Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár II. kötet

001. IV. Béla király megerősíti a Pannónia szent hegyén (Pannonhalmán) Geiza fejedelem és sz. István király által alapított, s ezek és más magyar királyok, számos főurak és honfiak által gazdagon megadományozott szent-mártoni apátság jószágait és jövedelm002. IX. Gergely pápa a keresztesek elindulására nézve rendelkezik. 1235. 003. IX. Gergely pápa a kúnok püspökének meghagyja, hogy az erdélyi püspöknek a Barczaságra vonatkozó ügyében járjon el. 1235. 004. IX. Gergely pápa ugyanazon ügyben. 1235. 005. IX. Gergely pápa Fábián lovag ellen, a pannonhalmi apátság birtokának háborítása miatt, újonnan intézkedik. 1235. 006. IX. Gergely pápa kinyilatkoztatja, hogy az esztergami érsekre az apostoli szék különös parancsa nélkül az egyházi kizárás nem határoztathatik. 1235. 007. IX. Gergely pápa az esztergami egyházi tartomány püspökeinek s fő- és egyéb papjainak meghagyja, mily módon fogadják egyházi visitatio alkalmával az érseket. 1235. 008. IX. Gergely pápa a kúnok püspükének és kiküldött bírótársainak meghagyja, hogy az erdélyi püspök és a kolosmonostori apát közti peres ügyekben intézkedjenek. 1235. 009. A győri káptalan egy peres birtoknak átengedéséről bizonyságot ád. 1235. 010. IV. Béla király, Detre ispánnak, atyjától II. Endre királytól nyert adományát megerősíti. 1236. jún. 16. 011. IX. Gergely pápa IV. Béla királyt inti, hogy a magyarországi egyházak jogait és birtokát épségben tartsa. 1236. 012. IX. Gergely pápa Kálmánt galicziai királyt és szlavoniai herczeget inti, hogy a templomosrendüek érdekében kötött egyességet megtartsa. 1236. 013. IX. Gergely pápa a pilisi apátság számára megerősíti a II. Endre királytól adományozott száz ezüst gira évi jövedelmét. 1236. 014. IX. Gergely pápa két megtérített zsidó érdekeit pártfogolja. 1236. 015. IX. Gergely pápa a bisztrai apát megöletése körül. 1236. 016. IX. Gergely pápa a Kálmán galicziai király és a templomrendüek közti kibékülés iránt intézkedik. 1236. 017. IX. Gergely pápa István boszniai bán özvegyét az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1236. 018. IX. Gergely pápa Zibiszló boszniai bán érdekében intézkedik. 1236. 019. IX. Gergely pápa hasonló intézkedése István boszniai bán özvegye érdekében. 1236. 020. IX. Gergely pápa intézkedése a bisztrai apátság érdekében. 1236. 021. IX. Gergely pápa a békési esperestnek megengedi, hogy a zsoltárok éneklésében ismét részt vehessen. 1236. 022. Dénes nádor Petent helységet a pannonhalmi apátságnak ítéli meg. 1236. 023. Wolfard himbergi esperest, a Wernher pesti polgár és az ausztriai sz.-kereszti apátság közti Baumgarten nevű helységre vonatkozó perben hozott ítéletről. 1236. 024. IV. Béla király a pannonhalmi apátság számára megerősíti II. Endre két adományát. 1237. 025. IV. Béla király a pannonhalmi apátság számára megerősíti Fen nevű birtokára nézve Miklós nádor 1220-diki és Dénes nádor 1237-diki ítéletét. 1237. 026. IV. Béla király megerősíti a pannonhalmi apátság számára Dénes nádornak 1237-ki a taktakenézi birtokra vonatkozó ítéletét. 1237. 027. IX. Gergely pápa a megkeresztelt kúnoknak, kik a sz.-domonkos-rendűek tanításában ajtatosan részt vesznek, búcsút enged. 1237. 028. IX. Gergely pápa a székes-fehérvári prépost visszahelyezéséről. 1237. 029. IX. Gergely pápa a székes-fehérvári káptalanhoz ugyanazon ügyben. 1237. 030. IX. Gergely pápa Aszant, az oláhok és bolgárok uralkodóját, apostoli követ jöveteléről értesíti. 1237. 031. IX. Gergely pápa ezen apostoli követet IV. Béla magyar királynak ajánlja. 1237. 032. IX. Gergely pápa a kalocsai érseket és az alatta álló püspököket felszólítja, hogy a konstantinápolyi latin birodalomnak segítségére legyenek. 