Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár I. kötet

001. Szent-István törvényeinek eredeti szövege.002. Szent Brúnó tudósítása Kelet-Európa több népei közt tett térítési utazásáról, skülönösen Magyarország akkori állapotjáról. A tudósítás II. Henrik római-németcsászárhoz van intézve. 1006 körül.003. Kaal, ki Szent István korában Gizella királyné kíséretében jött Magyarországba,Káldon Sopron vármegyében telepedik le. 1000-1038004. A zazty-i apátság alapító levele. 1067 körül.005. IV. Henrik római-német császárnak Magyarország nyugati határára vonatkozónyilatkozata. 1074006. Salomon király adománya a frisingi egyház számára, melyet IV. Henrikrómai-német császár megerősít. 1074007. Zvoinimir, máskép Demeter horvát-dalmát király Brazza sziget lakosainakkereskedelmi szabadságokat ád. 1077.008. A bakonbéli apátság jószágainak és vagyonának összeírása. 1086.009. Szent László bakonbéli apátságnak 24 telket adományoz, mi II. István és II.Béla alatt törvényes vitatkozásra ád alkalmat. 1092010. Szent László a pannonhegyi sz. mártoni apátság kincseit és vagyonát írja le, ésazokat megerősíti. 1093.011. A győri káptalan előtt 1361. kötött szerződés, mely szerint Vejkei Dénesnek ősatyja, ki Szent László idejében Henrik grófot Ung nemzetségből Castiliábakövette, Pozson és Valko megyei jószágait Both grófnak hagyományozta. 1077-1095.012. Kálmán király Michieli velenczei dogével szövetségre lép. 1101.013. Kálmán király Dalmátia jogait és szabadságait megerősíti. 1102.014. Szerafin esztergomi érsek egyességet alapít Máté veszprémi püspök és Péter sz.mártoni apát közt. 1103015. Kálmán király Michieli Vital velencei dógehez, követeléseinek igazságosságáról.1111016. Brazza szigetén Sztaniszlavi Vid a straxevnichi sz. György templomának telketadományoz. 1111017. IV. Henrik császár levele Álmos vezérhez. 1125 körül018. Acha, veszprémi jobbágynak végrendelete II. István király korában 1114-1131.019. II. Béla király a sopron vára és bakonybéli apátság jobbágyai közt támadt SZalamad nevű földre vonatkozó egyenentlenségekről intézkedvén; egyszersmind azapátság birtokát határozza meg e tekintetben szorosabban. 1135020. Magyar szállóház (hospitala) alapítása Jeruzsálemben.a) A ház, melyben később ezen szállóház létezett. 1135021. Magyar szállóház (hospitala) alapítása Jeruzsálemben.b) Petronilla magyar nő az említett házat megszerezvén, ugyanott alapítja a magyar szállóházat. 1135.022. II. Béla király a szentmártoni apátságnak földet adományoz Roz (Ravazd) ésTaryán közt, 1137.023. Endre veszprémi prépost II. Béla király és Ilona királyné beleegyezésével a szentmártoni apátságot megadományozza. 1131-1141.024. Scines nő rokonainak beleegyezésével Chutus nevű helységet adományozza aszentmártoni apátságnak. 1146.025. Froco, Magyarországban letelepedett jövevénynek végrendelete. 1146.026. VII Lajos franczia király a szentdénesi apátot Magyarországba érkeztérőltudósítja. 1147.027. II. Geiza a halászi szolgálat végett a szentmártoni apátságnak Szulvata nevűudvarnokot engedi által. 1150.028. II. Geiza király 20 ezüst gíra fejében, melyeket a szentmártoni apáttólkölcsönzött, az apátságot földekkel adományozza. 1151029. Margit nevű nőnek végrendelete. 