Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár V. kötet

001. III. Endre király Pálnak, Reck gróf fiának, Prawna nevű birtokát megerősíti. 1290. 002. III. Endre király Omode nádornak megerősíti mindazon birtokot, melyet IV. László király korában szerzett. 1290. 003. IV. Miklós pápa Benvenuto Eugubiai püspöknek, az apostoli szék követének meghagyja, hogy a bolgár-fejérvári püspökségbe egy a római egyházzal hitegységben lévő püspököt helyezzen. 1290. 004. IV. Miklós pápa Benvenutot eugubiai püspököt Magyarországra nézve ismét apostoli követnek felhatalmazza. 1290. 005. IV. Miklós pápa Erzsébet királynéhez, IV. László király özvegyéhez. 1290. 006. IV. Miklós pápa Benvenuto eugubiai püspöknek és apostoli követnek, s Lodomér esztergami érseknek meghagyja, hogy Erzsébet özvegykirályné jogainak és érdekeinek fenntartásáról gondoskodjanak. 1290. 007. IV. Miklós pápa Benvenuto eugubiai püspöknek meghagyja, hogy vizsgálja meg, ha vajon IV. László magyar király halála idéjén a katholika egyház híve volt-e? 1290. 008. IV. Miklós pápa Rudolf római-német királynak, ki neki azt üzente, hogy Magyarországot fiának, Albert ausztriai herczegnek hűbérűl adományozta, válaszolja, hogy János jesi-i (aesinai) püspököt ezen ügy elintézése végett hozzá fogja küldeni. 1290. 009. Endre egri püspök a kassai városi egyházat az ottani esperest lelkészi hatósága alól felmenti. 1290. 010. A nővérek az osztályos fivérekkel, mindkét, vagy csak fiágat illető jószágok és birtoki jogok iránt, az esztergami káptalan előtt, osztályos egyeségre lépnek. 1290. jun. 30. 011. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Kundrussy Dénes Mihály nevű szolgáját, kit már előbb elzálogosított, Mikónak, Péter fiának eladta. 1290. 012. A veszprémi kSáptalan bizonyságlevele, hogy Kingusi Dénes gróf Veszprém városban lévő telkét Pál hantai prépostnak elzálogosítja. 1290. 013. III. Endre király a dézs-aknai vendégek kérelmére régi kiváltságaikat, miután IV. Béla és V. Istvántól kapott kiváltságleveleiket IV. László korában a tatárok elpusztították, új alakban kiadván megerősíti. 1291. 014. III. Endre király IV. Lászlónak a dézsiek részére 1279-ben kiadott kiváltságlevelét szóról szóra átírva megerősíti. 1291. 015. III. Endre király Gyarman grófot Chechy nevű birtokkal Zágráb megyében adományozza meg. 1291. 016. III. Endre király parancsa János főtárnokmesterhez, hogy a vasvári vendégeket Makwai birtokukban védje. 1291. 017. III. Endre király megerősíti a borsmonostrai apátság számára IV. Béla király 1233-ki adományát, és IV. László király 1277-ki ezt megerősítő okmányát. 1291. 018. III. Endre király megerősíti II. Endrének 1226-ki okmányát, melylyel Tivald nevű vitéz jeles tettét jutalmazta. 1291. 019. III. Endre király megparancsolja János mesternek, Miklós bán fiának, hogy Ilmőcz falut, melyet jogtalanúl foglalt el, Herbord mesternek, Herbord fiának, bocsássa vissza. 1291. 020. III. Endre király Dénes grófot Jurk fiát Radván birtok felével adományozza meg. 1291. 021. III. Endre király a regensburgi kereskedők számára megujítja és megerősíti a IV. Béla királytól nyert jogokat és szabadságokat. 1291. 022. III. Endre király átírja és megerősíti IV. László királynak 1277. évi levelét, melylyel ez a pozsonyi káptalan birtokát megerősítette. 1291. 023. III. Endre király átírja és megerősíti IV. Lászlónak 1278 és 1280 évi két levelét, melyekkel László király a pozsonyi prépostnak és káptalannak Szelinch és Flecendorf birtokokat adományozta. 1291. 024. III. Endre király Jakab, Vince fia, pozsonyi polgár számára megerősíti IV. László királynak Plum nevű birtokra vonatkozó adományát. 1291. 025. IV. Miklós pápa Magyarország főpapjainak, főurainak és keresztyén lakosainak meghagyja, hogy Jánost jesii püspököt, kit apostoli követűl az országba küldött, segítsék. 