Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár X. kötet

001. III. Endre király megerősíti IV. Béla és IV. László királyoknak Cermule és Luhela, Liptó megyei földeket tárgyazó adományát Mátyás, Endre fia, számra. 1290. 002. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Landok, Rokus és Nyrer helységeket tárgyazó adományát Polyan, Endre fia számára. 1290. 003. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Oszl, Széchen és Kecheneg nevű, a Soproni várhoz tartozott földek adományozását Banai Mihály számára. 1290. 004. III. Endre király rendelete Buda város községéhez, hogy a váczi és budai káptalanok, s a nyúlszigeti apáczazárdának a budai vásárokra vonatkozó jogosítványai foganatosíttassanak. 1290. 005. III. Endre király a Buda város és a nyúlszigeti apáczazárda közt a budai vásárjövedelmek iránti egyenetlenségeket elintézetteknek nyilatkoztatja. 1290. 006. IV. Miklós pápa Lambert veglai püspöknek megengedi, hogy néhány ottan kiközösített papot felmenthessen. 1290. 007. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Román mester barsi esperest és testvérei bizonyos Garam melletti birtokukat Arsani Bodow comesnek eladták. 1290. 008. A szepesi káptalannak Landok, Rokus és Nyrer helységeknek határjárását tárgyazó jelentése III. Endre királyhoz. 1290. 009. A keresztesek budai konventjének bizonyos budai szőllő eladását tárgyazó bizonyságlevele. 1290. 010. A zalai konventnek bizonyságlevele, hogy Miklós comes, Chák bán fiának özvegye Oltaruch helységet Ochuz comesnek eladta. 1290. körül. 011. III. Endre királynak Cheuz nevű földet tárgyazó adománya Renold és Ják, Ibed fiai számára. 1291. 012. III. Endre király bizonyságlevele azon per-egyességről, mely Tamás mester esztergami sz. Tamás egyházi prépost és a nyúlszigeti apáczazárda közt a pesti vámjövedelem felerésze tárgyában köttetett. 1291. 013. III. Endre királynak Gömör birtokára vonatkozó iktatási és határjárási parancsa Batyz comes számára. 1291. 014. III. Endre királynak Kuhna nevű földet tárgyazó adománya Depreht, Kunt pozsonyi biró fia számára. 1291. 015. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Perczel helységet tárgyazó adományát Herbord comes számára. 1291. 016. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Vas és Zelebygh helységeket tárgyazó adományát Mihály máskép Sidó testvérei, Imre fiai számára. 1291. 017. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Sytke helységet tárgyazó adományát Tivadar mester székesfehérvári prépost és testvérei számára. 1291. 018. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Chuefeld helységet tárgyazó adományát Tivadar mester székesfehérvári prépost és testvérei számára. 1291. 019. III. Endre király megerősíti a sátoralja-ujhelyi vendégeknek IV. László királytól nyert szabadalmait. 1291. 020. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Tárnok nevű földet tárgyazó adományát a pozsonyi vár több jobbágya számára. 1291. 021. III. Endre királynak Rozsnyó bányavárost tárgyazó adománya Lodomér esztergami érsek és az esztergami egyház számára. 1291. 022. III. Endre király megerősíti V. István királynak a szőllőmívelést tárgyazó intézkedését a nagyszombati vendégek számára. 1291. 023. III. Endre király megerősíti Apor mester pozsonyi főispánnak Apa nevű helység határait szabályozó intézkedését. 1291. 024. III. Endre királynak Femesfalva helységet tárgyazó adománya Rezneki Olivér comes fiai számára. 1292. 025. III. Endre Puky Tamást megerősíti Mérges és Réti javak birtokában. 1291. 026. III. Endre király megerősíti Kompold comes fiait Gurk, Örs, Detk és Domoszló helységek birtokában. 1291. 027. III. Endre királynak törvénykezési bizonysága, hogy Farkas mester több nógrádmegyei jószágot Pousától érdektársainak beleegyezésével szerezte. 1291. 028. Fennena királyné megerősíti Erzsébet királynénak Ivanch helységet tárgyazó adományát Tivadar székesfehérvári prépost és rokonai számára. 1291. 029. Fennena királyné Tivadar székesfehérvári prépostnak és testvéreinek Iwanch nevű földet adományozza Fehér vármegyében. 1291. 030. Fennena királyné megerősíti Erzsébet ifjabb királynénak Berény helységet tárgyazó 1280-ki adományát a veszprémi egyház számára. 1291. 031. IV. Miklós pápa János ferenczrendi barátot kinevezi jadrai érseknek. 1291. 032. IV. Miklós pápának házassági akadályokra vonatkozó felmentvénye. 1291. 033. IV. Miklós pápának két absarói (ausaroi vayy ansariai) lakos közti házasságos tárgyazó felmentvénye. 1291. 034. IV. Miklós pápa a szava-i püspökség betöltése iránt intézkedik. 1291. 035. IV. Miklós pápa a szent föld felsegítésére a keresztnek hirdetését elrendeli. 1291. 036. Lodomér esztergami érseknek beismervénye, hogy a sz. tamási esztergami prépostság nevében a nyúlszigeti apáczazárdával a pesti vámjövedelemre nézve egyezkedett. 1291. 037. Az esztergami káptalannak ugyanazon egyezkedést tárgyazó bizonyságlevele. 1291. 038. Marczel nónai püspök átírja De Peymes Vilmos, a templomrend magyarország-szlavoniai mesterének bizonyos Zablatai bérbirtokot tárgyazó 1284-ki adományát. 1291. 039. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Batyz comes Gömör helység birtokába iktattatott, ennek határjárásával együtt. 1291. 040. Az egri káptalan átirja az Aba nemzetség tagjai közti birtokosztályról készült okmányt. 1291. 041. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Hernádi Kurchnak fiai és Bukchi Dénes, Balázs Dénes atyjának megöletése tárgyában barátságosan egyezkedtek. 1291. 042. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Arnold mester Naratynch és Ivánkatelki nevű joszágait, melyek Hahold comesnek voltak elzálogosítva, fiának István mesternek eladja. 1291. 043. A Gyulafehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy a székely eredetű Benczencz fiai Bottelek nevű földjüket Dániel, és Salamon Kelnöki Csel fiainak eladták. 