Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár VIII. kötet

001. IV. Béla királynak Wycha nevű két helységet tárgyazó adománya Kozma comes számára. 1261. 002. IV. Béla király megerősíti German komlósi lakosnak Sáros vára iránti felmentését. 1261. 003. IV. Béla királynak Wrunskap birtokát tárgyazó adománya Wasárdi Ipolit számára. 1261. 004. István ifjabb királynak privilegiuma a Sátoraljai vendégek számára. 1261. 005. V. István ifjabb király és Erdély fejedelme a dézsvári vendégek részére Erne (Irenaeus) volt erdélyi bán által adott kiváltságlevél tartalmát megerősíti. 1261. 006. V. István ifjabb király és Erdély fejedelme a dézsvári vendégek részére atyja IV. Béla által adott kiváltságokat megerősíti, s egyszersmind a birtokukban lévő határt is leírja. 1261. 007. István ifjabb királynak bizonyos Sóvári birtokot tárgyazó adománya Echy comes számára. 1261. 008. Benedek esztergami érsek Inő helységet Szalka helységért csereképen átengedi IV. Béla királynak. 1261. 009. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy János Belydnek fia Széplaki birtokát Ethe Herbort comes udvari bírájának elzálogosította. 1261. 010. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Ekly-i Endrének fiai és azoknak rokonai öröklött és szerzeményei vagyonukban osztozkodtak. 1261. 011. A pécsi káptalan a király parancsára Izsep helységnek határait megjáratja és leírja. 1261. 012. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy kopasz Dénes (calvus) Cheghe falubani birtoka egyik felét Miklósra csipás Hencz (lippus) fehérvári polgár fiára, mint leánya Anastasia férjére házassági illetménykép átruházta, másik felét pedig az 013. A sághi konventnek bizonyságlevele, hogy László mester honti főesperest és testvére Mihály Gyürkin egy birtokot vettek. 1262. 014. II. Béla királynak a Jure nemzetség birtokát biztosító intézkedése. 1262. körül. 015. István ifjabb királynak Dumuzlo helységet tárgyazó adománya Kompolt comes számára. 1261–1270. 016. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Bana comes, Péter Meynul fiának irgalomból azon 14 girából, melyekkel neki tartozott, négyet elengedett, a többiekre nézve fizetési határidőket meghatározván. 1260–1280. 017. IV. Béla királynak a Nyitrai vár több földeit tárgyazó adománya Zochud comes és testvérei számára. 1262. 018. IV. Béla királynak a Galgóczi és a Nyitrai vár több birtokát tárgyazó adománya híve Serefel számára. 1262. 019. IV. Béla királynak engedélye, hogy Endrének fiai örökös birtokukat rokonaiknak eladhassák. 1262. 020. IV. Béla király Lythwa Mártonnak Koxo nevű birtokában határjárást rendel. 1262. 021. IV. Béla király a János Gug fia és az esztergami káptalan közti, Isep helységet tárgyazó törvénykezési egyezkedést foganatosítja. 1262. 022. IV. Béla király Berivoy még nem-törvényes korú fiainak perhalasztást enged. 1262. 023. István ifjabb királynak privilegiuma a Nagy-Szőllősi vendégek számára. 1262. 024. István ifjabb királynak Forrót, Devecsert, Fancsalt, Eözdöt és Guthát tárgyazó adománya, Aladár, a királyné tárnokmestere, számára. 1262. 025. Lőrincz országbírónak bizonyos határrendezést megerősítő itélete. 1262. 026. Az egri káptalannak Koxo helység határjárását tárgyazó bizonyságlevele. 1262. 027. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Egyed Egyednek fia kanisai erdejének haszonvételeit Princh comes Renold fiának eladta. 1262. 028. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Luchmani Frank comes rokonával István, István fiával, Luchman birtokában osztozkodott. 1262. 029. A pécsi káptalannak Bagatha helység határjárását tárgyazó bizonyságlevele. 1262. 030. Zeno Rainer velenczei dogenek rendelete Trau város közönségéhez, hogy Marsilius, Curzola és Meleda szigetek grófját, ezen szigetek kormányzásában támogassák. 1262. 031. IV. Béla királynak az Oundi Gergely és Sukuroudi Isép, s Ebed fiai közti perben új határnapot rendel. 1262. körül. 032. Imre nádornak itélete Zomoynnak megöletése tárgyában. 1262. körül. 033. IV Béla királynak Locsmán vármegyét tárgyazó adománya, Lőrincz királyi főtálnokmester számára. 1263. 034. IV. Béla királynak Locsmán vármegyének adományát tárgyazó ünnepélyes privilegiuma, a határok kijelölésével. 1263. 035. IV. Béla király Jank és Paylik Sudrun fiai, s rokonaiknak személyes szabadságát megerősíti. 1263. 036. IV. Béla királynak Muthna nevű túróczvidéki erdőt tárgyazó adománya, ugyanazok számára. 1263. 037. IV. Béla király Miklós főtálnokának Zemefelde-t tárgyazó adományát hagyja helyben Károly és László Rénold fiai számára. 1264. 038. IV. Béla királynak Gah a vasvári várhoz tartozó helységet tárgyazó adománya Tyba, Kueskuti György comes testvére számára. 1263. 039. IV. Béla királynak bizonyos Gyürki nevű, a honti várhoz tartozó földet tárgyazó adománya László honti főesperest számára. 