjú Garai Miklósnak atyjával a nádorral való ellenkezéseiről, s inti a bánt, hogy – mint híre jár – leányát a törvény tiszteletéről és a fiúi alázatosságról így me335. Sáros vármegye alispánja és bírótársai Úzfalvi Pál fiainak Gergelylaki Márton és társai ellen fenforgó ügyében újabb határnapot tűznek ki. Sáros, 1433. jul. 6. 336. Zsigmond király Bogáthi Imre fiát Pétert számos érdemeiért, különösen a husziták ellen tett szolgálatai elismeréseül, Fehér, Küküllő, Torda és Kolozs vármegyékben fekvő nagy számú javai birtokában megerősíti. Nagy-Szombat, 1435. máj. 31. 337. Tallóczi Frank szörényi bán az apáti és hernádi lakosok ellen egy katonájának megsebesítése miatt vizsgálatot rendel. Kevi, 1436. dec. 17. 338. Zsigmond király Lévai Cseh Péter erdélyi vajdát a török ellen való készületre inti, s maga erős cseh haddal ígérkezik az ország védelmére. Prága, 1437. febr. 7. 339. Heves vármegye alispánjának és szolgabíráinak kikűldött bírótársuk a Tipaszóiaknak Pelsőczi Miklós és Rozgonyi Péter egri püspök jobbágyai ellen való panaszában teljesített vizsgálatról jelentést tesz. Verpelét, 1437. aug. 26. 340. Ung vármegye alispánja és szolgabírái a csicseri nemesek kérdésére, hogy lehet-e vetés idején szántóföldjeiken megosztozkodniok?, nemmel felelnek. Kapos, 1438. oct. 25. 341. Ung vármegye alispánja előtt Hamar Miklós kötelezi magát, hogy Csicsery Zsigmondnak lovát, a melyet fia Ádám lopott el tőle, visszahozza. Kapos, 1439. mart. 21. 342. Sáros vármegye alispánjai Olsaviczai Koncz Pál özvegyét és János deák fiát Bálintot, Úzfalvi Miklós részére bírságban marasztalják. Sáros, 1439. jul. 13. 343. Az egri káptalan I. Ulászló királynak jelenti, hogy Belyeni Pétert és testvéreit a Borsod vármegyében fekvő Kápolna birtokába ellenmondás nélkül beiktatta. 1440. aug. 31. 344. A pozsonyi káptalan Erzsébet királynénak jelenti, hogy Weysz Jánost az Óvári Wolfurt Pál özvegye által Szent-Iványban neki adományozott házhelyek birtokába ellenmondás nélkűl beiktatta. 1440. nov. 20. 345. Helembai Sándor regéczi és boldogkői várnagy Diák Ferencz és Szilva Mihály horváthi lakosoknak a Nagy-Tolcsva vizén bizonyos évi haszonbér mellett egy malomhelyet adományoz. Regécz, 1443. január 27. 346. Rozgonyi György országbíró előtt Belyeni László és testvérei, Rédei Dózsát és társait a szűcsi határban fekvő némely földjeik használatától tilalmazzák. Eger, 1444. május 10. 347. János kalocsai érsek a Sárközben fekvő Sármegy helységnek egy kilenczed részét Sármegyi Gergelynek és rokonainak adományozza. Bács, 1444. aug. 2. 348. Gergely corbaviai gróf és lipcsei kapitány Dubrawicze helységet várnagyának Hotothini Györgynek adományozza. Lipcse várában, 1445. sept. 21. 349. Ung vármegye alispánja és bírótársai Csicseri Zsigmondot azon vád alól, hogy hűtelenűl a csehekkel czimborált volna, tisztázzák. Kapos, 1445. nov. 27. 350. Ung vármegye alispánja és bírótársai előtt Csicseri Zsigmond panaszt emel Iskei Péter ellen, hogy midőn fiának kíséretében a török ellen hadba indúlt volna, tőle 25 frtot és egy süveget lopva, Váradról visszaszökött. Kapos, (1446.) aug. 6. 351. Az egri káptalan Pálóczi László országbírónak jelenti, hogy azon panaszos ügyben, melyet bizonyos ékszerek elidegenítése miatt Csicseri Zsigmond és társai Csapi Ákos ellen támasztottak, a vizsgálatot teljesítette. 1447. apr. 23. 352. Hunyadi János kormányzó, László választott király nevében, a Borsod vármegyei Kápolna birtokot Belyeeni Lászlónak adományozza. Buda, 1447. sept. 19. 353. Az ország rendei a csicseri nemeseknek Sáros vármegyében fekvő radácsi, dobrovai és bezdenkei birtokaik megháborítása miatt az eperjesi polgárok ellen emelt panaszában vizsgálatot intéznek. Buda, 1450. junius 21. 354. Ung vármegye alispánja és bírótársai az ungvári pénzverő ház felszerelései miatt Homonnai Drugeth István és Eőri Dacsó Péter közt, támadt peres ügyet Pálóczi László országbíró parancsára a király ítélete alá bocsátják. Kapos, 1451. febr. 13. 