Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár XI. kötet

001. Szent István első magyar király és az ország alkotójának legendája, mint főfontosságú törvénykezési okmány. 1000–1038. 002. Szent István király Magyarországban a városok szabadságának alapítója. 1000–1038. 003. Slaba Péter raguzai Prior és Raguza város községe, Szent Kozma és Damián helységet oda határozzák a Lacromai monostornak. 1044. 004. Granchi zachulmiai bán és Radoszlav szerb király birtokadományai a lacromai monostor számára. 1044–1058. 005. Acuzo az apostoli szék követe alapítványúl adományozott bizonyos helységet tárgyazó itélete, a Szent Chrysogon jadrai monostor számára. 1059. 006. Spalato, Trau, Jadra és Tenger-Fehérvár dalmatiai városok fogadást tesznek a velenczei dogenek, hogy normanokat és más idegeneket nem fognak Dalmatiába vezetni. 1072. 007. I. Géza király alapítja a Garam melletti szent-benedeki apátságot. 1075. 008. Belgrád vagyis Tenger-Fehérvár dalmatiai város községének adományozása Evangelista szent János ottani monostora számára. 1076. 009. Zvojnimir Dalmatia és Horvátország királyának adománya a spalatoi egyház számára. 1078. 010. Dobrion apátnak végrendelete Spalatoban. 1078. körül. 011. Zerni Péter spalatoi lakosnak adománya szent Péter monostora számára ugyanott. 1080. 012. Szent László király a veszprémi egyház birtokát összeiratja és megerősíti. 1082. 013. Álmos korában, kire szent László magyar király Horvátországnak kormányát bízta, Jadra város biróságának itélete. 1091. 014. Szent László magyar király a báthai monostornak több pusztát és birtokot adományozván, ezek közt Narad birtok határait körül írja. 1093. 015. Sz. László magyar király alapítja a zágrábi püspökséget. 1094. 016. Dávid herczeg a tihanyi apátságnak földet és halászhelyeket adományoz. 1095. körül. 017. Kálmán magyar király I. Michieli Vital velenczei dogehozi viszonyának tárgyában. 1096–1102. 018. Kálmán király menyegzője Buzilla Rogero, a siciliai normanok grófjának leányával. 1097. 019. Trau város községe hódol a velenczei doge mint byzanczi császári protosevastornak. 1097. 020. IV. Anasztáz pápa helybenhagyja Henrik római aldiakón és pápai követnek Raguzában tett intézkedéseit. 1153. 021. III. István király hű szolgáját Dekét nemesi rangra emeli és Szőllős helység felső részével adományozza meg. 1161–1173. 022. IV. István király megerősíti Belus bánnak itéletét, mely által a zágrábi egyháznak a Dubrovai birtok és erdő visszaadatott. 1163. 023. A Frangepán család Vegla sziget birtokában. 1163. 024. III. István király atyja és saját lelke üdveért a mechesi Szent-Margit monostor részére sóvám-alapítványt tesz. 1165. 025. III. Sándor pápa Minaeus segnai püspököt inti, hogy a spalatoi érsek mint metropolitánusának legyen alávetve. 1169. 026. Ragusa dalmatiai és Pisa olaszhoni tengeri városok közti békekötés. 1169. 027. III. Béla királynak Zelina és Novi helységeket tárgyazó adománya a zágrábi egyház számára. 1175. 028. III. Béla király visszaadja a zágrábi egyháznak Toplissa helységet, mely tőle jogtalanúl elvétetett. 1181. 029. Egyezkedés Raguza és Cattaro városok közt. 1181. 030. III. Béla királynak adománya a nyitrai egyház számára, 1183. 031. Békekötés Raguza dalmatiai és Rovigno istriai városok közt. 1188. 032. Egyezkedés Raguza város és Miroszlav comes közt. 1190. 033. A pécsi káptalannak bizonyságlevele a Kan nemzetségbeli Siklósi Simon fiai közti birtokosztályról. 1191. 034. II. Béla királynak Modrus horvátországi vármegyét tárgyazó adománya Frangepán Bertalan számára. 1193. 035. Kalán pécsi püspök s Dalmatia és Horvátország kormányzójának Krapina, Okich és Podgoria tizedeit tárgyazó adománya a zágrábi egyház számára. 1193. 036. Kalán pécsi püspök s dalmatiai és horvátországi kormányzónak Kamenic helységet tárgyazó itéletlevele a zágrábi egyház számára. 1193. körül. 037. III. Béla királynak a Borcha és Pel nevű javaknak birtokcseréjét tárgyazó privilegiuma Domokos bán számára. 1194. 038. Domokos bán alapítja a kedhelyi vagyis borsmonostrai apátságot. 1194. 039. III. Béla királynak ezen alapítványt megerősítő privilegiuma. 1195. 040. III. Béla királynak Zund helység határszabályozását tárgyazó intézkedése. 1173–1196. 041. Endre Dalmatia, Horvátország és Zachulmia herczege a zágrábi püspöknek és egyháznak ad törvénykezési szabadságot. 1198. 042. A Frangepán család és Vegla sziget lakosai közti egyenetlenségeknek elintézése. 1198. 043. Imre király a zágrábi egyház népeit több jogosítványban részesíti. 1199. 044. III. Incze pápának sz. Péter monostora birtokát tárgyazó intézkedése Arbe szigetén. 1199. 045. Békekötés Raguza Dalmatia és Fani Olaszhon városai közt. 1199. 046. Raguza város békekötése a Kacsics nemzetséggel. 1199. körül. 047. Imre király megerősíti Chazma birtokát a zágrábi egyház számára. 1200. 048. Endre herczeg oda itéli a zágrábi egyháznak Graboniza nevű földet. 1200. 049. Endre herczegnek Jerosa birtokot tárgyazó adománya Baran, a zágrábi egyház dékánja számára. 1200. 050. L. soproni főispán meghagyja ispánjának Egyednek, hogy Tamás kereskedőnek elszedett holmiját állítsa vissza. XIII. század kezdete. 051. Endre herczeg Kagnis szávai szigetet tárgyazó adománya Domokos zágrábi püspök számára. 1201. 052. Békekötés Raguza dalmatiai és Bari olaszhoni városok közt. 1201. 053. Endre herczeg Kaian helységnek határait szabályozza Baran zágrábi dékán számára. 1202. 054. Szővetség Raguza dalmatiai és Termula olaszhoni városok közt. 1203. 055. I. Richard angol király mint Raguza város és Lacroma sziget egyházainak jótévője. 1190–1203. 056. Imre király Johannes Latinust vagyis wallón eredetű flandriait a Rivetelben lakó erdélyi németek tartozásai alól felmenti. 1204. 057. II. Endre királynak Gorra földet tárgyazó adománya a tapuskai monostor számára. 1205. 058. II. Endre Czwezfey helységet tárgyazó adománya a fentebb, 56. sz. a. említett Johannes Latinus számára. 1206. 059. Treguán trau-i püspök engedelmességet es hűséget fogad Bernát spalatói érseknek. 1206. 060. A Morosini család Ossero (Ausero, Anseria) sziget és grófság birtokában. 1208. 061. Kereskedelmi szerződés Raguza dalmatiai és Melfi olaszhoni városok közt. 1208. 062. II. Endre király privilegiuma, mely által Wratiszló comest és testvéreit birtokukban megerősíti. 1209. 063. II. Endre királynak privilegiuma, melylyel III. Béla király 1193-ki privilegiumát megerősíti, Frangepán Guido számára. 1209. 064. II. Endre királynak ünnepélyes privilegiuma, melylyel a templomrendnek dalmatiai és horvátországi birtokát megerősíti. 1209. 065. III. Incze pápának bullája, melylyel sz. Benedek Garam melletti monostorának birtokát megerősíti és az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1209. 066. II. Endre király megerősíti Chepán nádornak Lesnissa helységet adományozó végintézkedését a templomrend számára. 1210. 067. II. Endre király ünnepélyes privilegiummal megerősíti a topuskai apátság javait és szabadságait. 