Somogyi Dániel (Somogyi Péter, Medgyesi Somogyi Péter, Somogyi Péter Dániel)

Szülei: Medgyesi Somogyi Ádám alispán, vizeki Tallián Rozália.

Tizenhét éves korában jött Pannonhalmára Sajghó biztatására. A teológiát Nagyszombatban végezte. Tehetsége, jámborsága és főleg jó modora csakhamar fontos állásokba emelték; alperjel, tanár, majd főmonostori perjel lett. 1744. augusztus 30.-án fölszenteltetett és Mária Terézia királynő 1768 március 16-án  főapáttá, 1768 április 2-án királyi főtanácsossá nevezte ki. 1769 augusztus 8-án XIV. Kelemen pápa doctori gradussal ruházta fel. 1170 december 12-én Mária Terézia királynő megadta neki a reverendus címet. A pápa és Batthány prímás szintén kedvelték. De a sok jóakaratnak az ára a „nullius jog” feladása lett. II. József trónra lépésével a helyzet megváltozott, Somogyi érezte, hogy a felvilágosodott császár a halálharangot kongatja Rendje felett. Várt, reménykedett, - de a fájdalmas hírt Istenbe vetett megnyugvással fogadta. Új remény csillant meg József halála után. Kérvényeket, beadványokat szerkeszt, királynál, nádornál, prímásnál, vármegyéknél keres pártfogókat. Mindenütt biztató ígéreteket kapott. Türelmetlen várakozásának 1801-ben vetett véget a halál, mikor Bécsben már elhatározták a magyar Szent Benedek-rend visszaállítását. Sajghó Benedek építkezéseit folytatta. Nagy terveket szőtt az egész kolostor átépítésére - ezeknek még a középkori templom is áldozatul esett volna -, de nem kapott hozzá engedélyt az udvartól, anyagilag nem bírta volna. A Szentszéktől kieszközölte, hogy a pannonhalmi főiskola a teológiai doktorátus fokozatát is adhatja, és gyakorolta is néhányszor ezt a jogot 1770-1778 között. Főapátsága alatt a rendi főiskola már doktorátust adhatott, az itt folyó oktatás Bakonybélben működő középiskolai tanárképzéssel egészült ki A jezsuita rend feloszlatása miatt elárvult komáromi gimnáziumot is átvette a rend. Ez a magyarországi bencés rend első igazi gimnáziuma. Mária Terézia kívánságára azonban lemond Pannonhalma az exemptióról, a Rómának való közvetlen alárendelésről. II. József király 1786. október 23-i rendeletével, társadalmi haszontalanságára hivatkozva eltörölte a rendet, megszüntette a pannonhalmi monostort. A főapát és a harmincöt Pannonhalmán élő bencés elhagyta otthonát, és vagy világi lelkigondozást vállalt, vagy nyugdíjból tengette tovább életét. Somogyi Dániel Pápára költözött.  II. József halaála után II. Lipót ígéretet tett arra Somogyi főapátnak, hogy két hónap leforgása alatt visszaszolgáltatja a rend összes javait és jogait. Novák Krizosztom bakonybéli apát, pécsi főigazgató igyekezett az 1791-es országgyűlésen közbejárni a Szent Benedek-rend visszaállítása érdekében. A lunevillei békét (1801. február 9.) követően a kormány teljesítette a kérést, Somogyi Dániel főapát ennek tudatában hunyt el. A győri székesegyházban helyezték örök nyugalomra. — Munkája : Méltgs gróf Erdödy- és Pálffyházoknak nagy érdemi, mellyeket rövid beszédben foglalt . . . Pozsony, 1776. (Két kiadás.) — Kéziratban a pannonhalmi főapátsági könyvtárban: Tractatus theologicus de augustissimo incarnaţi Verbi mysterio 1754. 4rét. 232 lap; Tractatus theologicus de peccatis gratia et merito 1768. 4rét 160 lap. Zeitschrift von u. tűr Ungern 1802. I. 138. 1. (Nekr.). —Scriptores Ord. S. Benedict. Vindobonae, 1881.452.1.
—Petrik Bibliogr. — Irodalomtörténeti Közlemények I. 1896. 459. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908. - https://leveltar.osb.hu/prt05 -  https://leveltar.osb.hu/torteneti-fogalom-es-szemelynevtar - https://leveltar.osb.hu/pannonhalma-rovid-tortenete

 

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Szentmárton
Foglalkozás
Szent Benedek-rendi pannonhalmi apát