Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár IX. kötet

002. IV. László király megerősiti V. Istvánnak 1266. és 1271-ki adományait Kázmér mester számára. 1272. 003. IV. László király megerősiti IV. Bé1a királynak a sz. Mihály nyulszigeti monostor és Aba nemzetségbeli Aba közti 1253-ki itéletét. 1272. 004. IV. László király megerősiti V. Istvánnak a sopronmegyei tizedekre vonatkozó adományát a borsmonostori apátság számára. 1272. 005. IV. László királynak parancsa a budai préposthoz, hogy a boldogságos asszony szigetén lévő apáczákat bizonyos szőllők birtokába iktassa. 1272. 006. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Ponich bán és zalamegyei főispán Pryske és Parpah várakat bizonyos feltételek mellett testvéreinek átengedte. 1272. 007. Hohold mester lindvai szőllőjét a vasvári káptalannak adományozza. 1272. 008. IV. László király atyja István, akkor meg ifjabb királynak Forrót, Devecsert, Fancsalt, Eözdőt és Guthát tárgyazó adományát megujitja és megerősiti Aladár mester Chete comes fiának számára. 1273. 009. IV. László királynak Scynte helységet tárgyazó adománya Chák nemzetségbeli Péter mester számára. 1273. 010. IV. László királynak Palugya nevű földet tárgyazó adománya Bogomér comes Lőrincz fia számára. 1273. 011. IV. László király Sándort és Gált, Bentnek fiait, az esztergami vár jobbágait nemesíti. 1273. 012. IV. László királynak Kerechen nevü földbirtokot tárgyazó adomány privilegiuma Oguz mester számára. 1273. 013. IV. László királynak Jurk nevű földet tárgyazó adománya Péter mester, a kir. tálnokok kanczellárja számára. 1273. 014. IV. László királynak Palkuna nevü földbirtokot tárgyazó adomány-privileguma Ochuz mester Buzad fia szárzára. 1273. 015. IV. László királynak a Zalai várhoz tartozó bizonyos földeket tárgyazó adománya Oliver és Herbord, Gergely fiai számára. 1273. 016. IV. László királynak Medekes, Liptói földet tárgyazó adománya Tyvan és Tivadar, Viliam fiai számára. 1273. 017. IV. László királynak bizonyságlevele, hogy Miklós azelőtt gerzenczei főispán Peklen birtokát Benedek Márton fiának eladta. 1273. 018. IV. László király megerősíti V. Istvánnak 1271-ki nemeslevelét több vasmegyei várjobbágy számára. 1273. 019. IV. László király megerősiti V. Istvánnak Tusyr, Rozgon, Baas és Lapuspatak nevű jószágokat tárgyazó adományát, Renold királyi főtálnokmester számára. 1273. 020. IV. László királynak Monak nevű földet tárgyazó adománya Simon mester és fia Sándor számára. 1273. 021. Erzsébet özvegy királynénak Ariaicha nevű birtokot tárgyazó adománya Aladár mester Chete fia számára. 1273. 022. Dénes nádornak Zalamegye gyűlésében Jurk fiaira mondott bünvádi itélete. 1273. 023. Henrik szlavoniai bánnak bizonyságlevele, hogy a Jarmanigi és Raztinargi nemesek Brochinában lévő birtokuknak felerészét Perchinus comesnek eladták. 1273. 024. A keresztesek uj-udvari konventjének bizonyságlevele, hogy Lonkochzi Farkas Lonkochzban lévő birtokát Varou Peterne fiának eladta. 1273. 025. Vrbaz megye hatóságának bizonyságlevele, hogy Voyknak fiai Lipyében lévő birtokukat György Chelk fiának eladták. 1273. 026. István comes, Endre comesnek tisztje, azt bizonyitja, hogy Kölkede Illés neki és az ellenfélnek eleget tett. 1273. 027. IV. László királynak parancsa az egri káptalanhoz, hogy azon szolgák és szolgálók nevei iránt jelentést tegyen, kiket Miklós Arnoldnak fia Ponich bánnak eladott. 1273. körül. 028. Az egei káptalannak jelentése IV. László királyhoz ugyanazon tárgyban. 1273. körül. 029. Dénes nádor és Gergely bán mint választott birák itéletet mondanak János comes Isipnek fia és Ochuz comes közt. 1273. körül. 030. IV. László király megerősiti IV. Béla és V. István királyoknak Machyk községét tárgyazó adományozását Perchinus comes szánára. 1274. 031. IV. László királynak Kezw helységét tárgyazó adománya Zyguy-i Apa számára. 1274. 032. IV. László királynak Dragus nevű földet tárgyazó adománya Ders és Demeter, Hunth fiai számára. 1274. 033. IV. László király megerősíti V. Istvánnak Ilbu szigetét tárgyazó adományozását a nyulszigeti apáczazárda számára 1274. 034. IV. László király megerősíti István akkor ifjabb királynak Dumuszló helységet tárgyazó 1263-ki adománylevelét. 1274. 035. IV. László királynak Koachy nevű földet tárgyazó adománya nemzetségbeli nemesek számára. 1274. 036. IV. László király Duruzlou mesternek, Duruzlou fiának, szolgálatai jutalmáúl Rum földet adományozza. 1274. 037. IV. László király Miklós és László testvérek Miklós comes fiainak, Sytke földét, melyet Miklós Mária királyné által tőle jogtalanul elvettnek mond, visszaadja. 1274. 038. IV. László kirárlynak Chuefeldi birtokát tárgyazó adománya, ugyan László és Miklós, Miklós comes fiai számára. 1274. 039. IV. László királynak a Gyerk melletti Depopoth földet tárgyazó adománya László honti főesperest számára. 1274. 040. IV. László kiralynak Zyntha nevű birtokot tárgyazó adománya Chák nemzetségbeli Péter mester számára. 1274. 041. IV. László király megerősíti 1273-ki Scynte birtokát tárgyazó adományát ugyanannak számára. 1274. 042. IV. László király Budafalvi Péter királyi bajnokot, ki parancsára tizenegyszer diadalmasan vívott bajt, az Ottokár cseh király elleni csatában pedig a Morva folyó mellett nehéz sebeket kapva magát kitüntette, rokonaival együtt az udvarnokok sorából k043. IV. László király megerősíti V. István királynak Epel helységet tárgyazó 1270-ki adományát az esztergami, egyház számára. 1274. 044. IV. László király megerősiti Lőrincz nádornak 1268-ki Denna birtokára vonatkozó itéletlevelét. 1274. 045. IV. László király több soproni várjobbágyot Forkosd nevű birtokukkal együtt nemesi állásra emeli. 1274. 046. IV. László király megerősiti IV. Béla királynak Takson helységet tárgyazó 1269-ki adományát, Miklós Ivánkának fia számára. 1274. 047. X. Gergely pápa V. István és IV. László királyoknak Epel helységet tárgyazó adományát az esztergami egyház számára helybenhagyja és megerősíti. 1274. 048. Denes nádor átírja sz. László királynak a tihanyi apátság jogait tárgyazó 1093-ki privilegieumát. 1274. 049. Miklós orszagbirónak Aladár mester a királyné főtálnoka s Geanus székesfehérvári kanonok és érdektársai közti bizonyos földbirtokot tárgyazó itéletlevele. 1274. 050. Henrik szlavoniai bánnak bizonyságlevele, hogy Péter Rodolfnak fia Petyu nevű birtokát Perchynus comesnek eladta. 1274. 051. Az esztergami káptalan átirja 1266-ki bizonyságlevelét, hogy Hunt-Paznan nemzetségbeli Péter és Dezső comesek és szomszédaik közt, több jószág határai szabályoztattak. 1274. 052. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Stefania Kozma banai főispán özvegye Oucha helységben lévő birtokát elzálogosította. 1274. 053. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy a nyulszigeti apáczák a neki Chu helységben Isabella királynétől adományozott birtokban statuáltattak. 1274. 054. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Máté mester esztergami őrkanonok a kanonoksághoz tartozó Berényföldet az esztergami keresztesektől elvévén, Both comes jobbágyainak adja haszonbérbe. 1274. 055. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Moys a királynénak tárnokmestere Chaba falut, és egy rabszolgát a nyúlszigeti apáczazárdának adományozta. 