1237. 033. IX. Gergely pápa Aszánhoz, a bolgárok és oláhok uralkodójához apostoli követet küld. 1237. 034. IX. Gergely pápa Bolgár- és Oláhföld főpapjaihoz ugyan erről. 1237. 035. IX. Gergely pápa IV. Béla királynak a pannonhalmi apátság jogügyeit ajánlja. 1237. 036. Dénes nádor megerősíti Miklós nádornak Fen helységről 1220. a pannonhalmi szent-mártoni apátság számára hozott ítéletét. 1237. 037. Dénes nádor a pannonhalmi és a száva-szent-demeteri apátok közt tiszai birtokuk ügyében ítél. 1237. 038. Gergely győri püspöknek, mint kiküldött bírónak több borosti udvarnokok és Sándor, Lőrincz fia, közti vitás tökörcsi birtokra nézve hozott ítélete. 1237. 039. Miklós Zothmár fia, a győri káptalan előtt kisebb surnai és movruchi részbirtokát a surnai egyháznak ajándékozza. 1237. 040. A veszprémi káptalan egy Veszprémben lévő házhely eladásáról tesz bizonyságot. 1237. 041. Vnicus, kőröshegyi pap végintézete. 1237. 042. IX. Gergely pápa követének, a peruziai püspöknek meghagyja, hogy IV. Béla királyt Bolgárország elfoglalására indítsa. 1238. 043. IX. Gergely pápa Balduinhoz, a konstantinápolyi latin császárság örököséhez uganazon ügyben intéz levelet. 1238. 044. IX. Gergely pápa meghagyja a magyarországi püspököknek, hogy Aszán, a bolgárok uralkodója ellen keresztes hadjáratot hirdettessenek. 1238. 045. IX. Gergely pápa az erdélyi egyh. megyében fekvő almási apátság ügyében intézkedik. 1238. 046. IX. Gergely pápa IV. Béla királyt a konstantinápolyi latin császárság segítségére felszólítja. 1238. 047. IX. Gergely pápa a veszprémi püspök és kapornoki apátság közti egyességet megerősíti. 1238. 048. IX. Gergely pápa rendeli, hogy az erchei kolostor a kartauzi rendnek átadattassék. 1238. 049. IX. Gergely pápa a bolgár háború ügyében. 1238. 050. IX. Gergely pápa ugyanazon tárgyban. 1238. 051. IX. Gergely pápa a bolgári háború alkalmával IV. Béla királyt az apostoli szék különös pártfogása alá veszi. 1238. 052. Dénes nádornak a veszprémi püspök és káptalan, s a pannonhalmi apátság közti ítélete. 1238. 053. A bakonybéli apát s a veszprémi és győri várjobbágyok közti peres ügy. 1238 körül. 054. IV. Béla király a pannonhalmi apát s a pozsonyi polgárok és várjobbágyok közti, Deákira vonatkozó, itélete. 1239. 055. Dénes nádor ugyanazon ügyben. 1239. 056. Dénes nádor meghatározza, minő szolgálattal tartozzanak Bagath helység lakosai a pannonhalmi apátságnak. 1239. 057. A győri káptalan bizonyítja, hogy Mór és Konrád, Istvánnak fiai, Sassun falut az ausztriai szent-kereszti apátságnak adományozták. 1239. 058. A zalavári konvent bizonyítja, hogy a pannonhalmi apátság Gönyő helysége némely tartozékainak elfoglalása ellen óvást tett. 1239. 059. IV. Béla király megerősíti a bakonybéli apátságot Kajár birtokában. 1240. 060. IV. Béla király privilegiuma az Ethuruh és Mogor nemzetségbéli, szent-király-jobbágyai számára. 1240. 061. IX. Gergely pápa a pannonhalmi apátság és a somogymegyei papság közt a tized ügyében intézkedik. 1240. 062. IX. Gergely pápa megerősíti a magyar királynak a somogymegyei tizedre vonatkozó adományát. 1240. 063. IX. Gergely pápa rendeli, hogy Magyarországban a konstantinápolyi latin birodalom segedelmezése végett a kereszt hirdettessék ki. 1240. 064. IX. Gergely pápa IV. Béla királyt felszólítja, hogy a legközelebbi húsvétra Rómába követeket küldjön. 1240. 065. IX. Gergely pápa IV. Béla királyt ismét felszólítja, hogy a Rómában tartandó egyetemes egyházi zsinatra követeit küldje. 1240. 066. IX. Gergely pápa intézkedése a nagyváradi püspökség ügyében. 1240. 067. Dénes nádor bizonyságlevele, hogy az ausztriai sz. kereszti apátság, bessenyőinek birtoklási jogát igazolta. 