1291. 044. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Zynki Lőrincz és Demeter bizonyos földbirtokukat Barch, Barch fiának elzálogosították. 1291. 045. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Bazini Kozma comes Falisztar nevű birtokot serviensének Lászlónak adományozta. 1291. 046. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gergely és Pál, Byr nevű földnek fele iránt János ellen perlekedők, perközben egyességre léptek. 1291. 047. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy a Hulug és Tótlak helységeket tárgyazó per alkalmával a perlekedő felek barátságosan egyezkedtek. 1291. 048. A turóczi konventnek bizonyságlevele, hogy László Lászlónak fia Turóczi birtokát Jakab Latibor fiának eladta. 1291. 049. A váradi konventnek bizonyságlevele, hogy Durug comes fiai Eched nevű földüket sógoruknak Gyulának átengedték. 1291. 050. Apor mester pozsonyi főispánnak Apka nevű helység határait szabályozó intézkedése. 1291. 051. Az Aba nemzetség tagjai közti birtokosztály 1291. 052. Spalato és Trau dalmatiai városok közti szövetség. 1291. 053. III. Endre királynak Bezeu helységet tárgyazó adománya Panki Jakab comes számára. 1292. 054. III. Endre király megerősíti Apoldi Arnold comes özvegyének intézkedését, melylyel Enyed nevű birtokát vejének átengedte. 1292. 055. III. Endre király a nyúlszigeti apáczazárdát Woyzló helység birtokában megerősíti. 1292. 056. Lodomér esztergami érsek ítéletileg érvényesnek határozza IV. László királynak a nyúlszigeti apáczazárda törvénykezési immunitását tárgyazó priuilegiumát. 1292. 057. De Peimis Vilmos a Templomi rend magyarország-szlavoniai mestere Német Péternek elzálogosítja Gragina nevű birtokát. 1292. 058. Az egri káptalannak jelentése III. Endre királyhoz, hogy Bezeu helység Panki Jakabnak statuáltatott. 1292. 059. A gyula fehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy szolnoki várjobbágy János Marczel fia Péntek helységében lévő örökölt birtokát László erdélyi vajdának eladta. 1292. 060. A gyula-fehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Endre, Sike fia, Simon és fia Jakab, s János, Marczel fia, szolnoki várjobbágyok, Szolnok vármegyében fekvő Péntek nevezetű örökölt földjöket Borsa nemzetségbeli László erdélyi vajdának eladták. 129061. A gyula fehérvari káptalannak bizonyságlevele, hogy a Gerustelekei nemesek Gerusteleke nevű örökbirtokukat János comes Wrkund fiának eladták. 1292. 062. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Buzad nemzetségbeli Arnold comes Purpah nevű birtokát Ihoanka, Gatal fiának eladta. 1292. 063. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Bazini Pál comes Faristar nevű földét László, István fiának adományozta. 1292. 064. A szepesi káptalan, uj pecsétje alatt, kiadja 1279-ki, Felka szepesi város birtokviszonyait tárgyazó bizonyságlevelét. 1292. 065. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Örsuri Jakab Demeter és Tamási nevű javait Péter comes, Durug fiának eladta. 1292. 066. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Péter comes Itemerus,fia, és Ozkou-i Markys comes, bizonyos peres ügyet barátságosan elintéztek. 1292. 067. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Eykai Chelleus comes és Éykai nevű örökös főbirtokukban osztozkodtak. 1292. 068. Békekötés egy évre György brebiri gróf és a velenezei köztársaság közt. 1293. 069. Raguza és Ancona városok közti kereskedelmi szerződés. 1292. 070. Trau város községi jövedelmeinek haszonbérbe adása. 1292. 071. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, az esztergami polgárok által az esztergami káptalan számára teljesítendő fizetések tárgyában. 1292 körül. 072. III. Endre király több hivét, kik ellen a királyi erdei csőszök birtokkeresetet indítottak, Heberche folyó melletti birtokukban megerősíti 1293. 073. III. Endre király Okolichnai, Péternek, Chermona nevű birtokában tartott határjáshoz képest, arról uj adománylevelet ád. 1293. 074. III. Endre király helybenhagyja Zólyomi Demeter mesternek Chemerne nevű földet tárgyazó adományát Miklós Stepeknek fia számára. 1293. 075. III. Endre király megerősíti a nyúlszigeti apáczazárda népeinek törvénykezési szabadságait. 1293. 076. III. Endre király megengedi, hogy Moys mesternek özvegye Békásmegyeren és a dunai szigeten lévő birtokát a budai ferenczrendi apáczazárdának hagyományozhassa. 1293. 077. III. Endre király helybenhagyja a Zup Domokos, és Lőrincz mester, Péter bán fia, közti, Gayul nevű földet tárgyazó peregyességet. 1293. 078. III. Endre király rendelete az egri káptalanhoz, hogy Mera nevű földet tárgyazó határjárási bizonyságát Bugochi István számára kiadja. 1293. 079. János spalatói érsek Miklós scardonai püspöknek meghagyja, hogy egyházi hatóságát csak saját püspöki megyéjében gyakorolja. 1293. 080. Demeter mester zólyomi főispánnak jelentése III. Endre királyhoz az annak több híve számára adott Heberche folyó melletti birtok adománya tárgyában. 1293. 081. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy a Kachug nemzetségbeli hentesek a köztük a váczi káptalan előtt történt birtokosztályt foganatositották. 1293. 082. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy György Egnek fia, Pomászi lakos, bizonyos szőllejét a nyúlszigeti apáczazárdának eladta. 1293. 083. A budai káptalan átirja a nyúlszigeti apáczazárda számára a Woyzlowi birtokot tárgyazó okmányokat. 1293. 084. Az egri, káptalannak Mera nevű föld határjárását és statutióját tárgyazó bizonyságlevele Bugachi István mester számára. 1293. 085. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Mikó fiai és érdektársaik Hecsen nevű földjük harmadrészét Kathának Bense özvegyének hitbére és jegyajándékai fejében átengedték. 1293. 