1211. 068. Vigilia olaszhoni városban, Vitta raguzai polgárnak panasza néhány vigiliai polgár ellen tárgyaltatik. 1211. 069. II. Endre királynak Hidegkut (Frigidus Fons) nevű helységet tárgyazó adománya a szent sír szerzetesei számára. 1212. 070. II. Endre királynak Gorra vármegyét tárgyazó adománya a topuskai apát számára. 1213. 071. II. Endre királynak Szent Miklós Erchy melletti szigetét tárgyazó adománya a topuskai apátság számára. 1213. 072. II. Endre király felruházza a topuskai apátot népei feletti törvényhatósággal. 1213. 073. II. Endre királynak rendelete, hogy a topuskai monostornak vagyona épségben fenntartassék. 1213. 074. II. Endre király a topuskai monostort megerősíti birtokában és jogosítványaiban. 1213. 075. Ziani Péter velenczei dogenek beismerése, hogy Frangepán János veglai gróf Velencze irányában tartozásainak eleget tett. 1213. 076. II. Endre királynak a Gorre megye feletti törvényhatóságot tárgyazó adománya a topuskai apát és monostor számára.. 1213. körül. 077. II. Endre királynak védlevele a topuskai monostor számára. 1213. körül. 078. II. Endre királynak rendelete a topuskai monostor jobbágyaihoz, hogy az uradalmi tartozásokat teljesítsék. 1213. körül. 079. II. Endre király vásártartási jogot engedélyez a topuskai apátnak Bachusa helységre nézve. 1213. körül. 080. II. Endre király a topuskai monostor népeinek jogi állását biztosítja. 1213. körül. 081. II. Endre királynak több zágrábi várnép földjét tárgyazó adománya Baran zágrábi dékán számára. 1214. 082. István zágrábi püspök több jószágot adományoz az ottani káptalannak, mit Bertold kalocsai érsek helyben hagy. 1215. 083. A római szék kiküldött biráinak bizonyságlevele, hogy a szent Egyed somogyvári monostor magát a pannonhalmi apátságnak fizetendő tizedre kötelezte. 1215. 084. A Szent Egyed somogyvári apát és monostor elismervénye, hogy a pannonhalmi apátságnak tizedet fizetni tartoznak. 1215. 085. II. Endre királynak Sz. György helységet tárgyazó adománya főpohárnoka Sebes számára. 1216. 086. II. Endre királynak Nyitra megyei Kosztolán nevű föld adományát tárgyazó privilegiuma főpohárnoka Sebes számára. 1216. 087. II. Endre királynak Bazin helység adományát tárgyazó privilegiuma Tamás nyitrai főispán számára. 1216. 088. II. Endre királynak Lengend földet tárgyazó adománya Tamás, Botch fia számára. 1216. 089. Békekötés Sebenico város és Arbe sziget közt. 1216. 090. II. Endre király Orosz nevű hívét, a szent király jobbágyai sorsából, birtokával együtt nemesi rangra emeli. 1217. 091. II. Endre király Sebes comest feljogosítja, hogy Csötörtök nevű helységben vásárvámot szedhessen. 1217. 092. II. Endre király Egyed nevű hívének regi szabadságát biztosítja. 1217. 093. II. Endre királynak a zágrábi egyház és népei jogosítványait és szabadságait megerősítő privilegiuma. 1217. 094. II. Endre királynak a zágrábi egyház jószágait megerősítő és biztosító privilegiuma. 1217. 095. II. Endre királynak rendelete a Maros folyón működő sótiszteihez, hogy a zágrábi egyházat bizonyos sójövedelemben részesítsék. 1217. 096. II. Endre király Tibor comesnek az ó-budai szigeten levő monostorától a pesti vámjövedelmet elvevén, annak fejében az említett monostornak bizonyos sójövedelmet adományoz. 1217. 097. II. Endre király Paulinus és Jakab comeseknek Turdos helységük fejében, melyet az esztergami egyháznak adományozott, Burin nevű föld adományával kártalanítja. 1217. 098. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Endus Athának fia Basal nevű birtokát Péter Endus fiának eladta. 1217. 099. II. Endre királynak Guzke horvátországi helységet tárgyazó adománya Gucei Pontius templomrendi főmester, s a magyarországi és szlavoniai templariusok számára. 1219. 100. A keresztesek csurgói konventjének bizonyságlevele, hogy Julad comes és fia Arnold 40 girányi adósságuk fejében Harazna birtokukat Ochuz comesnek elzálogosították. 1219. körül. 101. II. Endre királynak Mugurchs és Boborchs helységeket tárgyazó adománya Oszlu comes fiai Belud és Oszlu számára. 1220. 102. Márton corbaviai püspöknek bizonyságlevele, hogy a topuskai apát emberei annak Vernicében lévő szent István templomára vonatkozó kegyuri jogát elismerték. 1220. 103. II. Endre királynak bizonyságlevele, hogy János esztergami érsek Nyárhid fejében Surány helységet Erney bánnak cserében átengedte. 1221. 104. II. Endre király Ochus bánnak visszaadja Kesmenice helységet, melyet III. Béla király annak atyjától elvevén, a zágrábi egyháznak adományozott. 1221. 105. István szerb nagyzsupán barátságot fogad a raguzaiaknak. 1205–1222. 106. Béla ifjabb királynak Pzer helységet tárgyazó adománya István zágrábi püspök számára. 1222. 107. III. Honorius pápa felszóllítja a raguzai káptalant, hogy érseket választani siessenek, s hogy az apostoli követet az almissaiak és a boszniai patarenok ellen támogassák. 1222. 108. Gunczel spalatoi érsek bizonsyságlevele, hogy Tympor Guepa özvegyasszonynak fia a topuskai monostornak bizonyos földet adományozott. 1222. 109. Gardiaza János jadrai érsek szent Demeter templomát szent Damián és Kozma monostorának adományozza. 1222. 110. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Hoholt comesnek utódjai közt bizonyos birtokcsere történt. 1222. 111. Zellovellus raguzai comes a spalatoiaknak azt igéri, hogy Raguzában számukra igazság fog szolgáltatni. 1222. 112. II. Endre királynak Tewel helység egy részét tárgyazó adománya híve Sazló számára. 1223. 113. Az albigensisek pápája Bulgáriában. 1223. 114. II. Endre királynak Zoac birtok visszaadását tárgyazó okmánya a Boldogságos Asszony egyháza számára. 1224. 115. Béla ifjabb királynak bizonyságlevele Domald comesnek vallomásáról, hogy Gorra vármegyében soha földeket nem bírt, s a topuskai apátságnak sem adományozott. 1224. 116. Gyula nádornak rendelete, hogy a kedhelyi apátság népeitől a szőllőmívelés utáni adó ne követeltessék. 1224. 117. Tengerészeti per Semiteculo Lénárd velenczei kereskedő, s több spalatoi és Cacsics nemzetségbeli hajós közt. 1224. 118. Verero János raguzai kereskedő a velenczei dogenek fogadja, hogy hajóival Alexandriába és Egyptomba nem menend. 1224. 119. II. Endre királynak a szolgagyőri népeknek két házhelyét tárgyazó adománya szent Mihály egyháza számára a budai szigeten. 1225. 120. Béla ifjabb király megerősíti Mothmer comes anyjának azon intézkedését, melylyel Topuskában lévő két birtokrészét az ottani apátságnak adományozta. 1225. 121. Béla ifjabb királynak privilegiuma a perinai (petriniai) vendégek számára. 1225. 122. Béla ifjabb király anyja Gertrud királyné lelke üdveért a topuskai apátságnak a Gorra megyében lakó hat nemzetség utáni nyestjövedelmet adományozza. 1225. 123. III. Honorius pápa a boszniai patarénok ellen a keresztet hirdetteti. 1225. 124. A Velencze és Raguza közti kereskedelmi összeköttetésre vonatkozó nevezetes okmány. 1225. 