1240. 068. A budai káptalan bizonysága, hogy Herruch nevű egyén Cuntey helységben lévő birtokát a pannonhalmi apátságnak hagyományozza. 1240. 069. Donát bakonyi főispán IV. Béla király parancsára a bakonybéli apátságnak II. Endre királytól adományozott sz.-kereszti kápolna birtoki határairól ad bizonyságot, a veszprémi káptalan pecséte alatt is. 1240. 070. Az ausztriai sz. kereszti apát és Werner pesti polgár közti Baumgarten birtokot illető pernek irománycsomója. 1235–1241. 071. IV. Béla magyar király Konrádot német királyt a mongol (tatár) veszélyről tudósítja. 1241. 072. IX. Gergely pápa a bácsi esperestnek megengedi, hogy egyszersmind a váradi prebendát is bírhassa. 1241. 073. IX. Gergely pápa a csanádi püspök mellé kinevezendő coadjutor iránt intézkedik. 1241. 074. IX. Gergely pápa keresztes hadat hirdetni rendel Magyarországban II. Frigyes római német császár ellen. 1241. 075. IX. Gergely pápa German mestert, a veszprémi püspöki megye papját, törvénytelen születésétől fölmenti. 1241. 076. IX. Gergely pápa a tatárjáráskor IV. Béla magyar királyt minden keresztyén fejedelmeknek, főpapoknak és főuraknak ajánlja. 1241. 077. IX. Gergely pápa IV. Béla király uralkodásának oltalmazásáról gondoskodik. 1241. 078. IX. Gergely pápa a székes-fehérvári prépostnak, míg a tatárjárás tart, törvénykezési moratoriumot enged. 1241. 079. I. Venczel cseh király Konrádot választott római királyt a mongolok győzelmeiről értesíti. 1241. 080. Frigyes ausztriai herczeg Konrád királyhoz ugyanazon tárgyban. 1241. 081. Frigyes ausztriai herczeg a kosztniczi püspökhöz és káptalanhoz ugyanazon tárgyban. 1241. 082. Ottó rajnai palotagróf Szibothoz, augsburgi püspökhez, ugyanezen tárgyban. 1241. 083. Szibot, augsburgi püspök, megyéjében a mongolok ellen keresztes hadat hirdettet. 1241. 084. Konrád, frisingi püspök, a kosztniczi püspök és káptalanhoz a mongol veszedelemről. 1241. 085. Uriás pannonhalmi apát és káptalana a salai (deáki) lakosok tartozásairól. 1241. 086. IV. Béla királynak Jadra dalmatiai város jogairól és kötelességeiről kiadott privilegiuma. 1242. 087. IV. Béla király Renaldnak, Wyrunc fiának két győri házhelyért csere fejében a szolga-győri várhoz tartozó Teryan földet engedi át. 1242. 088. IV. Béla király megerősíti Nonának, dalmatiai városnak, régi határait. 1243. 089. IV. Incze pápa az esztergami érseknek postulált váczi püspököt Horvátországba és Dalmátiába apostoli követté nevezi ki. 1243. 090. IV. Béla király Págó sziget lakosait a mongolok elleni harcztettekért különös privilegium által jutalmazza meg. 1244. 091. IV. Béla király Keztelő, Suk és Zela helységekre vonatkozó adománya a német rend számára. 1244. 092. IV. Béla király Sztepkót, Robert fiát, Uszticserőczi birtokában erősíti meg. 1244. 093. Tiepolo Jakab velenczei doge okmánya a közte és IV. Béla magyar király közt kötött békességről. 1244. 094. IV. Incze pápa inti IV. Béla királyt, hogy a pannonhalmi apátságnak vissza adja annak elvett birtokát és jövedelmeit 1244. 095. IV. Incze pápa e tekintetben IV. Béla királyt különösen a németújvári templom és hegyre nézve inti. 1244. 096. IV. Incze pápa hasonló intése Bílla, Gönyő és Udvari tekintetében. 1244. 097. IV. Incze pápa ugyanerről az esztergami és kalocsai érsekekhez. 1244. 098. IV. Incze pápa Endrének szerémi esperestnek megengedi, hogy esperestségén kívül még más egyházi javadalmat is birhasson. 1244. 099. IV. Incze pápának, a veszprémi püspök és káptalan s a pannonhalmi apátság közti peres ügyre vonatkozó, rendelete. 1244. 100. IV. Incze pápa a bodrogi esperestnek megengedi, hogy esperestségén kívül még más egyházi javadalmat is birhasson. 