1152.030. Adalbert magyar főúr, Roger siciliai királyhoz követséggel megbízva lévén,mielőtt útnak indúlva, végrendeletet tesz. 1150-1154.031. Gergely gróf végrendelete 1168.032. A bakonybéli apátság több jószágainak bírói meghatározása. 1171.033. Koba nevű birtokosnak végrendelete. 1173-1175.034. III. Sándor pápa a Pannonhalmán lévő szentmártoni apátság jogait megerősíti. 1175035. Az erdélyi káptalan Egyházfalva és Szent-Miklós helységekben határjárást tart. 1176.036. A veszprémi egyház több szabadosait földdel adományozza 1181.037. Fulcumár gróf a bakonbéli apátságot Palan és Meletha helységekkel adományozzameg. 1181.038. Brazza és Lesina dalmatiai szigetek népgyűlése a povliei Szent-János templomnakújra megadják régi birtokát. 1184.039. III. Béla király leánya dajkájának hű szolgálatát annak testévreiben is fiaibanmegjutalmazza. 1185.040. II. Orbán pápa megerősíti a pannonhalmán lévő szent-mártoni apátságnak jogait. 1187.041. III. Incze pápa Boleszló váczi püspökhez. 1196 körül.042. Konrad montferrati határgróf és több más kerestyén lovagok tudósítják III. Bélamagyar királyt a szent föld eseményneiről, egyszersmind tőle segítséget kérvén.1173-1196.043. Imre király megerősíti az orodi prépostságnak jószágait. 1197.044. III. Incze pápa megerősíti az esztergami káptalannak a neki Job érsektőlátengedett esztergomi bortizedet. 1198.045. III. Incze pápa megerősíti az esztergami káptalannak az esztergomivásárjövedelem azon részét, melyet III. Béla és Imre királyok adománya utánbír. 1198.046. III. Incze pápa Gergely bíbornokot, Imre királyhoz küldött követét, a spalatóikáptalannak ajánlja. 1200.047. Teszéri Tamást bíróilag nyugtatványozzák, hogy tartozását lefizette. XII. század.048. Eberhard pozsonyi ispán intézkedik a solymászok Petun földéről. XII. század.049. János szentmártoni apát varsanyi udvarnokai ügyében ítél. 1201.050. Imre király Jánost, Erdélynek olasz lakosát megnemesíti. 1204.051. János esztergomi érsek ítélete Péter bakonbéli apát és a veszprémi vár nehányjobbágyai közt Scis nevű helységben lévő peres földekről. 1206 körül.052. II. Endre király megerősíti Almissa város szabadságait. 1207.053. III. Incze pápa a borsmonostrai apátságot és annak jogait különös pártfogásaalá veszi. 1207.054. III. Incze pápa a borsmonostrai apátságot jogainak bármi sértése ellenbiztosítja. 1207.055. II. Endre király az ausztriai szentkereszti apátság számára megerősíti Imrekirálynak a Moson várához az előtt tartozott bessenyők néhány földeit illető1203-ik adományát. 1208.056. III. Incze pápa Cletus egri püspök alapítványát, mellyel a háromkuti vagyisbélkői (de Beel trium fontium) apátságnak bizonyos tizedeket adományozott,megerősíti. 1208.057. A győri káptalan ünnepélyesen bizonyítja, hogy Keresztúr, Varsany és Lazyhelységek lakosai a bakoni főispánnak semmivel sem tartoznak. 1210.058. Péter casinoi apát a pannonhalmi szentmártoni apátságot a casinoi kolostorjogairól és szabadságairól értesíti. 1210 körül.059. Az esztergami káptalan bizonysága, hogy a pannonhalmi sz.-mártoni és asomogyvári sz. egyedi apátságok közti egyenetlenségek barátságos útonegyenlítettek ki. 1210.060. Opus győri kanonok végrendelete. 1210.061. II. Endre király a tihanyi apátság jószágait megerősíti. 