125. Guncel spalatoi érsek és Márton corbaviai püspök bizonyságlevele Domald comes azon vallomásáról, hogy ő Mogos nevű földet soha nem bírta, s a templomrendieknek sem adományozta. 1225. 126. Walter karleoli püspök, és III. Henrik angol király követének ehhez intézett jelentése, melyben többi közt felemlíti, hogy II. Endre magyar király II. Frigyes császárhoz követséget küldött gyermekeik közt házasságot eszközleni megkisérlendőt. 1225. 127. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Sagisidoud községe Deodat kanonoknak 25 holdnyi földet eladott. 1225. 128. Bizonyos ipolysági birtokra vonatkozó per a Garam melletti szent benedeki apátság s Péter, Györgynek fia közt. 1225. 129. Béla ifjabb király bizonyos per folytán, mely alatt Bisztricz és Sziget, a Dráva és Mura közt fekvő helységek István zágrábi püspök birtokába jutottak, ennek ugyanazon helységeket odaitéli. 1226. 130. Béla ifjabb királynak Vertus somogymegyei helységet tárgyazó adománya István zágrábi püspök számára. 1226. 131. A velenczei kormánynak rendelete, melylyel a kereskedést Raguza várossal tiltja. 1226. 132. A velenczei köztársaság levele Raguza városhoz, melylyel az egyenetlenségek elintézésére vonatkozó követeléseit megírja. 1226. 133. A velenczei kormány biztosító levele a magyarországi kereskedők számára. 1226. 134. A velenczei kormány a raguzaiaknak Velenczében tartózkodhatását szabályozza. 1226. 135. Az esztergami káptalan átírja III. Béla királynak több jószágot tárgyazó adományát a nyitrai káptalan számára. 1226. 136. II. Endre király a velenczei köztársasághoz, hogy ő velenczei kereskedőknek Magyarországban történt kiraboltatására nézve vizsgálatot rendelt. 1227. 137. Béla ifjabb királynak Aranyos Vinczén Erdély Tordai megyéjében, négy telket tárgyazó adománya az esztergami egyház számára. 1227. 138. III. Honorius pápa megerősíti a kalocsai érsek számára Posega várának birtokát, melyet az a patarénok elleni sikeres működése tekintetéből megszerzett. 1227. 139. III. Honorius pápa megerősíti a templomi rendnek magyarországi birtokát. 1227. 140. IX. Gergely pápa a raguzai érseki megye terjedelmét szabályozza. 1227. 141. IX. Gergely pápa megerősíti a zágrábi egyház szabadalmait és jószágait. 1227. 142. IX. Gergely pápa megerősíti a zágrábi káptalan szabadalmait és jószágait. 1227. 143. IX. Gergely pápa megerősíti azon itéletet, melylyel Feliczián esztergami érsek 1134. Dumbroa erdejét a zágrábi egyháznak oda határozta. 1227. 144. István zágrábi püspöknek adománya az ottani káptalan számára. 1227. 145. Jadra város községe felhatalmaztatik, hogy a Cacsics nemzetségbeliek ellenségeskedései tekintetéből II. Frigyes császárnak tuzokat adhasson. 1227. 146. Miklós mester Ludbregi Péternek fia Wrazilaz birtokát a zágrábi káptalannak adományozza. 1227. 147. A domokosrendiek Rguzában megtelepednek. 1225–1228. 148. Treugan traui püspök Guncel spalatoi érseknek egyházi ügyekben tanácsot ád. 1228. 149. Treugan traui püspök kanonokját Prodanust a spalatoi káptalannak ajánlja. 1228. 150. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Pousenek fiai Ygolban lévő birtokukat Moys nádornak eladták. 1228. 151. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Valcheta és testvérei, Meztennek fiai Kulpatő nevű birtokukat sógoruknak Robertnek örök időre átengedték. 1228. 152. Giustiniani Máté Ossero és Cherso szigeteknek ujonan választott podestá-ja a velenczei kormánytól a neki járó hajót kéri. 1228. 153. II. Endre királynak Chokol helységet tárgyazó adománya Mihály Ábrahám fiai számára. 1229. 154. II. Endre király a zágrábi püspökség tizedeire nézve rendelkezik. 1229. 155. A velenczei köztársaság Vegla, Arbe és Raguza részéről nevezetes évi jövedelmet követel. 1229. 156. Béla ifjabb király megerősíti II. Endrének Chokol helységet tárgyazó 1229-ki adományát. 1230. 157. Béla ifjabb király megerősíti atyja II. Endrének Legend helységet tárgyazó adományát. 1230. 158. Ugrin kalocsai érseknek Rasecha helységet tárgyazó itéletlevele István zágrábi püspök és a magyarországi-szlavoniai templomrendiek közt. 1230. 159. Nemil a-bán és zágrábi főispánnák Zlatenich helységet tárgyazó itélete a topuskai apátság számára. 1230. 160. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Zibiszló Coiannak fia és rokonai Zlatenich helységet, melyet jogtalanúl maguknak elsajátítani akartak, a topuskai apátságnak visszaszolgáltatták. 1230. 161. II. Endre királynak nevezetes javakat tárgyazó adománya Tamás comes Makár bánnak fia számára. 1231. 162. II. Endre királynak Fenteus szathmármegyei erdőséget tárgyazó adománya Tamás comes számára. 1231. 163. Béla ifjabb király megerősíti atyja II. Endre adományát Tamás Comes Makár bánnak fia számára. 1231. 164. Béla ifjabb király Konrádot és Dánielt, Johannes Latinus fiait, az erdélyi szászok közt adókedvezményekben részesíti. 1231. 165. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Bothk comes Lengeld nevű birtokát fiai közt felosztotta. 1231. 166. Raguza város és Illés comes néhai Grubessa comesnek fia közti barátságos egyezkedés. 1231. 167. II. Endre királynak törvénykezési immunitása az esztergami egyház népei számára. 1232. 168. II. Endre király a zólyomi udvarnokok azon kötelezettségét elismeri, hogy az esztergami káptalannak tizedet fizessenek. 1232. 169. II. Endre király Szebeleb helységet visszaadja az esztergami káptalannak. 1232. 170. IX. Gergely pápa megerősíti a zágrábi püspök és a pannonhalmi apát közti, a Dráva-melléki tizedeket tárgyazó egyességet. 1232. 171. Frangepán Iván, Guido és Henrik veglai grófok ezen szigetnek kormányzását szabályozzák. 1232. 172. István zágrábi püspöknek a csazmai káptalant alapító okmánya. 1232. 173. A Zalavármegyében lakó nemeseknek közönsége bizonyságot tesz arról, hogy Bertalan veszprémi püspök és Ogus bán közt a király engedélyezéséből hozott itéletet, Oguz bán ellentállásának folytán végre nem hajthatta. 1232. 174. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Tamás Oszl comesnek fia bizonyos peres ügyre nézve a Churt nemzetségbeliekkel barátságosan egyezkedett. 1232. 175. Raguza város egyezkedése Velenczével. 1232. 176. II Endre királynak Sóskut nevű helységet tárgyazó adománya Nána királyi főlovász számára. 1233. 177. II. Endre királynak sószállítási szabadalma a pannonhalmi apátság számára. 1233. 178. II. Endre király helybenhagyja azon feltételeket, melyek alatt az esztergami káptalan a fellázadt, és e miatt királyi parancs folytán kiüzött szebelébi lakosokat ismét visszafogadta. 1233. 179. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miskolcz nemzetségbeli Mikó Maly nevű birtokát, mely előbb már el volt zálogosítva, véglegesen eladta Phile mesternek és Farkas comesnek. 1233. 180. II. Endre királynak Saagh helységet tárgyazó adománya a pannonhalmi apátság számára. 1234. 181. II. Endre király megengedi a szelepcsényi királyi szolgáknak, hogy a Garam melletti sz. Benedeki egyház jobbágyai közé soroztathassanak. 1234. 