Sárközy Jószef (Bócsai Sárközy József, Nagybócsai Sárközy József)

Szülei: Sárközy Zsigmond táblabíró, Darányi Julianna.

Nős, felesége Pázmándy Antónia Johanna.

Gyermekei: Juliánna 1828, Antónia Therézia 1830, Lidia 1834, Mátia Luisa 1839, Zsigmond 1851.

Miután középiskolai (Komárom) és jogi (Pozsony) tanulmányait befejezte, 1824. Révkomárom vármegye főispánja vármegyei esküdtnek nevezte ki. 1829-ben a dunántúli ev. ref. egyházkerület világi tanácsbírája és Komárom vármegye szolgabírája lett. 1840. május 1.-én a vármegye alispánjává választotta. E tisztséget 1844-ig viselte, a mikor Pázmándy Dénest választották meg utódjának. 1848-ban Komárom vármegye országgyűlési követe volt. Ez alkalommal Eötvös József báró vallás és közoktatásügyi miniszter egész Magyarország ref. és ág. hitvallású, valamint unitárius egyházkerületeinek képviselőit Pestre hívta, a hol Teleki József gróf elnöklésével arról tanácskoztak, hogyan lehetne a protestáns és unitárius egyházak függetlenségének megóvása mellett a magyar kormány anyagi segítségét igénybe venni. Sárközy mint a dunántúli ref. egyház képviselője részt vett a tanácskozásokban és az egyházi önkormányzat függetlensége mellett szállott síkra. 1861. a pápai főiskola gondnoka, 1863. pedig a dunántúli egyházkerület főgondnoka lett. Az 1861. és 1867.-i országgyűlésen Komárom vármegye (gesztesi járás) egyik képviselője volt. Sokat foglalkozott a természetrajzzal és régészettel. Fiatal korában Ószőnyben régi érmeket és egyéb régiségeket gyűjtött, melyeket természetrajzi gyűjteményeivel együtt 1861-ben a pápai főiskolának adományozott. Leánya, Julia, Perczel Mór tábornok felesége. — Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak. A Hon 1867. 20. sz. — Országgyűlési Emlékkönyv. Pest, 1867. 531. 1. arck. — Magyarország és a Nagyvilág 1867. 4. sz. arck. — Vasárnapi Újság 1867. 4., 6. sz. — Protestáns Képes Naptár 1867. 61. 1. arck. — Pallas Nagy Lexikona XVIII. 541. 1., II. Pótkötet 1904. 562. 1. és gyászjelentés.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908. - Aetas, 2012. 27. évf. 2.sz p. 106-115.

Születési dátum
Születési hely
Révkomárom
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Kömlőd
Foglalkozás
országgyűlési képviselő, szolgabíró