1263. 040. IV. Béla király megerősíti azon szerződést, mely által Kanisai Egyednek fiai a kanisai erdőt Princh Renold fiának eladták. 1263. 041. IV. Béla király megerősíti fia István ifjabb király adományát Aladár a királyné tárnokmestere számára. 1263. 042. IV. Béla király azon földeknek fejében, melyeket a komáromi vendégeknek adott, csereképen az előbbi birtokosoknak más földeket adományoz. 1263. 043. IV. Béla királynak bizonyos radváni szántóföldet tárgyazó adománya Geched és Péter Zvechl fiai számára. 1263. 044. István ifjabb királynak több az Ungi várhoz tartozó földeket tárgyazó adománya Panki Jakab comes számára. 1263. 045. István ifjabb királynak több Munkács körüli birtokot tárgyazó adománya Aladár a király tárnokmestere számára. 1263. 046. István ifjabb királynak Dumuszló Abauj megyei birtokot tárgyazó adománya Kumpolth comes számára. 1263. 047. IV. Orbán pápa megerősíti Mária királyné számára IV. Béla királynak a Pilisi vagyis Wissegradi várt tárgyazó adományát. 1263. 048. Roland bánnak Gurbysa birtokára vonatkozó itélete László Renoldnak fia és György comes Móricznak fia közt. 1263. 049. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Soulogi Sándor, s Henyz, és Alheit Jakabnak leánya, Burrónak pedig neje, a Soulog birtokból járó hitbér és leánynegyedre nézve egyezkedtek. 1263. 050. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy több zalamegyei birtokos örökös birtokát Gothárd, a zalamegyei fegyveresek parancsnokának eladta. 1263. 051. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mihály Balach comesnek fiai Apáthy nevű birtokát vejére Vicis Lőrincz comesre átruházta. 1263. 052. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Beréndi Péter comesnek fiai Chumur nevű szolgájukat Eykai Cheleonek eladták. 1263. 053. Jaczint hantai prépost bizonyos vitás földeket Jakab, Hernik fiának oda határoz. 1263. 054. Az esztergamszigeti apáczazárda bizonyos Cholnuk-i szőllőt a nyúlszigeti apáczazárdának átenged. 1263. 055. Moys, Béla vezérnek tárnokmestere, Samson, Samsonnak fia és Kurpadnak fiai közt, Yutha és Bard helységekben lévő bizonyos birtokrészek tárgyában itél. 1263. 056. Erney nyitrai főispán a pannonhalmi apátságnak Debrethe és Lubon nevű jószágaiban határjárást tart. 1263. 057. Békekötés Sibenico és Trau dalmatiai városok közt. 1263. 058. A királyné udvara birájának jelentése, hogy Móricz királyi főtárnokmester Rum és Boyad birtokában statuáltatott. 1263. körül. 059. IV. Béla királynak Drauch helységet tárgyazó adománya Dénes és István nevű hívei számára. 1264. 060. IV. Béla királynak Perun helységet tárgyazó adománya Lippold mosonyi polgár számára. 1264. 061. IV. Béla királynak a Toplicha és Donkpataka folyók közti erdőt tárgyazó adománya Szepesi Tibor számára. 1264. 062. IV. Béla királynak Bille helység határjárását megerősítő okmánya Billei Domonkos, a Zalai vár jobbágyja számára. 1264. 063. IV. Béla király Debretka és Lubou helységeknek határjárását és pannonhalmi apátság számára megerősíti. 1264. 064. IV. Béla király a nagyszombati apáczazárda embereit minden városi adózás alól felmenti. 1264. 065. IV. Béla királynak a bakonybéli apátság embereinek törvénykezési szabadságát megújító rendelete. 1264. 066. István ifjabb király megerősíti atyja IV. Béla királynak Komlósi Germán birtoklási jogát biztosító okmányát. 1264. 067. István ifjabb királynak Gyulafehérvár több tartozékföldjét tárgyazó adománya Gyógyi Endre comes számára. 1264. 068. István ifjabb királynak Munkács melletti Szent Miklós, Solyva és más néhány jószágot tárgyazó adománya, Aladár mester számára. 1264. 069. IV. Orbán pápa a trau-i püspöknek meghagyja, hogy az ottani ferenczrendiek számára a nekik hagyományozott javak értékéből, alkalmas tartózkodási helyiséget szerezzen. 1264. 070. IV. Orbán pápa a jádrai érseket megbízza, hogy a Catopagnai Praestantius, jádrai polgár, és Stana nevű nő közti házassági akadályra nézve felmentést adjon. 1264. 071. IV. Orbán pápa az esztergami érseket megbizza, hogy István királyt arra bírja, miszerint anyjának Mária királynénak elfoglalt jószágait adja vissza. 1264. 072. Simon comes országbíró jóváhagyja azon barátságos egyezkedést, mely által a Sarfői Woch és Sárfői Benedek közti birtokper elintéztetett. 1264. 073. Zozymas váradi püspöknek alapítványa vagyis hagyománya az esztergami főegyház számára. 1264. 074. Zozymas váradi püspöknek, ugyanazon intézkedést tartalmazó másik okmánya. 1264. 075. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Voynnak fiai, Garyg várának jobbágyai, bizonyos földet Wlchetének eladtak. 1264. 076. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós Bogdánnak veje Garygban lévő azon birtokot, mely neki nejével hozományúl átadatott, sógorainak eladta. 