1274. 056. A székesfehérvári káptalan átirja azon okmányokat, melyek által Miklós Arnoldnak fia több szolgát és szolgálót Ponich bánnak eladott. 1274. 057. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Duruzló mester több Apathunkayai nemesnek Rum nevű birtokában bizonyos birtokrészt átengedett. 1274. 058. A vasvári káptalannak bizonyos Hulug és Tótlak nevű földeket tárgyazó birtokosztályról szólló bizongságlevele. 1274. 059. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Omodé mester, s Gergely mester és érdektársai, a köztök fennforgott peres ügyet barátságoan elintézték. 1274. 060. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Jutas helységben határigazítás történt. 1274. 061. A keresztesek esztergami konventje átirja IV. László királynak 1274-ki privilegiumát, melylyel P. Istvánnak Epel helységet tárgyazó 1270-ki adománylevelét megerősítette, az esztergami egyház számára. 1274. 062. A csatári konventnek bizonságlevele, hogy Isalt Gothardnak özvegye Myley-i Andronikot hitbérére nézve felmentette. 1274. 063. A czikátori konventnek bizonyságlevele, hogy Loymeri Lőrincz és rokonai Zunda, és fiának Jánosnak bizonyos földbirtokot átengedték. 1274. 064. A sághi konventnek bizonyságlevele, hogy Sarou-i Amadé és érdektársai Gyerken lévő birtokukat Laszló mester honti főesperestnek eladták. 1274. 065. A pécsváradi konventnek bizonyságlevele Tyna, Bagatai Chepan nejének első házassága után járó hitbéréről és jegyajándékairól. 1274. 066. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Buzad nemzetségbeli Mihály Zamárfalva nevű birtokát Ochuz veszprémi főispánnak eladta. 1274. 067. Chák nemzetségbeli Ugrin mester két Pethen nevű jószágot tárgyazó adománya Sudan nemzetségbeli Dénes mester számára. 1274. 068. Spalato és Sebenico dalmatiai városoknak szövetsége Károly siciliai királylyal az alamissai kalózok ellen: 1274. 069. Dénes nádornak Sol és Egreg nevű jószágokat tárgyazó határjárási parancsa a zalavári konventhez. 1274. körül. 070. A churgói, konventnek jelentése IV. László királyhoz Netech nevű földnek határjárása tárgyában. 1274. 071. IV. László királynak Tárnok nevű földet tárgyazó adománya a pozsonyi vár több jobbágya számára. 1275. 072. IV. László királynak Jákosföldet tárgyazó adománya Miklós, Adorján fia számára. 1275. 073. IV. László királynak a nyest-adót és zulusma-szolgáltatást tárgyazó felmentvénye István, Mihály fiának, szlavoniai népei számára. 1275. 074. IV. László király megerősít bizonyos, István mester barsi főispán és több barsmegyei várjobbágy közti birtokcserét. 1275. 075. IV. László királynak Márkusfölde nevű birtokot tárgyazó adománya Herand, Urosnak fia számára. 1275. 076. IV. László király megerősíti IV. Bélának Glaunicha nevű birtokot tárgyazó 1260-ki adományát Perchinus comes számára. 1275. 077. IV. László királynak a Jakayvárhoz tartozó népek felette biráskodásra vonatkozó parancsa. 1275. 078. IV. László király a magtalanul elhalt Gyele szolnoki várjobbágy és Gábor hadnagy Szolnok vármegyében fekvő Csen és Ülmez nevezetű puszta földeit a Káta nemzetségből való Panyit fiának Ábrahámnak adományozza. 1275. 079. IV. László király megerősiti V. István királynak Ilbu szigetét tárgyazó adományát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1275. 080. IV. László királynak Kuldu nevű földet tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1275. 081. Izabella királynénak Symeg és Somodor helységeket tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1275. 082. Erzsébet özvegy királynénak Alsó-Verbua helységét tárgyazó adománya Benedek comes Iwancha comesnek fia számára 1275. 083. Erzsébet özvegy-királynénak Oryovicha nevü földet tárgyazó adományát Beluch fiai számára. 1275. 084. A sz. jánosrendi kormányzó tanácsnak Peschenichát es Lykeniket tárgyazó adománya Perchinus comes és testvére Antal számára. 1275. 085. Dénes győri püspöknek a borsmostrai apátság javaiban egyházi adományozása az apát és a barátok számára. 1275. 086. Dénes barsi főispán, várjobbágyainak és a barsi polgároknak gyűlését tartván, a király parancsából a sz.-benedeki apátságnak a néhai Preuslin főispán által bírt barsi földeket visszaadja. 1275. 087. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Chu-i László Chu helységben lévő rétjét Godinus eszterganzi polgárnak elzálogosította. 1275. 088. Az esztergami káptalannak jelentése IV. László királyhoz István mester barsi főispán és a barsi vár több jobbágyai közti birtokcseréről. 1275. 089. A budai káptalannak bizonyságlevele Symog és Symodor helységeknek a nyúlszigeti apáczazárda számára történt iktatásáról. 1275. 090. A székesfehérvári káptalannak Onth helység határjárását tárgyazó bizonyságlevele. 1274. 091. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Csallóközi Istvánnak fiai maguk közt Arus nevű örökbirtokukat felosztották. 1275. 092. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Bikchey és érdektársai, s Endre mester és érdektársai Bikchey helység birtokára és néhány más vitás kérdésre nézve barátságos egyességet kötettek. 1275. 093. A keresztesek székes-fehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Pochuntai Gabrian Dobra nevű földjét Dobrai Domokosnak eladta. 094. Lucsmáni Istvánnak egy lucsmáni telket tárgyazó adományozása a bors-monostrai apátság számára. 1275. 095. IV. László király megerősíti IV. Bela királynak bizonyos liptómegyei földet tárgyazó adományát, Bosin és fiai számára. 1276. 096. IV. László királynak a nyúlsziget birtokát tárgyazó adománya az ottani apáczazárda számára. 1276. 097. IV. László kírály megerősíti IV. Béla királynak Zalonta-Zakalas helységet tárgyazó adományát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1276. 098. IV. László királynak bizonyos, Tusmanmálbán fekvő szöllőt tárgyazó intézkedése a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1276. 099. IV. László királynak Tholvoy nevű, földet tárgyazó adománya Tholvoy-i Jakab mester számára. 1276. 100. IV. László király megengedi, hogy Aba nemzetségbőli Ethuruh comes birtokáról végrendeletileg intézkedhessen. 1276. 101. IV. László királynak parancsa a székes-fehérvári káptalanhoz, hogy Szil helység határai szabályoztassanak. 1276. 102. Izabella királynénak Chuwban lévő hat telket tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1276. 103. V. Incze pápának bullája, melylyel a nyúlszigeti apáczazárdát az apostoli széknek különös pártfogásában részesíti. 1276. 104. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Rusd nemzetségbeli Mihály comes és rokonai Zada és Tarcha nevű földeket több serviensének adományozták. 1276. 105. A budai káptalannak jelentése, hogy Chuy-i Dénes és testvérei a nyúlszigeti apáczák tisztjei, ellen a királyi törvényszék elé perbe idéztettek. 1276. 106. A székes fehérvári káptalannak jelentése, hogy László, Péter comesnek fia, és érdektársai Szent-Miklós várát Benedek esztergami érseknek és testvéreinek eladta. 1276. 107. A székes-fehérvári káptalannak jelentése, hogy Szil helységnek határai rendeztettek. 1267. 108. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Popy-i Benedek Fygudi Gergelynek Fygudban levő birtokát eladta. 