1291. 026. IV. Miklós pápa Milutin Uros István szerbiai királyt az apostoli szék különös pártfogása alá veszi. 1291. 027. IV. Miklós pápa Ilona, a szerbiai királyné, gyóntató atyját rendkivűli hatalommal ruházza fel. 1291. 028. IV. Miklós pápa a bolgárok érsekét inti, hogy a római katholika egyházzal egyességben maradjon. 1291. 029. IV. Miklós pápa a sz. Ferencz rendű szlavoniai tartományfőnöknek meghagyja, hogy két szerzetest hitinquisitorokúl Boszniába küldjön. 1291. 030. IV. Miklós pápa a Boszniába induló hitinquisitorokat Milutin Uros István szerbiai király pártfogásába ajánlja. 1291. 031. Lodomér esztergami érsek több karchai lakost érseki nemességre emel. 1291. 032. János pozsonyi várjobbágy a királylyal Albert ausztriai herczeg ellen sikra szállván, csata előtt a megnevezett tanuk jelenlétében bevallja, hogy Türne birtokát a pozsonyi főegyháznak adományozza. A tanuk vallomását hitelesen kiadja az esztergami káp033. Ugyanazon János, pozsonyi várjobbágy (várnagy), a pozsonyi főtemplomnak adományozza végrendeletileg ugyan Türne birtokát. Átírja a győri káptalan. 1291. 034. Péter gróf György nevű szolgájának, hű szolgálataiért, különösen mert, hogy Kozma grófot fogságából kiszabadítsa, két fiát kezesűl adá, kik közől az egyiknek ujja, a másiknak pedig, miután ki nem váltattak, feje véttetett, Kisvista máskép Kisfalut ad035. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele barátságos egyezkedésről, melynél fogva Feeli János esetileges megöletéseért, annak rokonai a tettesnek büntetését elengedték. 1291. 036. Ditrik, kapuvári várnagy, jelenti III. Endre királynak, hogy parancsa szerint a jogosan Herbord mestert illető Ilmőcz helységet, míg Herbord és a vasvári káptalan közt itélet lenne hozva, kezéhez akarta venni, de János mester és a nevezett prépost az037. A királytól kiküldött bírák bizonyságlevele a Toronya birtok iránti barátságos egyességről. 1291. körűl. 038. III. Endre király a pannonhalmi apátságnak Táp és Szent-Miklós helységeket adományozza. 1292. 039. III. Endre király a bakonybéli apátságnak Thoyon helységet a Balaton partján adományozza. 1292. 040. III. Endre király a Haab pozsonyi prépost és Endre kanonok által előmutatott okiratokból megértvén, hogy Türne birtok a pozsonyi egyháznak ajándékoztatott, azt e jószág birtokába Péter házi káplánja és gróf Spatthai Vid által beigtatja. 1292. 041. III. Endre király megerősíti a pozsonyi polgárok számára IV. Lászlónak Széplakra vonatkozó 1288-ki adományát. 1292. 042. III. Endre király a Guthkeled nemzetségből való Lothárd bánnak és fiának Lászlónak, IV. László és az ő idejebeli háborúkban tett hű szolgálataikért, a Szamos vizén Aranyos (ma Aranyos-Medgyes) alá jövő sóval rakott hajóktól 20 kősóban megállapított v043. III. Endre király, Soprony város polgárait jogaik iránt biztosítja. 1292. 044. Longshanks vagyis I. Eduard angol király III. Endre magyar királyhoz a keresztes háború ügyében. 1292. 045. Nyéky Miklós, Veres Péter és Lipót, Domonkos fiai, Pakay Tamás (?) és Bwd Miklós pozsonymegyei nemesek a pozsonyi káptalan részére lemondanak Türne máskép Csukárfalva birtokhozi jogaikról a győri káptalan előtt. 1292. 046. Mihály, gróf Bacha fia, Loch helységben levő részjószágát végrendeletileg a nyitrai káptalannak hagyományozza. 1292. 047. Vilky Miklós, Vilky Mihály, Bechk (?) és Jakab részére lemond Vilk jószágnak feléről a pozsonyi káptalan előtt. 1292. 048. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Benedek, Betheunek fia, és rokonai Turnus Chondolban lévő birtokuk negyedik részéről Bock, Murd fia, érdekében intézkedett. 1292. 