1264. 077. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Herbord comes Oslnak fia 120 hold szántóföldet és 30 kaszáló rétet, s úgyszintén a Janova nevű földet, melyek neki elzálogosíttattak, minthogy a zálog ki nem váltatott, örök birtokképen szerezte. 1264. 078. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Zovori Chentenek özvegye sógora Gurk által hitbérére és egyéb női jogosítványaira nézve kielégíttetett. 1264. 079. A posegai káptalannak bizonyságlevele, a Miklós Dezizlav fia és Mátyás Zavid testvére közti birtokcseréről. 1264. 080. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Pál Gerunnak fia, és fia Pousa, Baguni birtokukat Zolnuk nemzetségbeli Paznan comesnek eladták. 1264. 081. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Ditrik és Gergelynek fiai Karaka-i birtokukat Heym fiainak eladták. 1264. 082. A keresztesek csorgói háza főnökének Bille helységhatárjárását tárgyazó jelentése. 1264. 083. A keresztesek székesfehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Lyulai János és Benedek ottani birtokukból egy udvarhelynek való telket Benke székesfehérvári polgárnak eladtak. 1264. 084. A váradi konventnek bizonyságlevele, hogy Miklós comes Jánosnak fia, s László és Tamás Pongrácznak fiai határperükről barátságos egyezkedés útján elálltak. 1264. 085. Ul. Chrumpachi birtokos a borsmonostrai apátság számára alapítványt tesz. 1264. 086. IV. Béla királynak Kubra nevű földet tárgyazó adománya Tamás, Mártonnak fia számára. 1265. 087. VI. Béla király a Ryuche-i praedialisták jogi állását szabályozza. 1265. 088. IV. Béla királynak a Liptó-Hibe-i vendégek jogait és tartozásait szabályozó okmánya. 1265. 089. IV. Béla királynak Kokos Nyitramegyei földet tárgyazó adománya István, Lothardnak fia számára. 1265. 090. IV. Béla királynak több vasmegyei udvarnok számára megerősíti a III. Béla királytól nyert szabadságokat. 1265. 091. IV. Béla király Péter és Pál, Ryhennek fiait, Vas megyei birtokosokat Hahold comes, és Chák mester Zala megyei főispán ellenében pártfogása alá veszi. 1265. 092. István ifjabb királynak Zakan helységét tárgyazó adománya Hertvig tubuli várnagy és testvére Herrik számára. 1265. 093. Omodé győri püspöknek bizonyságlevele, hogy Chakani Balsam asszony leánynegyedére nézve 70 holdnyi földnek átengedése által magát testvéreitől kielégítettnek beismerte. 1265. 094. Az erdélyi fehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy György, Gyula mesternek fia, Polon nevű örökös földének két harmadrészét, nőtestvérének abban lévő leánynegyedével együtt, sógorának Ivánnak 3 giráért örökbe vallotta. 1265. 095. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Ipolit comes és rokonai közt örökös birtokukban osztály történt. 1265. 096. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Briccius mester nyitrakáptalani lectorkanonok Szöleni földjét a sz. benedeki monostornak hagyományozta. 1265. 097. Békekötés Ragusa és Spalato dalmatiai városok közt. 1265. 098. Ezen békekötés foganatosítását tárgyazó intézkedés. 1265. 099. IV. Béla királynak a váradi konventhez intézett, s több koashi várjobbágynak birtokát tárgyazó iktatási parancsa, a boldogasszony monostora számára. 1266. körül. 100. IV. Béla király Sidov comest Zalamegyének főispánja ellen pártfogolja. 1266. 101. István ifjabb királynak Baas nevű földet tárgyazó adománya Sank Starknak fia számára. 1266. 102. István ifjabb királynak Ekusyoachim Zabolchmegyei várjobbágy magszakadása utáni adománya, Kázmér mester, udvari jegyzője számára. 1266. 103. István ifjabb király Jakow-t Dénesnek fiát, Borsodmegyei várjobbágyát nemesíti. 1266. 104. IV. Kelemen pápa azokat, kik a domonkosrendiek jádrai templomának felépítésére adakoznak, egyházi bűnbocsánatban részesíti. 1266. 105. Pál veszprémi püspök a Lytéri és Lodani nemesek, s Veszprémi Lászlónak özvegye közt, ki Salomonhoz ment másodszor férjhez, ennek hitbére iránti egyenetlenségeket elintézi. 1266. 106. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Hunt-Paznan nemzetségbeli Péter és Dezső comes-ek és szomszédaik közt, több jószágaik határai szabályoztattak. 1266. 107. Az esztergami káptalannak a Balani nemesek birtokosztályát tárgyazó bizonyságlevele. 1266. 108. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Dénes comes Beché-nek fia, és fia Lukács, Berenben lévő birtokukat Armai Benedek comesnek eladták. 1266. 109. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pete és Cemb, Chernei Miklósnak fiai, Cherne helységben lévő örökbirtokukat Óvári Konrard mesternek eladták. 1266. 110. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Cheklezi Buken comes Moycheh nevű birtokát Elefánti Endre comesnek eladta. 1266. 