1244. 101. IV. Incze pápa a pannonhalmi apátság és Demeter lovag közti ügyben rendelkezik. 1244. 102. IV. Incze pápa az ausztriai herczegnél pártfogolja a pannonhalmi apátságot. 1244. 103. Godus Sena fia Stregar földét Mikó Detre fiának az esztergami főkáptalan előtt bevallja. 1244. 104. A Tomoy és Csák nemzetségek tagjai közti, Kázmér helységre vonatkozó, peres ügyben hozott ítélet. 1244. körül. 105. IV. Incze pápa a pannonhalmi apátságnak Nyalka helységet illető jogigényei iránt intézkedik. 1245. 106. IV. Incze pápa Sixtus mesternek, esztergammegyei papnak, születése törvénytelenségét el engedi. 1245. 107. IV. Incze pápa Tivadar szász-sebesi plébánosnak megengedi, hogy még más egyházi javadalmat is birhasson. 1245. 108. IV. Incze pápa a több keleti országokba, s névszerint a kúnokhoz is hittérítőkül küldött ferenczrendieket különös egyházi meghatalmazással látja el. 1243. 109. IV. Incze pápa Kálmánt Bolgárország uralkodóját inti, hogy az egyház egységétől el ne álljon. 1245. 110. IV. Incze pápa a magyarországi főpapokat általában inti, hogy a szent Domonkos rendű barátokat ne háborgassák. 1245. 111. IV. Incze pápa az esztergami érsekhez és a veszprémi püspökhez különösen, ugyanazon tárgyban. 1245. 112. Montelungoi Gergely pápai követ, IV. Incze pápa rendelésének folytán, István II. Endre magyar király utószületett fiának tartása iránt intézkedik 1245. körül. 113. Dénes nádor a bakonybéli apát és az Ozorsukán lakó pápai udvarnokok közti egyességről tesz bizonyságot. 1245. 114. Ópuchnak neje a győri káptalan előtt nyolcz szolgát adományoz a pannonhalmi sz. mártoni egyháznak. 1245. 115. A zágrábi káptalan örök bevallásról tesz bizonyságot 1245. 116. IV. Béla király, Miklós Detre fiának a Hont vártól fölmentett (Balassa) Gyarmat földét cserébe adja át, a Liptóban volt Ujfalu és Palugya birtokért. 1246. sept. 11. 117. IV. Incze pápa rendelete, hogy a boszniai eretnekek jószágai az azokat elfoglaló igazhitüeknek adományoztathassanak. 1246. 118. A bakonybéli apátság és annak endrédi udvarnokai közti pernek bírói elintézése. 1246. 119. IV. Béla király Kazmér nevű birtoknak eladását hagyja helyben. 1247. 120. IV. Béla király a Szemere nemzetség tagjai közti birtokrendezésről tesz bizonyságot. 1247. 121. IV. Béla király Batha ispán testvérének Marknak, Tenkus és Tyka földét és ez utóbbi területén várépítésre alkalmas hegyet adományozván, az innen eredett villongásokat elintézi, utóbb e birtokot magához váltja s azt Mikó ispánnak Detre fiának ajándéko122. IV. Incze pápa szent Márton tiszteletére a pannonhalmi apátságban ájtatoskodó híveknek 40 napi bucsút enged. 1247. 123. IV. Incze pápa a pannonhalmi apátságot IV. Béla király pártfogásába ajánlja. 1247. 124. IV. Incze pápa IV. Béla királyt kéri, hogy a katholika szentegyház iránti ájtatosságát tovább is folytassa. 1247. 125. IV. Incze pápa a szerémi püspökség érdekében intézkedik. 1247. 126. IV. Incze pápa a kalocsai és pécsi püspöki megyék közti határok iránt intézkedik. 1247. 127. Az esztergami káptalan a Szemere nemzetség tagjai közti birtokrendezésről tesz bizonyságot. 1247. 128. Mária királynénak a verőczei polgárok szabadságaira és földük határaira vonatkozó privilegiuma. 1248. 129. IV. Incze pápa Magyarországnak a mongolok elleni védelmezéséről gondoskodik. 1248. 130. Dénes nádor Ethuruhnak, a pozsonyi vár jobbágyának, és fiainak ugyanazon vár Karcha nevű földét adományozza. 1248. 131. IV. Béla királynak Pál királyi udvarbíró számárai adománya. 1249. 132. IV. Incze pápa a székes-fehérvári templom számára megengedt bucsú iránt intézkedik. 1249. 133. Roland nádor Ethuru pozsonyi várjobbágy számára megerősíti Dénes nádornak 1248-ki adományát (lásd fenebb a 130. sz. a.) 1249. 