086. A szepesi káptalan uj pecsétje alatt kiadja Vnd János comesnek Thorkw földet tárgyazó átengedését veje Simon számára. 1293. 087. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Nádasdi Imre comes Wzkou-i birtokát Makuai Péter comesnek eladta. 1293. 088. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miko comes Endrét és Mikout Beeli nemeseket örökbe fogadta. 1293. 089. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Baynai Péter Boztuhi Endre comest Bayna nevű föld elidegenítésétől eltiltotta. 1293. 090. A túróczi konventnek bizonyságlevele, hogy Donk Vydasnak fia és gyermekei egy ekényi földet Gyge fiainak eladták. 1293. 091. A zalai konventnek bizonyságlevele, hogy Purgolthi Peturke fiai és érdektársai Purgolthban lévő örök birtokukat István mester Hahold comes fiának eladták. 1293. 092. III. Endre királynak bizonyos, Galgócz várához tartozó földre vonatkozó adománya Abraham comes Menold fia számára. 1294. 093. III. Endre király eltiltja az esztergami városhatóságot attól, hogy az esztergami egyháznak a városban Lakó jobbágyait megadóztassa, és felettök biráskodjon. 1294. 094. III. Endre királynak Dubos helységet tárgyazó itéletlevele Aba nemzetségbeli Guden mester és Kuke Jakab comes közt. 1294. 095. III. Endre király megerősíti V. István királynak Dumuszló helységet tárgyazó adományát Aba nemzetségbeli Páter mester számára. 1294. 096. III. Endre király intézkedik azon illeték iránt, melyet a nyúlszigeti apáczazárda vámszedői a királyi lovászoknak Budán fizetni tartoztak. 1294. 097. III. Endre királynak parancsa a nagyváradi káptalanhoz, hogy IV. László királynak a Berteni vámjogosítványát tárgyazó privilegiumát átírja Tamás comes, Pongrácz fia számára. 1294. 098. III. Endre király megerősíti IV. László királynak Zoych helységnek visszaadását elrendelő akmányát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1294. 099. Roland vajda tizenötnapi fegyverszünetet fogad Jakab mesternek és társainak. 1294. 100. Az esztergami káptalan mint földtulajdonos az esztergami Kis Duna körüli földet Miklós ötvöstől elveszi, és az Aranyosról ide telepedett Miklósnak bérli ki. 1294. 101. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy a Nógrádi várnak több jobbágya Szécsenben lévő birtokukat Farkas comes, Fulkus fiának eladta. 1294. 102. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Aszyani Péter és testvérei óvást tettek azon kényszer által eszközölt eladás ellen, melylyel Harmach és Lelesz nevű jószágaikat Loránd mesterre átruházták. 1294. 103. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Péntek, Buda-Felhévvizi lakosnak fiai bizonyos házukat a nyúlszigeti apácazárdának átengedték. 1294. 104. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy László mester, budai olvasó kanonok, Békás – Megyer birtokát Tivadar mester székesfehérvári prépostnak eladta. 1294. 105. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Bolugi Tumbold Batkában lévő birtokát több serviensének adományozta. 1294. 106. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, mikép Cholknak fiai mint szomszédok beleegyeztek, hogy Endre comes fiai bizonyos javaikat eladhassák. 1294. 107. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Kemyn mester, néhai Lőrincz nádornak fia, és érdektársai, s Gyula mester baranyai és tolnai főispán közti egyenetlenségek választott közbenjárók által elintéztettek. 1294. 108. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Simon Chegenek fia Kotóban lévő birtokrészét eladta Ougai Péter comesnek. 1194. 109. A szepesi káptalannak bizonyságlevele, hogy István comes Rubert comesnek fia Gnaynyk nevű birtokát eladta Stoyan Miklós comesnek. 1294. 110. A nagyváradi káptalan átirja IV. László királynak Berten Sunkulus, Thelegd és Zabolcs helységeknek birtokát megerősítő okmányát Chanad nemzetségbeli Tamás comes számára. 1294. 111. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Libádi Venczel Hidegkút helységet Péter mesternek eladta. 1294. 112. Jegyzői okmány, mely által Trau város mint azon békesség közvetítőjének kötelezettsége szabályoztatik, mely György Bribiri gróf és Velencze közt megköttetett. 1294. 113. Almissa város községének e tárgyban lekötelezése Trau város irányában. 1294. 114. III. Endre királynak Vota helységet tárgyazó adománya Ougyai Endre comes fiai számára. 1295. 115. III. Endre király helybenhagyja és megerősíti anyjának Szob földjét tárgyazó adományát László, Miklós comes fia számára. 1295. 116. III. Endre király Puky Tamást megerősíti a Mérges és Réti javak birtokában. 1295. 117. III. Endre király megerősíti IV. László és V. István királyoknak a nyúlszigeti apáczazárda népeinek adómentességére vonatkozó szabadalmait. 1295. 118. III. Endre királynak adómentességi szabadalma a nyúlszigeti apáczazárdának ugyanazon szigeten lakó népei számára. 1295. 119. III. Endre király megerősíti IV. Béla királynak Mutha Turocz megyei helységet tárgyazó adománylevelét az ottani birtokosok számára. 1295. 120. Agnesz királyné, megujítja és megerősíti azon királyi adományt, melylyel Felnempti, Középnempti és Alnempti helységek egykor Mennának, IV. László király és Mária sziciliai királyné dajkájának adományoztattak. 1295. 121. Thomasina III. Endre király auyjának bizonyságlevele, hogy főtálnoka Lőrincz mester és testvérei Oroszi nevű birtokukat Valkó megyében Sándor viadornak átengedték. 1295. 122. Thomasina III. Endre király anyjának Soob nevű földet tárgyazó adománya László comes, Miklós fia számára. 1295. 123. Thomasina III. Endre király anyja Gueresd helységet törvénykezésileg odarendeli Óvári Korrald mesternek. 1295. 124. VIII. Bonifácz pápa János jadrai érseket felhatalmazza, hogy az osseroi püspökségre püspököt kinevezhessen. 1295. 