Porkoláb Gyula ifj.

Porkoláb László és Tompos Anna földbirtokos szülők fia. Középiskoláit Sopronban és Pápán végezte; az utóbbi helyen verseivel önképzőköri díjakat is nyert. A lelkészi pályát választván, Sopronba, majd Eperjesre ment teológiát hallgatni. 1901-ben lelkésszé avattatott fel és Várpalotára, félév múlva Budapestre hivatott meg segédlelkésznek; innét 1904. elején a zalaegerszegi ág. ev. gyülekezet hívta el lelkésznek. Itt lemondva állásáról, Pécsre helyeztetett segédlelkésznek, majd Jeskó halálakor kineveztetett adminisztrátornak. A gyülekezet próbaszónokok hívásának mellőzésével megválasztotta rendes lelkészéül, amely minőségben 1908 okt. 25-én Horváth Sándor paksi lelkész és főesperes iktatta be. 1915-ben betegsége miatt bejelenti állásáról való lemondását..— Irt elbeszéléseket a következő lapokba: Budapest, Urambátyám, Mátyás Diák, Sopron, Soproni Napló, Eperjesi Lapok, Sárosmegyei Lapok, Néptanítók Lapja, Hajnal, Evangélikus Egyház és Iskola, Prot. Pap, Pápai Lapok, Magyar Paizs, Zalavármegye és Evangélikus Családi Lap. — Munkái, melyek pályadíjat nyertek : 1. Hitet szerelemért. Elbeszélés. Budapest, 1898. (Különny. az Ev. Családi Lapból. Luther-Társaság kiadványa 6.). — 2. Tudomány és hit. Rajz. U. ott, 1900. (Különny. az Ev. Családi Lapból. Luther-Társaság Kiadványa. 13.). — 3. Vallásos lant. (Lévay József és Torkos Lászlóval együtt). U. ott, 1902. (Luther-Társaság Kiadványa 42.). 31. Könyvészet 1898. 1902. és önéletrajzi adatok. Porkoláb jó szónok és igazi költői vénával megáldott férfiú volt. Költői tehetsége már gimnazista korában kitűnt és theologus korában sok szép költeménye jelent meg a Luther-Társaság által kiadott „Evang. családi lapok" című vallásos néplapban és több vidéki hírlapban. Payr Sándor, az általa kiadott Hárfahangok című vallásos antológiához irt előszavában az újabb kor jelesebb vallásos költői sorában említi és több szép versének felvételével meg is örökíti nevét.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XI. Popeszku-Rybay. Budapest, 1906. - Baldauf Gusztáv: A pécsi ág. hitv. ev. egyházközség története keletkezésétől 1917-ig.  Pécs, 1926. p. 47.
 

Születési dátum
Születési hely
Hőgyeskissomlyó
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Kissomlyó
Foglalkozás
evangélikus lelkész