Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár IV. kötet

001. IV. vagyis Kun László királynak Revisnye birtokra vonatkozó adománya Hocymer számára. 1272. 002. X. Gergely pápa IV. László magyar királyhoz uralkodásának kezdetén intézett intései. 1272. 003. X. Gergely pápa Magyarország főpapjait és főurait felszólítja, hogy a királyt tanácscsal és tettel támogassák. 1272. 004. X. Gergely pápa II. Otakart, cseh királyt inti, hogy az V. István magyar királylyal kötött békességét annak utódjával IV. Lászlóval is tartsa. 1272. 005. Sándor országbirónak Hricso vár tulajdoni jogáról hozott itélete. 1272. 006. Bruno olmüczi püspök több országról, s ezek közt Magyarország állapotáról jelentést tesz X. Gergely pápának. 1272. 007. IV. László király Hypolit gróf fiainak adományozza Ljuda-föld nevü három ekényi földet. 1273. 008. IV. László király megerősíti a pannonhalmi apátság alattvalói számára V. Istvánnak, törvénykezési kiváltságukat tartalmazó 1270-ki okmányát. 1273. 009. IV. László király Péter és Máté testvéreknek a Chák nemzetségből Scynche birtokot adományozza. 1273. 010. Elias et Guelianus királyi udvarnokok az esztergami káptalan előtt vallják, hogy a birtokukban volt Ztorgár földét a király másnak adományozhatta. 1273. jul. 2. 011. A győri káptalan bizonyságlevele; hogy Lanch Pálnak fia, geudi nemes Durug nevű földet Győr megyében vejére Jánosra, Bathyáni Primus fiára átruházta. 1273. 012. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, hogy Bonifácz pannonhalmi apát, és tordi udvarnokai a köztük fenforgó peres ügyeket barátságos úton egyenlítették ki. 1273. 013. Theodorik mester Koy földét nevezetes szabadságokkal uj gyarmatul adományozza. 1273. 014. IV. László király Atrachyk fiait megnemesíti. 1274. 015. IV. László király az erdély-fehérvári várhoz tartozó földeket Ders esperestnek, Miklós mesternek és testvéreiknek adományoz. 1274. 016. IV. László király levele arról, hogy Sándor bán, szebeni és dobokai főispán, Pertaltelke nevezetű földet, melyet Miklóstól Ecse fijától pénzért vett s régóta békében birt, ugyanannak, minthogy testvérei ez eladásért háborgatták, Vajk és Moloncsa nevű017. IV. László király Péter mester számára, a Chák nemzetségből, megerősíti Scynche birtokra vonatkozó 1273-ki adományát 1274. 018. IV. László az okoli nemeseknek, a Henrik bán pozsonyi gróf által jogtalanul lefoglalt Sintperg es Csürle birtokokat hadi erényeik miatt visszaadja. 1274. 019. IV. László magyar király I. Rudolf római-német királyhoz, az öccse Endre és ennek leánya közt tervezett házasság ügyében. 1274. 020. IV. László király ugyanazon ügyben küld követet Rudolf római királyhoz. 1274. 021. I Rudolf római-német király Erzsébet magyar királyné-özvegyhez. 1274. 022. Péter, Detre fiának Miklósnak fia, Pehchen és Podlusan földeit az esztergami káptalan előtt rokonának Péternek, Mikó fiának bevallja. 1274. 023. A váczi káptalan bizonyságlevele, hogy a Péter nemzetség nemesei es a nyulszigeti apdczák, Oszlár nevű peres födbirtokra nézve barátságos egyességre léptek. 1274. 024. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, hogy több lövöldi erdei csőszők a borsothi jobbágyokkal bizonyos gyilkosság tekintetében egyezkedtek 1274. 025. IV László király Inárcson Pest megyében lakó Inarcsi Pál, Tamás, Fene és Omb, székes-fehérvári várjobbágyokat a nemesek sorába emeli. 1275. 026. IV. László király helybenhagja és megerősíti Sándor bánnak intezkedését, melynél fegva több jószágait nejére ruházza által. 1275. 027. IV. László király megerősíti a pannonhalmi apátság alattvatlói számára V. Istvánnak, az adószabadságról kiadott 1270-ki okmányát. 1275. 028. IV. László király a szenvedett károk tekintetéből több veszprémi telket adományoz a veszprémi káptalannak. 1275. 029. Erzsébet özvegykirályné Vrbua birtokot adományozza Benedek grófnak, Iváncsa gróf fiának. 1275. 030. X. Gergely pápa Gellért mesterhez, hogy a szent föld segítségére Magyarorszdgban az egyházi jövedelmek tizedrészét szedje. 1275. 031. X. Gergely pápa Magyarország érsekeihez és püspökeihez, hogy a szent föld segítségére a keresztet hirdettessék. 