1211.062. János esztergami érsek az esztergami káptalant a nagyszombati templommal ésannak jövedelemeivel adományozza meg. 1211.063. III. Incze pápa a pannonhalmi szentmártoni apátságot Deáky (Sala) birtokábanoltalmazza. 1212.064. Adenulf casinoi apát a pannonhalmi szentmártoni apátot az imádság és keresztyénerények közösségére szólítja fel. 1212.065. II. Endre király a pannonhalmi szentmártoni apátságnak megerősíti szent Lászlóés Salamon királyok adományait. 1213.066. Gertrud királyné és segédbírái ítélete Urias sz. mártoni apát Pozson várajobágyai és a pozsoni polgárok közt. 1214.067. III. Incze pápa a Pannonhalmán lévő szentmártoni apátság számára Deáki (Sala)birtoka tekintetében intézkedik. 1214.068. III. Incze pápa az esztergomi érsek és a pannonhalmi szentmártoni apát köztugyan a deáki-i tizedről folyó perben intézkedik. 1215.069. A győri püspök mint kiküldött bíró és segédbírái a pannonhalmi szentmártoni ésa somogyvári szentegyedi apátságok közt a somogymegyei tizedek ügyében ítélnek.1215.070. Barátságos egyesség Urias pannonhalmi szentmártoni apát és János gróf köztRunka helységben lévő bizonyos földnek ügyében. 1216.071. II. Endre király adakozása a sz. János-rendűek számára. 1217.072. III. Honorius pápa meghagyja Magyarország főpapjainak, hogy az egyházi jövedelmeknekhuszadrészét a szent föld segedelmére gyűjtsék és a bejövendő pénz kellőkezeléséről gondoskodjanak. 1217.073. III. Honorius pápa C. újonan választott székesfehérvári prépostot megerősíti. 1217.074. III. Honorius pápa tudósítja a genuai érseket, hogy II. Endre magyar király ésaz ausztriai herczeg keresztes hadjáratra indúlván, a Boldog Asszonyszületésének legközelebbi ünnepén Ciprus szigetén találkozni fognak. 1217.075. III. Honorius pápa ez iránt a jeruzsálemi királyt is értesíti. 1217.076. III. Honorius pápa a Jánosrendű vitézek Magyarországban elidegenített javainakvisszaszerzése iránt intézkedik. 1217.077. III. Honorius pápa a keresztyéneket buzdítja, hogy II. Endre magyar királytkeresztes hadjáratában segítsék. 1217.078. III. Honorius pápa a pannonhalmi szentmártoni és a pilisi apátságok köztiperben intézkedik. 1218.079. III. Honorius pápa megerősíti a laberiai szentmiklósi kolostornak jószágait,melyeknek nagy része Magyarországban fekszik. 1218.080. III. Honorius pápa a szentmártoni apátság jogait oltalmazza. 1218.081. III. Honorius pápa megerősíti a német rend számára Vilmos erdélyi püspöknek aBarczaság jövedelmeire és birtokára vonatkozó 1213-ki adományát. 1218.082. III. Honorius pápa megerősíti a Jánosrendűek számára II. Endre magyar király1217-iki adományozásait. 1218.a) Szász ezüst gira jövedelmét általában.083. III. Honorius pápa megerősíti a Jánosrendűek számára II. Endre magyar király1217-iki adományozásait. 1218.b) Száz ezüst gira jövedelmét Margati vári védelmezésére.084. III. Honorius pápa megerősíti a Jánosrendűek számára II. Endre magyar király1217-iki adományozásait. 1218.c) A soproni és drávamelléki jövedelmeket.085. III. Honorius pápa megerősíti a Jánosrendűek számára II. Endre magyar király1217-iki adományozásait. 1218.d) Száz ezüst gira jövedelmét Crati várának védelmezésére.086. III. Honorius pápa a nagyhalmi tized ügyében intézkedik. 