182. II. Endre király megerősíti László országbírónak egy ekényi Jenőben levő földet tárgyazó itéletlevelét az esztergami egyház számára. 1234. 183. Kálmán galicziai király és szlavoniai herczegnek bizonyságlevele, hogy a topuskai apátság, s Rata és három fia, egyenetlenségeikre nézve barátságosan egyezkedtek. 1234. 184. IX. Gergely pápa a pannonhalmi apátság és Demeter lovag közt a német-ujvári monostor tárgyábani egyenetlenségek iránt intézkedik. 1234. 185. IX. Gergely pápának bizonyos tizedek jogára vonatkozó birókiküldése a krakkói püspök és az esztergami szent-mártoni egyház prépostja közt. 1234. 186. László országbirónak egy ekényi, Jenőben levő földet tárgyazó itéletlevele a szolnoki várjobbágyok és polgárok, s az esztergami egyház közt. 1234. 187. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Illés és Simon testvérek János viadornak szolgálatait bizonyos birtokadománynyal jutalmazták. 1234. 188. II. Endre király tudósítja Domokos mestert és bírótársait, hogy Miklós comes Ivánkának fia betegségének folytán előttök meg nem jelenhet. 1205–1235. 189. István zágrábi püspök Podgoria helységet tárgyazó adománya az ottani káptalan számára. 1235. 190. István zágrábi püspök eladja Pongrácz, az ottani káptalan éneklő kanonokjának Crogh helységet. 1235. 191. Domokos mester és bírótársai a Miklós comes és ellenfelei közt fennforgó ügynek elintézését királyi meghagyás következtében későbbre halasztják. 1205–1235. 192. Kach soproni főispánnak bizonyságlevele, hogy Buda soproni várjobbágy bizonyos fekvő birtokot tárgyazó peréről a borsmonostrai apátság érdekében barátságos úton lemondott. 1235. 193. Brebiri Gergely spalatoi és sebenicoi gróf békességet fogad Raguza városnak. 1235. körül. 194. Raguzai statutum a fényűzés ellen. 1235. 195. Raguza város községe barátságos fogadtatást igér Rimini olaszhoni város lakosainak. 1235. 196. Kálmán Almissa város főnöke és ugyanazon város községe békességet fogad Raguza városnak. 1235. 197. Ravenna város előljárósága barátságos fogadtatást igér Raguza város lakosainak. 1235. körül. 198. Iván lovag hagyománya a borsmonostori apátság számára. 1205–1235. 199. Mochunának végrendelete. 1205–1235. 200. IV. Béla király a dézsvári vendégek (hospites) részére atyja II. András által adott kiváltságokat megerősítve újra kiadja. 1236. 201. IV. Béla király megerősíti a pannonhalmi apátságot Almás helység birtokában. 1236. 202. IV. Béla király megerősíti a nyúlszigeti apáczazárdát Sóskút helység birtokában. 1236. körűl. 203. Az egyházi kegyúri jog gyakorlása szent Leo templomára nézve a traui püspöki megyében egy 1111-ki alapítványnak alapján. 1236. 204. IX. Gergely pápa megerősíti a casinohegyi apátságot a Raxatai egyház birtokában, a raguzai érseki megyében. 1237. 205. Dénes nádornak itéletlevele a pannonhalmi apátság és több szolgáló népei közt. 1237. 206. Chák nemzetségbeli Chák soproni főispánnak adománya a borsmonstrai apátság számára. 1237. 207. Dénes nádornak Oxzeu Sz. György helységet tárgyazó itélete Csapó comes és Tibor mester közt. 1237. körül. 208. István zágrábi püspök csere fejében átengedi az ottani káptalannak Toplicza Varasd melletti helységet. 1237. 209. Miskolcz nemzetségbeli Bors comes intézkedik javairól a borsmonstrai apátság érdekében. 1237. 210. IV. Béla királynak Szaul birtokát megerősítő okmánya. 1238. 211. Dénes nádornak több somogymegyei helység tizedét tárgyazó itéletlevele a pannonhalmi és a somogyvári szent-egyedi apátságok közt. 1238. 212. Az egri káptalan Prebart comes nejének végrendeletét hiteles alakban kiállítja. 1238. 213. Endre pozsonyi főispánnak IV. Béla királyhoz intézett jelentése Szaul birtoka tárgyában. 1238. 214. Az almissaiak esküsznek békességet Raguza városnak. 1238. 215. IV. Béla király birtokcserét hágy helyben Kálmán galicziai király és Drugan Baylethának fia közt. 1239. 216. IV. Béla királynak parancsa a budai káptalanhoz, hogy Nánának Sóskút helységet tárgyazó adománylevelét átírja a nyúl-szigeti apáczazárda számára. 1239. körül. 217. Dénes nádor bizonyságlevele a Káta nemzetségből való Poneth és a szathmári vár csengeri várjobbágyai Mátyás és Miklós között azon két ekényi föld iránt kelt egyességről, mely földet Poneth az említett várjobbágyoktól négy márkáért megvett, de a várfö218. A budai káptalan átírja II. Endre királynak Sóskút helységet tárgyazó adományát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1239 körül. 219. IV. Béla király megerősíti Endre pozsonyi főispánnak több pozsonyi várjobbágy és Karachai Remeg közti törvénykezési elintézését. 1240. 220. Kálmán galicziai király és szlavoniai herczegnek privilegiuima a petrinai vendégek számára. 1240. 221. IX. Gergely pápa a nagyszombati apáczazárdát az apostoli szék pártfogásában részesíti. 1240. 222. Endre pozsonyi főispán mint a király kiküldött birája elintézi több pozsonyi várjobbágynak Karachai Remeg elleni perét. 1240. 223. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy frater Rembold a templomrend magyarországi főmestere Szegna mellett bizonyos telket a toposkai apátnak engedett át. 1240. 224. Raguza város Ulászló István szerb királylyal szövetkezik. 1234–1240. 225. Endre kapornoki apát egyházának alattvalóit Mihály comes pártfogásába ajánlja. 1240. körül. 226. Benedek fehérvári prépost és királyi kanczellárnak bizonyságlevele, hogy János Tádénak fia Érdyben fekvő részbirtokát és egy sziget felét hat szabados szolgával Mihály comesnek eladta. 1240. körül. 227. A budai káptalannak ezen tárgybani jelentése IV. Béla királyhoz. 1240. körül. 228. Benedek olchai prépost Mihály veszprémi comest Erduban fekvő birtokára nézve biztosítja. 1240. körül. 229. IV. Béla királynak privilegiuma a samobori vendégek számára. 1242. 230. IV. Béla király megerősíti a Frangepánok számára III. Béla és II. Endre királyoknak Modrus és Vinodol vármegyéket tárgyazó adományait. 1242. 231. IV. Béla királynak parancsa Dénes bánhoz, hogy a topuskai apátság javai és Glina helység közt a határokat szabályozza. 1242. 232. Uros István szerb király békességet és barátságot fogad a raguzaiaknak. 1243. 233. Raguza város barátságos egyezkedése Uros István szerb királylyal. 1243. 234. Trau város megbizottakat rendel a Spalato várossal kötendő békességre. 1243. 235. IV. Béla király Vojszló helységet tárgyazó privilégiuma Obuszk Ambros comes számára. 1244. 236. IV. Béla király Junk Izsák fia számára megerősíti Zlonyn és Worbouch birtokát, melyet az Kálmán galicziai király és szlavoniai herczegtől adományúl nyert. 1244. 237. IV. Béla király Bolondoczi Mihály comesnek a rákosi csatában kitűntetett vitézségeért a Gönyő helységben lévő királyi udvarnokok földét adományozza. 1244. 238. II. Frigyes császár és sziciliai király felszóllítja Almissa dalmatiai város községét, hogy az Apuliában véghez vitt károsításokért tegyenek eleget. 1244. 239. István zágrábi püspöknek Drenchyna helységet tárgyazó adománya Brochinai Mark comes, Brochun fia számára. 