1275. 032. X. Gergely pápa a dömesek magyarországi perjeléhez, hogy a szent föld segitségére a keresztet hirdesse. 1275. 033. Miklós Gedeyi Albeusnak fia, figyermektelen halálának esetére vejeit gyermekeivé fogadja, mely intezkedését IV. László király helyben hagyja. 1275. 034. IV. László király Benedek és Reche fiainak visszaadja a tőlük Henrik bán által lefoglalt Churre és Simperg nevű jószágokat. 1276. 035. IV . László király Pongrácz és Péter grófoknak, Kázmér gróf fiainak Lomptó nevű birtokukat, mely tőlök el volt véve, visszaadja. 1276. 036. Az esztergam keresztesek konventjének bizonyságlevele, hogy Samson es Jakab trencsini várjobbágyok Dubnicze nevű birtokukat Olthoman grófnak és utódainak eladták. 1276. 037. IV. László király Tavarnuk nevű földet nővérének Erzsébetnek és a Boldogasszony margitszigeti apácza-kolostorának adományozza. 1277. 038. IV. László király megerősíti a borsmonostrai apátság számára IV. Béla királynak Sydan birtokára vonatkozó adományát. 1277. 039. IV. László király a Duna szigetén fekvő szent Pantaleoni monostort, melyet jogtalanul a sz. Katalin apáczazárdának adományozott volt, birtokdval együtt urainak, Gabrian mester fiainak adja vissza. 1277. 040. IV. László király megerősíti Erzsébet nővére számára, Tavarnuk nevű birtokra vonatkozó előbbi adományát. 1277. 041. IV. László király ujra a pozsonyi káptalannak adományozza mindazon jószágokat, melyeket azelőtt birtak s melyekről szóló okirataikat a csehek és németek, bevevén Pozsony várát, elvitték. 1277. 042. IV. László király a tarnukuztári királyi tárnokokat megnemesíti. 1277. 043. IV. László magyar király 7. Rudolf római-német királyhoz, hogy Otakar cseh király és annak emberei a követelt várokat birják még. 1277. 044. XXI. János pápa a nagyváradi püspöknek meghagyja, hogy Miklós erdélyi prépostot és ujonan választott esztergami érseket a római szék elejébe idézze. 1277. 045. I. Rudolf római-német király IV. László magyar királyt felszólítja, hogy segítségére legyen II. Otakar cseh király ellen. 1277. 046. I. Rudolf római-német király a borsmonostrai apátságot különös pártfogása alá veszi. 1277. 047. Egy névtelen püspök I. Rudolf római-német királyhoz, az annak leánya, Klementina, és Endre szlavoniai herczeg közti eljegyzés iránti örömét fejezi ki. 1276. 048. Jolenth özvegy rokonaival a budai káptalan előtt az illetőket hitbére és jegyajándoka iránt nyugtatványozza. 1277. 049. Chernei Péter és Döme, Redemech örök birtokukat Pous sogoruk fiainak adják. 1277. 050. Adám Turóczi Obusk fia, maga és vérrokonai nevében a közösen birt Nógrád (most Hont) megyei Zahara földét az esztergami káptalan előtt bevallja. 1277. máj. 3. 051. A somogyi sz. Egyed konventje bizonyítja, hogy János ispán Mogorey részbirtokát, melyet a várjobbágyokkal közösen birt, elkülönözni s határjárással kijelölni kivánván, e kivánságától a várjobbágyok kérelmére elállott. 1277. 052. IV. László király Ipolit gróf fiainak adományozza Fonu nevű földet. 1278. 053. IV. László királynak ezen adományról kiadott ünnepélyes oklevele. 1278. 054. IV. László király Mezőtarcsa nevű földre vonatkozó adománya Móricz és Endre grófok számára. 1278. 055. IV. László király János mesternek egy ekényi földet adományoz. 1278. 056. III. Miklós pápa Gellért mestert a pápi jövedelmek tizedének, mely a szent föld segítségére fordíttassék, beszedésével tovább is megbízza. 1278. 057. III. Miklós pápa Miklós erdélyi prépostnak esztergami érsekké választatását törvénytelennek nyilatkoztatja és megsemmisíti; egyszersmind a veszprémi püspök postulatiojának sem engedvén helyt. 1278. 058. III. Miklós pápa Fülöp fermoi püspököt apostoli követűl küldi Magyarországba. 1278. 1) A pápa megbízó levele. 059. 2) A pápa Fülöpöt Rudolf római királynak ajánlja. 060. 3) A pápa levele IV. László magyar királyhoz. 061. 4) A pápa levele Erzsébet magyar királynéhoz. 062. 5) A pápa levele a szerb királyhoz. 063. 6) A pápa levele Endre szlavoniai herczeghez. 064. 7) A pápa levele Magyarország és szomszéd vidékei clerusához. 065. 8) A pápa levele Magyarországnak és szomszéd vidékeinek világi rendeihez. 