355. Ung vármegye szolgabírái főispánjuknak Pálóczi Jánosnak Yory Balázs nevű jobbágya megveretése miatt Csicseri Zsigmond ellen indított perét, mivel bíráskodásukat az alperes gyanúba fogta, az országbíró meghagyására a király ítélete alá bocsátják. Kapo356. V. László király előtt Thapsoni Anthimi János rohonczi, nagyfalvi, harmadi, rárostelki, veresmarti és szemleki birtokait Hunyadi Jánosnak Baranya vármegyében fekvő Falkasfalva nevű birtokáért és kétezer arany forintért csereképen átengedi. Buda, 1454357. Garai László nádor előtt Úzvásári Miklós Hunyadi Jánost Békés vármegyében fekvő Szent-András nevű birtokának elfoglalásától tiltja. Buda, 1455. febr. 6. 358. Győr vármegye alispánjai és szolgabírái I. Mátyás királynak jelentik, hogy Dégdi Lászlónak Baróczi Jóláth, Simonházi Bór András és mások ellen hatalmaskodás miatt indított perében a vizsgálatot teljesítették. Győr, 1458. aug. 26. 359. I. Mátyás király Homonnai Istvánt és Bertalant Ung vármegye főispánságától fölmenti s helyökbe Pálóczi László országbírót nevezi ki. Buda, 1459. jun. 28. 360. I. Mátyás király Tháry Györgynek tári jobbágyait, Heves vármegyében, uruk hű szolgálataiért a kamara haszna s mindek egyéb adózás terhétől fölmenti. Buda, 1459. sept. 11. 361. Dénes esztergomi érsek meghagyja a kaposi és beési plebanusoknak, hogy Homonnai Bertalant az egri káptalan tizedbérlőjét, Csicseri Zsigmond ellen az ennek birtokain szedett tized miatt köztük támadt perben megidézzék. Esztergom, 1463. dec. 28. 362. Tamás nagymihályi plebanus Nátafalvi Csontos János özvegyét Erzsébetet, mivel a török ellen indúló hadra egy derék harczost állított, minden bűneitől feloldozza. Nagymihály, 1464. aug. 2. 363. Alsó-Lindvai Bánfa Miklós Pozsony vármegye főispánja, a magtalanúl elhalt Olgyai Chuna Pál, birtokait IV. László és III. Endre királyok privilegiumának alapján az elhalt rokonainak visszaítéli. 1467. nov. 9. 364. I. Mátyás király Ernusth János zólyomi főispán kérelmére az aggságban sínylő Dobi Lászlót a török ellen indúló hadra való személyes fölkeléstől fölmenti. Buda, 1471. jun. 23. 365. I. Mátyás király Finthafalvi Orbán budai kanonok és társai panaszára a győri püspök ellen, a panaszosok szent-vídi dunai révének hatalmas elfoglalása miatt, vizsgálatot rendel. Buda, 1472. oct. 28. 366. Báthori István országbíró előtt Magyar Balázs és Kinizsi Pál, némely Sáros vármegyében fekvő birtokrészeiket szolgájuknak Hisfalvi Veres Lászlónak adományozzák. Buda, 1478. máj. 13. 367. I. Mátyás király a filiszteus Újszászi Mihály komáromi várnagynak és testvérének Péternek nemességet adományoz. Buda, 1482. jun. 19. 368. Mátyás butkai, és Péter lazonyi plebanusok jelentik Bertalan úrnak, az egri püspök vicariusának, hogy a bent megnevezett deregnyei lakosokat István eőri iskolamester részére megidézték. Butka, 1485. jul. 8. 369. Vámosi Zsófia Homonnai Simon özvegye, Márton ungvári szabótól egy ezüst kelyhet vesz 12 arany frton. Ungvár, 1486. mart. 19. 370. I. Mátyás király Traguriai János képfaragót a Körös vármegyében neki adományozott maykowczi kastély birtokában védi. Buda, 1489. jul. 3. 371. János Albert lengyel herczeg a Nátafalvi Csontosok Zemplén vármegyei összes birtokait a hozzá pártolt Ödönfi Mihálynak adományozza. Kassai tábor, 1490. 372. Az egri káptalan II. Ulászló király parancsára a Heves vármegyében fekvő Szűcs birtokot a Belleniek részére meghatároltatja. 1492. nov. 22. 373. Homonnai Simon özvegye és fiai budai házuk eladása dolgában intézkednek. 1492. 374. Pest város bírái Rakaczai Gábor részére bizonyos végrendeleti ügyben történt tanúkihallgatásról bizonyságlevelet adnak. 1499. máj. 8. 375. Valamelyik csicseri nemes elpanaszolván jobbágyainak éhséges állapotját, nyolcz évre az adó elengedését kéri számukra a királytól. 1500 körűl. 376. Tusai Péter tornai főesperes Csicseri Andrást és nejét Ferencz nevű kis fiuk halálán vigasztalja. Torna, 1503. mart. 15. 377. Dóczy Ferencz a nádornak az alatt a föltétel alatt, ha Dienesy Tamással folyó perét kedve szerint eligazítja, egy paplant ígér adnia. 1511. oct. 21. 378. Bánffy János főpohárnok és verőczei főispán levele alsólindvai udvarbírájához, melyben az oda szálló király illő ellátásáról intézkedik. Orbona, 1525. oct. 17. 379. Altorjai Apor László a Kézdi-székben Bélafalván bírt Domokos Máté Jakab-féle székely örökségét Polyáni Veres Györgynek 25 magyar frton eladja. Altorja, 1536. apr. 25.