125. Anjoui Martell Károly, II. Károly szicziliai király fia Magyarország királyának czímjével él. 1295. 126. Miklós nádornak bizonyságlevele, hogy István és Miklós Apa bán fiai, Bratvey nevű birtokukat Ochuz comesnek átengedték. 1295. 127. Lodomér esztergami érsek az esztergami káptalannak oda itéli a Miklós esztergami polgár által az esztergami sz. Domokos egyházi kerületben elfoglalt földet. 1295. 128. Márton comes alországbirónak Pehchan helységre vonatkozó ítélete. 1205. 129. Márton comes alországbirónak Voyzlow helységet tárgyazó ítélete a nyúlszigeti apáczazárda részére. 1295. 130. János Sopron és Vas megyék főispányának bizonyságlevele, hogy Herin nemzetségbeli Tivan comesnek fiai és Paris comesnek fiai Gely birtokra nézve barátságosan egyezkedtek. 1295. 131. Baranya vármegye bírósága Ovári Korrard mesternek elengedik a reá kimondott bírságot. 1295. 132. Az esztergami káptalannak a nyúlszigeti apáczazárda óvását tárgyazó bizonyságlevele az ellen, hogy a budai városi hatóság vámszedőit ottani vásári jövedelme beszedésében akadályoztatja. 1295. 133. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pous comes Marsának fia Batur nevű birtokát Endre egri püspöknek átengedte. 1295. 134. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Sciudi Endre mester, s Kuari-i Miklós comes és érdektársai, a köztük Kuarszeg helységre nézve támadt egyenetlenségek elintézésére birákat választottak. 1295. 135. A vasvári káptalan átirja János, Sopron és Vas megyék főispánjának a Herin nemzetségbeliek közt vitás Gelyn földét tárgyazó bizonyságlevelét. 1295. 136. A keresztesek felhévvizi konventjének bizonyságlevele, hogy Zecheui Tamás ottani polgár bizonyos szőlejét Laczk, ó-budai polgárnak eladta. 1295. 137. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy az esztergami káptalan és Turny-i Domokos comes visegrádi várnagy, Kovácsi köztök peres birtokára nézve egyezkedtek, 1295. 138. A nagyváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Syke és rokonai Moro nevű földet Benedek, Benedek fiának, és érdektársainak eladták. 1295. 139. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Zebechkei Zobolch Alsó Gyertyánagh földet Miklós comesnak eladta. 1295. 140. III. Endre királynak bányaszabadsága a domoszlói vasbányák mívelői számára. 1296. 141. III. Endre királynak parancsa a pécsváradi konventhez, hogy a Fülöp Filpus mesternek fia, és Kemen comes Lőrincnek fia által, Ovári Korard javaiban elkövetett hatalmaskadásai tárgyában tegyen jelentést. 1296. 142. III. Endre királynak parancsa a pécsi káptalanhoz ugyanazon tárgyban. 1296. 143. III. Endre királynak más parancsa a pécsi káptalanhoz ugyanazon tárgyban. 1296. 144. Thomassina III. Endre király anyjának bizonyságlevele, hogy Kuelgesi János, és Filpus mester fiai, Zeneboog és Kuelgesben birtokukra nézve birtokcserét tettek. 1296. 145. VIII. Bonifácz pápa Lambertet veglai püspököt Rómában vicariusának kinevezi. 1296. 146. Lodomér esztergami érsek az esztergami káptalannak visszaitéli a Miklós esztergami polgár által eddig haszonbérben birt földet. 1296. 147. Omodé nádornak itéletlevele, mely által Tibor comes Visnyó helységnek, Rénold nádornak fiai által neki átengedett birtokában megerősíttetik. 1296. 148. Márton comes alországbirának Kulchen helységet tárgyazó itélete Aladár mester és Kuhe Jakab közt. 1296. 149. A csaszmai káptalan Gergely comes Román fiának javaiban határjárást tart. 1296. 150. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Sándor bánnak fiai sz. Jakab helységet nővérüknek, Péter mester Kompold comes fia hitvesének átengedték. 1296. 151. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Keeri Tibor comes Zakula helységet néhai Rénáld nádor fiainak átengedte. 1296. 152. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Kozma fiai, Kozma és Pál, Dobos nevű helységöket a hozzá tartozó Pályi és Dég nevezetű földekkel együtt két egyenlő részt rokonuknak, Péternek és fiának átadták. 1296. 153. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Kakas és János Rikolfnak fiai, s Kechi Detriknek fiai közt birtokcsere történt. 1296. 154. A pécsi káptalannak bizonyságlevele a Saaghi Benedek mester és Beendi Tamás mester közti, Hidvégh helységet tárgyazó egyenetlenségeknek elintézéséről. 1296. 155. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Kletus comes utódjai, Zelyz köztök peres birtokra nézve, barátságosan egyezkedtek. 1296. 156. A pécsi káptalan, a Keulgesi Járos és Phylpus mesternek fiai közti, Keulges és Zeveboogh helységeket tárgyazó birtokcserének folytán, ezen jószágokban határjárást tart. 1296. 157. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Sciudi Miklós, s Kovári Miklós és Csalamiai Elek Kovárszeg birtokára nézve választott biróság előtt egyezkedtek. 1296. 158. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gutkeled nemzetségbeli Péter, Lukácsnak fia, Romad helységet ugyanazon nemzetségbeli Peter comesnek, Drug comes fiának, eladta 1196. 159. A veszprémi káptalannak beismervénye, hogy a Buda melletti lelkészek tizedi joggal birnak, és zsinat-látogatási tekintetben az esztergami érsek hatósága alá tartoznak. 1296. 160. III. Endre királynak Belmura helységet tárgyazó adománya István mester, Hohold comes fia számára. 1297. 161. III. Endre királynak Okolicsna helységet tárgyazó adománya Péter, Okolicsnai Pál mostoha testvére számára. 1297. 162. III. Endre királynak Foon helységet tárgyazó ítéléte a Chák nemzetség több tagjai közt. 1297. 163. III. Endre király megerősíti a hibei vendégek szabadalmait. 1297. 164. III. Endre király Luchei Endrét, testvéreivel és birtokával nemesi állásra emeli. 1297. 164. III. Endre királynak Somlyómonostor kegyuri jogát tárgyazó adománya Márton comes alországbiró számára. 1297. 165. III. Endre király tanuságot tesz arról, hogy Márton comes Bagárnak fia Vizkelet helységben statuáltatott. 