1218.087. Pál és Tamás grófok és rokonaik adománya az elefánti egyház számára. 1218.088. III. Honorius pápa Ugrint szenteli fel kalocsai érseknek. 1219.089. III. Honorius pápa az esztergomi és a kalocsai érseket felszólítja,rendelkezésére nehány alkalmatos hittérítőt küldeni. 1219 körül.090. III. Honorius pápa bizonyos ügyben a csanádi püspök kártalanitásárólgondoskodik. 1220.091. Miklós nádor megerősíti biróilag a pannonhalmi szent-mártoni apátságnak Sownhelységben lévő birtokát. 1220.092. Miklós nádor itélete a pannonhalmi szent mártoni apát és a somogymegyeivárjobbágyok közt Wicha helységben fekvő bizonyos földekről. 1220 körül.093. Miklós nádor a pannonhalmi apátnak Zurunca helységben lakó több szolgákat itéloda. 1220 körül.094. Miklós nádor itélete Fen helységben lévő földek felett a pannonhalmiszent-mártoni apátság számára. 1220.095. A győri káptalan bizonyságot ád a pannonhalmi szent-mártoni apátság és a nemesTűtűsiek közti határjárásról. 1220.096. II. Endre király privilegiuma, melylyel a pannonhalmi szent-mártoni apátságnakÖlbő, Bársonos, Szőlős, Écs, Gamas stb. helységekben fekvő birtokát megerősiti.1221.097. III. Honorius pápa a pannonhalmi szent-mártoni apát és a zágrábi püspök közt asomogymegyei tized ügyében intézkedik. 1221.098. III. Honorius pápa az esztergomi érseknek a pénzverés utáni tized jövedelmétismeri el. 1221.099. III. Honorius pápa az egyházi átok bizonyos esetei iránt intézkedik. 1221.100. III. Honorius pápa az egyházi átoknak egy másik esete iránt intézkedik. 1221.101. Miklós nádor megerősíti azon barátságos egyezkedést, melyet a pannonhalmiszent-mártoni apát Beus fiaival Bársonos helységben fekvő földekre nézvekötött. 1221.102. A győri káptalan Poto grófnak az ausztriai sz. kereszti apátság számáraSasunban tett alapítvánáról ád bizonyságot. 1221.103. Benedek tatai apátnak birtokátruházási ügyre vonatkozó megerősítése. 1221.104. II. Endre király az ausztriai szentkerestzi apátságnak Legentő helységben lévőalattvalóit bizonyos szabadságokkal ruházza fel. 1222.105. III. Honorius pápa R-t., II. Endre király káplánját, ki a keresztet fűzteruhájára, az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1222.106. Gunczel Rovazd (Szent-Márton mellett) születésű spalatoi érsek egyessége apannonhalmi szent-mártoni apáttal és conventtel. 1222.106. III. Honorius pápa N-t soproni ispánt, ki a keresztjelet fűzte ruhájára, azapostoli szék különös pártfogása alá veszi. 1222.107. Kozma győri püspök bizonyos pert a bakonbéli apát és a győri káptalan köztegyenlít ki. 1219-1222.108. A győri káptalannak bizonyos adás-vevési és birtok-átruházási ügyről kiadottbizonysága. 1222.109. A pannonhalmi szent-mártoni apátság Nyulas helység birtokában biróilag erősíttetikmeg. 1222.110. III. Honorius pápa Margitot, konstantinápolyi császárnét, III. Béla magyarkirály leányát az apostoli szék különös pártfogása alá veszi. 1223.111. III. Honorius pápa II. Endre királyt uj keresztháborúra buzdítja. 1223.112. A győri káptalan előtt kötött barátságos egyesség. 1223.113. Bors gróf a családja által alapított borsmonostrai apátság birtokárólgondoskodik. 1223.114. II. Endre király a pannonhalmi szent-mártoni apátságot Gönyővel adományozzameg. 