1276. 109. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Chák nemzetségbeli Imre, István bánnak fia, Kurumzew nevű földet Clethus comes fiainak eladta. 1276. 110. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Zolnuk nemzetségbeli Leuszták és rokonai Bagun és Zobolch nevű földeiknek negyedrészét nővérüknek Erzsébetnek és férjének Péternek átengedték. 1276. 111. IV. László király nevezetes adománya Biberstaini Otto számára. 1277. 112. IV. László királynak Bossán helységet tárgyazó adománya Barleus mester számára. 1277. 113. IV. László királynak Sap helységet tárgyazó adománya István comes Tekusnak fia számára. 1277. 114. IV. László királynak Fuldombo nevű földet tárgyazó adománya Szerafin, Kunta fia számára. 1277. 115. IV. László király megerősíti saját Tavarnuk helységet tárgyazó adományát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1277. 116. IV. László király megerősíti IV. Béla királynak 1269-ki Kokos földet tárgyazó adományát István, Lothardnak fia számára. 1277. 117. IV. László király a szent Pantaleon monostora feletti kegyuri jogot Gabrián mester fiainak visszaadja. 1277. 118. IV. László királynak Tavarnuk helységet tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1277. 119. IV. László király megerősíti IV. Béla királynak 1267-ki, bizonyos udvarhelyiséget tárgyazó adományát, Miklós, a nyúlszigeti apáczazárda tisztje számára. 1277. 120. IV. László király a szolgagyőri vár több jobbágyát nemesi rangra emeli. 1277. 121. Erzsébet királynénak Dubza helységet tárgyazó adománya Jakab mester számára. 1277. 122. Miklós nádor Peer sopronyi polgárnak adományát megerősíti a borsmonostrai apátság számára. 1277. 123. Az esztergomi káptalannak bizonyságlevele, hogy Pál mester a királyné jegyzője, testvére Péter megöletése tárgyában a cholnoki népekkel barátságosan egyezkedett. 1277. 124. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Balsam nevű nő hetven holdnyi birtokot Surki Duruzló mesternek eladott. 1277. 125. A zágrábi káptalannak Gordun comes és Branichi György közti birtokcserét táryyazó bizonyságlevele. 1277. 126. A somogyi konventnek bizonyságlevele, hogy János comes Mogoreyban lévő birtokának határaira nézve az ottani várnépekkel barátságosan egyezkedett. 1277. 127. A keresztesek székes-fehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Chegvei Salamon Egenkuth nevű helyen lévő szőllejét Pál olendrédi papnak eladta. 1277. 128. A keresztesek esztergami konventjének bizonysága, hogy a Cholnuki népek Péter comes megöletése tárgyában választott biróság által 58 girányi birságban elitéltettek. 1277. 129. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy a Cholnuki népek a rájuk kimondott birságot lefizették. 1277. 130. A keresztesek új-udvari konventjének Boborban lévő részbirtoknak határszabályozását tárgyazó bizonyságlevele. 1277. 131. Sol mester demesi prépost Olkulchar nevű birtokát Edelyni Miklós fiainak elzálogosítja. 1277. 132. A keresztesek fehérvári konventjének ezen elzálogosítást tárgyazó bizonyságlevele. 1277. 133. Biter zólyomi főispán királyi parancsból Numsur nevű földnek határait szabályozza. 1277. 134. IV. László király megerősiti a nyúlszigeti apáczazárdát a neki Péter, Uza fiától hagyományozott javak birtokában. 1277. körül. 135. IV. László királynak ugyanarra vonatkozó, a budai káptalannak szólló iktatási parancsa. 1277. körül. 136. IV. László királynak Székelyhid helyseget tárgyazó adománya. Péter comes Doroghnak fia számára. 1278. 137. IV. László királynak Thezaar nevű birtokot tárgyazó adománya Jaak nemzetségbeli Jaak számára. 1278. 138. IV. László királynak Szilvás helységet tárgyazó adománya Zerky-i Jakab és László számára. 1278. 139. IV. László király megerősíti V. Istvánnak Rum nevű tárgyazó 1272-ki adományát Miklós comes és Duruszló mester számára. 1278. 140. IV. László király megerősítí László szepesi főispánynak több nemes és a verboi népek között azoknak örökbirtokára nézve mondott itéletét. 1278. 141. IV. László király törvénykezési immunitást ad a nyúlszigeti apáczazárdának. 1278. 142. IV. László királynak vámszabálya a gölniczbányai vámszedők számára. 1278. 143. IV. László királynak a nyúlszigetet tárgyazó adománya az ottani apáczazárda számára. 1278. 144. IV. László királynak Numsir földét tárgyazó adománya Mátyás, Endrének fia számára. 1278. 145. Erzsébet királyné megerősíti az esztergami káptalannak Nyir föld iktatására vonatkozó 1268-ki bizonyságlevelét Péter esztergami polgár számára. 1278. 146. Gyula országbirónak Aravicha helység örökvallását tárgyazó bizonyságlevele. 1278. 147. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Chu-i Lendének fiai rétüket Godyno comes esztergami polgárnak eladták. 1278. 148. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy a nyúlszigeti premontrék apátja az ottani domokosrendieket a római széknél bepanaszolta. 1278. 149. A győri káptalannak jelentése IV. László királyhoz Szilvás nevü birtoknak eladományozhatása iránt. 1278. 150. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Puki Miklós fiai Boloni birtokukat Sándor comesnek Farkas fiának, eladták. 1278. 151. A szepesi káptalannak bizonyságlevele, hogy Anthaleus Isipnek fia Regyoulch nevü birtokát eladta Jakab mesternek, a szepesi káptalan olvasó-kanonokának. 1278. 152. A szepesi káptalannak ugyanazon eladást tárgyazó más kiadványa. 1278. 153. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Hermani Balduin és Márton a szalóki vár helyét Rubin alvajdának eladták. 1278. 154. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Eykai Gund, Nempty-i Madeynak özvegye hozományára és hitbérére nézve kielégíttetett. 1278. 155. A veszprémi káptalannak az aykai nemesek közti birtokrendezést tárgyazó bizonyságlevele. 1278. 156. A keresztesek budai konventje átirja IV. Béla királynak 1245-ki adománylevelét a premontrék nyúlszigeti prépostsága számára. 1278. 157. László szepesi főispán IV. László király parancsának folytán több nemes és a verboi népek közt azoknak örökbirtokára nézve ítéletet mond. 1278. 158. A János comes Isipnek fia és Ochuz comes közt Ghuana birtokra vonatkozó egyenetlenségben eljáró választott birák jelentése Péter nádorhoz. 1278. körül. 159. IV. László királynak Daag birtokát tárgyazó adománya Osl nemzetségbeli Dénes mester számára. 1279. 160. IV. László király a sz. Egyed somogyi konventje előtt János ispán és a somogyvári jobbágyok között Mogorey falu iránt kelt egyességet átirja. 1279. 161. IV. László király megerősiti a budai káptalannak azon javakat tárgyazó határjárását, melyeket Moys a királyné tárnokmestere a nyúlszigeti apáczazárdának adományozott. 1279. 162. IV. László király több tornovai várjobbágyot nemesi állásra emel. 1279. 163. IV. László királynak Percel nevű földet, és bizonyos a Bálványos viz melletti erdőt tárgyazó adománya, Herbold comes Oslnak fia számára. 1279. 164. IV. László király Endre és Jákó mestereknek, Jákó comes fiainak, visszaadja Jeszenő nevű örökbirtokukat. 1279. 165. IV. László király megerősiti a nyúlszigeti apáczákat a budai vár plebániájának kegyuri joga birtokában. 1279. 