1297. 166. III. Endre király bizonyságot tesz arról, hogy Erdő comes Sebrechnek fia, és Dénes mester Arnachnak fia, bizonyos két Pechen nevü, helységre vonatkozó perben barátságosan egyezkedtek. 1297. 168. VIII. Bonifácz pápa Pétert ferenczrendi barátot, kinevezi spalatói érseknek 1297. 169. VIII. Bonifácz pápa Péternek ujonan kinevezett spalatói érseknek megengedi, hogy a nápolyi, vagy bármi más érsek által felszenteltethessék. 1297. 170. VIII. Bonifácz pápa Jánost jadrai érseket kinevezi trani érseknek. 1297. 171. VIII. Bonifácz pápa Tudertói Henriket kinevezi jadrai érseknek, 1297. 172. VIII. Bonifácz pápa az esztergami érseknek meghagyja, hogy több magyar főurat a pannonhalmi apátság megtámadásától és károsításától tartóztassa. 1297. 173. VIII. Bonifácz pápa Henriknek jadrai érseknek meghagyja, hogy az érseki palliumot kellő időben és módon viselje. 1297. 174. Lodomér esztergami érsek metropolitai jogánál fogva helyben hagyja III. Endre királynak a somlyói apáczazárda kegyuri jogát tárgyazó adományát, Márton comes alországbiró számára. 1297. 175. Lodomér esztergami érsek a Marczell esztergami őrkanonok és három lelkész közti egyezkedésről az átadandó gyertyák ügyében tanuskodik. 1297. 176. III. Endre királynak helybenhagyása, hogy az ausztriai sz. kereszti monostor Tardoskedd helységet Prácsa helységért Lodomér esztergami érsekkel cserélhesse. 1297. 176. Márton alországbirónak bizonyos, Dorog helységben lévő, birtokrészre vonatkozó törvénykezési rendelete az esztergami káptalan és a nyúlszigeti apáczazárda közt. 1297. 177. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Marczell őrkanonok a három esztergami lelkészszel az átadandó gyertyák ügyében kiegyezkedett. 1297. 178. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy Nevegei Miklós comes Nyir nevü birtokát átengedte a nyúlszigeti apáczazárdának. 1297. 179. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Chakani Péter és rokonai Chakanban lévő birtokuknak részét Chakani Hythlen fiainak és testvéreinek átengedték. 1297. 180. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pethunei Péter mester, s annak rokonai Mátyás és testvérei, bizonyos javaikban cserét kötöttek. 1297. 181. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mikó comes Detriknek fia Salabach és Halász helységeket Mihály comes fiainak átengedte. 1297. 182. A keresztesek esztergami konventjének jelentése III. Endre királyhoz, hogy Dorog helységben határjárás tartatott. 1297. 183. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Erdő comes Szölyéni Sebrid fia Némethi helységről az esztergami káptalan javára lemondott. 1297. 184. A sági konvent átirja IV. Béla királynak Ság földnek felét tárgyazó 1256-ki adományát. 1297. 185. A somogyi konventnek bizonyságlevele, hogy jegyzője Endre mester végrendeletet tett. 1297. 186. Az ausztriai sz.-kereszti konvent Lodomér esztergami érseknek cserébe adja Tordoskedd helységet a Pozsonmegyei Prácsa helységért. 1297. 187. Trau dalmatiai és Vesta alsó olaszországi városok közti békekötés. 1297. 188. III. Endre király megerősíti több nógrádmegyei jószágnak megszerzését tárgyazó 1291-ki bizonyságlevelét Farkas mester Fulkus fia számára. 1298. 189. III. Endre király Guthkeled nemzetségbeli István mestert és népeit Valkó megye főispánja és comes curialisának bírói hatósága alól felmenti. 1298. 190. III. Endre király megerősíti azon 1293-ki engedélyét, melynélfogva Moys mesternek özvegye bizonyos Békásmegyeren és a dunai szigeten lévő birtokát a budai ferenczrendi apáczazárdának hagyományozta. 1298. 191. III. Endre királynak Ruszka nevü földet tárgyazó adománya Paynki Jakab számára. 1289. 192. III. Endre király Tywánt és Tivadart a liptói Medekes, IV. László királytól nyert birtokban megerősiti. 1298. 193. III. Endre királynak, Pehchan helységet tárgyazó, s Márton alországbírónak 1295-diki itéletére vonatkozó itéletlevele. 1298. 194. III. Endre királynak a nagyváradi káptalanhoz intézett kerestető parancsa Tamás comes, Pongrácz fia számára. 1298. 195. III. Endre király megerősíti a nyúlszigeti apáczazárdát a nekik még IV. László király korában Péter, Uza fiától hagyományozott javakban. 1298. 196. VIII. Bonifácz pápa Péter spalatói érseknek küldi az érseki palliumot. 1298. 197. VIII. Bonifácz pápa meghagyja a trau-i és a lesinai püspököknek, hogy az érseki palliumot adják át a spalatói érseknek. 1298. 198. István comes alországbirónak törvénykezési bizonyságlevele, hogy Huntpaznan nemzetségbeli Miklós comes és János kalocsai érsek bizonyos peres földre nézve barátságosan egyezkedtek. 1298. 199. István comes alországbirónak Korova helység határigazítására vonatkozó törvénykezési intézkedése az esztergami káptalanhoz, Benedek veszprémi püspök és Wech unokái közt. 1298. 200. Az esztergami káptalannak ugyanazon ügyet tárgyazó jelentése. 1298. 201. Mikod bán a budai káptalan kiküldöttei előtt végrendeletet tesz. 1298. 202. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pethune Péter mester Szőllős örökbirtokában bizonyos birtokrészt adományozott Berkeez comesnek. 1298. 203. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Bogadradvan nemzetségbeli Mihály, Lászlónak fia, leánynegyed fejében Synk helységben bizonyos birtokrészt engedett át nővérének. 1298. 204. Az egri káptalannak jelentése III. Endre királyhoz a Rimocha nevű földön tartott határjárásról. 1298. 205. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Gumbai Kumpertnek fiai Ujvásár nevü birtokukat eldták Ongyai Péter comesnek. 1298. 206. A szepesi káptalannak bizonyságlevele, hogy Jordán comes Nádast birtokának egy részét eladta Hench comesnek. 1298. 207. A nagyváradi káptalan átirja a nagyváradi konventnek Sunkulus, Berthen és Jofamező közti határok iránt 1264-ki egyezkedést tárgyazó bizonyságlevelét. 