1244. 240. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Petkunak fiai Fizeg nevű birtokuknak részét Gergely, Tamás bán fiának eladták. 1244. 241. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Vya nemzetségbeli Elek Holmos nevű birtokának harmadrészét File zágrábi prépost testvéreinek eladta. 1244. 242. IV. Béla királynak Vizköz helységet tárgyazó adománya Hudina comes számára. 1245. 243. IV. Incze pápa a jadrai érseknek és papságnak meghagyja, hogy monostornak illő helyiségről gondoskodjanak a sz. domokosiak számára. 1245. 244. IV. Incze pápának engedélye a zágrábi püspök számára, hogy ellene és egyháza ellen az apostoli széknek birái a kiközösítés vagy interdictum itéletét ne hozhassák. 1245. 245. IV. Incze pápa felmenti a zágrábi püspököt és káptalant az apostoli szék követeinek ellátási kötelessége alól. 1245. 246. IV. Incze pápa Uriás pannonhalmi apátot az egyetemes egyházi zsinatra hívja meg. 1245. 247. IV. Béla király Hudusa comes és rokonai számára szabályozza a Vizköz birtoka után járó katonáskodási kötelességet. 1246. 248. István zágrábi püspök Ivanch helységben apáczazárdát alapít. 1246. 249. IV. Béla a gradeczi hegyet adományozza a zágrábi káptalannak. 1247. 250. IV. Béla megerősíti 1225. kiadott, két topliczai birtokrészt tárgyazó alapítványra vonatkozó privilegiumát, a zágrábi káptalan számára. 1247. 251. Jadra város hódol a velenczei köztársaságnak. 1247. 252. IV. Béla királynak Pokoy et Pruzlom földeket tárgyazó adománya Kadarkaluz nemzetségbeli Andronik mester Endre fia számára. 1248. 253. IV. Béla király Vizköz helységet tárgyazó azon itélete, hogy az Kordua megyéhez nem tartozik. 1248. 254. A velenczei köztársaság és a templomrend közti egyezkedés azon károsítások tárgyában, melyeket velenczei kalmárok a velenczei felsőség alatt álló néhány személy Szegnában szenvedtek. 1248. 255. A velenczei dogenek különös kiadványa ugyanazon ügyben. 1248. 256. Az pécsi káptalannak bizonyságlevele a Nána comes és Job Petusnak fia közti birtokcseréről. 1248. 257. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Kanisai Remeg unokatestvéreivel bizonyos birtokosztályra nézve egyezkedett. 1249. 258. Radoszló István szerb király, megerősíti Cattaro város régi privilegiumait és birtokait. 1250. 259. IV. Béla király megerősíti a Frangepán családot Vinodol és Modrus vármegyék birtokában. 1251. 260. IV. Béla király elintézi a szinai vendégek s az ezekkel határos birtokosok közti egyenetlenségeket. 1251. 261. IV. Béla király engedélyt ád Baas comes trencséni főispánnak, hogy az adományúl nyert Zobodycha nevű földet eladhassa. 1251. 262. IV. Incze pápa megerősíti a zágrábi püspököt bizonyos Zágráb melletti helység birtokában, melyet IV. Béla király neki adományozott. 1251. 263. A pécsi káptalan előtt Opsa comes neje végrendeletet alkot. 1251. 264. A pécsváradi konvent előtt Buken nemzetségből való Vidfi Miklós leányai Janus földtéren lévő birtokrészükön megosztoznak. 1251. 265. IV. Béla királynak Hidvég helységet tárgyazó adománya Mikó zólyomi főispán számára. 1252. 266. IV. Incze pápa szabadalmazza a zágrábi káptalant, hogy idegen praebendariusok elfogadására ne szoríttathassék. 1252. 267. Dénes nádornak bizonyságlevele, hogy Sándor comes Demenusnak fia Grech nevű földét Lőrincz mosonyi főispán és a királyi udvar bírájának eladta. 1252. körül. 268. István szlavoniai bán Miklós Hudiszló fiának oda itéli Szepnicha helységet. 1252. 269. Sándor mester al-bán és zágrábi főispán Lacoychy nevű földet tárgyazó itéletlevele a topuskai apát, s Vulk Szibiszlónak fia és nemzetsége közt. 1252. 270. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy a Bogadradvan nemzetségbeliek Filke, István testvérének megöletése tárgyában barátságosan egyezkedtek. 1252. 271. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy a zágrábi káptalan, s Márton Nánának fia és rokonai, Mothmer comes anyjának hagyománya tárgyában egyezkedtek. 1252. 272. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a topuskai apát, s Vulk Szibiszlónak fia és nemzetsége, Brochinában lévő bizonyos peres földekre nézve barátságosan egyezkedtek. 1252. 273. Kibékülés Velencze és Raguza közt. 1252. 274. IV. Béla királynak bizonyos Körös vármegyei birtokot tárgyazó adománya Zlaynai Merge és Mothko számára. 1253. 275. IV. Béla király megerősíti a zágrábi káptalan s Nanafi Márton és fiai közti Muthmer anyjának hagyományára vonatkozó barátságos egyezkedést. 1253. 276. IV. Béla király megerősíti Stefko Robert comes fiának Culpatőt és Chernatőt tárgyazó adományát a zágrábi káptalan számára. 1253. 277. Teupulo Lőrincz veglai gróf. 1253. 278. IV. Béla királynak privilegiuma, melylyel Körtvélyesi Demeter és Novalyadi Gergely közt bizonyos birtokcserét megerősít. 1254. 279. IV. Béla királynak bizonyságlevele, hogy Rembold frater Vaska melletti Szent-Márton birtokot eladta Fülöp zágrábi püspöknek. 1254. 280. Lőrincz jádrai érsek mint pápai kiküldött bíró itéletet hoz a trau-i püspök és a sebenico-i papság közt a püspöki jogok gyakorlására nézve. 1254. 281. Treugan trau-i püspök meghatalmazottakat küld az apostoli székhez, annak megakadályozására, hogy a spalatoi érsek Sebenicoban püspököt ne választathasson. 1254. 282. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Feldrik Baasnak fia és Raszló Raszlónak fia bizonyos földeket Gergely comes és Szemere, Mátyás fiainak eladták. 1254. 283. István glagonichai prépost és jeruzalemi kanonoknak bizonyságlevele, hogy a zágrábi káptalan és Mártonnak fiai topliczai birtokuk határaira nézve egyezkedtek. 1254. 284. IV. Béla király Dobrina és fiainak oda itéli az általuk Bud és társaitól az éhség idején megvett Szelepcsény földnek fele részét. 1255. 285. IV. Béla király megerősíti a szent sír szerzeteseit Novák föld birtokában, mely nekik Gyula mestertől Kálmán királynak megerősítése mellett volt adományozva. 1255. 286. IV. Béla királynak Chon földét tárgyazó adománya a Scynnai vendégek számára. 1255. 287. IV. Béla királynak törvénykezési szabadalma a zágrábi püspök Vaska melletti Szent-Mártonban lakó népei számára. 1255. 288. IV. Béla királynak azon határjárást megerősítő okmánya, melylyel Henrik somogyi főispán és a somogymegyei várnépek, s a somogymegyei várjobbágyok közti határok szabályoztattak. 1255. 289. IV. Béla királynak más okmánya ugyanazon tárgyban. 1255. 290. Trisztán a királyi hirnökök comesének egy Royc-ban fekvő birtokrészt tárgyazó adománya Egyed, Salamonnak fia számára. 1255. 291. Kolumbán trau-i püspök Fülöp zágrábi püspök beleegyezése mellett felmenti a petrinai vendégeket az egyházi kiközösítés alól. 1255. 292. A vasvári káptalannak jelentése IV. Béla királyhoz, hogy Pál comes Sechnek fia Barnabás comest Geregének fiát néhány birtokából kiszorította. 1255. 293. A bácsi káptalan előtt Karun, Mátyás fia, azon perről melyet Morhart földtér iránt Keled comes ellen folytatott, lemond. 1255. 