Somody József

Szülei: Somody János kalapos mester, Csömör Therésia.

Iskoláit részint -Pápán, részint — a német nyelv kedvéért Sopronban az evangélikus  lyceumban végezte. A jogi pályára készült s 1847-ben az ügyvédi vizsgát —laudabilis — osztályzattal letette. Alig jött haza Pápára, a vármegye az 1848-ra már igen súlyossá vált comissáriusi hivatalt bízta rá. 1848. szeptember16- őrmester, noember. 6- hadnagy a Veszprém megyei, ill. l. dunántúli önkéntes nemzetőrzászlóaljban. Kosztolányi Mór őrnagy dandárjának, ill. a fel-dunai sereg kötelékében részt vesz a Jellasics elleni harcokban. 1849. január 30- hadnagy, július 21 (16.)- főhadnagy az alakulatából szervezett 70. honvédzászlóaljnál Komáromban, a vár feladásáig. Mint komáromi kapituláns jött haza Pápára szüleihez. Midőn azonban az egész komáromi volt őrség igazolásra Sopronba lőn idézve, itt egy császári tiszt őt fölismerte, hogy ez volt, ki őt egy szállítmánnyal elfogta, s kártérítést akarván rajta követelni, letartóztatta. Itt azonnal elzárták a lovaskaszárnyába, honnan hadi törvényszék elé állítás végett Pozsonyba vitték, s két hónapi vizsgálati fogság után azon indokból, hogy Ő, először is komáromi kapituláns volt, másodszor, mivel a vádat mint katona a hadviselés idejében követte el, fölmentetett és hazabocsátatott. Mivel pedig az akkori hivatalos fölfogás szerint neki rovott előélete volt, az ügyvédség nem igen ment, tehát — bízva a jobb jövőben — tanú, lásra, különösen az angol és francia nyelvek tanulására adta magát. Ekkor fordította magyarra angolból és igen szép képekkel illusztrálva kiadta a Teremtés természet történetét, s a nagy vaskos és drága kiadás azon időben igen korszerű munka lévén, elég kelendő volt.A magyar minisztérium megalakulván, Lónyai pénzügyminisztersége alatt hivatalnokoskodott, mely idő alatt gr. Szapáry Istvánnal beutazta egész Erdélyt, hogy az állami és korona javakat számba és birtokba vegyék, melyek még részint 1848 előtt, az erdélyi gubernium, részint a Bach és Schmerling rendszer alatt illetéktelen kezekbe jutottak. Kerkápoly minisztersége után a közlekedési minisztériumhoz lőn áthelyezve, s itt az országos vasúti központi, igazgatóságnál mint jogügyi tanácsos működött; korán érezvén gyengülését, nyugdíjba ment, Pápára jött s egészen a szőlő és gyümölcs tenyésztésnek adta magát és amennyivé tehette, egyházának élt, melynek hogy mily buzgó tagja volt. — Munkája: A teremtés természettörténelmének nyomai. Angolból fordítá. 107 fametszvénnyel. Pápa, 1858. (Névtelenül. Címlap-kiadás. U. ott, 1860. Lyell, Sir Charles, Vestiges of the Natural History of Creation. London, c. munkájának ford.)Szinnyei Könyvészte. — Komáromi Lapok 1897. 10. sz.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908. - Pápai Lapok. 1897. 24. évf. 9. sz. p. 3-4. - https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzs…

 

 

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pápa
Foglalkozás
királyi jogtanácsos, református egyházközség főgondnoka