166. IV. László királynak rendelete, hogy a veszprémi káptalannak Fehérmegyében a tized az esztergami káptalannál szokásos mértékkel adassék ki. 1279. 167. IV. László király megerősíti Liupoldot Truzlef fiát Semptey vármegye főispánságában. 1279. 168. IV. László király László esztergami prépostnak megengedi, hogy Gyerki birtokáról szabadon rendelkezhessék. 1279. 169. Fülöp fermoi püspök és pápai követnek bizonyságlevele, hogy Chak nemzetségbeli Ugrin királyi tárnokmester Esztergamban lévő palotáját az esztergami káptalannak eladta. 1278. 170. Máté nádor megerősíti a delegált biztosoknak Bárd helységet tárgyazó határjárását. 1279. 171. Henrik királyi főlovászmester és mosonyi főispán a mosonmegyei molnárok elleni panaszokat elintézi. 1279. 172. Péter királyi tálnokmester és pozsonyi főispán Plumnon nevű földet tárgyazó adománya Péter pozsonyi biró számára. 1279. 173. János spalatoi érseknek elismervénye, hogy az ottani káptalan és monostorok a pápai követ által kivetett pénzösszegeket lefizették. 1279. 174. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Epeli Péntekkel szöllőt cserélt. 1279. 175. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter comes Tibor comesnek fia Pomászban birt földeit a nyúlszigeti apáczazárnak eladta. 1279. 176. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter comesen kivűl Iván, Kenéznek fia is Pomázban fekvő birtokát a nyúlszigeti apáczazárdának eladta. 1279. 177. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Aladár a királyné főtálnokmestere a Kychi nemesekkel Mikó testvérük megöletéseért barátságosan egyezkedett. 1279. 178. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miskei János Miskében lévő bizonyos földet Imre, Pouka fiának eladott. 1279. 179. A győri káptalan újból kiadja a Puki Ferencz fiai közt történt birtokosztályt tárgyazó bizonyságlevelét. 1279. 180. A posegai káptalannak Borsod nevű birtok eladását tárgyazó bizonyságlevele. 1279. 181. A posegai káptalannak bizonyos György rodinai apát és Zaydai Gergely közt történt birtokcserét tárgyazó bizonyságlevele. 1279. 182. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Jaak nemzetségbeli Chepan Jaakon, Dobropatakon és Sikén fekvő birtokrészeit Márton, Artuna fia megöletése fejében özvegyének Florisnak és fiának Jánosnak átengedte. 1279. 183. IV. László király végintézkedési jogot ád Morián comesnek. 1279. körül. 184. Morián comesnek végrendelete, melylyel többek közt a nyúlszigeti apáczazárdának is birtokot hagyományoz. 1279. körül. 185. IV. László király helyben hagyja Morian comesnek hagyományát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1279. körül. 186. A budai káptalan átirja IV. László királynak Morian comes hagyományát megerősítő okmányát. 1279. körül. 187. Máté nádornak bizonyságlevele, hogy Osl nemzetségbeli Móricz comest az általa pénzen szerzett Tóthtelek birtokban statuálta. 1279. körül. 188. A kapornoki konventnek bizonyságlevele, hogy Farkas mester Henriknek fia és Dénes mester Istvánnak fia egyenetlenségüket barátságosan elintézték. 1279. körül. 189. IV. László király Finta nádor, s Benedek Jánosnak és Marczel Chypannak fia közti bizonyos birtokcserét hágy helyben. 1280. 190. IV. László király Timar helységben lakó több tárnokát nemesi állásra emeli. 1280. 191. IV. László királynak Igriczi helységet tárgyazó adománya Péter vajda és testvérei számára. 1280. 192. IV. László királynak Chery nevű földet tárgyazó adománya Demeter barsi főispán számára. 1280. 193. IV. László királynak Kend nevű földet tárgyazó adománya Ludan nemzetségbeli Péter, Zubuszló fia számára. 1280. 194. IV. László királynak Osl, Scechun és Kechenek helységeket tárgyazó adománya Miklós galgóczi főispán számára. 1280. 195. IV. László király megerősíti IV. Béla azon szabadalmát, melylyel a nagyszombati apáczazárda embereit minden városi adózás alól felmentette. 1280. 196. IV. László királynak Dobouch földet tárgyazó adománya Chak nemzetségbeli Péternek fiai számára. 1280. 197. Erzsébet ifjabb királyné néhány emberét a nyúlszigeti apáczazárda szólgálatába felajánlja. 1280. 198. Péter comes országbirónak Tárnok nevű földet tárgyazó itélete Sándor és Jobagh s a nyúlszigeti apáczazárda közt. 1280. 199. Ugrin királyi tárnokmesternek Pethen helységet tárgyazó adománya Erdew comes számára. 1280. 200. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Erdew comes ezen adománynak következtében Pethen birtokába beiktattatott. 201. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele azon birtokcseréről, melynél fogva Miklós Miske comesnak fia, Viz helységben lévő birtokát Chorgo nevű föld fejében a királynak átengedte, ki azt a nyúlszigeti apáczazárdának adományozta. 1280. 202. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Kend nevű föld Péter, Zubuszló fiának statuáltatott. 1280. 203. A poségai káptalannak bizonyságlevele, hogy Rocold, Rodand bánnak fia, Pechnéban lévő birtokát Zoboo fiainak eladta. 1280. 204. A choznai konventnek bizonyságlevele, hogy Vadosfalvai Pál Vodos nevű földjét Endre, Moysa fiának eladta. 1280. 205. A jászói konventnek bizonyságlevele, hogy a Kocsoi nemesek Kocsó birtokuk haszonvételeiben osztozkodtak. 1280. 206. A Sághi konventnek jelentése a királyhoz, hogy Demeter comes Kuntnak fia Chery nevű földnek birtokába iktattatott. 1280. 207. Buya helységet tárgyazó osztoztató törvénykezési határozat Jákó, Ketennek fia, és érdektársai, s Mihály és érdektársai közt. 1280. 208. Tárnuky helységre vonatkozó törvénykezési kiadvány a nyúlszigeti apáczazárda és Sándor Miklósnak fia közt. 1280. 209. Törvénykezési okmány Sándor Simonnak fia és Mihály comes Ubulnak fia közt. 1280. 210. IV. László királynak Gayul helységet tárgyazó uj adománya Péter bán és Kemen comes, Benedek comes fiai számára. 1281. 211. IV. László király megerősíti V. István királynak Lővesd, Rednuk, Esztergár és Fenyőfő helységeket tárgyazó 1270-diki adományát Demeter bakonyi főispán számára. 1281. 212. IV. László király Erdő comestől lovat vevén, a vételár kifizetéseig Némethi helységet inscribálja neki. 1281. 213. IV. László királynak, Albert nevű földet tárgyazó új adománya Miklós es testvérei, Ertugnak fiai számára. 1281. 214. IV. László királynak törvénykezési szabadalma Mihály és Egyed; Ubul fiainak, Zabolch-megyei népei számára. 1281. 215. IV. László királynak parancsa a székesfehérvári káptalanhoz, hogy Kenes Berény helységet tárgyazó 1232-ki vallólevelét ujból kiadja. 1281. 216. Erzsébet királyné biztosítja Mikót és testvéreit, fegyveres jobbágyait, hogy Epelben lévő földjüket nem fogja tőlük elvenni. 1281. 217. IV. Márton pápa parmai Bonaventurat raguzai érseknek kinevezi. 1281. 218. Lodomér esztergami érseknek itéletlevele a Mihály comes hitvesét illető negyedjog tárgyában 1281. 219. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Strogeai Tamás comes, és Miklós nógrádi esperest bizonyos peres ügyre nézve barátságosan egyezkedtek. 1281. 220. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Benedek comes néhai Pál veszprémi püspöknek testvére Munuros és Munkad helységeket Miklós comesnek eladta. 1281. 221. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós, Miklósnak fia Nyir nevű birtokát, a nyúlszigeti apáczazárdának elzálogosította. 