066. 9) III. Miklós pápa a Fülöp püspök és apostoli követ kiséretében lévő egyháziaknak megengedi, hogy követségének ideje alatt rendes jövedelmeiket húzhassák. 067. 10) III. Miklós pápa ugyanazon érdemben Jakab, bibornok diákonhoz. 068. 11) III. Miklós pápa Fülöp püspököt az apostoli követség teljhatalmával ruházza fel. 069. 12) III. Miklós pápa Fülöp püspököt egyházi kiközösítések elrendelésére meghatalmazza. 070. 13) A pápa Fülöpöt gyóntató atyjának szabad választására jogosítja. 071. 14) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy kilencz nőnek egyszer egy évben megengedheti, miszerint illő kisérettel bármely szerzet kolostorait meglátogathassák. 072. 15) A pápa Fülöpnek megengedi, hogy könyveiről és egyéb ingóságairól végrendeletileg szabadon intézkedhessék. 073. 16) A pápa Fülöpöt felhatalmazza, hogy az egyházból kiközösített személyeket ezen bűntetés alól felmenthesse. 074. 17) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy kisérőinek megengedhesse, miszerint a kölönben előttük elzárt helyeket látogathassák, és néhány más egyházi szabályokat szorosan megtartani ne köteleztessenek. 075. 18) A pápa Fülöpöt rendkivüli hatalommal ruházza fel, 15 társpapjait bármely káptalanba kanonokká kinevezni. 076. 19) A pápa Fülöpöt társpapjai feletti fegyelmi hatalommal felruházza. 077. 20) A pápa Fülöpöt felhatalmazza, hogy a híveket bucsukedvezményekben részesíthesse. 078. 21) A pápa Fülöpöt meghatalmazza, hogy társpapjait, ha netalán simoniát követnének el, a bűntetés alól felmenthesse. 079. 22) A pápa Fülöpnek megengedi, hogy a megürűlt esztergami érsekség jószágait és jövedelmeit kezelhesse. 080. 23) A pápa Fülöpnek megengedi, hogy azon vidékeket, melyekbe apostoli követűl küldve van, bármikor és ismételve is szabadon látogathassa. 081. 24) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy az őt illető provisiókat követelhesse. 082. 25) A pápa Fülöpöt provisióinak tekintetében rendkivűli hatalommal felruházza. 083. 26) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy a követségében szükséges kiviteleket tehesse. 084. 27) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy a szót nem fogadó szerzeteseket egyházi kedvezményeiktől megfoszthassa. 085. 28) A pápa Fülöpöt bizonyos egyházi felmentésekre meghatalmazza. 086. 29) A pápa Fülöpöt bucsu-osztogató hatalommal felruházza. 087. 30) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy három, vagy négy arra alkalmatos egyént, a római egyház szokásához képest, jegyzőnek kivevezhessen. 088. 31) A pápa Fülöpöt az egyházi szabálytalanságokra nézve, felmentési hatalommal felruházza. 089. 32) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy kisebb egyházi javadalmakat adományozhasson. 090. 33) A pápa Fülöpöt meghatalmazza, hogy bizonyos feltételezés mellett az egyháziakat a szabálytalanság alól felmenthesse. 091. 34) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy kisebb egyházi javadalmak kelletlen birtokosait elmozdítván, azokat másoknak adományozhassa. 092. 35) A pápa Fülöpöt meghatalmazza, hogy a kiséretében lévő személyeket születésök netaláni törvénytelensége alól felmenthesse. 093. 36) A pápa Fülöpöt az egyházi szerzetesekre nézve rendkivüli hatalommal felruházza. 094. 37) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy intézkedéseinek foganatosítását egyházi büntetések által is eszközelhesse. 095. 38) A pápa minden egyházi főnököt felszólít, hogy Fülöpöt követségi ügyeiben segítsék. 096. III. Miklós pápa a magyarországi ferenczrendiek tartományfőnökének meghagya, hogy néhány szerzetbeli hittéritőknek Cumániába a tatárokhoz küldjön. 1278. 097. III. Miklós pápa Fülöpnek meghagyja, hogy Cumaniának állapotáról neki jelentést tegyen. 1278. 098. I. Rudolf római-német király tudosítása a közte és Otakar cseh király közt történt ütközetről a velenczei dogehoz. 1278. 099. I. Rudolf római-német király III. Miklós pápához bold. Margit, IV. Béla magyar király leánya a szentek közzé iktatása ügyében. 1278. 100. I. Rudolf római-német király III. Miklós pápának János ó-budai prépostot, ki székes-fehérvári prépostnak választatott, ajánlja 1278. 