Szakonyi Mátyás

Iskoláit Nemescsóban, Pápán, Sopronban, Tübingenben és Wittenbergben végezte. Pápán káplánkodott, majd 1801. május 28-án szentelte lelkésszé Nagy István szuperintendens. Alsódörgicsén kezdte meg lelkészi szolgálatát. 1809-ben került Bakonytamásiba, ahol 1848-ig szolgált. Munkái: 1. A világnak nagy labirintusa köztt, melly könnyű egy ifjúnak eltéveszteni emberiségének, nagy eredetének, tudományosságának, és kereszténységének méltóságát. Egy gyászversezet: mellyet néhai Tehely János hadnagy úrnak hűlt hamvai felett Gitzen 1822. okt. 6. élő nyelven elől adott. Győr. 2. Fontináliák, vagy is: a természet templomában fakadott bölcsesség forrásinak emlékezetére szentelt források ünnepe, mint a mellyen a tapolczafői ev. szent gyülekezet temploma fel-szenteltetésének alkalmával élő nyelven így verselt… U. ott. 3. A világ nagy-hírű, közkedvességű, hasznos és szerencsés munkásának, még éltes korában történt halálakor is kevéslett élete. Gyász-versezet, mellyet néhai T. N. N. és V. Ihász Sándor úrnak, Nagy-Dém közbirtokos urának hűlt hamvai felett 1841. év télutó 21. élő nyelven előadott. Pápa, 1841. 4. Az asszonyi nemnek méltósága, vagy is melly nagy elsőség egy mivelt eszü, szivü házas társnak, jó anyának; a ház ügyes gondos, gazdaasszonyának lenni; és így a szép nem egész elrendeltetésének nemesen megfelelni tudni! Egy nép-szerű gyász versezet néh. Ihász Sándor úr özvegyének, szül. Nagy Erzsébet asszonyságnak hűlt hamvai felett 1846 bőjt elő hav. 6. a nagydémi evangelikusok imaházában. U. ott. (Fichtner Ferencz gyászbeszédével együtt.)

Forrás: Hrabowszky György: A Dunántúli Evangy. Aug. Conf. Superintendentia predikátorai… Veszprém, 1809. 88. p.; Evangélikus Országos Levéltár (EOL), Canonica Visitatio, Dunántúl, 29.; Kertész Botond (szerk.): Evangélikus Lelkészek Magyarországon (ELEM), Dunántúli Egyházkerület, 1783-1920. 669. p.; Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Budapest, 1909. 305-306. p.; Bakonytamási evangélikus gyülekezet halotti anyakönyve.; https://www.bakonytamasi.hu/nevezetes-szemelyek/ ; Kép: Szakonyi Vajk.

Születési dátum
Születési hely
Nemescsó
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Bakonytamási
Foglalkozás
evangélikus lelkész