111. Gellért a keresztesek Uj-udvari konventjének aligazgatója bizonyságot tesz, hogy a Zered unokái és Hoholt mester közti birtokper kiküldött birák által elintéztetett. 1266. 112. Arnold comesnek egy szőllőt tárgyazó adománya Endre mester vasvári kanonok számára. 1266. 113. IV. Béla királynak Praudauiz birtokát tárgyazó adománya Tamás comes, Joachim comes fiának számára. 1267. 114. IV. Béla királynak Bugna helységet tárgyazó adománya Tamás mester számára. 1267. 115. IV. Béla királynak Rodovan helységet tárgyazó adománya Szixtus mester esztergami kanonok számára. 1267. 116. IV. Béla királynak Zalonta-Zakalus helységet tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczák zárdája számára. 1267. 117. IV. Béla királynak bizonyos udvarhelyiséget tárgyazó adománya Miklós a nyúlszigeti apáczák tisztje számára. 1267. 118. IV. Béla királynak Nykch helységre vonatkozó iktatási parancsa Ebed fiai számára. 1267. 119. IV. Béla királynak beismerő okmánya, hogy Petre és Pál, a Kuazth-i várjobbágyai, Woyzlow-ban lévő birtokukat a nyúlszigeti apáczák zárdájának átengedték. 1267. 120. IV. Béla királynak Komor birtokát tárgyazó adománya Tamás mester királyi jegyző és testvére János számára. 1267. 121. István ifjabb királynak Enezca birtokát tárgyazó adománya Pous mester, és annak testvére Domonkos számára. 1267. 122. IV. Kelemen pápának intézkedése, hogy a zágrábi püspök azon összegnek fizetésére szoríttassék, melylyel néhány sienai kalmárnak adósa. 1267. 123. János spalatoi érseknek a sibenicoi papságot sujtó kánoni itélete. 1267. 124. Pál veszprémi püspöknek Kata, Tófői Tamás özvegye hitbérét és jegyajándékait tárgyazó itélete. 1267. 125. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy a Chák nemzetségbéli Domonkos comes és Lampert Ruzboidnak fia közti birtokper, barátságos úton elintéztetett. 1267. 126. Egy Trau városban az egyház számára felépítendő házat tárgyazó szerződés. 1267. 127. A traui püspök és káptalan, s Trau város községe közti nevezetes, a tizedek kötelezettségét tárgyazó pernek elintézése. 1267. 128. IV. Béla királynak Kőrös vára népeire vonatkozó törvénykezési intézkedése. 1268. 129. IV. Béla királynak Baab földjét illető adománya Konch nagyszombati bíró számára. 1268. 130. IV. Béla királynak Uj-Bech nevű földet tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1268. 131. IV. Béla király az ó-budai prépostnak meghagyja, hogy Nevegi Benedeket és testvérét a nyúlszigeti apáczazárda jobbágyságába iktassa. 1268. 132. Maria királyné Beryn birtokát Gergely comesnek átengedi. 1268. 133. István ifjabb királynak nevezetes adománya Sándor szörényi bán számára. 1268. 134. István ifjabb királynak nemesítő levele Pouka és Barnabás gömöri várjobbágyok számára. 1268. 135. István ifjabb király atyja IV. Béla királynak Woyzló földet tárgyazó adományát a nyúlszigeti apáczazárda számára helyben hagyja. 1268. 136. István ifjabb királynak Megyer Komárom megyei birtokot tárgyazó adománya comes számára. 1268. 137. Béla herczeg több kőrösmegyei várjobbágynak Goztovych birtokra vonatkozó egyenetlenségeit elintézi. 1268. 138. IV. Kelemen pápa a Trau-i püspök és sebenico-i papság közti, tartozásaikra vonatkozó, egyezkedést hagyja helyben. 1268. 139. Lőrincz nádor Denna birtoknak egy részét a Hetesi nemeseknek itéli oda. 1268. 140. Chák bán és bírótársai mint kiküldött királyi birák Domonkos Mour fiának visszaadják a Keszi-i várjobbágyok által elfoglalt örök birtokát. 1268. 141. Chák bán és bírótársainak egy másik Uk birtokra vonatkozó itélete Beach mester Miklósnak fia, s Guthalum és fia László közt. 1268. 142. Benedek István ifjabb király országbírájának bizonyságlevele azon barátságos egyezkedésről, mely Dénes Budennek fia, s Gallus és testvérei közt Chon és Gono nevű birtokra nézve köttetett. 1268. 143. István kalocsa-bácsi érseknek szabadságlevele a Rymavölgyi aranybányászok számára. 1268. 144. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Mária királyné parancsára Mortunus és György Rubyn esztergami bíró által Nyir földnek birtokába iktattatott. 1268. 145. Az ó-budai prépostnak jelentése, hogy Nevegi Benedek és testvére a nyúlszigeti apáczazárdának jobbágyságába iktatvák. 1268. 146. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Archayi Korlad és érdektársai Kunth Mihálynak fiával István ifjabb király előtt Adam nevű peres földre nézve egyezkedtek. 1268. 147. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy István trencséni várbírónak, bizonyos Sovori Lőrincz halála következtében támadt ügyre vonatkozó itélete foganatosíttatott. 1268. 148. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy több Chák nemzetségbeli, peres birtokukra nézve a megtörtént elintézést elfogadta és helyben hagyta. 1268. 