Kölcsönzés

A könyvtár tagja lehet minden természetes és jogi személy.

A könyvtárhasználónak beiratkozáskor a következő adatokat kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A személyi adatokban történő változásokat az olvasónak be kell jelentenie a könyvtár beiratkozási adminisztrációjánál.

Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők és a 18. életévüket még be nem töltött olvasók könyvtári tagságához a jótálló (szülő vagy gondviselő) személyi adatai szükségesek.

A könyvtári tagság 12 hónapra szól. Lejárta után meg kell újítani.

A beiratkozás az olvasójegy felmutatása után az intézmény minden részlegének használatára jogosít.

Az olvasójegy használata minden könyvtárlátogatás alkalmával kötelező.

Elveszett olvasójegy pótlásának díja: 240,- Ft. 

 

BEIRATKOZÁSI DÍJ:

Könyvtárunkban a beiratkozás 2021. január 1-től díjtalan.

Az olvasó beiratkozáskor nyilatkozatot ír alá, amelyben vállalja a könyvtár szabályainak betartását, továbbá hozzájáruló nyilatkozatot ír alá arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a Jókai Mór Városi Könyvtár az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve 7. cikke, valamint az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezelje.

Az önálló keresettel nem rendelkezőkért a jótállót (készfizető kezest) terheli az anyagi felelősség. 

 

KÖLCSÖNZÉS:

Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet.

A használó a kölcsönzés tényét bizonylat aláírásával ismeri el.

Egy olvasójegyre egy alkalommal legfeljebb 8 db könyv és 6 db médiatári dokumentum kölcsönözhető.

A kölcsönzés időtartama - ha más nem kérte a művet - két alkalommal meghosszabbítható.

Nem kölcsönözhet a könyvtárhasználó, ha a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.

A kölcsönzött dokumentum megrongálása vagy elvesztése esetén az olvasót kártérítési kötelezettség terheli, melynek eleget tehet a dokumentum azonos vagy újabb kiadású példánnyal való pótlásával. Ha a könyvet nem lehet kereskedelmi forgalomban megvásárolni, a könyvtár az eszmei- vagy a napi forgalmi érték alapján számítja ki a kártérítés összegét. Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem téríti vissza.

Az állományban meglévő, de kikölcsönzött műveket az olvasó kívánságára a könyvtárosok előjegyzésbe veszik és értesítik a kért mű beérkezéséről. Postai úton történő értesítés esetén az aktuális postai költségek kerülnek felszámolásra.

 

KÖLCSÖNZÉSI HATÁRIDŐ:

Dokumentum típus

Kölcsönözhető dokumentumok száma (14 db)

Kölcsönzési idő Hosszabbítás

Könyv (Szabadpolc)

8 db

30 nap

2-szer

Olvasóterem

3 db

14 nap

1-szer

Kézikönyvtár

3 db 14 nap 1-szer

Belsőraktár

3 db 30 nap 1-szer

Helyismeret

3 db 14 nap 1-szer

Zenei könyv

3 db 14 nap

1-szer

KSZR könyvek

8 db 30 nap

1-szer

Hangoskönyv

4 db 30 nap

1-szer

DVD

3 db

14 nap

1-szer

Hanglemez

4 db

14 nap

1-szer

Hangkazetta

nincs 0 nap nincs

CD-lemez

4 db

30 nap

1-szer

CD-ROM

4 db

14 nap

1-szer

Diafilm

6 db 14 nap 1-szer

 

HOSSZABBÍTÁS:

A könyvtár állományából kölcsönzött dokumentumokra a lejárati határidőig hosszabbítást lehet kérni. Ez történhet személyesen az olvasószolgálatnál, telefonon, e-mailben vagy interneten a honlapunkon keresztül, előzetes regisztrációt követően. A regisztráció elkészíthető személyesen az olvasószolgálatnál vagy internetes honlapunkon.

Könyv:

 Szabadpolcos  2-szer 30 napra hosszabbítható
 Belső raktári  1-szer 30 napra hosszabbítható
 Olvasótermi
 Kézikönyvtári
 Helyismereti  
 (indokolt esetben)
 1-szer 14 napra hosszabbítható

 

Audiovizuális dokumentumok:

 CD-lemez  1x30 napra hosszabbítható
 Diafilm  1x14 napra hosszabbítható
 DVD   1x14 napra hosszabbítható
 Hanglemez  1x14 napra hosszabbítható
 Hangoskönyv  1x30 napra hosszabbítható

 

KÉSEDELMI DÍJ:

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott és meg nem hosszabbított doku­mentumok után minden kölcsönzőnek késedelmi díjat, a felszólító levél aktuális postai költségét (amennyiben postai úton felszólítást kapott) a kölcsönzött dokumentum megrongálása vagy elvesztése esetén pedig kártérítést kell fizetnie. A késedelmi díj pontos összegét a könyvtári integrált számítógépes rendszer tartja nyilván.

 

Dokumentum típus Késedelmi díj/nap/dokumentum

Könyv (Szabadpolc)

50,- Ft

Olvasóterem

300,- Ft

Kézikönyvtár

300,- Ft

Belsőraktár

100,- Ft

Helyismeret

300,- Ft

Zenei könyv

50,- Ft

 KSZR könyvek

50,- Ft

Hangoskönyv

50,- Ft

DVD

300,- Ft

 Hanglemez

300,- Ft

CD-lemez

300,- Ft

 CD-ROM

300,- Ft

Diafilm

300,- Ft

 

Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár a tartozás rendezésére a lejárattól számított 30. naptári napon ajánlott, tértivevényes postai levélben szólítja fel. A készfizető kezessel kölcsönző esetében a felszólítást a kezes kapja.

A könyvtár a felszólítás után vissza nem szolgáltatott dokumentumokat elveszettként kezeli, ezért a könyvtár a jogellenes károkozással ért kára megtérítése érdekében a következő intézkedéseket teszi:

  • A követeléseket átadja a követeléskezelőnek vagy
  • a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009.évi L. törvény szerint jár el. A vagyoni kár rendezésére és a késedelmi díj megfizetésére közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást kér, illetve bírósági végrehajtási eljárást kezdeményez.

Az aktuális késedelmi díj, a követeléskezelő díja, az eljárási díj, az értesítési díj és a vissza nem szolgáltatott dokumentumok eszmei- vagy forgalmi értéke a könyvtárhasználót (a készfizető kezest) terheli.

Követeléskezelőnek átadott eljárás, fizetési meghagyásos eljárás és bírósági végrehajtás esetén az olvasótól a könyvtári szolgáltatások megvonhatók.

 

A kártérítés módjai:

Az elveszett vagy megrongálódott könyv pótolható azonos vagy újabb kiadású példánnyal, így az olvasó eleget tehet kártérítési kötelezettségének. Ha a könyvet nem lehet kereskedelmi forgalomban megvásárolni, a könyvtár az eszmei- vagy a napi forgalmi érték alapján számítja ki a kártérítési összeget. (Minimum ötszörös, maximum tízszeres érték.) A kölcsönzött könyv sérülése, vagy elvesztése esetén a dokumentum pótolható azonos minőségű fénymásolat keménykötésű változatával. Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem téríti vissza.

Menü kép
Kölcsönzés