1298. 208. A keresztesek felhévvizi konventnek bizonyságlevele, hogy Péter Tenkeleunek fia a nejének Ysalchnak járó leánynegyedre nézve Pereki Márton fiaitól kielégittetett. 1298. 209. A sághi konventnek bizonyságlevele, hogy Szent-Valpurgai Benedek Dersynében lévő birtokrészét a Dersynei nemeseknek elzálogositotta. 1298. 210. A somogyvári konventnek bizonyságlevele, hogy Darowi Salamon mester leánya Atrych kiházasitása alkalmával, neki és jegyesének Deushyda helységet átengedte. 1298. 211. A keresztesek uj-udvari konventjének bizonyságlevele, hogy Damasa nemzetségbeli Adorjan fiai Mura, Rednuk, Benezygy és Bélában lévő birtokukat István mester, Hohold comes fiának eladták. 1298. 212. Rolánd a királyi udvar birájának törvénykezési bizonysága a Széplak helység harmadrészeiről Osl comes maradékai közt történt intézkedése tárgyában. 1298. körül. 213. III. Endre királynak törvénykezési kiadványa az Aba nemzetség tagjai közt történt birtokosztályról. 1299. 214. III. Endre királynak Muslan birtokát tárgyazó adománya Simon comes, Simonnak fia számára. 1299. 215. VIII. Bonifácz pápa Jakabot ferenczrendi szerzetest kinevezi jadrai érseknek. 1299. 216. VIII. Bonifácz pápa az érseki palliumot küldi Jakab jadrai érseknek. 1299. 217. VIII. Bonifácz pápa felhatalmazza Jakab jadrai érseket, hogy több személyt az őket sujtó egyházbüntetés alol felmentheti 1299. 218. VIII. Bonifácz pápa Jakab jadrai érseknek engedélyt ad, hogy megyebeli papjaitól adakozásokat követelhesse az egyházát terhelő adósságok törlesztése végett. 1299. 219. VIII. Bonifácz pápa a nyúlszigeti apáczazárda és Buda város közt, az ottani vámjövedelmek iránt fennforgó egyenetlenségek tárgyában Gergelyt, esztergami érseket küldi ki bírónak. 1299. 220. Roland nádor előtt a Buskfölde és Korityán közti határoknak szabályozása. 1299. 221. Roland nádor előtt Jákófalva helység határainak szabályozása. 1299. 222. Endre egri püspöknek a Chenke helységre vonatkozó lelkészi jogositványt tárgyazó itélete. 1299. 223. Pál pécsi püspöknek bizonyságlevele, hogy Posegai Iván Gyletus mester ellen protestált, mivel ez őtet birtokából kiüzte. 1299. 224. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Pál mester, Tamásnak fia, Dénes comes és Mortunus Endre bánnak fia ellenében Meze nevű földnek birtokáról és a csötörtökhelyi vásári jogról lemondott. 1299. 225. A budai káptalan átírja III. Endre királynak az Aba nemzetség birtokosztályát tárgyazó törvénykezési kiadványát. 1299. 226. A budai káptalannak a Simon és Tamás mesterek, Mihály comes fiai, s Zoluch fiai és azoknak érdektársai közt történt birtokosztályt tárgyazó bizonyságlevele. 1299. 227. A budai káptalan átirja a nyúlszigeti apáczák számára IV. László királynak Pomázra vonatkozó adományi okmányát. 1299. 228. A budai káptalan átirja V. István királynak Jenőt és Zecheut tárgyazó 1299-ki adománylevelét a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1299. 229. A csanádi káptalannak a Haraszti nemzetségbeli Leustach és Lothard, Roland fia, közti Adrian helység felerészére vonatkozó peres egyességet tárgyazó bizonyságlevele. 1299. 230. Az egri káptalannak emlékirata, hogy György mester fia, Felnempti, Középnempty es Alnempti helységekben osztozkodtak. 1299. 231. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Szántói Karapa és testvérei Buguzló-i birtokrészüket eladták Morthuni Simon comes fiainak. 1299. 232. A pécsi káptalannak jelentése III. Endre királyhoz, hogy István comes alországbirónak Thalman helységre vonatkozó parancsát foganatosította. 1299. 233. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Lőrincz Lipótnak fia és osztályrokonai Suur nevű örökbirtokukat eladták Endre comes és Chama, János fiainak. 1299. 234. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Hunthpaznan nemzetségbeli Ders comes Tarna nevü birtokát eladta Rufain bánnak. 1299. 235. A keresztesek esztergami konventjének jelentése III. Endre királyhoz, hogy Keszi Dénes és Jakab az István alországbiró kiküldésében eljáró királyi és konventbeli embereken hatalmaskodást követtek el. 1299. 236. A somogyi konventnek bizonyságlevele, hogy Heym Androniknak fiai és a Botyáni nemesek kölcsönös károsításaik tárgyában választott birák itéletének alá vetették magukat. 1299. 237. A somogyi konventnek bizonyságlevele, hogy János Illésnek fia fehéregyházi és tikusi részbirtokát eladja Pál és Adorján nevű rokonainak. 1299. 238. A zalavári konventnek bizonyságlevele az Ochuz comes és István mester, Hohold comes fia, közti birtokcsere tárgyában. 1299. 239. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Bikach nemzetségbeli Egyed comesnek fiai, és Byllei comesnek fiai egyenetlenségeiket barátságosan kiegyenlítették. 1299. 240. Esztergam város hatóságának bizonyságlevele, hogy Kővér Tamás kereskedő elzálogitott házait a zálogösszeg fejében tulajdonul átengedte az esztergami káptalannak. 1299. 241. Sur comes Kobolt-i várnagy M. mester Sopron stb. főispánjának azt jelenti, hogy Tóthtelek nevü helységben határjárást tartott. 1290–1299. 242. III. Endre király ujból kiadja saját 1293-ki Chermona helységet tárgyazó adományát Miklós, Stepk fia számára. 1300. 243. III. Endre átirja saját 1290-ki vámprivilegiumát az esztergami káptalan számára. 1300. 244. III. Endre király megerősíti István alországbirónak Rofoyn bán és László Jánosnak fia közt bizonyos károsítások tárgyában hozott ítéletét. 1300. 245. III. Endre király megerősíti István comes alországbirónak Tulmán és Lanka helységeket tárgyazó itéletlevelét János mester Zolouchnak fia számára. 1300. 246. III. Endre király meghagyja a pécsváradi konventnek, hogy a János mester Zolouchnak fia és Rozboyd Lampertnek fia közti Tulman nevü birtokot tárgyazó perben eljárjon. 