294. A cattaroi püspökmegyenek a papság állását rendező szabályozása. 1255. 295. IV. Béla király a Remeg comes és több pozsonymegyei várjobbágy közti, a Karacha földre vonatkozó per tárgyában intézkedik. 1256. 296. IV. Béla királynak privilegiuma, melylyel bizonyos Mihály comes Buzad bánnak testvére és Lanchret comes Buzad bánnak fia közt Endre varasdi főispán közt történt birtokcserét megerősít. 1256. 297. Rolánd a királyi udvar birájának Farkas várjobbágy felszabadulására vonatkozó itéletlevele. 1256. 298. Sándor al bán és zágrábi főispánnak öt évi tizedet tárgyazó itéletlevele a zágrábi káptalan, s Hahold comes és népei közt. 1256. 299. A király által a várföldek visszavételére kiküldött birák Ol, egy ekényi földét az Ostffyak ősei jogos birtokában hagyják. 1256. 300. A budai káptalan előtt Nana Sosad falubeli szabadosát Berki Chom fiainak eladja. 1256. 301. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Márton Bogdánnak fia három Sernovban lévő szőlőt Ivánka János fiának eladott. 1256. 302. A pécsváradi konvent előtt Vidfi Miklós leányai leánynegyedi illetőségükre nézve Jánus földtérből kielégíttetnek. 1256. 303. IV. Béla király megerősíti Nána comesnek Samud helységét és tartozékait tárgyazó intézkedését neje számára. 1257. 304. IV. Béla király rendelete, melylyel Csák mestert Gerzencze megyébe küldi, hogy a királyi vártól jogtalanúl elidegenített javakat ahhoz ismét visszakapcsolja. 1257. 305. IV. Béla király több zágrábmegyei várjobbágyot, kik a Szent Sír Glogovnichában lévő házának alá vetették magukat, ismét a zágrábi várhoz csatolja. 1257. 306. István ifjabb király Guanin és János erdélyi szászok számára megerősíti őseiknek Imre, II. Endre és Béla ifj. királyoktól nyert privilegiumait. 1257. 307. IV. Béla királynak engedélye, melyhez képest Péter zágrábi főesperest Zágrábba cistercita szerzeteseket telepített. 1257. 308. A budai prépost átírja IV. Béla királynak Nána comes intézkedésére vonatkozó 303. sz. a. megerősítő okmányát. 1257. 309. Békekötés Raguza és Cattaro közt. 1257. 310. IV. Béla király itéletlevele Konrád comesnek nővérei elleni birtokperében. 1258. 311. Mária királyné megerősíti Oziawicha helység határszabályozását több Poségamegyei várjobbágy számára. 1258. 312. István szlavoniai itéletlevele, melylyel különös megbizatásának folytán több a tatárjárás óta Zagoria megyében történt birtokháborítás tárgyában intézkedik. 1258. 313. István szlavonai bánnak bizonyos földbirtokot tárgyazó itélete a templom-rend és több Kupa melletti birtokos közt. 1258. 314. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele Bórich bán nemzetségbeli Detmar comes özvegye végintézkedéséről 1258. 315. A zágrábi káptalan átírja István szlavoniai bánnak Ebrys nevű földet tárgyazó törvénykezési határozatát Selk comes fiai és a varasdi várjobbányok közt. 1258. 316. Nagyszombat város hatóságának levele, hogy Ortolf ottani polgár bizonyos földet eladott az esztergami káptalannak. 1258. 317. IV. Béla királynak Szent-Márton helységet tárgyazó itéletlevele Fülöp zágrábi püspök és Pál Borich bánnak fia közt. 1259. 318. IV. Béla király azon törvénykezési ügyben, mely a zágrábi káptalan és Zágráb város közt folyt, két ottani malmot a cisterciták zágrábi monostorának határoz oda. 1259. 319. IV. Béla királynak Ozlar, Sul, Czinkota, Nemus, Nogus, és Akosnyire melletti Ukurd helységeket tárgyazó adománya, a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1259. 320. IV. Béla király fiának István herczegnek okmányát, melynek erejével Söjtér és Csesztnóy helységeket Rejnold és Ponitnak adományozta, átírja és megerősíti. 1259. 321. IV. Béla király Rexit földét Vágai Demjénnek adományozza. 1259. 322. István ifjabb királynak Paah helységet tárgyazó adománya, Endre, Chopou fia számára. 1259. 323. István ifjabb királynak Söjtér és Csesztnóy helységeket tárgyazó adománya Rejnold és Ponit számára. 1259. 324. István ifjabb királynak Horygh várat, s Myltumberg, Saxumfeld, Polona, Nedelk és Zunk helységeket tágyazó adományai. 1259. 325. IV. Sándor pápa megerősíti IV. Béla királynak azon intézkedését, melylyel a zágrábi cistercita monostornak két malmot odahatározott. 1259. 326. Sándor tengeri bánnak itéletlevele, melylyel bizonyos földeket a topuskai apátságnak oda határoz. 1259. 327. Az egri káptalannak bizonyságlevele Olympias, Batonai Gergely nejének végintézkedéséről. 1259. 328. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy János Belydnak fia elzálogosította Széplaki birtokrészét rokonának Herbord comesnek. 1259. 329. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy az esztergami káptalan és a Muzslaiak bizonyos peres birtokra nézve egyezkedtek. 1259. 330. Magyarországi kereskedők üzlete az Alrajna vidékein. 1259. 331. Közjegyzői okmány, hogy Soldan Berisnek fiai Trau-ban bizonyos városi telket az ottani kanonokoknak eladtak. 1259. 332. IV. Béla királynak a pannonhalmi apátság jogait tárgyazó nagy privilegiuma. 1260. 333. IV. Béla királynak privilegiuma, melylyel a vegliai grófok (Frangepánok) családját a magyarországi főurak állására emeli. 1260. 334. IV. Béla királynak Krala helységet tárgyazó adománya a topuskai apátság számára, mely ennek fejében Sz.-László szigetének védelmére köteleztetett. 1260. 335. IV. Béla király Komori Orosz fiainak a tőlök elvett földek fejében Kiskolusd birtokot csereképen engedi által. 1260. 336. IV. Béla király Marczel és testvéreinek csere fejében Kelena földet adományozza. 1260. 337. István ifjabb király István és Mark Ine fiai, a Zala vár jobbágyainak nemesítését tárgyazó privilegiuma. 1260. 338. IV. Sándor pápa Columbanust trau-i püspököt felhatalmazza, mikép a sibenicoi papsággal intézkedjék. 1260. 339. IV. Sándor pápa a splaatoi főesperestnek meghagyja, hogy a jadrai érseknek a sibenicoi papságra kimondott itéletét fogatosítsa. 1260. 340. A velenczei kormánynak Vegla szigetét tárgyazó adományozási okmánya az ottani grófok (Frangepánok) számára. 1260. 341. A veglai és osseroi grófok közti kibékülés. 1260. 342. Henrik nádornak Velk helység határait szabályozó itéletlevele. 1260. 343. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gardun Gordunnak fia Bezenche birtokot Fülöp zágrábi püspöknek eladta. 1260. 344. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gordunnak fiai Gay birtokot Fülöp zágrábi püspöknek eladták. 1260. 345. A chaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Berenek fiai Obrys birtokot Fülöp zágrábi püspöknek eladták. 1260. 346. István ifjabb királynak Dumuszlo földet tárgyazó adománya Kompolt comes számára. 1260. körül. 347. Loránt nádor itéletlevele, mely szerint Péter Urkundnak fia Ozl bán özvegyének 12 girával tartozik. 1249—1261. 348. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Béla király rendelete szerint Péter comesnek megengedtetett, mikép Csák mester irányábani tartozását Bolgárországból való visszatérteig elhalasztassék. 1248—1261. 349. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy a király rendelete foganatosíttatott. 1249—1261. 350. IV. Béla királynak privilegiuma a lipcsei vendégek számára. 1261. 351. IV. Béla királynak Thena helység birtokrészét tárgyazó adománya a Szent Mária szigetén fekvő apáczazárda számára. 1261. 352. IV. Béla király Tamás mestert nevezi ki liptói főispánnak. 1261. 353. István ifjabb királynak bizonyságlevele, hogy Gábor mester és Rafael a közöttük fennforgott peres ügyben kiegyezkedtek. 1261. 354. István ifjabb király megersősíti IV. Béla kriálynak Chon földet tárgyazó adományát a Scynnai vendégek számára. 1261. 355. A vcelenczei kormánynak Vegla szigetet tárgyazó ismételt adománya a Frangepán család számára. 1261. 356. Rolánd szlavoniai bánnak itéletlevele, melylyel Blagusa földet Márton zágrábmegyei várjobbágynak odahatározza. 1261. 357. Spalato város községe követeket küld IV. Béla magyar királyhoz. 1261. 358. A győri káptalannak bizonyságlevele az Ekli Endre comes fiai közt történt birtokosztályról. 1261. 359. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Vadasi Jakab Vichában lévő birtokrészét eladta rokonának Banko, Kovch fiának. 1261. 360. IV. Béla királynak Megeriza helységet tárgyazó adománya Gergely, Grobesza fia számára. 1262. 361. István ifjabb király megerősíti IV. Bélának több helységet tárgyazó itéletét Zaah nemzetségbeli Job pécsi püspök és testvére Péter, s Lukács és testvérei közt. 1262. 362. István ifjabb királynak Makramal földet tárgyazó adománya Hugka és fiai számára. 1262. 363. A király kiküldött bíráinak itélete Karachai Remeg fiai és Karcha Jóván fiai közt, bizonyos földbirtok tárgyában. 1262. 364. Benedek mester a királyné udvara bírájának több Pozséga megyei helységet tárgyazó itéletlevele. 1262. 365. A raguzaiak és almissaiak közt bizonyos emberölés tárgyábani kibékűlés. 1262. 366. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Karchai Remeg és fiai Botnak fiaival bizonyos peres földekre nézve barátságosan egyezkedtek 1262. 367. A sághi konventnek bizonyságlevele, hogy László Honti főesperest és testvére Mihály Gyürkin birtokot vettek. 1262. 368. IV. Béla királynak Garigfeu helységet tárgyazó adománya Mihály mester Simonnak fia számára. 1263. 369. IV. Béla királynak Bilye és Varó helységeket tárgyazó adománya Zemere, Gubas, Bench és Mika komáromi birtokosok számára. 1263. 370. István ifjabb király Szinna, Rat, Nagy-Csepel és Radics nevű Ungvármegyei földeket tárgyazó adománya Panki Jakab comes számára. 1263. 371. Ifj. István király megerősíti IV. Béla király engedélyét, mely szerint Nána comes Pousa comesnek fia javairól intézkedhetett. 1263. 372. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy János Beludnak fia Csorna nevű földéből százhúsz hold szántóföldet és harmincz kaszás rétet Herbord comesnek elzálogosított. 1263. 373. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy Mark comes bizonyos földet eladott Chehnek. 1263. 374. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy az obadi várjobbágyok bizonyos ügyben a Haraszti nemesekkel barátságosan egyezkedtek. 1263. 375. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy az Edviek rábaközt malomtelkének egy negyedrésze Rubint, tádé fiát illeti. 1263. Körül. 376. Zozimas váradi püspök bizonyítványa Prebart comes nejének végrendeletéről. 1263. 377. A váradi káptalan Zosimas váradi püspök bizonyítványát Prebart comes nejének végrendelrtéről átirja. 1263. 378. IV. Béla király privilegiuma a berényi vendégek számára. 1264. 379. IV. Béla királynak kiküldött birái Lankred comes zalamegyei birtokára nézve intézkednek. 1264. 380. Ratiszló halicsi fejedelem és neje Anna, IV. Béla király adományának folytán Izsép fiának Miklósnak Bereg megyei Paznan földet adományozzák. 1245—1264. 381. Mihály Sanai comes IV. Béla király meghagyásának folytán Krala föld felerészét átengedi a topuskai apátnak. 1264. 382. Miklós kemniki comes IV. Béla király meghagyásából Leustáchot, Vid fiát, Presnicha helység birtokában statuálja. 1264. 383. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Edvi Farkas fiai Jánoha nevű földüket és a rábavizi malomtelküknek három negyedrészét Herbord comesnek elzálogosították. 1264. 384. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy a csornai és jánohai zálogbirtokok a magok idejében ki nem váltatván, Herbord comes tulajdonává váltak; valamint hogy Edvi Rubin a Rába folyón lévő malomtelek negyedrészét ugyancsak Herbord comesnek örökösen 385. IV. Béla királynak bizonyságlevele, hogy Mihály mester Simonnak fia Garigi birtokát eladta Paska fiainak. 1266. 385. Jegyzői okmány, mely szerint Trau-ban az ottani ferenczrendi monostor számára hagyományozott telkek és egyéb dolgok eladattak. 1264. 386. IV. Béla király, Miklós mestertől, a guethi monostor védjogát elvevén, helyette Szederjes és Momad helységeket oda adományozza. 1265. 387. IV. Béla királynak a Rolánd szlavoniai bán s Farkas és Gergely comes-ek közti birtokcseréről. 1265. 388. István ifjabb királynak Ágas várás és a Páztói monostor kegyuri jogát tárgyazó adománya István, Domokos fia számára 1265. 389. IV. Kelemen pápa Kolumbán trau-i püspököt inti, hogy a spalatoi dominikanusokat a nekik Trau-ban hagyományozott kápolnának kegyuri jogában ne háborgassa. 1265. 390. A kői káptalannak bizonyságlevele, hogy Chepan özvegye és gyermekei Kalad comes özvegyével ennek hitbére iránt kiegyeztek. 1265. 391. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Sándor és Csepán jáki nemesek bizonyos részbirtokaikat elzálogosították. 1265. 392. Rubin városnagy és több esztergami polgár előtt Syrlyz polgártárs házát és földje felét Anna leányának eladja. 1265. 393. Spalato és Raguza városok közti egyezkedés. 1265. 394. IV. Béla király a Sokoródiak és Ebed fiai által Ponith comes ellen megindított kereset tárgyalását későbbre halasztja. 1262—1266. 396. IV. Bélának ezen birtokeladásra vonatkozó királyi helybenhagyása. 1266. 397. IV. Kelemen pápa meghagyja az esztergami érseknek, hogy mindazon javakat vonja vissza, melyeket Timotheus előbbi zágrábi püspök püspökségének birtokából elidegenített. 1266. 398. IV. Kelemen pápa megerősíti a trau-i püspökség jogait és birtokát. 1266. 399. Roland szlavoniai bánnak Vinodol földét tárgyazó itélete a topuskai apátság és a blinaiak közt. 1266. 400. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gyan Modrosi comesnek neje hitbére és jegyajándékai iránt első férje részéről kielégítettett. 1266. 401. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mark zágrábi várjobbágy Kosztnicza folyó melletti földjét eladta Endre fiainak. 1266. 402. Dénes polhanai és pesetei ispánnak bizonyos vizeknek használását tárgyazó itélete a topuskai apát és Polhana helység lakosai közt. 1266. 403. Arnald comes Hene völgyében egy szőllőt Endre vasvári kanonoknak adományoz. 1266. 404. Törvénykezési okmány Pál, Pete fiának privilegiuma iránt. 1266. körül. 