101. I. Rudolf római-német király a pápa követét László magyar királynak ajánlja. 1278. 102. Egy névtelennek tudósítása a Rudolf római-német, és Otakar cseh király közti ütközetről. 1278. 103. Péter nádor bizonyságlevele, hogy Péter gróf és Oslari Madach egyszersmind rokonaik nevében is az köztök fenforgó határpert barátságosan kiegyenlítették. 1278. 104. Miklós az esztergami káptalan előtt Byter nevű Mikó fiának bevallja és eladja Hrichó várban (Trencsinben) volt ingóságait, s ezek árát a vevőnek tisztje veretlen ezüstben és denárokban kifizeti. 1278. 105. Venys Luka özvegye, és Symun özvegye négy gira bécsi denárért örökre eladják a pozsonyi káptalan előtt Mikó és Márknak a velk vizén levő malomrészüket. 1278. 106. Detrek turuli prépost bizonyságlevele, hogy János mestert, neki a királytól adományozott egy ekényi föld birtokába iktatta. 1278. 107. IV. László király megerősíti azon adományt, melyet Ljudaföld nevű három ekényi földről Hypolit gróf fiainak 1273. tett. 1279. 108. IV. László király Abraam, Bátor és Kis Bátord helységekre vonatkozó adománya, Hudus, Briccius, György és Benedek testvérek számára. 1279. 109. IV. László király az atyja V. István által 1261-ben a dézwári vendégek részére kiadott kiváltságlevelét szóról szóra átírva megerősíti. Kelt 1279-ben. 110. IV. László király Latibor és fiai, turóczi jobbágyfiak, s Demeter sárosi főispán közt Kurtus nevű földről határoz. 1279. 111. III. Miklós pápa Lodomér nagyváradi püspöknek esztergami érsekké választását megerősíti. 1279. 112. III. Miklós pápa ugyanerről az esztergami érsekség suffraganeusaihoz. 1279. 113. III. Miklós pápa Fülöp püspöknek és apostoli követnek meghagyja, hogy János ó-budai prépostnak kalocsai érsekké választatását megvizsgálja, s ha azt helyesnek találja, megerősítse. 1279. 114. III. Miklós pápa Lodomért, ki a nagyváradi püspökségből az esztergami érsekségre emeltetett, IV. László magyar királynak ajánlja. 1279. 115. III. Miklós pápa Magyarország egyházi és világi lakosait felszólítja, hogy Fülöp püspöknek és apostoli követnek segítségére legyenek. 1279. 116. III. Miklós pápa Fülöp püspököt apostoli követségében erélyes eljárásra serkenti. 1279. 117. III. Miklós pápa Károlyt szicziliai, és Rudolfot római-német királyokat felszólítja, hogy IV. Lászlót magyar királyt arra bírják, mikép a pápai követ tanácsainak engedjen. 1279. 118. III. Miklós pápának Erzsébet magyar királynéhoz intézett biztató levele. 1279. 119. Fülöp fermói püspök és apostoli követ átírja II. Endre magyar királynak 1211-ki okmányát, melylyel az erdélyi barczaságot a német rendnek adományozta. 1279. 120. Máté nádor itéletlevele, melynél fogva Fuki Simon és testvérei Alberthi Devecser grófot Miklós testvérök gyilkoltatásában ártatlannak ismerik el. 1279. 121. A csazmai káptalan végrahajtja Miklós szlavóniai bán azon itéletét, melyben idősb Belus özvegyének és ifju Belus mostohájának hitbérét és ékszereit kiadatni rendeli. 1279. 122. A győri káptalan Gyarmat nevü birtokra vonatkozó 1271. bevallási bizonyságlevelét átírja. 1279. 123. Jakab, János és Endre gróf Jakab fiai 20 márka ezüstön eladják a pozsonyi káptalan előtt Mátyás és Zolad pozsonyi várjobbágyoknak Pozsonyban levő szabad telküket és széplaki szőlejüket. 1279. 124. György Simon fia a Szathmár megyei Mok részbirtokát, Mihálynak és örököseinek a váradi káptalan előtt bevallja. 1279. 125. A fehérvári keresztesek konventje Máté nádor itéletlevelét Alberthi Devecher részére átírja. 1279. 126. Tevl falunak részbirtokosai örökségi jogon birt részeiket, a somogyi sz. Egyed konventje előtt bevallják Balázs Mihály fiának. 1279. 127. A királyi felségtől és nádortól delegált biztosok Somogymegyében határjárást tartanak a kir. udvarnokok egyik ottani helységében. 1279. 128. IV. László király Paskaz pozsonyi prépostnak adományozza Sziimcset, hála fejében, hogy őt Fülöp pápai követtel kibékité. 1280. 129. IV. László király Máté és több rokonait, kik eddig a tárnoki szolgálat alatt álltak, megnemesíti. 1280. 