Történet

Mozgókönyvtári feladatellátáson mindazokat az ellátási formákat értjük, melyet szolgáltató könyvtár biztosít szerződés alapján az azt megrendelő önkormányzat, illetve könyvtári szolgáltató helye számára.  A Jókai Mór Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatása 2007-ben kezdődött.

A megállapodásban megfogalmazott cél, miszerint biztosítani kell, hogy „a szerződés hatálya alá tartozó települések lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, hogy forrásaik célszerű és optimális felhasználásával lehetővé tegyék a magasabb szintű ellátást és szolgáltatást.”

 

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2013-ban Megállapodást kötött az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) mint nyilvános szolgáltató könyvtárral a kistérségi könyvtárak ellátásával kapcsolatban.

2017-től a Pápai járásban 48 Könyvtári Információs és Közösségi Hely működik. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint nyilvános szolgáltató könyvtár a megállapodásban vállalt szakmai feladatait a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kiegészítő támogatás terhére folyamatosan végzi.

 

 • Rendszeresen gyarapítjuk a szolgáltató hely könyvtári állományát.
 • Folyamatosan szervezzük a dokumentumok kiszállítását, valamint elektronikusan is nyilvántartásba vesszük a beszerzett dokumentumokat, és a könyvtári integrált rendszer adatbázisában feldolgozzuk oly módon, hogy azok adatai a könyvtári szolgáltató helyen is hozzáférhetőek, visszakereshetőek legyenek.
 • Biztosítjuk az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján folyamatosan teljesítjük a használók kéréseit, ha a helyben lévő gyűjteményben nem található meg a kért könyvtári dokumentum vagy információ.
 • Tájékoztatást nyújtunk az Interneten elérhető webes katalógusban a szolgáltató hely könyvtári állományáról.
 • Biztosítjuk a megyei könyvtár állományát feltáró adatbázisok (elektronikus katalógusok) használatát, valamint az országos könyvtári rendszerrel és az Országos Dokumentum Ellátó Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatók a szolgáltató helyeken is hozzáférhetők legyenek.
 • Segítjük az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatára irányuló szolgáltatás elérését (MANDA).
 • A szolgáltató könyvtár a szolgáltató helyre vonatkozó adatokat és információkat közzéteszi a megyei könyvtár honlapján.
 • A szolgáltató helyet bevonjuk az országos és térségi szakmai programokba (pl. Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok).
 • Helyismereti gyűjteményünkkel, sajtófigyeléssel segítjük a településekre, a településen élőkre vonatkozó információk, dokumentumok gyűjtését.
 • A gyermekek számára igény szerint a megyei és a városi könyvtárban, és az adott településen is könyvtárhasználati foglalkozásokat tartunk, bevonjuk őket a korosztályukat érdeklő városi, megyei és országos versenyekbe, programokba (pl. mesevetélkedő, olvasópályázatok).
 • Negyedévente legalább egy alkalommal a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és programokat, kiállításokat szervezünk.
 • Segítséget nyújtunk a könyvtári szolgáltató helynek az egységes arculatának kialakításához.

 

 

Célunk, hogy a kistérségek lakosainak megfelelő kulturális színteret biztosítsunk a könyvtárak szolgáltatásai által és kielégítsük az olvasók igényeit.

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgálgáltató Rendszer oldala: http://www.ekmk.hu/index.php/kszr

Menü kép