149. A veszprémi káptalan néhai Jáczint hantai prépostnak bizonyos vitás földekre vonatkozó határozatát hitelesíti. 1268. 150. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Junizló Diminuk fia és érdektársai Doluch alatti földbirtokukat Kenesepolai Péternek eladták. 1268. 151. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Márton Garam melletti sz. Benedeki apát, bizonyos Kokoti birtokot Simon esztergami várjobbágynak adományozta. 1268. 152. Arbe szigetnek közönsége, mivel túlságos tizedet Gergely püspöknek adni nem akart, attól interdictummal sujtatván, ezen ügye a Gradoi patriarchához fellebbezi. 1268. 153. IV. Béla királynak, Bews és Arpadsuka helységek szomszéd birtokosai elővételi jogát tárgyazó itélete. 1269. 154. IV. Béla királynak Baar nevű földet tárgyazó adománya Bodow comes számára. 1269. 155. IV. Béla király Sámson nónai püspöknek, és Endre mester, Péter mester csaszmai prépost testvérének Lepled jószág iránti barátságos egyezkedését hagyja helyben. 1269. 156. IV. Béla király Endre comes Albert fia számára helybenhagyja Mihály zólyomi főispánynak bizonyos Liptómegyei birtoknak igazítását. 1269. 157. IV. Béla királynak bizonyos a Salamonvatai nemesek és a Challóközi udvarnokok közt peres földet tárgyazó törvénykezési határzata. 1269. 158. IV. Béla királynak Toxand nevű helyseget tárgyazó adománya Ivánka és István pozsonyi várjobbágyok számára. 1269. 159. IV. Béla király Sándort, Marczelnek fiát, Mortun birtokában megerősíti. 1269. 160. István ifjabb királynak a kalocsai káptalant Babay helység birtokában megerősítő privilegiuma. 1269. 161. István ifjabb királynak Ratka nevű földet tárgyazó adománya, Gyogi Endre comes számára. 1269. 162. István ifjabb királynak Tymar Foon birtokát tárgyazó adománya Agnez Chaak nemzetségbeli Tamás özvegyének számára. 1269. 163. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Dénes comes Bekének fia a Garam melletti sz. Benedeki monostornak adományozta Barbatán lévő földjét. 1269. 164. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Aba nemzetségbeli Pud comes Zemeldenei birtokát Demeter, Simon fiára átruházta. 1269. 165. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Chák nemzetségbeli Domonkos comes Baroch nevű földjét Fülöp esztergami érseknek eladta. 1269. 166. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Marczel Péternek fia Pertelben lévő birtokának egy részét Herbort comesnek eladta. 1269. 167. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Keres Buhtének fia és Chyd Petrenek fia Pertekben lévő birtokrészöket Herbort comesnak eladták. 1269. 168. A győri káptalannak Puki Farkas fiai közti birtokosztályt tárgyazó bizonyságlevele. 1269. 169. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy a királynénak Bodok-i népei bizonyos vitás földekre nézve Osl nemzetségbeli Endrével egyezkedtek. 1269. 170. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Buken Bukennek fia Moyteh nevű birtokát Endre comesnek, Ders comes fiának elzálogította. 1269. 171. Mihály Zólyom és Szepes megyék főispányának jelentése IV. Béla királyhoz, hogy Endre comest, Albertnek fiát bizonyos Liptó megyei földnek birtokába helyezte. 1269. 172. Esztergam város tanácsának bizonyságlevele, hogy Margit Bertalannak özvegye Cholnok-i birtokát Balduin comes esztergami, és Geles székesfehérvári polgároknak eladta. 1269. 173. Törvénykezési okmány, hogy a Ronnald Demeter fiának nejét illető hitbérére nézve az érdekelt felek egyezkedtek. 1269. 174. IV. Béla királynak Baka, Gukes és Bagana helységeket tárgyazó adománya, Wernel, Wyllam, Tamár és Albert selmeczbányai polgárok számára. 1270. 175. István ifjabb királynak Fyzer várát és tizenegy helységet tárgyazó adománya, Demeter és Mihály comesek, Endre fiai számára. 1270. 176. István ifjabb királynak több helységet tárgyazó adománya Mihály, Endre comes fia számára. 1270. 177. IV. Béla királynak több szabadosnak átengedését tárgyazó okmánya a nyúlszigeti apáczazárda számára. Év nélkül. 178. IV. Béla királynak vallatási parancsa, Zala megye nemeseihez. Év nélkül. 179. IV. Béla királynak az Ebed comes és érdektársai s Ponich comes közti perre vonatkozó törvénykezési parancsa. Év nélkül. 180. IV. Béla királynak az ezen pert eldöntő itéletnek foganatosítását tárgyazó parancsa. Év nélkül. 181. IV. Béla király Ebed fiainak megengedi, hogy Farkast és Keledet, Kelednek fiait elfoghassák. Év nélkül. 182. István ifjabb király által Kolozsvár városnak első telepítésekor adott kiváltságok. 1260–1270. 183. A. ó-budai prépostnak Ujbecs helységnek határjárását tárgyazó jelentése IV. Béla királyhoz. Év nélkül. 184. A zalavári konventnek jelentése IV. Béla királyhoz, hogy Ponit és fia Jakab Ebednek fiai ellen a király bírósága elé idéztettek. Év nélkül. 