049. III. Endre király a magtalanúl elhalt Veres Gothárd Vas vármegyében fekvő Geru nevű földét, Herbord-, János- és Rubinnak, Vitalis fiainak adományozza, tekintve különösen Herbord és János hű szolgálatait, kik az Albert ausztriai herczeg elleni háborúb050. III. Endre király Chani Istvánnak Kerew nevű földet adományozza. 1293. 051. III. Endre király az erdélyi káptalan számára megerősíti IV. László királynak 60 oláh telket tárgyazó adományát, melyek egyszersmind a királyi adó alól is felmentetnek. 1293. 052. A pécsi káptalan bizonyságot tesz arról, hogy egyrészről Tamás bosnyák püspök és testvére Demeter mester a Szente-Mágócs nemzetségből, másrészről, Lőrincz mester és testvére Filpes mester, a közöttök a kapornai részjószág iránt folyt villongásnak egy053. Kosody Pál, Olivér és Fekete János felperesek akként egyezkednek a pozsonyi káptalan előtt a dienesi és misérdi lakosokkal, hogy az alperesek a véletlenűl megölt János rokonukért 6 girát fizessenek. 1293. 054. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Ilkai Pál Péter nevű szolgáját szabaddá tette. 1293. 055. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Aglent, Oroszvári Chama neje, Annus nevű szolgálóját szabaddá bocsájtotta. 1293. 056. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Dobrogoz községe nyolcz holdnyi szántóföldet Szent-Györgyi Jakabnak eladott. 1293. 057. Az erdélyi vajda a dézsvári lakosoknak megengedi, hogy IV. László és III. Endre királyok privilegiumai szerint csötörtökön vásárt tarthassanak. 1293. 058. Házassági szerződés Ulászló szerbiai herczeg és Morosini Constanza, Morosini Mihály leánya közt. 1293. 059. A tihanyi konvent bizonyságlevele, hogy Bonch, Ágoston veszprémi kanonok testvére, Mártonnak veszprémi praebendariusnak és testvérének Jánosnak Veszprém városban lévő házát eladta. 1293. 060. Máté királyi főlovászmester s pozsonyi főispán, és Chák kir. főfegyvernök a pozsonyi polgárokat néhány jogaik gyakorlatában biztosítják. 1293. körűl. 061. III. Endre király Herkulin pozsonyi bírónak hű szolgálataiért Missérd falut ajándékozza. 1294. 062. III. Endre király megerősíti IV. Lászlónak Zoich helységet nővére számára adományozó okmányát. 1294. 063. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Toroczkoi Chelleus Gerebenes helység felerészét unokaöcscseire Istvánra és Endrére átruházta. 1294. 064. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Balázs pozsonyi várjobbágy Miklós szolgáját Vörös Abrahám Pozsony megye alispánjának eladta. 1294. 065. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Zori Oka és Simon, kiknek testvérét Endrét János, Benedek pozsonyi várjobbágy szolgája megölte, ezekkel egyezkedtek. 1294. 066. A pozsonyi káptalan, bizonyságlevele, hogy Miklós Bulchnak fia, és Balázs Karachinnak fia Torch nevű birtokukban száz királyi holdnyi szántóföldet eladtak. 1294. 067. Pál somogymegyei albíró Herman pannonhalmi apátnak Kara nevű földet odaitéli. 1294. 068. László mester, Thekus gróf fia Péter mesternek, Tivadar fiának beír Kerechen helységben egy birtokrészt. 1294. 069. Márton gróf alországbíró a veszprémi káptalannak bizonyos nagyberényi birtokot oda itél. 1294. 070. Egyezkedés György brebiri gróf, Almissa város nevében, és Morosini Roger jadrai gróf közt, melyben egymásnak tíz évre békességet fogadnak, Spalato város és több jadrai polgár kezessége mellett. 1294. 071. Trau, Sebenico és Scardona városok ugyanazon egyezkedésre vonatkozó kezessége. 1294. 072. Nona városnak ugyanazon egyezkedésre vonatkozó kezessége. 1294. 073. III. Endre király megerősíti Márton alországbírónak a veszprémi káptalannak nagyberényi birtokáról 1294. hozott itéletét. 1295. 074. III. Endre király Benedeknek, bolgár-fehérvári püspöknek Iwnuke nevű birtokot adományozza. 1295. 075. III. Endre király ünnepélyes formában erősíti meg ezen adományát. 