1224.115. III. Honorius pápa meghagyja az esztergomi érseknek, hogy a pannonhalmiszent-mártoni apátság számára bizonyos ügyekben az igazság szolgáltatásátszorgalmazza. 1224.116. III. Honorius pápa inti a váczi püspököt, hogy Béla ifjabb királyt tanácsávalsegítse. 1224.117. III. Honorius pápa Magyarország érsekeinek és püspökeinek meghagyja, hogy anémet rendet a neki II. Endre királytól átengedett Barczaságnak birtokában neháborgassák. 1224.118. III. Honorius pápa a somogymegyei tizedek peres ügyében a pannonhalmiszent-mártoni apát és a veszprémi káptalan közt intézkedik. 1224.119. II. Frigyes római-német császár III. Honorius pápát a szent föld ügyeirőlértesítvén, a kerestyén fejedelmeket, s névszerint a magyar királyt is ujkeresztes háborura buzdíttatni kivánja. 1224.120. A velenczei doge és annak tanácsa bizonyos kalmároknak magyar földön történtfosztogatási esete iránt vizsgálatot rendelnek. 1224.121. Trau városban hagyatéri per a pápátol a kiküldött birák előtt 1224.122. A királyi biztosok Kusok helység birtokállapotáról itélnek. 1224 körül.123. II. Endre király a pannonhalmi szent-mártoni főapátságot Gönyővel adományozzameg. 1225.124. III. Honorius pápa a veszprémi püspök és a székesfehérvári jánosrendüek köztiperben intézkedik. 1225.125. A velenczei kormánynak Arbe dalmatiai sziget ügyeire vonatkozó rendelete. 1225.126. Iván lovag végrendelete. 1225 körül.127. Urias pannonhalmi szent-mártoni apát rendelete az apátság birtokviszonyairól,melyet II. Endre király megerősít. 1226.128. II. Endre király Tivald nevü vitéz katonának jeles tettét jutalmazza. 1226.129. II. Honorius pápa a pannonhalmi szent-mártoni apátság jogait erősíti meg. 1226.130. Miklós nádor Fen helység birtokáról ismét itél. 1226.131. Miklós nádor a pannonhalmi szent-mártoni apátnak több szolgát itél meg. 1226.132. A pannonhalmi szent-mártoni apátság és a szent Jánosrendüek közt a Somogymegyeitizedek ügyében per lévén, a két fél választott birákban egyezik meg. 1226.133. II. Endre király Jakab, Zochyu fiának intézkedését, melynél fogva gönyőibirtokát a pannonhalmi szent-mártoni apátságra átruházza, erősíti meg. 1227.134. III. Honorius pápa II. Endre királyt, s Magyarország főpapjait és főurait új keresztesháborúba szólítja fel. 1227.135. III. Honorius pápa Magyarország érsekeinek és püspökeinek az új keresztesháború hirdetését hagyja meg. 1227.136. III. Honorius pápa II. Frigyes római császárt, míg a keresztes hadjáratbantávol lesz, az apostoli szék különös oltalma alá vevén, Magyarország főpapjaitez iránt értesíti. 1227.137. IX. Gergely pápa Urias pannonhalmi szent-mártoni apátnak az apátság jószágaikörüli rendelkezéseit erősíti meg. 1227.138. IX. Gergely pápa a zágrábi prépost és káptalan számára Imre és II. Endrekirályok privilegiumait és II. István zágrábi püspök adakozását erősíti meg. 1227.139. IX. Gergely pápa a zágrábi püspök számára a magyar királyoknak többprivilegiumait erősíti meg. 1227.140. IX. Gergely pápa a zágrábi püspök számára szent László királynak 1134. biróilagoda itélt alapítványát erősíti meg. 1227.141. IX. Gergely pápa a pannonhalmi szent-mártoni apátság és a székesfehérvárikáptalan közt a somogymegyei tizedek peres ügyében intézkedik. 