185. Baraty-i Márton mesternek Geud helység határait tárgyazó jelentése IV. Béla királyhoz. Év nélkül. 186. Domonkos a nagy dunasziget ispánjának Ujhely helység határjárását tárgyazó jelentése Mária királynéhoz. Év nélkül. 187. Zala vármegye nemességének IV. Béla királyhozi jelentése Ondi Gergely, fia, és Joanka Kemen rokona megöletése tárgyában. Év nélkül. 188. István ifjabb király országbírájának jelentése Ozlár nevű földnek birtokállapotáról. Év nélkül. 189. V. István király Mihályt Joahun fiát és testvéreit nemesi állásra emeli. 1270. 189. V. István királynak, IV. Bélának Praudavíz nevű helységre vonatkozó adományát megerősítő privilegiuma Fülöp esztergami érsek és testvére Tamás számára. 1270. 190. V. István király megerősítő IV. Béla királynak Baka, Guges és Bagana helységeket tárgyazó adományát több selmeczbányai polgár számára. 1270. 191. István ifjabb királynak Chepantelek helységet tárgyazó adománya Mátyás, Seneche fia számára. 1270. 192. István ifjabb királynak bizonyos Sajó-i révvámot tárgyazó adománya Jakab, Imre comes fia számára. 1270. 193. István ifjabb királynak bizonyos a dunai hajók vonására készült utat tárgyazó törvénykezési intézkedése. 1270. 194. V. István királynak Potos helységnek birtokát megerősítő okmánya a nyúlszigeti domonkosrendiek számára. 1270. 195. V. István királynak Fulszilva birtokát tárgyazó adománya Tobiás comes, Ura fia számára. 1270. 196. V. István királynak Telki helységet tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1270. 197. V. István királynak egy Euren nevezetű halastavat tárgyazó adománya Pál, Ivachin fia számára. 1270. 198. V. István királynak több helységet tárgyazó adománya Chák bán számára. 1270. 199. V. István királynak birtokrendezése Vas vármegyében. 1270. 200. V. István királynak engedélyezése, hogy Tamás mester hantai prépost szolgájának Trisztánnak bizonyos földet adományozhasson. 1270. 201. V. István király a borsmonostrai apátság népeinek szabadságait megerősítő okmánya. 1270. 202. V. István királynak a szőllőmívelést tárgyazó intézkedése, vonatkozással a nagyszombati polgárok idegen birtokon lévő szőllőire. 1270. 203. V. István királynak nemesítő privilegiuma Domonkos Andronik fia és testvérei számára. 1270. 204. V. István királynak Cheppanthelek nevű földet tárgyazó adománya Mátyás Seneche fia számára. 1270. 205. V. István király a nyúlszigeti apáczák számára megerősíti IV. Béla királynak 1267-ki privilegiumát. 1270. 206. V. István király megerősíti atyja IV. Béla királynak Hybe községe számára adott privilegiumát. 1270. 207. Bernát casinói apát és I. Károly sziciliai király követének tudósítása, hogy szerencsésen Jadrába érkezett. 1270. 208. I. Károly sziciliai király meghatalmazza követeit, hogy V. István magyar királylyal szövetséget köthessenek. 1270. 209. I. Károly sziciliai király a pápát és a bibornokok testületét kéri, hogy a közte és V. István magyar király közt kötendő egyességét megerősítsék. 1270. 210. I. Károly sziciliai királynak tudósítása, hogy leányát Isabellát nőűl adta László, V. István magyar király fiának. 1270. 211. Bernát casinoi apátnak ugyanarra vonatkozó tudósítása. 1270. 212. Bernát casinoi apátnak tudósítása, hogy I. Károly sziciliai királynak reá bízott ügyeiben jó eredménynyel eljárt. 1270. 213. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Udvarnokon lévő földjeit Endre és társainak Epelén lévő birtokukért csereképen átengedte. 1270. 214. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Sakmur comes Tolman örökös birtokának egy részét Márton, Péter fiának eladta. 1270. 215. A spalatoi káptalannak statutuma az egyes káptalanbeliek vég intézkedési jogáról. 1270. 216. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Lőrincz comes több előbb locsmándi várjobbágynak bizonyos szolgálatok kikötése mellett fekvő birtokot adományozott. 1270. 217. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Herch barsi polgár a Garam folyón lévő malmát a sz. benedeki monostornak eladta. 1270. 218. A váczi káptalannak bizonyságlevele, az esztergami káptalannak több sági nemesekkel, Ság földét tárgyazó egyezkedéséről. 1270. 219. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy az esztergami káptalan, s Endre Matudnak fia és érdektársai közt birtokcsere történt. 1270. 220. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Benedek pap és testvérei sági birtokukat Egyed, Rugas fiának eladták. 1270. 221. Lőrincz mester Ryuche vármegye főispányának bizonyságlevele, hogy Prenchol comes Macek föld birtokába bevezettetett. 1270. 222. Bálint, Péternek fia, traui polgár sibenicoi podestá-nak választatik. 1270. 223. Voiszlav, Uros szerb király rendeletéből comes Cataroban itéletet hoz. 1270. 224. A váradi konvent bizonyságlevele bizonyos tanuvallatásról, Jakab gróf Ambros fiának hatalmaskodásáról Bolesey fiai ellen. 