134. A pécsi káptalan házassági kérdés elintézéséről tesz bizonyságot. 1249. 135. A székes-fehérvári káptalan bizonyságlevele, hogy a veszprémi káptalan Ilonától, Lodomer gróf nejétől, egy Veszprémben fekvő malmot és telket vett. 1249. 136. A pozsonyi apáczák Piligrinnek, ausztriai sz. kereszti apátnak egy szőlőt adnak el. 1249. 137. Miklós lovag, Tibold fiának végrendelete. 1249. 138. IV. Incze pápa a kalocsai érsek által Magyarország főpapjait felszólítja, hogy hadi költség fejében az aquilejai patriarchatusnak évenkint 200 ezüstgirával segítségére legyenek. 1250. 139. Roland nádor ítélete a csallóközi udvarnokok ügyében. 1250. 140. Ludán földének felét annak tulajdonosai bevallják IV. Béla király részére a budai káptalan előtt. 1250. 141. Pál a királyi kápolna őre, Ludán és Halász részbirtokait bevallja a budai káptalan előtt, Mikó ispán és Detre I. Detre fiainak, valamint Byter Mikó fiának. 1250. 142. A győri káptalan Chepán nevű pethlendi szőlőmívesét hű szolgálatainak jutalmául szabaddá bocsátja. 1250. 143. IV. Incze pápa a pannonhalmi apátságban ájtataskodó híveknek ismét 40 napi bucsút enged. 1251. 144. Supk Vacyk fia Nergues földét a király engedelme mellett, az esztergami főkáptalan előtt bevallja, Mikó zólyomi ispánnak Detre fiának. 1251. 145. A pozsonyi káptalan a pozsonyvári udvarbíró által az Ógyai birtokrész felett Buhtus részére hozott ítéletről bizonyítványt ád ki. 1251. 146. IV. Béla király Sándor, Marcel gróf fiának csere fejében Durug nevű földet engedi által. 1252. 147. Leustach Endre fiával és Yezdres testvérével, Mikó, Tiburcz, Péter és Máté fiaival bevallják Hont vármegyei Aba nevü földeiket Mikó zólyomi ispánnak és utódinak. 1252. april 25. 148. IV. Incze pápa Lőrincz szerémi prépostnak megengedi, hogy prépostságán kívül még más egyházi javadalmat is bírhasson. 1252. 149. IV. Incze pápa az aquinati püspöknek a győri püspök elleni pénzkövetelésére nézve intézkedik. 1252. 150. IV. Incze pápa Istvánnak, előbb esztergami érseknek most prenesztei bibornokpüspöknek megengedi, hogy az esztergami érsekség tizedének tizenharmadik részét tovább is húzza. 1252. 151. Roland nádor a demelki apátság és annak védúrai közti Kamund nevü földre vonatkozó per elintézéséről ád bizonyságot. 1252. 152. Márton Zuerd fia, és Márton turóczi pap Mikó zólyomi ispán helyett, az esztergami főkáptalan előtt bemutatván IV. Béla király cserelevelét, Márton Zuerd fia élő szóval vallja, hogy a király a tőle becserélt Busán és Ludán részjószágokat Mikó zólyomi 153. A veszprémi káptalan átírja a demelki apátság számára Roland nádor fenebbi 151. sz. a. bizonyságát. 1252. 154. IV. Béla király megerősíti Ethuruch pozsonyi várjobbágy és fiai számára Dénes nádornak Karchan helységre vonatkozó 1248-ki (130. sz. a.) és Róland nádornak hasontartalmu 1249-ki (133. sz. a.) intézkedéseit 1253. 155. IV. Béla király megerősíti azon alapítványt, melyet Sztepko, Robert gróf fia a zágrábi, sz. István király czimű, egyházra tett. 1253. 156. IV. Incze pápa meghagyja a győri püspöknek, hogy Gergely mester esztergomi kanonok számára valami egyházi javadalomról gondoskodjék. 1253. 157. IV. Incze pápa az esztergomi érseknek meghagyja, hogy a, Bertalan volt pécsi püspök tartásáról tett, pápai intézkedéseket foganatositsa. 1253. 158. IV. Incze pápa a többi keleti országokba, s névszerint a kúnokhoz és ázsiai magyarokhoz is, hittéritőkül küldött domonkos rendüeknek különös egyházi meghatalmazást ad. 1253. 159. IV. Incze pápa Antalnak és Dénesnek, a magyarországi benedekrendiek meghatalmazottainak megengedi, hogy 150 gira erejéig kölcsönt vehessenek fel. 1253. 