130. IV. László király Jakabnak, Pozsony váralja birájának, adományozza Plumou nevű födet. 1280. 131. Erzsébet királyné a veszprémi egyháznak adományoz Berén helységben birtokot. 1280. 132. Erzsébet királyné ugyanazon tárgyban. 1280. 133. Erzsébet idősb királyné, V. István király özvegye, Lőcsei Geubulin gróf számára megerősíti IV. Béla királynak Nádas nevű birtokra vonatkozó adományát. 1280. 134. III. Miklós pápa a Lodomérnak, ujonan választott esztergami érseknek szánt érseki palliumot, Román honti, és Angelus nyitrai esperestek által küldi Magyarországba. 1280. 135. III. Miklós pápa ugyanazon ügyben Fülöp fermoi püspök és pápai követ, s Endre egri püspökhez. 1280. 136. I. Rudolf római-német király II. Endre magyar királynak a német rend számára a barczaságra vonatkozó 1222-ki privilegiumát hitelesíti. 1280. 137. Lodomér esztergami érsek a veszprémi káptalan és a somogymegyei plébánosok közti tizedes perben. 1280. 138. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Erney Ipusnak fia, és nemzetségének emberei Theuk nevű földüket Bálintnak és társainak bevallották. 1280. 139. Az esztergami káptalan Vincze nyitrai püspök közleményének folytán bizonyítja, hogy Ludani Gothard barát és Chaba gróf hátramaradt árvái közt birtokegyezkedés történt. 1280. 140. Adorján István székely Ispán és több Thelegd megyei székelyek egy prépostfalvai birtok eladására vonatkozó bizonyságlevele. 1280. 141. IV. László király megerősíti a veszprémi káptalannak, a Pecheli nemesek birtokára nézve Sz. Gál helységben tartott határjárását. 1281. 142. A veszprémi káptalan IV. László királyhoz jelentést tesz, hogy a Pecheli nemesek birtokára nézve Sz. Gál helységben határjárást tartott. 1281. 143. A nagyváradi káptalan bizonyságlevele, hogy az erdélyi püspök és Barch fiai peres ügyben barátságos egyességre léptek. 1281. 144. István alországbíró határozata, hogy az erdélyi püspök Chák nemzetségű Barch fiaival folytatott birtokperében eskűt tegyen. 1281. 145. IV. László király Grb fiainak Heche helységben két ekényi földet adományoz. 1282. 146. IV. László király megerősíti, Dénes Peerchi Chepan fia számára, V. István királynak, Peerch nevű birtokra vonatkozó adományát. 1282. 147. IV. Márton pápa a kalocsai érseknek, a szerémi és csanádi püspökkel együtt, megengedi, hogy a váradi püspökké választott vasvári prépostot, Tamást megerősíthesse. 1282. 148. IV. Márton pápa IV. László magyar királyt biztosítja, hogy néhány plébánosnak Fülöp fermói püspök és apostoli követ általi kinevezése, a magyar király egyházi védjogának kárára nem lesz. 1282. 149. Máté nádor határozata, mely a harczoló udvarnokok régi szabadságát megerősíti. 1282. 150. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Centeu uzuri lakos, és annak fia Péter Bed nevű szolgájokat szabaddá bocsátották. 1282. 151. Chene Chugut fia Margit és Agnes szolgálóit Lukácsnak a pozsonyi káptalan előtt bevallja. 1282. 152. A váczi káptalan bizonyítja, hogy Herichou várát és tartozékait Biter fizette ki egészen; Mikó pedig, kinek felét kellett volna fizetnie, meg sem jelent. 1282. 153. Az ipolysági konvent bizonysága, hogy Palást helység birtokosai, a köztök fenforgó pert barátságosan kiegyenlítették. 1282. 154. A spalatoi papság János érsek ellen felebbezést intéz a pápához. 1282. 155. IV. László király Mátyás gróf és testvérei számára megújítja IV. Bélának több Vas megyei helységekre vonatkozó adományát. 1283. 156. IV. László király megerősíti ugyanazon adományát. 1283. 157. IV. László király parancsolja, hogy a soproni polgárok, kik a város falain kivűl kezdtek lakni, a városba visszamenjenek. 1283. 158. IV. László király megerősíti Erzsébet királyné azon intézkedését, mely által Erzsébet kir. herczegasszony és apácza kivánatához képest Berény helységet a veszprémi egyháznak adományozta. 1283. 159. Erzsébet királynénak ezen adományról szólló okmánya. 1283. 160. Karchai Tamás és gróf Mihály egyezkednek Peech, Tamás nővére és Mihály nagynénye jegy- és negyedilletménye ügyében. 1283. 161. A váradi káptalan bizonyságot tesz arról, hogy Ótományi Buthmér és fia Buda, Kraszna vármegyei Ótomány nevű örökös földjüket Márk bán fiainak Lászlónak és Mihálynak 20 márkáért örökösen eladta. Kelt pünkösd hetében. 