1270–1290. 225. V. István királynak Murány várat, s Jolsva és több más jószágokat tárgyazó adománya Miklós országbíró számára. 1271. 226. V. István királynak Znoyssa nevű földet tárgyazó adománya Sándor comes Marcellnek fia számára. 1271. 227. V. István megerősíti 1266-ki adományait Kázmér mester számára. 1271. 228. V. István királynak nemességi privilegiuma több vasmegyei várjobbágy számára. 1271. 229. V. István királynak Kebele, a zalai várhoz tartozó földet tárgyazó adománya Miley-i Sidou számára. 1271. 230. V. István királynak Kengelteleki, a zempléni várhoz tartozó földet tárgyazó adománya, Tamás mosónépei comese, és annak testvérei számára. 1271. 231. V. István király megerősíti IV. Béla királynak a Hrichoi várt tárgyazó adományát Beych nemzetségbeli Miklós számára. 1271. 232. V. István király Beneuch földet, melyet Merse Benedek comes fiától csereképen elvett, ennek ismét visszaadja. 1271. 233. V. István király megerősíti a luprechzazai (beregszászi) vendégeknek a IV. Béla királytól nyert szabadalmakat. 1271. 234. V. István királynak nemesítő, s Kürt helységet tárgyazó adománya Ivánka és István pozsonyi várjobbágyok számára. 1271. 235. V. István király megerősíti azon nemességi privilegiumot, melyet mint ifjabb király Goszton fiai számára adott volt. 1271. 236. V. István királynak nemességi privilegiuma több Jersében lakó zalai várnépek számára. 1271. 237. I. Károly szicziliai király rendelete, Miklós kolozsvari esperest és V. István magyar király követe érdekében. 1271. 238. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Levas sarovi comes és az esztergami érsek tisztje, Keer nevű birtokát Budov comesnek eladta. 1271. 239. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy a Kachin nemzetségbeli nemesek, Folkus comesnek nemzetségökhez tartozó fiai közt, a birtokosztályt rendezték. 1271. 240. A kalocsai káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós és Jakab Sebestyénnek fiai bizonyos hatalmaskodás kiengesztelése tekintetéből, Adryan-i birtokrészöket Sándor mesternek és Tárnuki Bernaldnak átengedték. 1271. 241. A chaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy több Buchka nemzetségbeli örökös birtokát Mirse, Destyn fiának eladta. 1271. 242. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miscouch nemzetségbeli Mártonnak özvegye sógorának Balázsnak hitbérét elengedte. 1271. 243. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Puki Sándor mester Gyarmat helységet a Pukban lévő monostortól vette. 1271. 244. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós Keseudnak fia Byzuskut nevű birtokát Potli Pálnak eladta. 1271. 245. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Babyndali Kozma özvegye hitbére és hozománya tekintetében a Babyndali családbéliekkel kiegyezkedett. 1271. 246. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Kachyz nemzetségbeli Farkas mester, és Zoloch, Folkusnak fiai közt, vitás örökös birtokukra nézve, a nemzetség főemberei által osztály történt. 1271. 247. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Tamás comes Pongrácznak fia, és Miklós vajda, Thelegd és Zobouch peres jószágokra nézve barátságosan egyezkedtek. 1271. 248. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Zlouk nemzetségbeli nemesek Zloukfölde nevű örökbirtokukat felosztották. 1271. 249. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Gregechi és Jarmanighy-i nemesek Brochynai birtokukat Perinthal comes zágrábi polgárnak eladták. 1271. 250. A keresztesek fehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Totha királyi udvarnok Theluky-i birtokát a nyúlszigeti apáczazárdának adományozta. 1271. 251. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Demeter Enchydnek fia Epelen lévő szőleit az esztergami káptalannak eladta. 1271. 252. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Epeli Peturke az esztergami káptalannak az epeli Lázhegyen lévő szőlejét eladta. 1271. 253. A nagyváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Begesi László és Pethlendi Mihály Cheuztelek vitás határai iránt egyezkedtek. 1271. 254. Trau város kormánytanácsának Grube Toldmerus özvegye és fiai jószágainak eladására vonatkozó törvénykezési intézkedése. 1271. 255. Joakim szlavoniai bán azon birtokcserét foganatosítja, melylyel Mihály comes Ubulnak fia Tutulyg nevű praediumát Péter comes, Szarachen korbaviai püspök testvérének átengedte. 1271. körül. 256. V. István királynak Tavarnuk és Ursed nevű földeket tárgyazó adománya Aba, Egyed királyi főtárnokmester testvére számára. 1272. 257. V. István királynak, IV. Béla király Potos földet tárgyazó adományát megerősítő privilegiuma a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1272. 