1281. 222. A székesfehervári káptalan Kenes-Berény helységet tárgyazó 1232-ki fassionalis levelét ujból kiadja a veszprémi káptalan számára. 1281. 223. A győrí káptalannak bizonyságlevele, hogy János nádor Chák comes fiaival bizonyos birtokjogokra nézve egyezkedett. 1281. 224. A győri káptalannak ugyanarról szóló más kiadványa. 1281. 225. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Vlchey-i Jakab Osl nemzetségbeli Gergely comesnek az ellene elkövetett hatalmaskodások kiengesztelése végett Gyolokában lévő birtokát átengedte. 1281. 226. A szepesi káptalannak bizonyságlevele, hogy Vnd János comes fiainak beleegyezésével férjhez menő leányának Kachynak Thorkw nevű földet átengedte. 1281. 227. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Sápi Miklós comes és érdektársai Tagadopachia nevű földre nézve a Bikchey-i nemesekkel egyezkedett. 1281. 228. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Aykai Gelyan, Aykában lévő bizonyos malomra nézve Bolta Pálnak fiával egyezkedett. 1281. 229. A keresztesek budai konventjének bizonyságlevele, hogy a Koarszeg helység határai iránti egyenetlenségek választott birák áltat elintéztettek. 1281. 230. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Korrard comes esztergami polgár Udvarnok nevű birtokát Kozma Mectud fiának és érdektársainak eladta. 1281. 231. A sághi konventnek bizonyságlevele, hogy Palástai Albeus rokona Germanus, Leva fiának megöletését örökös földjenek átengedésével engesztelte. 1281. 232. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Oguz comes Baczadnak fia Royk-i Egyednek Kerechenben két ekényi földet csereképen átengedett. 1281. 233. Végrendeleti intézkedés Spalatóban. 1281. 234. IV. László királynak Myrgusd nevű földet tárgyazó adománya Sygue comes Thomoynak fia számára. 1282. 235. IV. László király több borsodmegyei várjobbágyot nemesi állásra emeli. 1282. 236. IV. László királynak a nyúlszigetet tárgyazó adománya az ottani apáczazárda számára. 1282. 237. IV. László király megerősíti Bogdai Illés comesnek Kurkych nevű földet tárgyazó adományát Simon és Péter serviensei számára. 1282. 238. IV. Márton pápa Bonaventura raguzai érseknek a palliumot küldi. 1282. 239. IV. Mártan pápa Mihályt cattaroi kanonokot, ki antivari-i érseknek postuláltatott, megerősíti. 1282. 240. Az esztergami káptalan két, gyarmathi jobbágyának engedélyt ád, hogy Patas helység mellett a Garan ágán malmokat építhessenek 1282. 241. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Dénes mester Futaki Istvánnak fia Herkulteleke vagyis Irmo nevű birtokát Abel és Ipach Bodoni nemeseknek adományozta. 1282. 242. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Aba nemzetségbeli Sándor comesnek fiai. Péter fiaival Lipoch-i birtokukban osztozkodtak. 1282. 243. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Rathold Zorynának fia és Mikou Tamásnak fia Bélben lévő örökös birtokukra nézve a Chanad nemzetségbeli nemesekkel egyezkedtek. 1282. 244. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Zodai János Zodában lévő birtokát Uklelő Mihálynak és érdektársainak átengedte. 1282. 245. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy több Zelch-i lakos Karaka nevű földüket Olivér és Herbord Reznuki comeseknek eladta. 1282. 246. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Marczel esztergami őrkanonok a Berény földet tárgyazó 1274. évi 54. sz. a. haszonbért megujította. 1282. 247. Frater Gergely a Machinatura nemes családból trau-i püspöknek választatik. 1282. 248. Trau város nagytanácsa segedelmet határoz Arbe sziget tűz által károsodott lakosainak. 1282. 249. IV. László királynak Zaheus, Adorján fiánák összes javait tárgyazó adománya Tamás váczi püspök és testvérei számára. 1283. 250. IV. László királynak Batur helységet tárgyazó adománya Pous comes Mersának fia számára. 1283. 251. IV. László király főfegyvernökének Endrének oda itéli Vitalis, Henrik fiának összes javait. 1283. 252. IV. László királynak ezen itéletet megerősitő okmánya. 1283. 253. IV László királynak a Buda feletti nyúlszigetet tárgyazó adománya az ottani apáczazárda számára. 1283. 254. IV. László király megerősiti István ifjabb királynak Baas nevű földet tárgyazó 1266-ki adományát Sank, Starknak fia számára. 1283. 255. Erzsébet idősebb királynénak Orbova földét tárgyazó adománya Benedek comes Joance fia számára; IV. László király által megerősitve. 1283. 256. IV. Márton pápa a jadrai érseket megbizza, hogy frater Galvanust domokosrendi szerzetest, ki engedelem nélkül a scardonai püspökséget elfogadta, felfügeszsze, s az apostoli szék elé idézze. 1283. 257. Máté nádornak végrendelete. 1283. 258. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Sapi János Sap helységben lévő egyik birtokrészét a nyúlszigeti apáczazárdának eladta. 1283. 259. A nyttrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Lodan nemzetségbeli Zoboszló több birtokrészét rokonának, Lodan nemzetségbeli Witknek eladta. 1283. 260. A nagyváradi káptalan bizonyságot tesz arról, hogy előtte Miklós mester, Becs unokája, és rokonai, más részről pedig Moricz ispán és Ináncs János Baj, Atyás, Tancskereki és Aka, továbbá a Hernád melléki Ináncs és a Körös melléki Fűs helységeken, vala261. A nagyváradi káptalan átírja saját, Tamás comes és Miklós vajda barátságos egyezkedését tárgyazó 1271-ki bizonyságlevelét. 1283. 262. A nagyváradi káptalan átírja saját a Chanád nemzetségbeliek közti osztályra vonatkozó 1257-ki bizonyságlevelét. 1283. 263. A zágrábi káptalan bizonyságot tesz arról, hogy előtte Radoszláv comes István comes fia, néhai Baboneg unokája, más részről pedig az Alsó-Jamniczai nemzetség több tagja személyesen megjelenvén, az utóbbiak vallották, miszerint ők csekély számuk miatt264. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Vancsay Tamás és Orbáz pozségai prépost, s Lodomér esztergami érsek közt birtokcsere történt. 1283. 265. Kozma Komárommegye comes-curialisa bizonyítja, hogy bizonyos a nyúlszigeti apáczazárda és a komárommegyei várjobbágyai, közt peres földön határjárás történt. 1283. 266. Trau városnak egyenetlenségei Spalato és Sebenico városokkal. 1283. 267. Trau város hatósága Vulcignát traui polgárt felhatalmazza, hogy a mennyiben hajójában és kereskedelmi czikkeiben Spalato város által igazságtalanúl károsíttatott, foglalás útján magának kártalanítást eszközölhessen. 1283. 268. Közjegyzői bizonyságlevél, hogy a spalatoiak és a sibenicoiak kezdték az ellenségeskedéseket a trauiak ellen. 1283. 269. IV. László király megerősíti azon egyezkedést, melylyel Anthaleus Isipnek fia Regyoulch nevű birtokát Jakab mesternek a szepesi káptalan olvasó-kanonokának eladta. 1284. 270. IV. László királynak Hont nevű földet tárgyazó adománya Demeter comes Huntnak fia számára. 1284. 271. IV. László királynak Wos nevü földet tárgyazó adománya Miklós Péternek fia és Mihály Imrének fia, udvari tisztjei számára. 1284. 272. IV. László király a Poudharaztha és Philetharasztha közti határkérdést elintézi. 1284. 273. IV. László megerősiti Chanád nemzetségbeli Tamás comest Berten, Sunkulus, Thelegd és Zabolcs nevű javainak birtokában. 1284. 