1283. 161. IV. Miklós pápa 1) Benvenutót eugubiai pűspököt apostoli követül küldi Magyarországba és az ahhoz szomszéd országokba. 1290. 162. Apor erdélyi vajda a dézsvári vendégeket biztosítja, hogy őket a IV. László által adott kiváltságlevelökben foglalt szabadalmaikban megtartja. 1283. 163. IV. László király Zalauth gróf fiai számára megerősíti V. Istvánnak, akkor ifjabb királynak, Gragyssa nevű birtokra vonatkozó adományát. 1284. 164. Erzsébet királyné Thos nevű földet István főtárnokmesterének adományozza. 1284. 165. Erzsébet idősb királyné, Theodórnak, IV. László király jegyzőjének, és általa öcscsének Lászlónak Dench és Ztupán birtokait adományozza. 1284. 166. Miklós nádor és pozsonyi főispán elismeri, hogy a pozsonyi prépostság jobbágyai az ő hatósága alól felmentvék. 1284. 167. Rolánd erdélyi vajda biztosítja a dézsvári vendégeket, hogy őket V. Istvn és IV. László által adott kiváltságleveleikben foglalt szabadalmaikban megtartja. 1284. 168. Az esztergami káptalan bizonyítja, hogy Dragal (Drégely) falu igtatásának Byter, Mikó fia a hely szinén úgy, valamint meghatalmazottja által a káptalan előtt ellenmondott. 1284. octh. 8. 169. Zolou eláll perétől, melyet Tonkus ilkai lelkész (?) mint állítólagos szolgája, s magzatai ellen vitt; Tonkus pedig hogy minden további kelletlenségtől megmeneküljön, 15 pensa denárt fizet neki perköltség fejében. 170. Grebil István Vros fiának özvegye jegyjószágát sogorának Jánosnak hagyományozza. 1284. 171. G. kedhelyi apát bizonysága, hogy Herbord gróf Osl mesternek 25 bécsi girával tartozik. 1284. 172. Herbord gróf János Belud fiának Széplaki birtokrészét, melyet zálogban bír, Jakab grófnak és Osl mesternek, Osl bán fiainak adja alzálogba. 1284. 173. Mortunus mester Zachud fia lekötelezi magát, hogy Weychei Ivankanak négy gira ezüstöt fög fizetni. 1284. 174. IV. László király Chepant et Iváncsot, s több tárnokjobbágyokat mint ezeknek rokonait nemesíti. 1285. 175. IV. Honorius pápa a nyulszigeti boldogasszony zárdája fejedelemasszonyának megerősíti a boldogasszony budai temploma jövedelmének harmadrészét. 1285. 176. Maria salernoi herczegasszony, V. István magyar király leánya, elismeri, hogy az angol királytól 800 uncia aranyat átvett. 1285. 177. Miriszló, Anai Péter fia, a pozsonyi káptalan előtt végrendeletet készítvén, Teke nevű szolgáját, és annak anyját Szimtót szabadokká nyilatkoztatja. 1285. 178. A királyné tárnokmestere, Bobroch helységet, mivel lakosai koholt irományokat mutattak fel, Bogomérnak itéli oda. 1285. 179. IV. László király, Miklós és Marczel Hilarius fiainak a Liptó megyei Hovran földét újdontan adományozza. 1286. jul. 9. 180. IV. László király a bakonybéli apátságot a révkomáromi vámjövedelmekben biztosítja. 1286. 181. Jegyzői okmány azon házasságról, melly Endre szlavoniai herczeg és Klára, Albert görczi gróf leánya közt terveztetett. 1286. 182. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy Erzsébet, Örkényi Pongrácz özvegye élte folytáiglani eltartásának feltétele mellett minden birtokát a pannonhalmi apátságnak zálogképen engedte át. 1286. 183. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy János, pozsonyi udvargróf, Chenk szolgálóját, annak fiával Lőrinczczel együtt, szabaddá bocsátotta. 1286. 184. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Duhának hátrahagyott özvegye hitbére és hozománya tekintetében annak fiaitól teljesen kielégíttetett. 1286. 185. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Pokyi Tamás gróf egy Saralia helységében lévő szántóföldet Marcolf három fiának szolgálatai tekintetéből adományozott. 1286. 186. Trau dalmácziai város statutumot hoz, hogy polgárai Spalato város polgáraival fekvő birtokukra nézve szerződéseket szabadon köthetnek. 1286. 187. IV. László magyar király Gergelyt, Imre mester fiát az Osl nemzetségből Byka nevű földdel adományozza. 1287. 188. III. Honorius pápa Lodomért esztergami érseket meghatalmazza, hogy a tatárok, szaraczénok, neugerok és pogányok ellen Magyarországban és a szomszéd vidékekben keresztháborút hirdethessen. 