405. IV. Béla király megerősíti Moys mester, somogyi és varasdi főispánnak végrendeletét. 1267. 406. IV. Béla király megerősíti II. Endre király privilegiumát, melylyel a borsmonostrai apátságnak javai szőllőjövedelmét adományozta. 1267. 407. IV. Béla királynak megerősítő okmánya, mely szerint Péter és Pál a kavaszti vár jobbágyai magukat a nyúlszigeti apáczazárdának felajánlották. 1267. 408. IV. Kelemen pápa megengedi a ragusai domokosrendieknek, hogy valamely nekik adományozott házat elidegeníthessék. 1267. 409. Roland szlavoniai bánnak a zseleni vendégek tizedeit tárgyazó itéletlevele a zágrábi egyház számára. 1267. 410. IV. Béla királynak a szolgagyőri várhoz tartozó Buda nevű földet tárgyazó adománya Cuntának fiai számára. 1268. 411. IV. Béla király okmánya, mely szerint Nema helységnek negyedrésze Komárom várához tartozott. 1268. 412. IV. Béla király János comesnek Somogy vármegyei Megyer földét oda adományozza. 1268. 413. István ifjabb királynak Voyszló földét tárgyazó adománya Nepti nemzetségbeli Miklós comes számára. 1268. 414. Béla szlavoniai herczegnek Blaguza helységet tárgyazó itélete Márton zágrábi várjobbágy számára. 1268. 415. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy több gencsi birtokos eddig közös gencsi birtokukat megosztották. 1268. 416. A pozségai káptalannak bizonyságlevele, hogy Pósának özvegye és fiai bizonyos földet Gergely kenéznek eladtak. 1268. 417. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Timoté zágrábi püspök Gergely a keresztesek szent-mártoni jobbágyától négy szolgát vett. 1268. 418. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Juniszlav Diminuknak fia és érdektársai bizonyos földbirtokot Knezapolyai Péternek eladtak. 1268. 419. Mária királyné Dezka földtért a budai káptalan által megvizsgáltatja. 1268. körül. 420. Mária királyné kiköldött birái által a tárnokvölgyi földtérhez tartozó Dezka birtok iránt a budavárbéli polgárokat esküre kötelezteti. 1268. körül. 421. Olivér mester IV. Béla királynak jelenti, hogy a berki és dezkai határokból a budavárbéli polgárok által Tárnok földéhez elfoglalt birtok iránt folyamatban lévő perben a feleket a király elé megidézte. 1268. Körül 422. A budai káptalan bizonyitványa arról, hogy a budavárbéli polgárok Duska föld iránt a nekik oda itélt esküt nem tették le. 1268. körül. 423. A budai káptalan IV. Béla királynak Walter comes és több budai polgár megidéztetését jelenti. 1268. körül. 424. Törvénykezési tanúsitmány a tárnokvölgyi Dezka nevű birtok iránti peres ügy tárgyalásának elhalasztásáról. 1268. Körül. 425. IV. Béla királynak szabadságlevele a zágrábi püspöknek Vrbaszmegyei népei számára. 1269. 426. IV. Béla királynak szabadalma a zágrábi püspöknek a somogy-megyei népei számára. 1269. 427. IV. Béla király megerősiti II. Endre kiránynak a zágrábi egyház jogait tárgyazó 1217-ki privilegiumát. 1269. 428. IV. Béla királynak itéletlevele, melylyel n Vatán lakó Salamon nemzetségbeliek és a Lég s Potonyban lakó királyi udvarnokok közt bizonyos peres ügyet elintéz. 1269. 429. Béla szlavoniai herczeg három helységet oda itél a zágrábi eggháznak Bratonának fiai és unokái ellenében. 1269. 430. Béla szlavoniai herczegnek négy helységet tárgyazó itélete Pribiszló comes özvegye és a zágrábi káptalan közt. 1269. 431. Béla szlavoniai herczegnek bizonyságlevele, hogy Farkas Damiánnak fia több szolgát részint eladott, részint átengedett a topuskai apátnak. 1269. 432. IV. Kelemen pápa a magyarországi rendeknek, a tizedeket tárgyazó, s az egyházra nézve hátrányos intézkedését semmisnek nyilatkoztatja. 1269. 433. Fülöp ravennai érsek és apostoli követ Gausono Endrének paduai kanonoknak, ki ragusai érseknek választatott, ezen érsekségre nézve egyházi meghatalmazást ad. 1269. 434. Ernei országbiró azon duruzmoti részbirtokot, melyet az idevalók Tódor comestől elvettek, annak visszaitéli. 1269. 435. Detrik zágrábi főispánnak bizonyságlevele, hogy Zochnak fiai Sepnicha örökbirtokukat Endre comesnek eladták. 1269. 436. Az orodi káptalannak bizonyságlevele, hogy Achilles Chudnak fia Varsánd-i részbirtokát rokonainak Ompud és Fábiánnak eladta. 1269. 437. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Timoté zágrábi püspök bizonyos Vaska melletti földet Orbán Podrabnak fiától vett. 1269. 438. A raguzai káptalan újonnan választott érsekét Gausano Endrét üdvözli. 1269. 439. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Zák nemzetségbeli Pósa Bere nevű birtokát, veszprémi malomrészét, s néhány szolgáit és szolgálóit Zák nemzetségbeli Konrád mesternek elörökítette. 1269. 440. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Vratiszlav Jákónak fia zagoriai birtokát Ivanka comesnek eladta. 1269. 441. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Timote zágrábi püspök több Kamarchiai lakost a kiközösítés büntetése alól felmentette. 1269. 442. IV. Béla király a pannonhalmi monostor Dienes birotkát Pozsonyvármegye törvénykezési hatósága alól kiveszi. 1270. 443. IV. Béla király megerősíti Timotét zágrábi püspököt Vaska melleti birtokában. 1270. 444. István ifjabb királynak Cs pántelek birtokot tárgyazó adománya Mátyás, Senete fia számára. 1270. 445. Henrik szlavoniai bánnak itéletlevele, mely szerint a zágrábi püspök és a petrinai vendégek a tizedek tárgyában törvénykezésileg egyezkedtek. 1270. 446. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Martonvásárai Gergely fekvő birtokát a Sz. Mária szigetén lévő apáczazárdának hagyományozta. 1270. 447. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Nanabezter nemzetségbeli Demeter Sóskút nevű peres földre nézve a Sz. Mária szigetén lévő apáczazárdával barátságosan egyezkedett. 1270. 448. A pécsváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Mortunus és érdektársai Naragi Tamás és érdektársaival bizonyos odusfalvi peres földek iránt egyességre léptek. 1270. 449. A keresztesek új-udvari konventjének bizonyságlevele, hogy Bakolnuki Moys mester Bakolnukban lévő két szőllőt Izsépnek és Geletiének zalamegyei várjobbágyoknak átengedte. 1270. 450. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a topuskai apát megbízottjai, és Marianus Hirink comes fia, Jarowel és Powonia helységek határai iránt barátságosan egyezkedtek. 1270. 451. IV. Béla királynak parancsa H. királyi főlovászmester és mosoni főispánhoz, hogy Gunodi Lorándnak Mosonnak birája ellen jogszolgáltatást eszközöljön. Év nélkül. 452. IV. Béla királynak parancsa G. zalamegyei főispánhoz, hogy Sido comest javaiban oltalmazza. Év nélkül. 453. IV. Béla királynak parancsa a pécsváradi konventhez, hogy négy várjobbágyot, kik magukat a nyúlszigeti apáczakolostornak felajánlották, ennek statuálja. Év nélkül. 454. IV. Béla királynak Biki Agabitnak szólló idézési parancsa. Év nélkül. 455. Somkút és Rozuzna helységeknek határai IV. Béla király privilegiumának alapján. Év nélkül. 456. Kun gömörmegyei helység határai, IV. Béla király privilegiumának alapján. Év nélkül.