274. IV. László király megerősiti Chanád nemzetségbeli Tamás comest Pongrácz fiát Orod, Csanád, Temes és Szerém megyei őrökös birtokában. 1284. 275. IV. László király megerősíti Ugrin mesternek Kenéz helységet tárgyazó adományát Tivadar bán számára. 1284. 276. IV. László király Sumreth és Yglyche nevű földeknek határjárását helyben hagyja Sumusi Péter számára. 1284. 277. IV. László király Gepeuelv, Felnempti és Czibva nevü földeket Feliczián mester Gál fiának és testvéreinek biróilag átengedi. 1284. 278. IV. László király a sátoralja-ujhelyi vendégeknek visszaadja előbbi javait. 1284. 279. IV. László királynak a sátoralja-ujhelyi vendégek szabadságait megerősítő okmánya. 1284. 280. Erzsébet ifjabb királynénak az Epel melletti királynéi főldet tárgyazó adománya az esztergami egyház számára. 1284. 281. IV. Márton pápa a jadrai érseknek meghagyja, hogy Galvanus ellen, ki kelletlen módon a skardonai püspökséget elfoglalta, a kanonoki törvények értelmében eljárjon. 1284. 282. IV. Márton pápa a raguzai érseket felhatalmazza, hogy a stagnoi és trebignei megyék számára püspököt nevezhessen. 1284. 283. Lodomér esztergami érsek az esztergami káptalan s a bécsi és más idegen kereskedők közt a vám iránt keletkezett egyenetlenségeket kiegyenlíti. 1284. 284. Domokos comes a király udvari törvényszékének albirája meghagyja a hatvani konventnek, hogy Pous comest az őt illető birság fejében Buya helység birtokába helyezze. 1284. 285. Bertalan váradi püspök és Rorand erdélyi vajda mint kiküldött birák a Berthem helységben lévő vámhely jogositványa iránt határoznak. 1284. 286. A pápai biztosok a domokosrendiek esztergami temploma számára bucsút engedélyeznek. 1284. 287. Peymesi Vilmos a templomrend magyarország-szlavoniai mestere Dessai Lukács jadrai polgárnak Zablatában bérbirtokot adományoz. 1284. 288. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele Rasnicza, Iván és Kuchmeg keresztyén kunok barsmegyei birtoka, határjárása iránt, melyet Mihály mesternek és testvére Farkasnak eladnak. 1284. 289. A nagyváradi káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Péter, Mihály comesnek, fia, Ekeuch és Pozdum birtokába iktattatott. 1284. 290. A nagyváradi káptalan átírja az általa 1283-ban kiadott 260. sz. a. osztálylevelet. 1284. 291. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Dénes mester, Kemennek fia, testvéreit bírtokuk elidegenítésétől eltiltotta. 1284. 292. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Purbusei Benedek Purbuse birtokának egy részét Sebee, Fábián és Mihály comeseknek eladta. 1284. 293. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy több Bornovozi nemes Glynában lévő birtokrészét eladta. 1284. 294. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele a Bornouzi nemesek közti birtokcseréről. 1284. 295. Esztergam város községe bizonyos házhely fejében, mely neki városháza építésére átengedtetett, viszont megengedi, hogy a káptalan az őt illető vámot a városban bárhol szedhesse. 1284. 296. Chák nemzetségbeli Ugrin mesternek Keniz helységet tárgyazó adománya Gycad nemzetségbeli Tivadar bán számára. 1284. 297. A Nona dalmatiai város és Arbe sziget közti ellenségeskedéseknek elintézése. 1284. 298. Trau város tanácsának választása. 1284. 299. IV. László király Chanad nemzetségbeli Tamás comest Pongrácznak fiát Csanád, Orod és Temes megyei családi birtokában megerősíti. 1285. 300. IV. László király megerősiti a hybe-i vendégeknek privilegiumait. 1285. 301. IV. László király Pous comest Mersának fiát a Batur helységet tárgyazó 1283-ki 250. sz. a. adományában megerősiti. 1285. 302. IV. László királynak Durma nevű földet tárgyazó adománya János Jakabnak fia számára. 1285. 303. IV. László király megerősiti a Garam melletti sz. benedeki apátség népeit törvénykezési szabadságukban. 1285. 304. Daadolo János velenczei doge megbizottukat kűld Trau városához. 1285. 305. Miklós nádor Laztay helységét a kedhelyi apátságnak adományozza. 1285. 306. Lodomér esztergami érsek bizonyságot tesz arról, hogy az esztergami szent-tamási káptalan a főkáptalan javára az Ebeden követelt halászati jogtól elállott. 1285. 307. Lőrincz jadrai érsek, Srimaz és Zuri szigeteket tárgyazó Sebenico érdekében hozott határozatát visszavonván, Jadra városnak azokra vonotkozó jogát elismeri. 1285. 308. Pál horvátországi bán Jadra várost ajánlja a pápa pártfogásába. 1285. 309. Gergely trau-i püspök és Trau város közti eggezkedése a tized tárgyában. 1285. 310. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Jakab Óvári Korald mester fia, és Kemen comes, peres ügyeikre nézve barátságosan egyezkedtek. 1285. 311. Trau város községének nyilatkozata, midőn Pál bán által a spalatoiak elleni háborura felszóllittatott. 1285. 312. Raguza község követei Cattaróban bizonyos letéteménynek, mely elvittetett, visszaadatását követelik. 1285. 313. IV László királynak, Németi és Thóti helységeket, tárgyazó adománya Pál mester veszprémi prépost számára. 1286. 314. IV. László királynak Paagh helységet tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1286. 315. IV. László király azon javakat, melyeket Omodé mesternek adományozott, megerősit őzvegye és árvai számára. 1286. 316. IV. László király visszavonja azon okmányokat, melyekkel Joachin mester hűtlennek nyilatkoztatva volt. 1286. 317. IV. Honorins pápa a raguzati érseket felhatalmazza, hogy a trebignei és stagnoi egyházak számára püspököket nevezzen. 1286. 318. Lodomér esztergami érsek a Vancsa érsek által az esztergami templomban alapított oltárt az ottani őrkananoksághoz csatolja. 1286. 319. Az esztergami káptalan beleegyezését nyilatkoztatja Lodomér érsek intézkedéséhez, melylyel a Vancsa érsek által alapitott oltár az ottani őrkanonoksághoz csatoltatott. 1286. 320. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pápa nemzetségbeli Pál Zakach-i részbirtokát adományozta Hector, János fiának. 1286. 321. IV. László királynak Voyk és Herescen nevű földeket tárgyazó adománya Endre comes, Endre comes fia számára. 1286. 322. IV. László király Pousát és Bokut pozsonyi várjobbágyokat birtokukkal együtt nemesi rangra emel. 1287. 323. IV. László király megujítja Erzsébet ifjabb királynénak Burus-Bela nevű földet tárgyazó adományát Péter comes, Miklós mester fia számára. 1287. 324. IV. László király rendelete Buda város előljáróságához, hogy a nyúlszigeti apáczazárda számára a zalánkemeni és zimonyi kereskedőktől a vámot beszedje. 1287. 325. IV. László király, hogy a nyúlszigeti apáczazárda jogaiban hátrány ne történjen, megtagadja Buda váróstól a kért vásári jogositványt. 1287. 326. A székes fehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Pylis nemzetségbeli Demeter comes Sárkán helységnek felerészét Miklós comes fiainak edadta. 1287. 327. A nyitrai káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Endre comes Voyk és Herescen helységekben statuáltatott. 1287. 328. A zágrábi káptalannak Graduch és Gemanigy helységek közti határjárást tárgyazó bizonyságlevele. 1287. 329. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Huntpáznán nemzetségbeli Lampert comes az esztergami káptalannal birtokcserét kötött. 1287. 330. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Maróthi Fülöp comesnek fiai Thuteus nevű örökbirtokukat Miklós és Péter mestereknek, Weech unokáinak eladták. 1287. 331. A sági konventnek bizonyságlevele, hogy Dywychei Mátyás és testvére Tivadarnak árvája, Tyvadar megöletése tárgyában Kurtusi Pállal egyezkedtek. 1287. 332. Trau város nagytanácsának határozatai a községi kormányzás tárgyában. 1287. 333. IV. László király az esztergami egyház jobbágyait, különösen a szebelébieket, megerősiti régi szabadalmaikban. 1288. 334. IV. László királynak Weresalma nevű, földet tárgyazó adománya Péter, György comes Abauj megyei főispán fia számára. 1288. 335. IV. László királynak Gyarmat nevű földet tárgyazó adománya Zuard mester, Miklós comes fia számára. 1288. 336. IV. László királynak Zuda nevű földet tárgyazó adománya Zemplén vármegye több várjobbágya számára. 1278. 337. IV. László királynak Barcza nevű földet tárgyazó határozata Miklós és Márton, Miku fiai, s a kassai vendégek közt. 1288. 338. IV. László király a Nyúlszigeti apáczákat birtokukban megerősíti. 1288. 339. IV. Miklós pápa a raguzai érseknek meghagyja, hogy a velenczeieket arra birja, mikép az aquileai patriarchatus birtokában és Istriában elfoglalt várakat visszaadják. 1288. 340. IV. Miklós pápa a peclinai apátnak meghagyja, hogy a cattaroi püspököt az ottani domokosrendiek ellen elkövetett kihágások tárgyában, a római szék elé idézze. 1288. 341. IV. Miklós pápa a morinai püspök választási jogára nézve, Trau város papságát az apostoli szék elé idézteti. 1288. 342. IV. Miklós pápa a raguzai érseket megbizza, hogy Padua város hatóságát arra inditsa, mikép az ottani ártalmes statutumokat megszüntesse. 1288. 343. Omodé nádornak törvénykezési intézkedése Bek comes és annak fia Lőrincz Ruichai nemesek ellen. 1288. 344. János kalocsai érsek bizonyságot tesz arról, hogy Oguz somogyi főispán és Aaz Mihálynak fia közt, birtokcsere történt. 1288. 345. Az esztergami káptalannak bizonyságlevede, hogy Konstantia Chuu-i Sándor özvegye, és fia Fülöp bizonyos rétet Godynus comes esztergami polgárnak eladták, 1288. 346. Az esztergami káptalan Miklós vargától elveszi jobbágyi várósi telkét és Mihály szabónak adományozza. 1288. 347. A csanádi káptalannak bizonyságlevele, hogy Borchuli nemzetségbeli Keyrannak fiai Popdi részbirtokukat Menai nemzetségbeli Péter, János fiának eladták. 1288. 348. A győri kaptalannak bizonyságlevele, hogy több Zurchuk-i birtokos Zurchukban lévő birtokrészeik határai iránt egyezkedett. 1288. 349. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy László esztergami prépost káptalanjának Gyerki birtokot adományozta. 1288. 350. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy Gergely comes Zoydának fia Yelseuch-i birtokrészét Zoyda, Mátyás comes fiának eladta. 1288. 351. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Köbölkuti János Cheh nevű birtokát Miklós comes, Buda fiának eladta. 1288. 352. A keresztesek esztergami konventjének jelentése IV. László királyhoz, hogy Zuard mester, Miklós comes fia Ggarmat nevű földbirtokába iktattatott. 1288. 353. IV. László király Gutkeled nemzetségbeli Endre, Dénes és Lothard, Lothard fiainak Valkó megyei népeit a nyestadó, hét denár és szulusma adózása alól felmenti. 1289. 354. IV. László királynak Wos és Zelebyg helységeket tárgyazó adománya Sydói Mihály comes számára. 1289. 355. IV. László királynak intézkedése, hogy a nyúlszigeti apáczazárda összes birtokába visszahelyeztessék. 1289. 356. IV. László királynak Zomor és Udvarnokban lévő részbirtokokat tárgyazó iktatási parancsa az esztergami káptalanhoz. Pál mester esztergami prépost több serviense számára. 1289. 357. IV. László királynak parancsa, hogy Oguz comes Agy nevű föld birtokában védelmeztessék. 1289. 358. Nemagnich István szerb királynak Poglizza dalmatiai kerület nemesei, és népeik számára kiadott privilegiuma. 1289. 359. Lodomér esztergami érsek káptalanjával az esztergami határban földeket cserél. 1289. 360. Pál horvátországi bán békességet köt a velenczei köztársasággal. 1289. 361. Az esztergami káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Pál mester esztergami prépostnak több serviense Zomor és Udvarnokban lévő részbirtokukban statuáltatott. 1289. 362. A győri káptalan átirja saját 1241-ki Egyházasurkun nevű birtokot tárgyazó bizonyságlevelét. 1289. 363. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Korchai László sógornéjával Aglonththal, Korchai Sándor özvegyével, hitbére és jegyajándékaira nézve eggezkedett. 1289. 364. A nagyváradi káptalannak a Gutkeled nemzetség Szabolcsmegyei javait tárgyazó osztályára vonatkozó bizonyságlevele. 1289. 365. A Churgoi konventnek jelentése IV. László királyhoz hogy bizonyos földbirtokban Ochuz statuáltatott. 1289. 366. A nagyváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Szent Jánosi Paznan maradéka Thurna nevű birtokukat Raphayn bánnak eladták. 1289. 367. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Chák bán fiai bizonyos Roykban lévő birtokrészt Ochuz comesnek, Buzad comes fiának eladtak. 1289. 368. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Miklós comes, Chák bán fiának özvegye, és Herbord comes Lankretnek fia Kutfő nevű birtokukat ugyan Ochuz comesnek eladták. 1289. 369. IV. Miklós pápa a morinai püspökséget tárgyazó 341. sz. a. intézkedésének foganatositására vonatkozó iratok: 1) A pápa kiküldött biráinak idézési rendelete. 1289. 370. 2) A megtörtént idézésnek közjegyzői bizonyságlevél készitése végetti bejelentése, Ferencz mester spalatoi jegyzőnél. 1289. 371. 3) Jakab spalatoi esperest és egyik pápai kiküldött birónak kifogása a Ferencz mester által készitett bizonyságlevél ellen. 1289. 372. Trau város hatóságának határozata, hogy a községi zavarok alkalmával bebörtönzöttek mi módon a börtönből kibocsáthatók. 1289. 373. Rikolf Lomnitzi biró bizonyos Ruda nevű erdőséget uj telepítvény végett Mühlbachból való Theodoriknak és Lajosnak adományoz. 1289. 374. IV. László király Besztercze (erdélyi) város adójának két részét engedi el. 1290. 375. IV. László király a nyúlszigeti apáczazárda jogait és szabadalmait megerősítvén, azoknak szoros megtartása iránt intézkedik. 1290. 376. IV. László király fenntartja, a nyúlszigeti apáczazárda népeinek törvénykezési szabadságait. 1290. 377. IV. László királynak rendelete, hogy a budai várban a nyúlszigeti apáczazárda jogainak sértésével vásár ne tartassék. 1290. 378. IV. László királynak Chetneknek hozzá hűtlen fiai és rokonai javait tárgyazó adománya, István és Pál mesterek, Mihály comes fiai számára. 1290. 379. IV. László király a nyúlszigeti apáczazárdának visszaadja Zoych nevű földet. 1290. körül. 380. Erzsébet idősebb királynénak bizonyos egyházi adakozást tárgyazó okmánya. 1290. 381. Erzsébet idősebb királynénak Verőcze megyei Szent Márton helység tisztségét tárgyazó adománya Aba nemzetségbeli Lőrincz mester számára. 1290. 382. Erzsébet ifjabb királyné Beelch, Rakus és Dada helységek birbirtokát visszaadja a budai szigeten levő apáczazárdának. 1290. 383. Erzsébet ifjabb királynénak ezen visszaadást tárgyazó ünnepélyes kiadványa. 1290. 384. IV. Miklós pápa Lambertet a minoriták szerzetéből, kinevezi veglai püspöknek. 