160. Roland nádor az Ethuru és a karcsai várnépek közti határpert intézi el. 1253. 161. A hanti káptalan bizonyságlevele, hogy Háb grófnak özvegye Paznanban lévő birtokát a pannonhalmi apátságra ruházta. 1263. 162. IV. Béla király, Yesesin földét, mely Bogomér Zubuzlov fiának kimultával a király adományozása alá került, Mihály zólyomi és Detre szepesi ispánoknak adományozza. 1254. octob. 24. 163. IV. Incze pápa az esztergomi érsek meghatalmazottainak megengedi, hogy 300 ezüst gira erejéig pénzt kölcsönhessenek. 1254. 164. IV. Incze pápa rendeli, hogy az esztergami érsek Isvánnak, előbb esztergami érseknek és akkor prenesztei püspökbibornoknak, évenkint 300 ezüst girát fizessen. 1254. 165. IV. Incze pápa Bérnat nápolyi püspököt apostoli követül küldi Magyarországba. 1254. 166. IV. Incze pápa Bernát nápolyi püspököt és apostoli követet Magyarország főpapjainak ajánlja. 1254. 167. István szlavóniai bán és stajeri főkapitány stajerországi ügyben itél. 1254. 168. A győri káptalan bizonysága, hogy az Opour nemzetségbeli nemesek Urukang nevü földnek felerészét a pannonhalmi apátságnak bevallották. 1254. 169. IV. Béla király a veszprémi káptalan és a veszprémi püspökmegyebéli lelkészek közti, a tizedjogra vonatkozó, intézkedése. 1255. 170. IV. Sándor pápa megerősíti az örsi kolostornak a szent üdvözítő templomának birtokát. 1255. 171. IV. Béla király kiküldött birái a szent királynak Karcsa helységben lakó több jobbágyfiainak személyes szabadságáról itélkeznek. 1255. 172. Roland nádor bizonysága, hogy a pannonhalmi apátság és az óbudai káptalan bizonyos, a somogymegyei tizedre vonatkozó, peres kérdés tekintetében egyezkedtek. 1255. 173. Roland nádor itélete a pannonhalmi apátság és annak Fen helységben lakó udvarnokai közt. 1255. 174. Roland nádor és Vincze nyitrai püspök a pozsonyi várjószágok visszafoglalására kiküldött birák, az alperesek vádja folytán Tpuz Miklóstól el akarván venni Chondol jószágot, a felperes által elémutatott adománylevél következtében, neki itélik oda. 125175. Sinister Miklós királyi főtálnokmester és kiküldött biró itélete a bakonybéli apát és a pápai udvarnokok közt. 1255. 176. Jakab az esztergami Jánoslovagok főnöke társainak megegyeztével Kirván lévő szőlejöket Chechy szabadostól hűtlensége miatt elvevén Simon szolgájoknak adja két évi szolgálati díj fejében. 1255. 177. IV. Béla király törvénykezési kiegyenlités alapján megerősiti a bakonybéli apátságot Endred föld birtokában. 1256. 178. IV. Béla király a pannonhalmi apátság s a Hegymagasban és Kesziben lakó királyi udvarnokok közti határok igazítása iránt intézkedik. 1256. 179. IV. Béla Bazin földet Kozma és Achilles grófoknak adományozza a tatárok és az osztrákok elleni hű szolgálataikért. 1256. 180. IV. Béla király ismét megerősíti az ausztriai sz. kereszti apátságnak Leguento nevü birtokát. 1256. 181. IV. Sándor a sz. Benedekrendűek közti fegyelemre nézve intézkedik. 1256. 182. IV. Sándor pápa a polosani sz. Erzsébet templomát felmenti az ottani esperest joga alól. 1256. 183. IV. Sándor pápa a pannonhalmi apátságban ájtatoskodóknak egy esztendei és negyvennapi bucsut enged. 1256. 184. A Somogy megyei Kozma és János Ivánka fiai, a székesfehérvári káptalan előtt osztályegyességre lépnek. 1256. 185. A székesfehérvári káptalan Nyrokol nevü helység eladására és határaira vonatkozó bizonysága. 1256 körül. 186. Az erdélyi káptalan Almás helység eladásáról ád bizonyságot. 1256. 187. IV. Béla király a pannonhalmi apátság és népeinek, szent Istvántól nyert, törvénykezési szabadságát erősité meg. 1257. 188. IV. Béla király a Turoczból és Liptóból kiköltözött népet visszahivatja, azoknak bérbirtokot rendel, szabadságaikat és kötelességeiket meghatározza. 