1300. 247. III. Endre királynak bizonyos a Liptó-i várhoz tartozó földre vonatkozó adománya Pál comes, Demeter mester zólyomi főispán serviense számára. 1300. 248. Thomasina III. Endre király anyjának vizsgálati és idézési parancsa a poségai káptalanhoz a Demeter valkói főispán és Lampert comes fiai közt Tulman helységre vonatkozó egyenetlenségek tárgyában. 1300. 249. Gradenigo Péter velenczei doge Trau várost felszólítja, hogy 300 velenczei fontnyi adósságát fizesse. 1300. 250. Omodé nádor beismeri, hogy Siklósi Péter mester néhai Klara sógornéjának hitbérét és jegyajándékait kifizette. 1300. 251. István mester országbiró leányának Anychnak, Beke mester hitvesének átenged javakat Szatmár, Bihar és Szabolch megyékben 1300. 252. István comes alországbirónak azon kárositásokat tárgyazó itéletlevele, melyeket László Jánosnak fia Rofeyn bán ellenében elkövetett. 1300. 253. István comes alországbirónak itéletlevele, melylyel az Aba nemzetségbeli Sándor Comesnek fiai és Chepán fiai közt Benna-Zurduka nevü földben történt osztályozást helyben hagyja. 1300. 254. István comes alországbiró Tulmán és Lanka helységek birtokviszonyaira vonatkozó itéletlevele Mark Lampertnek fia es Tános mester Zodouchnak fia közt. 1300. 255. István comes alországbirónak bizonyságlevele, hogy Almagi Bacha comes, és Miklós comes Botyznak testvére, Bachka nevü köztük peres birtokra nézve barátságosan egyezkedtek. 1300. 256. István comes alországbirónak bizonyságlevele, hogy János, László mesternek fia, anyjával a köztök Olmera birtokra nézve támadt egyenetlenségek tekintetében barátságosan egyezkedett. 1300. 257. István comes alországbirónak itéletlevele Baztehi Endre comes özvegye és fiai, s Zoard mester Wech unokája közt. 1300. 258. István comes alországbiró meghagyja a keresztesek esztergami konventjének, hogy az ezen ügyben hozott itéletet foganatosítsa 1300. 259. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy a Hernádnempty-i nemesek Hernádnemptyben fekvő bizonyos birtokrészt Lőrincz, Bertalan és Miklós, László fiainak eladtak. 1300. 260. Az egri káptalannak a Beretey helységben történt osztályt tárgyazó bizonyságlevele. 1300. 261. Az egri káptalannak törvénykezési bizonysága, hogy Aba nemzetségbeli Sándor comesnek fiai, és Chepánnak fiai közt Benna–Zurduka nevű földben osztozkodtak. 1300. 263. A hantai káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós, Lőrincz, Szomor, Mihály és Pál Jakabnak fiai, vagyonukban osztozkodtak. 1300. 263. A pozségai káptalannak jelentése Thomasina III. Endre király anyjához a parancsára Demeter valkói főispán és Lampert comes fiai közti eljárásáról. 1300. 264. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Erdő comes és Dénes mester a köztök két Pechen nevű helységre nézve történt barátságos egyezkedést foganatositották. 1300. 265. A keresztesek esztergami konventje átirja Lodomér esztergami érseknek négy az ottani káptalan jogositványait tárgyazó okmányát. 1300. 266. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Pál Muthmernek fia Urustun nevü birtokát Ochuz comesnek elzálogositotta. 1300. 267. A keresztesek esztergami konventjének jelentése III. Endre királyhoz Wech unokái javainak pusztitása tárgyában. 1300. 268. A keresztesek esztergami konventjének jelentése III. Endre királyhoz a Bayna helységben történt birói végrehajtás tárgyában. 1300. 269. A jászói konventnek bizonyságlevele, hogy Bárczai Illés comes Thusa nevű helységet beirta Enoch özvegyének és fiainak. 1300. 270. A pécsváradi konventnek jelentése III. Endre királyhoz, hogy a Tulman birtokot tárgyazó törvényes lépéseket tenni nem volt képes. 1300. 271. A somogyi konventnek bizonyságlevele, hogy Varoszlói Benedek és rokonai megengedték Athuz somogyi főispánnak, hogy Varaszlóban lévő birtokát bárkinek is eladhassa. 1300. 272. Vocco krakói és sandomiri kapitány magyarországi István comest szolgálatai jutalmazásául bizonyos kedvezményekben részesíti. 1300. 273. III. Endre király parancsa, hogy az eng-i és a francavillai kereskedők Budán a nyúlszigeti apáczazárdának járó vámot pontosan fizessék. Év nélkül. 274. III. Endre király meghagyja a budavári és pesti polgároknak, s a pesti hajósoknak, hogy a nyúlszigeti apáczazárda jogainak eleget tegyenek. Év nélkül. 275. III. Endre király János mester baranyai főispánnak meghagyja, hogy Konrád mestert Kopach nevü birtokában Bokou János mester ellen védelmezze. Év nélkül. 276. III. Endre királynak parancsa szatmármegyei adószedőihez, hogy Péter, Abrahám mester fiának népeitől ne szedje az akkori adót. Év nélkül. 277. III. Endre királynak parancsa a győri káptalanhoz, hogy Osuli nemzetségbeli Mark mester és testvérei javaiban határjárás tartassék. Év nélkül. 278. III. Endre királynak parancsa a keresztesek budai felhévvizi konventjéhez, hogy Zaych nevü helység fekvéséről tegyen jelentést. Év nélkül. 279. III. Endre király Ochuz comesnek, ki hűséget fogad a királynak, javait biztosítja. Év nélkül. 280. III. Endre királynak parancsa a verőczemegyei főispánhoz, hogy Lusuna és Orihoch helységeket átadja Oguz comesnek. Év nélkül. 281. III. Endre királynak parancsa a zalamegyei főispánhoz, hogy Fernukas nevü földet átadja Olivier comesnek és testvérének Herbordnak. Év nélkül. 282. III. Endre király idézési parancsa Boko Miklós ellen a czikadori konventhez. Év nélkül. 283. Miklós nádor az Ajkai családbéliek közt a nemzetségi birtokukra nézve keletkezett perben a bizonyitási eljárást rendeli el. Év nélkül. 284. Miklós nádornak törvénykezési elismervénye, hogy Ajkai Endre és érdektársai, s Ajkai Mogh és érdektársai Ajka nevű nemzetségi birtokukat tárgyazó perükben egyességre léptek. Év nélkül. 285. Miklós nádor meghagyja Baranyavármegye szolgabiráinak, hogy bizonyos hatalmaskodási esetben itéljenek. Év nélkül. 