1287. 189. III. Honorius pápa a római és a cseh királyoknak meghagyja, hogy az esztergami érseket ebben segítsék. 1287. 190. III. Honorius pápa Magyarország és a szomszéd vidékek főpapjaihoz ugyanazon értelemben. 1287. 191. III. Honorius pápa a lengyel és a szlavoniai herczegekhez, s Magyarország és a szomszéd vidékek főuraihoz és nemeseihez ugyanazon értelemben. 1287. 192. III. Honorius pápa az esztergami érseket meghatalmazza, hogy IV. László magyar királyt, ha a királynét szabaddá bocsátani és magához venni nem akarná, egyházi büntetéssel sujthassa. 1287. 193. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele azon szerződésről, melyet Péter erdélyi püspök János kőfaragó mesterrel az ottani templom toronyának és falainak felépítésére nézve kötött. 1287. 194. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Gáldi Buken gróf és fiai Hewrimus nevű birtokukat Berga grófnak és fiainak eladták. 1287. 195. Pál pozsonyi kanonok a pozsonyi főtemplomnak Uzur, Okoli, Churle és Simperg helységekben levő részjószágait adományozza. 1287. 196. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Bothow pozsonyi várjobbágy Zelew nevű szolgálóját és annak fiát Pált szabaddá bocsátotta. 1287. 197. A pozsonyi káptalan bizonysága, hogy Pozsony város községe, és Jakab, annak előbbi bírája, egy köztök fenn forgó pert barátságos úton ki egyenlítettek. 1287. 198. A veszprémi káptalan bizonyságlevele azon osztályozásról, melyet Cybrian és Cheykat grófok Usa nevű birtokukban tettek. 1287. 199. IV. László király a pozsonyi polgároknak Széplak helységét adományozza. 1288. 200. IV. László király a pozsonyi várcsőszöknek a két Widrich nevű folyó közt fekvő földét Jakabnak, Pozsony város bírájának adományozza. 1288. 201. Erzsébet királyné a Buzád nemzetségi Jakabnak a tőle elvett birtokait viszszaadományozza. 1288. 202. IV. Miklós pápa II. Uros Istvánt szerb királyt inti, hogy a római egyház egységéhez térjen. 1288. 203. IV. Miklós pápa Ilonát özvegy szerb királynét inti, hogy fiait Istvánt és Urost a római egyház egységére téríteni igyekezzék. 1288. 204. IV. Miklós pápa IV. László magyar királyt inti, hogy a kunok társaságával felhagyván, ismét a katholika hithez térjén. 1288. 205. IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban az esztergami érsekhez, a szomszéd országok fejedelmeihez, s Magyarország és a szomszéd vidékek főpapjaihoz és népeihez. 1288. 206. IV. Miklós pápa meghagyása Lodomér esztergami érsekhez Erzsébet magyar királyné fogságból szabadulása tárgyában. 1288. 207. Az esztergami káptalan bizonyságlevele, hogy István és Péter mesterek Csák nemzetségből palásti birtokukat több palásti nemeseknek eladták. 1288. 208. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy több szurcsuki birtokosok birtokuk határai iránt egyezkedtek. 1288. 209. Erzsébet Potkó özvegye férjének megöletése gyanujával terhelvén Marcelt és Pált; az ügy végre közbenjárók segedelmével 10 márka lefiztése által a pozsonyi káptalan előtt kiegyenlítetett. 1288. 210. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Nyéki Jakab és Bodolo, Chene fiai, Joanka nevű szolgájukat és utódait szabadokká nyilatkoztatták. 1288. 211. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Butka, Wothai Ilerus özvegye, Fotka nevű szolgáját szabaddá bocsátotta. 1288. 212. Mykud bán Péter erdélyi püspöknek sz. Miklós nevű birtokát adományozza azon 50 gira fejében, melyeket ő és elhunyt testvére Imre Fülöp fermoi püspök és pápai követ határozata szerint, mivel a szent földre menni elmulasztottak, fizetni tartoztak. 1288213. Törvénykezési okmány egy Brazza szigetén hozott birói ítéletről. 1288. 214. IV. László király Pétert, erdélyi püspöket, kit több jószágtól megfosztott, visszahelyezi ismét azoknak birtokába. 1289. 215. IV. László király Gyoui Miklós és Endre grófoknak visszaadja Gomord nevű birtokukat, melyet V. István király a karakoi vendégeknek adományozott. 1289. 216. IV. László király Gyumurd nevű birtokot a karokoi vendégeknek adományozza. 1289. 