1257. jun. 12. 189. IV. Béla király a birtokosok kérelmére Yuren nevü helység határjárását erősiti meg. 1257. 190. IV. Béla király Harka nevü helységre vonatkozó adománya Kurui Fülöp mester számára. 1257. 191. IV. Sándor pápa az erdélyi püspöknek megengedi, hogy elszegényedett egyházának jövedelmei két templommal vagy kápolnával szaporittassanak. 1257. 192. IV. Sándor pápa megengedi, hogy az esztergomi egyházban sz. Albert, karácson és husvét ünnepei alkalmával ájtatoskodók egy évi bucsúban részesittessenek. 1257. 193. IV. Sándor pápa Benedek esztergami érseknek megengedi, hogy az általa tartandó misékre ajtatosság végett megjelenőket 40 napi bucsúban részesíthesse. 1257. 194. IV. Sándor pápa azt határozza, hogy az esztergami érsek a zágrábi püspöktől apostoli levélnek folytán idéztetvén, megjelenni nem tartozik. 1257. 195. Benedek esztergami érsek jóváhagyja a Hudus özvegye által a sághi zárda számára tett adományozást. 1257. 196. Roger spalatoi érsek itélete. 1257. 197. A székes-fehérvári káptalan bizonyságlevele, hogy a zirczi és a bakonybéli monostorok peres ügyöket barátságos úton kiegyenlitették. 1257. 198. István, a Chorna nemzetség tagja, Chalad nevü birtokának felerészét Endrének, János fiának és Osl unokájának, a győri káptalan előtt vallja be 1257. 199. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, hogy Péter, a Sól nemzetség tagja, a neki biróilag oda itélt esküt le nem tette. 1257 körül. 200. Rad, a Rád nemzetség tagja, Imrének fia, Gergelynek, az előbbi somogyi esperestnek, Buchmala nevü földét a veszprémi káptalan előtt vallja be. 1257. 201. Húsvét töli lakos, Ujul helységben fekvő földét Ivanka társának a somogyi sz. egyedi konvent előtt vallja be. 1257 körül. 202. Pál pozsonyi prépost és IV. Béla király kiküldött birájának peres birokra vonatkozó itélete. 1257. 203. IV. Béla király helybenhagyása, hogy Sándor, Marzell fia, Durug nevü birtokát Favus pannonhalmi apátnak eladhassa. 1258. 204. IV. Béla király a pannonhalmi apátság és a Guler helységben lakó szolgagyőri várjobbágyok közt Zamtu nevű birtok ügyében ítéletet hoz, melynek végrehajtását a győri káptalan eszközli. 1258. 205. IV. Sándor pápa a zágrábi püspöknek megengedi, hogy székes templomát alkalmatosb helyre építhesse. 1258. 206. IV. Sándor pápa IV. Béla királyt inti, hogy az atyja által oda igért ezer ezüst girát a jeruzsálemi sz. jános-szállodának fizesse ki. 1258. 207. IV. Sándor pápa bizonyos pénzösszeg iránt intézkedik, mely az esztergami érsek meghatalmazottaitól Romában eloroztatott. 1258. 208. A székesfehérvári káptalan bizonysága, hogy Sándor, Marczel fia, Durug nevü birtokát Favus pannonhalmi apátnak bevallotta. 1258. 209. Az ó-budai káptalan bizonyságlevele, hogy Chama fiai Kis-Gál nevü birtokuknak fele részét Poukának, Sz. Erzsébet lakosának bevallották. 1258. 210. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy a pannonhalmi apátság a neki már oda itélt földekre nézve több tapani lakosnak kedvezményt tett. 1258. 211. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy a pannonhalmi apátságnak Diénes nevü földbirtok, melyet Elek Sándor fia reá általruházott, átadatott. 1258. 212. A győri káptalan bizonyítja, hogy a pannonhalmi és a szeliczi apátságok közt Tünő helység birtokára vonatkozó per választott birák itélete által intéztetett el. 1258. 213. A veszprémi káptalan bizonyitja, hogy a Laad nemzetség több tagjai a Veszprém folyó melletti malmukat Zelánd veszprémi püspöknek eladták. 1258. 214. A veszprémi káptalan bizonyítja, hogy Miksa gróf fiai Péter gróf fiait Margit nővérök hitbére tekintetében a hozott ítélet értelmében kielégítették. 