1227.142. IX. Gergely pápa a pannonhalmi szent-mártoni apátság és Demeter gróf közti, anémetujvári kolostor jogaira vonatkozó peres ügyben intézkedik. 1227.143. IX. Gergely pápa biztosítja a pannonhalmi szent-mártoni apátságot, hogy azágrábi püspök privilegiumainak pápai megerősítése jogainak semmi sértését nemfoglalja magában. 1227.144. IX. Gergely pápa az esztergami érsek és a pannonhalmi apát köztiegyenetlenségek ügyében intézkedik. 1227.145. IX. Gergely ismét erősíti meg Urias pannonhalmi szent-mártoni apátnak azapátság jószágaira vonatkozó intézkedéseit. 1227.146. II. Endre király Ugrin kalocsai érseknek a pannonhegyi szent-mártoni és aszáva-szentdemeteri apátok közti Mirot nevü halasra vonatkozó itéletét erősítimeg. 1228.147. II. Endre király a templomosok rendét Kon helységgel adományozza meg. 1228.148. IX. Gergely pápa a pannonhalmi szent-mártoni apátság és a veszprémi káptalanközti peres ügyben intézkedik. 1228.149. IX. Gergely pápa a németujvári bold. asszony kolostorát illető pereskérdéseknek elintézését sürgeti. 1228.150. IX. Gergely pápának ugyanazon ügyre vonatkozó más intézkedése. 1228.151. Kálmán galicziai király és szlavoniai herczeg Lőrincz, Ompud fia vétkeinekbüntetése iránt intézkedvén, egyszersmind Lipow nevü birtokot Demeter mesternekadja el. 1228 körül.152. Az esztergami káptalan bizonysága Ryucska és Bela nevü földek eladásáról. 1228.153. A zágrábi káptalan Kulpatő nevű nemesi birtoknak örök időre történtátruházásáról bizonyságot ád. 1228.154. Brazza dalmatiai sziget bíráinak bizonysága. 1228.155. II. Endre király a pannonhalmi szent-mártoni apátság számára Miklós nádornakhét itéletét erősíti meg. 1229.156. II. Endre király privilegiuma, melylyel az ausztriai szentkereszti apátságLeguentov nevű besenyő birtokának lakosait adómenteseknek nyilatkoztatja. 1229.157. II. Endre király a Borsod vártól fölmentett Zymhud földét Detre zólyomiügyvédének adományozza. 1229.158. IX. Gergely pápának a pannonhalmi szent-mártoni apátság és az esztergamiszent-tamási prépost közti törvénykezési rendelete. 1229.159. IX. Gergely pápa a pannonhalmi szent-mártoni apátság vagyonát igazságtalankárosítás ellen védi. 1229.160. A pannonhalmi szent-mártoni apátság és a székesfehérvári káptalan köztiegyenetlenségek barátságos uton intéztetnek el. 1229.161. II. Endre király a pannonhalmi szent-mártoni apátságot szent Jakab kápolnájávalés földeivel adományozza meg. 1230.162. Béla ifj. király az ausztriai sz. kereszti apátság Magyarországbani jószágaitmegerősíti. 1230.163. IX. Gergely pápa a bakonbéli apátság jogait megerősíti, s az apátot és akolostort pártfogása és oltalma alá veszi 1230.164. IX. Gergely pápa Egyed káplánjának hagyja meg, hogy P. aldiákont a győriprépostság birtokába iktassa. 1230.165. IX. Gergely pápa a templomosok számára megerősíti Gyula bán és neje Ilonaadományát. 1230.166. Egyed, pápai kiküldött bírónak itélete a pannonhalmi sz. mártoni apátság és aveszprémi káptalan közti perben. 1230.167. II. Endre király a pannonhalmi szent-mártoni főapátságnak Billa helységetadományozza. 1231.168. II. Endre király előtt a győri káptalan és M. mester közti pernek elintézése. 