217. IV. László király Zoich nevű birtokot, melyet tévedésből másnak adományozott, valódi tulajdonosának, nővérének Erzsébetnek adja vissza. 1289. körül. 218. Erzsébet királyné megerősíti a veszprémi egyház számára Berény tulajdonára nézve 1283-ki privilegiumát. 1289. 219. Erzsébet királyné helybenhagya, hogy nagyberényi hadi jobbágyai a veszprémi egyházhoz annectálhassák magokat. 1289. 220. A budai káptalan bizonyságlevele, hogy Jak gróf Kartal nemzetségből, fiával Bekével Kartal és Ságh birtokában osztozkodott. 1289. 221. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Korchai Suge intézkedéséhez képest annak örökösei Boxa nevű szolgáját szabaddá bocsátották. 1289. 222. László Korchai Saul fia meghalt testvére nejét Aglonchat, 6 girát fizetvén neki, mennyasszonyi hozományát és a negyedrészt illetőleg kielégíti a pozsonyi káptalan előtt. 1289. 223. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Arnold Endre fia és Jakab Betckhez fia párviadal által Zopkyben lévő földre vonatkozó perüket eldöntették. 1289. 224. Tamás tihanyi apát Urkuta nevű földét szőlőmivelés végett átengedi bizonyos feltételek alatt több esztergami lakosnak. 1289. 225. IV. László a dézsvári vendégek kérelmére azon régibb szabadalmukat, hogy a téli időben apró homijaikért szerzett sójokat Sz. György napjáig szabadon széthordhassák és eladhassák, megerősíti. 1290. 226. IV. László király István és Miklós testvéreket a Bakony vidékéről, hű szolgálataikért földekkel adományozza meg. 1290. 227. IV. László magyar király megtagadja a budai vár polgáraitól a kért vásártartási jogot. 1290. 229. 2) IV. Miklós pápa IV. László magyar királyt inti, hogy Benvenuto püspök és apostoli követ tanácsára hajoljon. 1290. 230. IV. Miklós pápa ugyan azon követség tárgyában 3) Rudolf római-német királyhoz; 4) Albert ausztriai herczeghez, 5) II. Venczel cseh királyhoz; 6) a lengyel herczegekhez. 1290. 231. 7) IV. Miklós pápa Magyarország és a szomszéd vidékek rendeit általában felszolítja, hogy Benvenutot eugubiai püspököt apostoli követségének ügyeiben támogassák. 232. 8) IV. Miklós pápának ugyanazon értelemben János, Miklós és Henrik szlavoniai bánokhoz intézett felszólítása. 233. 9) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyan Radoszlaw és István szlavoniai bánokhoz. 234. 10) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban Miklós szlavoniai bánhoz, és Pál mesterhez, István szlavoniai bán fiához. 235. 11) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban Gergely, Gergely szlavoniai bán fiához. 236. 12) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban Rolánd erdélyi vajdához és testvéreihez. 237. 13) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban Istvánhoz és Brisdehez boszniai bánokhoz. 238. 14) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban a Frangepán grófokhoz. 239. 15) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban az almissai grófokhoz. 240. 16) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban több magyarország fői nemeshez. 241. IV. Miklós pápa László magyar királyt ismét inti, hogy Benvenuto eugubiai püspök tanácsára hajoljon. 1290. 242. IV. László király Briccius grófnak Guthkeled nemzetségből Bátor nevű birtoka számára vásártartási privilegiumot ád. Év nélkül. 243. IV. László király parancsolja László Soprony vármegyei ispánnak, hogy a Luer falvi nyilasokat, kiket Soprony védelmére rendelt, István atyjáról nyert szabadságaikban ne bántsa. Év nélkül. 244. IV. László király meghagyja Herbordnak, hogy a sopronyi polgárokat ne háborgassa a tizedek huszadában, mit a vár fenntartása végett nekik adott. Év nélkül. 245. IV. László király parancsa a székesfehérvári káptalanhoz, hogy Kayári Dénest és Balázst törvénykezési párviadal tárgyában idézzék. Év nélkül. 246. A székesfehérvári káptalan jelentése. Év nélkül. 248. (144. b.) Uros István szerb király megújítja a raguziakkal a békességet, úgy hogy ezeknek neki minden évben 2000 perpert fizessenek. 1281. 249. (224. b.) Uros István szerb király azt határozza, hogy a raguzaiak országában azon földeket bírhassák, melyeket atyja korában bírtak. 1289.