Steiner Márton

Szülei: Joan Steiner kereskedő, Theresia Frankl (Fanhl)

Gimnáziumi éveit Veszprémben és Nagyszombaton töltötte. Teológiai tanulmányait Nagyszombatban, Esztergomban (növendék-pap) és Győrött ( itt szentelték áldozópappá) végezte. Áldozó-pap lett 1851. április 1.-én ; plébános volt Magyaróváron 32 évig; 1867-ben egresi apát, szentszéki ülnök, majd a Ferenc József-rend lovagja, a győri főgimnázium és reáltanodánál püspöki biztos, 1890-ben győri kanonok és pápai főesperes lett. — Cikkeket írt a Mosonmegyei Lapokba. — Munkája: Egyházi beszéd, melyet a feketeerdői községben újonnan épült templom Nagys. és Főt. Häuser Fábián győri kanonok úr által 1863. szept. 13. történt ünnepélyes felszentelése alkalmával mondott. A tiszta jövedelem a templom javára fordíttatik. Magyaróvár, 1863.
Petrik Könyvészete. — M. Állam 1892. 24. sz. — Schematismus Cleri Jaurinensis 1892. 192. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909. - Szerk. Tokody Ödön: A magyarországi római katholikus papság egyetemes névtára 1891-re. Temesvár, 1891. p. 206. - Bedy Vince: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938. p. 487.

Születési dátum
Születési hely
Fehéregyháza (Fertőfehéregyháza)
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Győr
Foglalkozás
plébános, apát, kanonok, főesperes