1231.169. IX. Gergely pápa az esztergami érseknek koronázási jogát megerősíti. 1231.170. IX. Gergely pápának némely elkövetett erőszakoskodásokért azanyaszentegyházbóli kizárásra meghatalmazó oklevele 1231.171. IX. Gergely pápa a pannonhalmi szent-mártoni apátság és a veszprémi püspök közta Somogy megyei tizedek ügyében kötött egyezkedést megerősíti. 1231.172. IX. Gergely pápa a pannonhalmi szent-mártoni apátság és Demeter gróf köztiperes ügyben ismét intézkedik. 1231.173. IX. Gergely pápa a pannonhalmi szent-mártoni és a pilisi apátságok közti peresügyben intézkedik. 1231.174. Uriás pannonhalmi apát és Paulin gróf közti egyesség. 1231.175. A pannonhalmi szent-mártoni convent birtokeladásról tesz bizonyságot. 1231.176. II. Endre király adakozása a bakonybéli kolostor számára. 1232.177. II. Endre király adománya a bakonyi szent-kereszti egyház számára. 1232.178. IX. Gergely pápa intézkedése a keresztes háborúk ügyében. 1232.179. IX. Gergely pápa a szerémi püspökség ügyében rendelkezik. 1232.180. IX. Gergely pápa Béla ifjabb királyt felszólítja, hogy a német rendnekelfoglalt földét adja vissza. 1232.181. IX. Gergely pápa a boszniai püspök ellen emelt eretnekségi vád ügyébenintézkedik. 1232.182. IX. Gergely pápa a pannonhalmi szent-mártoni apátság és a somogyi espesrestségközt a Somogy megyei tizedekre nézve kötött egyességet megerősíti. 1232.183. IX. Gergely pápa a Garam melletti szent-benedeki apátságnak megengedi, hogyegyházi interdictum idejében is bizonyos korlátok közt az istentiszteletetvégezhesse. 1232.184. II. Endre király az ausztriai szent-kereszti apátságnak soproni sójövedelmétmegerősíti. 1233.185. II. Endre király a szolgálatban elaggott Detre ispán ifjabbik fiának,Miklósnak, a Liptó vármegyei Ujfalut adományozza. 1233.186. II. Endre adománya a pannonhalmi apátság számára. 1233.187. Béla ifjabb király esküje, hogy ő az atyja II. Endre király, s Jakab preneszteipüspök és pápai követ közt megállapított egyességet meg fogja tartani. 1233.188. Béla ifjabb király a borsmonostrai apátság számára II. Endre királynak Sydanhelységre vonatkozó adományát megerősíti. 1233.189. Jakab prenesztei püspök és pápai követ Fábián nevü lovag egyházi büntetéseügyében intézkedik. 1233 körül.190. Jakab prenesztei püspök és pápai követ előtt Uriás pannonhalmi apát és aSomogymegyei papság a tized ügyében egysségre lépnek. 1233.191. Bertalan veszprémi püspök nyilatkozata a samsói kápolna ügyében. 1233.192. A vigmani ispánoknak itélete Uriás, pannonhalmi apát és a szemtei vár jobbágyaiközt. 1233.193. IX. Gergely pápa Kálmánt, a szlavoniai herczeget inti, hogy a pannonhalmiapátságot somogyi tizedében ne károsítsa. 1234.194. IX. Gergely pápa Fábián lovag ellen, ki a pannonhalmi apátság jogait ésjószágait háborgatta, intézkedik. 1234.195. IX. Gergely pápa a kúnok püspükének részére az esztergami érsek, akkor ottpápai követ rendeletét megerősíti. 1234.196. IX. Gergely pápa Kálmán királyt a katholika hit érdekében működésre szólítjafel. 1234.197. IX. Gergely pápa Kálmán királynak megengedi, hogy az egyházi interdictum alattlévő helyeken is isteni szolgálatot tarthasson. 1234.198. IX. Gergely pápa a boszniai eretnekek ellen harczoló kereszteseket pártfogásaalá veszi. 