258. V. István király megerősíti 1267-ki, Enezka birtokát tárgyazó adományát Pous mester Tivadar fia számára. 1272. 259. V. István királynak, IV. Béla király Koztanicza földét tárgyazó 1258-ki adományát megerősítő törvénykezési okmánya, Péter és János Hetynk fiai számára. 1272. 260. V. István királynak, IV. Béla király Rum nevű földet tárgyazó adományát megerősítő okmánya. 1272. 261. V. István király megerősíti atyja IV. Bélának Kuldu nevű földet tárgyazó adományát a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1272. körül. 262. V. István királynak, 1270-ki Fyzer várát tárgyazó adományát megerősítő privilegiuma. 1272. 263. V. István megerősiti Halászhelysége tárgyazó 1267-ki adományát Aba nemzetségbeli János, Chabanba fia számára. 1272. 264. V. István király megerősíti több helységet tárgyazó 1270-ki adományát Mihály, Endre fia számára. 1272. 265. V. István királynak privilegiuma, melylyel Sixtus esztergamkáptalani lectorkanonoknak a kerchai királyi udvarnokok és az apácza-somlyói népek közti egyenetlenségeket elintéző határozatát megerősiti. 1272. 266. V. István királynak törvénykezési szabadalma a nyúlszigeti apáczazárdának népei számára 1272. 267. V. István király bizonyitja, hogy Mihály comes Ubulnak fia, miután törvénykezési tartozásait lerótta, Marczelfalva helységnek már örökös birtokosa. 1272. 268. Erzsébet királynénak Drug helységet tárgyazó adománya a nyúlszigeti apáczazárda számára. 1272. 269. X. Gergely pápa megerősiti a spalatoi érseknek bizonyos telket tárgyazó adományát a domonkosrendiek spalatoi kolostora számára. 1172. 270. Fülöp esztergami érsek megerősiti Esztergam város tanácsának bizonyos pénzbeli tartozást tárgyazó itéletét. 1272. 271. Máté szlavoniai bánnak bizonyságlevele, hogy Poszeil Miriszlónak fia és több érdektársai Jarmanichi nevű birtokukat Perchin comesnek eladták. 1272. 272. Sixtus mester esztergamkáptalani lector mint kiküldött királyi birónak, a buruzdi királyi udvarnokok és a Ják nemzetségbeli több nemes közti egyenetlenségeket elintéző itélete. 1272. 273. Sixtus mester esztergamkáptalani lector, mint királyi kiküldött birónak, a beréni és bechi királyi udvarnokok közti egyenetlenségeket elintéző itélete. 1272. 274. Sixtus mester, esztergamkáptalani lector, mint kiküldött királyi birónak, a kercha-i királyi udvarnokok és az apácza-somlyói népek közti egyenetlenségeket elintéző itélete. 1272. 275. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Tordosi Benczench Jolok-i birtokrészét Benedek comesnek eladta. 1272. 276. Az esztergami káptalannak, Esztergam városban történt bizonyos törvénykezési intézkedést tárgyazó bizonyságlevele. 1272. 277. A chaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy a Buchcha nemzetség nemesei Ochnában birt földeiket és erdejöket Janab grófnak eladták. 1272. 278. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Higmugi-i Endre és Benedek bizonyos elzálogított birtokukat Ladi Mortuntól kiváltották. 1272. 279. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Jolán Chanád nemzetségbeli Elekusnak neje, anyja hitbérére és hozományára nézve mostohaatyja Örsi Mátyás által kielégittetett. 1272. 280. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mour és Farkas Pálnak fiai, bizonyos földbirtokukat Potuni bulcs, a pápai udvarnokok comes-ének eladták. 1272. 281. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Aglent Bousa pozsonyi várjobbágy özvegye, hitbérére nézve Gurkával, elhunyt férje unokaöcscsével egyezkedett. 1272. 282. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Epeli Peturke Epelben lévő birtokrészét az esztergami káptalannak átengedte. 1272. 283. Hodus zágrábi főispánnak bizonyságlevele, hogy Guerd és érdektársai Pribirág-i birtokrészöket Perinchol comesnek eladták. 1272. 284. Salamon Fehérmegye főispánjának Regun nevű földet tárgyazó itélete. 1272. 285. Esztergam város tanácsának bizonyos pénzbeli tartozást tárgyazó itélete. 1272. 286. V. István király helybenhagyja azon barátságos egyességet, melylyel Ebed fiai és barátjai Buzad nemzetségbeli Ponych comessel volt hosszas pörüket elintézték. Év nélkül. 287. V. István király Ilbu szígetét adományozza a nyúlszigeti apáczazárdának. Év nélkül. 288. V. István királynak Toxun nevű földet tárgyazó adománya ugyan a nyúlszigeti apáczazárda számára. Év nélkül. 289. V. István király megujítja Korrald comes számára II. Endre és IV. Béla királyoknak Chopoch helységet tárgyazó adományát. Év nélkül. 290. V. István király megujítja Korrald comes számára IV. Béla királynak azon engedélyét, melynél fogva a Sáár folyó kikötőjében vizi vámot szedhessen. Év nélkül. 291. V. István király megnyitja Korrald comes számára II. Endre királynak Novák helységet tárgyazó adományát. Év nélkül.