1258. 215. A pannonhalmi apát bizonyságlevele, hogy a bakonybéli apát és a Taryán helységben lakó várnépek közt a taryáni föld tekintetében osztály történt. 1258. 216. Dénes szolnoki és bakonyi főispán bizonyitja, hogy a pannonhalmi apátság és a Churgiban lakó bakonyi erdőcsőszök közti Venyu helység határait illető egyenetlenség barátságos úton elintéztetett. 1258. 217. IV. Béla király azt határozván, hogy Favus pannonhalmi apát Pálnak, Zemekey fiának, az örkényi birtok tekintetében öt girát fizetni tartozik, a győri káptalan bizonyitja, hogy ezen fizetés megtörtént. 1259. 218. István ifjabb király és stajer herczeg Eberhardot marburgi polgárt Stajerhonban hűbéri birtokkal adományozza meg. 1259. 219. IV. Sándor pápa az esztergami szent-jános rendieket a tízedek fizetése alól fölmenti. 1259. 220. IV. Béla király Baas mesternek a trencsini várhoz tartozó földekből két holdot adományoz. 1260. 221. IV. Béla király Szigligetet a pannonhalmi apátságnak adományozza. 1260. 222. István ifjabb király a porowai kápolnát a pannonhalmi apátságnak adományozza. 1260. 223. István ifjabb király Szigligetet adományozza a pannonhalmi apátságnak. 1260. 224. IV. Sándor pápa a benedekrendiek tatai apátságát Tata birtokában védi. 1260. 225. Spalato városban készült végrendelet formulája. 1260. 226. A győri káptalan bizonysága, hogy Gymolt helységre vonatkozó több okmányok előtte érvényteleníttettek. 1260 körül. 227. (52. b.) Ulászló István szerb királynak panasza, hogy a raguzaiak nem tartják meg a békességet. 1238. 228. (52. c.) Toniszto Miklós raguzai kenéz nyilatkozata, hogy Vladimir a raguzaiaknak minden hozzájárulása nélkül szerb földen prédált. 1238. 229. (69. b.) Dandolo János raguzai kenéz Ulászló István szerb királlyal szövetkezik 1234–1240. 230. (69. c.) Ulászló István szerb király okmánya a Vraninában sz. Miklós tiszteletére szentelt kolostor számára. 1234–1240. 231. (69. e.) Ulászló István szerb király megerősiti a raguzaiak számára atyjának privilegiumait 1234–1240. 232. (69. f.) Uros István szerb király elengedi a raguzaiaknak a zsarnoviczai adót. 1234–1240. 233. (69. g.) Endre chulmiai kenéz Dandolo János raguzai kenézzel szövetkezik. 1238–1240. 234. (69. h.) Ninoszlav Máté boszniai nagybán megerősíti a raguzaiak számára Kulin bán privilegiumát. 1224–1240. 235. (69. i.) Ninoszlav Máté boszniai nagybán örök békességet fogad a raguzaiaknak. 1240. 236. (69. k.) Ninoszlav Máté boszniai nagybánnak ugyanarra vonatkozó eskűje. 1240. 237. (89. b.) Michieli János raguzai kenéz Uros István szerb királynak fogadja, hogy meg nem engedi, mikép Ulászló királynak özvegye az ő országába leveleket vagy követeket küldhessen. 1243. 238. (127. b.) A raguzaiak és krajnaiak közti békekötés. 1247. 239. (137. b.) István Máté boszniai nagybán békességet fogad a raguzaiaknak. 1249. 240. (137. b.) Endre chulmiai nagykenéz fiaival, Bogdán zsupánnal és Radoszlav zsupánnal a raguzaiaknak örök békességet fogad. 1249. 241. (69. g.) A raguzaiak Aszan Mihálylyal, a bolgárok czarjával, Uros István, szerbiai király ellen szövetkeznek. 1253. 242. (161. c.) Uros István szerbiai király megerősíti a raguzai kalmárok számára atyjának privilegiumait. 1253. 243. (161. d.) Csernomir kenéz panasza, hogy a raguzaiak az ő embereit elfogták és eladták. 1253. 244. (168. b.) A raguzaiak Radoszlav chulmiai zsupánnak és nemeseinek békességet esküsznek. 1254. 245. (168. c.) Radoszlav chulmiai zsupán a raguzaiaknak békességet esküszik. 1254. 246. (168. d.) Uros István szerbiai király megerősíti a raguzaiak privilegiumait. 1254. 247. (168. e.) A raguzaiak Uros István szerbiai királynak békességet esküsznek. 1254–1256.