286. Roland nádornak bizonyságlevele, hogy Konrád István comesnek fia azon adósságot kifizette, melylyel Péter Moys fiának tartozott. Év nélkül. 287. Miklós országbiró meghagyja a veszprémi káptalannak, hogy Lőrintei Gabirian fiait intse, miszerint Ajkai Ajkának Karachin nevü szökevény szolgáját kiadják. Év nélkül. 288. Pál bán testvérét Miklóst fiának fogadja. Év nélkül. 289. V. váczi püspöknek bizonysága, hogy Konrád Istvánnak fia és Dezseu comes bizonyos peres ügyben a határnapot egyetértőleg elhalasztották. Év nélkül. 290. Az esztergami káptalannak jelentése, hogy Teryani Moysnak hátrahagyott özvegye Roland ellenében hatalmaskodást követett el. Év nélkül. 291. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy a kő-i káptalan és Fülöp Pálnak fia közti perben tanuvallatás történt. Év nélkül. 292. A budai káptalannak jelentése III. Endre királyhoz, hogy Miklós, Erős fiának birtokában Felhévvizen és Zyngatán határjárás történt. Év nélkül. 293. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy az érdekelt felek Bosol birtok határjárására nézve egyezkedtek. Év nélkül. 294. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Kemény mester Baranyamegye főispánjának kézbesitette a királyi okmányokat, melyekkel Konrád mester és emberei annak törvényhatósága alól felmentettek. Év nélkül. 295. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Balogh comes és érdektársai, s Konrád comes és fia Jakab, bizonyos peres ügyben a határnapot elhalasztották. Év nélkül. 296. A pécsi káptalannak jelentése III. Endre királyhoz, hogy Konrád mester Kopács birtokában statuáltatott. Év nélkül. 297. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Gelei István comes Kaan helységben levő birtokát Imre mesternek eladta. Év nélkül. 298. A vasvári káptalannak bizonyságlevele az Ebed fiai és Keled közti pernek választott bírák általi elitéléséről. Év nélkül. 299. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Ják nemzetségbeli Miklós az atyja által elzálogositott birtokát visszaváltotta. Év nélkül. 300. Az almádi konventnek bizonyságlevele, hogy Örsi Mihály bizonyos perben Örsi Krizius és érdektársaival egyezkedett. Év nélkül. 301. A keresztesek buda-felhévvizi konventnek jelentése III. Endre királyhoz, hogy a Zaych nevü föld iránt vizsgálatnak mi volt eredménye. Év nélkül. 302. A czikadori konventnek jelentése III. Endre királyhoz, hogy Boko Miklós a király elé idéztetett. Év nélkül. 303. Törvénykezési elismervény, hogy Óvári Konrád a pécsváradi konvent ellen a törvénynapról elmaradván, betegséggel elmaradását igazolta. Év nélkül. 304. A czikadori konventnek bizonyságlevele a Konrád mester és a pécsváradi konvent közti választott biróság eljárásának eredményéről. Év nélkül. 305. A keresztesek székesfehérvári konventjének bizonyságlevele az Olup helységet tárgyazó perben, hogy Theek-i Lőrincz tizenöt eskütársával a neki megitélt esküt le nem tette. Év nélkül. 306. Miklós Sopron és Moson vármegyék főispánjának bizonyságlevele, hogy Heghe-i Kozma, s Miklós Chepannak fia és érdektársai Heghe-i Orbán megöletésére nézve egyezkedtek. Év nélkül. 307. Budaváros hatósága III. Endre királynál ajánlja István és Pál Mihály comes fiainak hűségét. Év nélkül. 308. A kiküldött birák István alországbiróhoz feljelentik azon itéletet, melyet Márton Arkunának fia és Sándor Gergelynek fia közt hoztak. Év nélkül. 309. Buzad bán családjának tagjai és érdektársai Mihály mesternek átengedik Szemena helységet, s egyezkednek a köztük sokáig lefolyt per tárgyában. Év nélkül. 310. Ponet comesnek ugyanazon egyezkedésre vonatkozó helybenhagyó nyilatkozata. Év nélkül. 311. Tristán comes és több rokonai a Ják nemzetségből, a Rebche és Kőrös közt fekvő földüknek hetedrészét átengedik Ebed fiainak. Év nélkül. 312. Chepán mester végrendelete. Év nélkül. 313. Fülöp comes szepesi várnagy rendelete, hogy a kassai plébános rokonának a tőle jogtalanul elvett bor visszaadattassék. Év nélkül. 314. Konrád mester fiát Jakab comest a birtokában lévő javak iránt értesiti. Év nélkül. 315. Törvénykezési bizonyság János comes Garabusnak fia részére Granch fiai és érdektársaik idéztetése tárgyában. Év nélkül. 316. Törvénykezési okmány, az Óvári Konrád mester és érdektársai s Miklós Gyulának fia közt Zechke birtok tárgyában történendő bíróválasztás iránt. Év nélkül. 317. Törvénykezési okmány, mely szerint Óvári Konrád comes és Herbord mester peres ügyöket barátságosan elintézték. Év nélkül. 318. Törvénykezési okmány azon egyességről, melyet bizonyos peres ügyben Óvári Konrád comes és Mihály Albert comesnek fia kötöttek. Év nélkül. 319. Törvénykezési okmány Óvári Konrád mester és János Nánának fia közt. Év nélkül. 320. Törvénykezési okmány, melylyel bizonyos Puchvására és Noztre helységekre vonatkozó, Benedek veszprémi püspök és Óvári Konrád mester közti pernek tárgyalása elnapoltatik. Év nélkül. 321. Törvénykezési elnapolás az Ebed fiainak Keled elleni perben. Év nélkül. 322. Törvénykezési határozat, mely által az Ebed fiai és Keled közti pernek elintézése ujból elhalasztatik. Év nélkül. 323. Törvénykezési határozat, hogy az Ebed fiai és Keled közti per választott birák által elitéltessék. Év nélkül. 324. Törvénykezési intézkedés Kelednek fiai ellen, kik lopással vádoltattak. Év nélkül. 325. Törvénykezési határozat, mely által az Ebednek fiai és Ponich közti perben uj határnap kijelöltetik. Év nélkül. 326. Törvénykezési határozat az Ebednek fiai és Ponich comes közti perben. Év nélkül. 327. Az Ebed fiai és Ponith közti pernek törvénykezési elintézése. Év nélkül. 328. Törvénykezési határozat, mely által Louchi Mike, Kemin ellenében makacsságban elmarasztaltatik. Év nélkül. 329. Törvénykezési intézkedés a Sytkei nemeseknek Renold comes és társai elleni hatalmaskodási perében. Év nélkül.