1290. 385. Az esztergami káptalannak bizonyságlevede, hogy Hunthpaznan nemzetségbeli Lampert, Miklósnak fia, Beel-ben levű részbirtokát Miklós Armin fiának selmeczbányai polgárnak. eladta. 1290. 386. Az esztergami káptalan Kér nevű földet cserébe adja Malosi Adorjánnak, ennek Gyerk nevű négg ekényi földjéért. 1290. 387. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Fekete Miklós comes bizonyos budai szöllőket a nyúlszigeti apáczazárdának végrendeletileg hagyományozott. 1290. 388. A győri káptalannak bizonyságlevele, melylyel a Zurchuk-i nemesek közti birtokegyezkedését ujból átirja, s illetőleg hitelesiti. 1290. 389. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy a Ják nemzetségbeli nemesek örökbirtokuk elidegenítésének esetére bizonyos egyességet kötöttek. 1290. 390. A vasvári káptalannak ugyanazon egyezkedésre vonatkozó bizonyságlevele. 1290. 391. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Tori Miklósnak fiai Verébben lévő birtokukat nővéreiknek átengedték. 1290. 392. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Nabradi János és testvérei Bek birtokukat Mihály comesnek Ubul fiának eladták. 1290. 393. A keresztesek esztergami konventje átirja és hitelesíti az esztergami káptalan és Malos Adorján közti, Gyerk földjét tárgyazó adásvevési szerződést. 1290. 394. Trau város községi határozmányai több odavaló polgár számüzetése tárgyában. 1290. 395. IV. László király Epel helységet az esztergami káptalannak visszaadja. Év nélkül. 396. IV. László király megengedi, hogy a nyúlszigeti apáczazárda Cholnuk nevű jószágában vásár tartassék. Év nélkül. 397. IV. László király több buda-felhévvizi adózót a nyúlszigeti apáczazárdának adományoz. Év nélkül. 398. IV. László rendelete a leleszi népekhez, hogy a reák kivetett adót István és Pál mesternek, Mihály comes fiainak fizessék. Év nélkül. 399. IV. László királynak bizonyos Rewche vármegyében lévő földet tárgyazó adómánya Kachuna unokái számára. Év nélkül. 400. IV. László királynak Galach nevű földet tárgyazó adománya Mortunus Zochud fia számára. Év nélkül. 401. IV. László királynak parancsa Valter komárommegyei főispánhoz, hogy Kuldu nevű földet adja vissza a nyúlszigeti apáczazárdának. Év nékül. 402. IV. László király megerősíti Bertalan comesnek Chalad nevű két falut tárgyazó adomanyát, veje Osl számara. Év nélkűl. 403. 1V. László királynak bányászati engedélye a Bócza folyó mellékföldjére nézve Bogomér comes számára. Év nélkül. 404. IV. László királynak Dragul és Legen helységeket tárgyazó iktatási parancsa az esztergami káptalanhoz Demeter Dobaknak fia és testvérei számáva. Év nélkül. 405. IV. László királynak rendelete Hench kamaragrófjának és társainak, hogy Pétert Abraham fiát, a nagyatyjától V. István királytól adományozott oroszlánhidi vámnak szedésében ne akadályozzák. Év nélkül. 406. IV. László királynak rendelete, hogy Márton és Bank, Somogy megyei várjobbágyok árvai, Necech nevü birtokukban Opey comes ellen védelmeztessenek. Év nélkül. 407. IV. László király Mihály comest és fiait, hogy Chák nemzetségbeli Pétert és Moyst Gyla fellázadt fiait megölték, minden büntetés alól felmenti. Év nélkül. 408. IV László királynak parancsa Lorand erdélyi vajdához, hogy Chetneknek hozzá menekült fiait és rokonait elfogja. Év nélkül. 409. IV. László bocsánatot hirdet azon ellene fellázadtak számara, kik hozzá hűséggel lesznek. Év nélkül. 410. IV. László király István és Pál mesternek Mihály comes fiainak, a leleszi monostor kegyuri jogát adományozza. Év nélkül. 411. IV. László királynak a nagyváradi káptalanhoz intézett, több tiszavidéki jószágot tárgyazó iktatási parancsa István és Pál mesterek, Mihály comes fiai számára. Év nélkül. 412. IV. László királynak a nagyváradi káptalanhoz intézett, Damarad, Dobos és Byztruch helységeket tárgyazó iktatási parancsa, Mihály comes s fiai, István és Pál mesternek számára. Év nélkül. 413. IV. László király vámmentességet ád Mihály comes fiai István s Pál mestereknek azon hajóik számára, melyek várúk felépitésére a Szamoson épitési anyagot visznek. Év nélkül. 414. IV. László király a Szatmár és Szabolcs megyei nemeseknek meghagyja, hogy Mihály comest és fiait Szatmár megyében felépitendő váruknak épitésében segitsék. Év nélkül. 415. IV. László királynak Landok, Rokus és Nyrer nevű földeket tárgyazó adománya Endre, Polyan comes fia számára. Év nélkül. 416. IV. László király Istvánt és Pált, Mihály comes fiait, a szatmári főíspán és más birák hatósága alól felmenti. Év nélkül. 417. IV. László király Mihály comest és fiait Ugocha megye főispán-állására nevezi ki. Év nélkül. 418. IV. László királynak parancsa a vasvári káptalanhoz, hogy Istvánt, Ják comes fiát visszahelyezze Ladun nevű földbirtokába. Év nélkül. 419. IV. László király helyben hagyja, hogy V. István király Beneuch földet, melyet Merze Benedek comes fiától előbb csereképen elvett, ennek ismét vísszaadta. Év nélkül. 420. IV. László király Spalato várost eltiltja attól, hogy magának a külföldről előljárót választhasson, s inti hogy polgári kötelességeit híven teljesitse. Év nélkül. 421. IV. László király rendelete Pál bánhoz, hogy Trau, Spalato és Sebenico városokat ne háborgassa, s azokban a törvényes kormányzati szabályokat fentartsa. Év nélkül. 422. IV. László király rendelete Sebenico városhoz, hogy Trau várost ne háborgassa. Év nélkül. 423. IV. László király Trau várost törvényes szabadságaiban biztosítja. Év nélkül. 424. IV. László királynak elismerő levele Trau város községéhez, hogy a clissai vár védelmében segitséget nyújtott. Év nélkül. 425. IV. László király Trau városnak a hozzá tanusított hűségért, köszönetét kijelentvén, biztosítja jogait és szabadságait. Év nélkül. 426. Erzsébet ifjabb királynénak Ivancs nevű földet tárgyazó adománya Tivadar székesfehérvári nagyprépost számára. Év nélkül. 427. Az esztergami káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Demeter Dobaknak fia Dragul és Legen helységekben statuáltatott. Év nélkül. 428. Az esztergami káptalannak jelentése IV. László királyhoz, a Chaba helységben történt határjárásról a nyúlszigeti apáczazárda számára. Év nélkül. 429. Ez esztergami káptalannak jelentése IV. László királyhoz a Szalonta, Szakálos és Szolgagyőr nevű földben történt határjárásról a nyúlszigeti apáczazárda számára. Év nélkül. 430. Az esztergami káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Szöny helység Miklós, Wech unokájának statuáltatott. Év nélkül. 431. A budai káptalannak jelentése Péter országbiróhoz, hogy IV. László király parancsára V. István királynak Takson helységet tárgyazó adománylevele átiratott, a nyúlszigeti apáczazárda számára. Év nélkül. 432. A pécsi káptalannak jelentése IV. László királyhoz, hogy Kaplan helység a nyúlszigeti apáczazárdának statuáltatott. Év nélkül. 433. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy az Aykai nemesek közti egyenetlenségek, barátságosan elintéztettek. Év nélkül. 434. A zalavári konventnek jelentése IV. László királyhoz, hogy parancsára bizonyos idézést végrehajtott. Év nélkül. 435. Zoych helységet tárgyazó törvénykezési határozat Job és Pál, Ryug fiai, és a nyúlszigeti apáczazárda közt. Év nélkül.