1234.199. IX. Gergely Pápa Kálmán királyt, ki a boszniai paterenok ellen keresztes hadbaindúlt, az apostoli szék különös pártfogása alá veszi. 1234.200. Jakab prenesztei püspök és pápai követ a pannonhalmi apátság és Fábián lovagközti perben ítél. 1234.201. A pannonhalmi szent-mártoni apátság és a székesfehérvári káptalan közti perválasztott bírák itélete által elintéztetik. 1234.202. A bakonybéli apátság és a győri várnak jobbágyai közti határigazítás. 1234.203. IX. Gergely pápa Magyarország főpapjainak meghagyja, hogy az apostoli széktőlkiküldött bírák itéleteit foganatosítsák. 1235.204. IX. Gergely pápa a pannonhalmi apátság birtokában háborgatói ellen határozottegyházi kiátkozás büntetésének végrehajtását sürgeti. 1235.205. IX. Gergelx pápa Jolánt, II. Endre király leányát, az apostoli szék pártfogásaalá veszi. 1235.206. IX. Gergely pápa II. Endre királyt felszólítja, hogy a pannonhalmi apátságotFábián lovag háborgatásai ellen oltalmazza. 1235.207. IX. Gergely pápa az egyházak számára fizetendő pénzöszegre nézve II. Endrekirálynak meghosszabítja a határidőt. 1235.208. IX. Gergely pápa rendeli, hogy az apostoli szék különös parancsa nélkül II.Endre királyra és családjára az egyházi átok vagy interdictum ne határoztassék.1235.209. IX. Gergely pápa a II. Endre királytól ujonnan fogadott keresztes hadjáratranézve intézkedik. 1235.210. IX. Gergely pápa II. Endre király káplánainak tilos misézés miatti büntetéseiránt intézkedik. 1235.211. IX. Gergely pápa az esztergami érsek és a Garam melletti sz.-benedeki apátságközti peres ügyben intézkedik. 1235.212. A pápától kiküldött végrehajtók Bertalan veszprémi püspököt a 204. sz. alattipápai bullának teljesítésére intik. 1235.213. A pápától kiküldött végrehajtók a 204. sz. alatti pápai bullánakfoganatosítását sürgetik. 1235.214. Poglizza dalmatiai kerületnek magyarországi nemesek általi alapítása. 1235.215. A bakonybéli apátság és a noszlopi várjobbágyok közti kibékülés. II. Endrekirály korából.1204-1235.216. (4. b.)Szent István magyar király a veszprémvölgyi apáczák számára adottprivilégiumának görög szövege.217. (40. b.)Kulin boszniai bán egyezkedése Gerváz raguzai főnökkel, a raguzaiakkereskedéséről Boszniában. 1189.218. (42. b.)Aszán a bolgárok és görögök czárja a raguzaiaknak kereskedelmi szabadságokatad. 1186-1196.219. (45. b.)Nemanya István szerbiai nagy-zsupán adománya az athosi hegyen (szveta gora,szent hegy) lévő chilandari kolostor számára. 1198-1199220. (151. b.)István szerb király a sztudeniczai kolostor számára tett adományának töredéke. 1222-1229.221. (151. c.)István szerb király adománya a Meleda szigetén létező boldogságos asszonyikolostor számára. 1222-1228.222. (151. d.)István szerb király és fia Radoszló Szerbiában a zsiczai kolostort alapítják 1222-1228I.223. (151. e.)István szerb király a raguzai kereskedőket pártfogolja 1222-1228.224. (151. f.)István szerb király ismét a raguzaiak kereskedéséről. 1222-1228.225. (151. g.)István szerb király ugyanarról. 1222-1228.226. (190. b.)Szabbás szerbiai érsek a Vraninában lévő szent-miklósi kolostort a zetai püspökhatóságától felmenti. 1233.227. (199. b.)István szerb király vám- és adószabadságot igér a ragúzaiaknak. 1234.