1295. 076. III. Endre király Peechi Péternek és testvéreinek Budey nevű birtokot, mely Moson megyei várának jobbágyfölde volt, azon várjobbágyoknak, kik azt birták, hűtlensége folytán adományozza. 1295. 077. VIII. Bonifácz pápa Jánost kalocsai érseket feljogosítja, hogy az alatta lévő egyházi tartományban tíz egyházi egyént születésök törvénytelensége alól felmenthessen. 1295. 078. VIII. Bonifácz pápa Miklós székesfehérvári kanonokot látszólagos szabálytalansága alól felmentvén, megengedi, hogy javadalmát megtarthassa. 1295. 079. Péter erdélyi püspök a sardi vendégek jogait szabályozza. 1295. 080. János zágrábi püspök és az ottani káptalan bizonyságlevele, hogy Zágráb város és a medwevári várnagy egyenetlenségeik tekintetében kibékültek. 1295. 081. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Zekes birtoknak határjárása megtartatván, Alard, Gyan fia, Godym birtokában hagyatott. 1295. 082. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Miklós, Mikud Bán fia, Mokoutelek birtokát Kelemen gyulafehérvári kanonoknak 30 ezüst giráért eladta. 1295. 083. A pozsonyi káptalan ünnepélyes okmányt ad ki azon barátságos egyességről, melyet Békásy helységre nézve Zylos Lucha, Chugud Lucha, Byke Lucha és Felső Lucha birtokosai; s Tamás és János Péter fiai, és Lotar Tamás fia, Vörös Ábrahám Pozsony vármegye a084. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy néhai Beeli Jakab rokonai, hátrahagyott özvegyével Katalinnal, annak hitbére és hozománya iránt egyezkedtek. 1295. 085. A nagyváradi káptalan bizonyságlevele, hogy Miklós és Farkas fiai, Miklós gróffal, Tybe fiával, Feketepatak birtoklása iránt egyezkednek. 1295. 086. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, hogy Pous Lőrincznek fia Vámosban három ekényi földet gróf Androniknak, Pandu fiának eladott. 1295. 087. A tihanyi konvent bizonyságlevele, hogy Miklós, Zabow fia, Veszprémben lévő telkét a veszprémi káptalannak eladta. 1295. 088. A turóczi konvent bizonyságlevele bizonyos birtokcseréről Liptói Behar fiai és a liptó váraljai község közt. 1295. 089. A túróczi konvent bizonyságlevele, hogy János, Namoszló fia s Lodomer és Koth, Márton fiai, bizonyos rétre vonatkozó perben egyességre lépték. 1295. 090. A Sz. istváni, Nagyvárad melletti, konventnek bizonyságlevele, hogy Benedek, Benedek fia, és testvérei Moroban lévő részbirtokukat Syke és János testvéreknek eladták. 1295. 091. Vörös Ábrahám Pozsony vármegye alispányának bizonyságlevele, hogy Zylos Luche, Chugud Luche, Byke Luche és Felső Luche birtokosai, s Tamás és János Péter fiai, és Lothar Tamás fia közt Békásy nevű jószágra nézve barátságos egyesség köttetett. 1295. 092. Vörös Ábrahám pozsonyi udvarispán IV. Lászlónak levele folytán rendelkezik, a III. Endrétől kiküldött s megnevezett birákkal együtt, Csürle és Sintperg birtokokról. 1295. 093. III. Endre király a liptói Behar fiai és liptóváraljai község között, a turóczi konvent előtt kötött birtokcserét megerősíti. 1296. 094. III. Endre király bizonyítja, hogy gróf Januki Jakab a pozsonyi káptalannak adományozta Chondol nevű jószágát. 1296. 095. III. Endre király Chekelokai Domokosnak Paad birtokot tárgyazó adományozását az erdélyi káptalan számára megerősíti. 1296. 096. III. Endre király Péchnek jószágait, ki örökös nélkül elhalt, Gergely bánnak és István grófnak, Mark fiainak, adományozza. 1296. 097. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Palathkai János és Gergely Palathkában és néhány más helységben lévő birtokának felerészét Gyogyi Miklósnak eladták. 1296. 098. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, birtokcseréről az erdélyi püspök, és Samson fiai közt. 1296. 099. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Hideghouzi Mihály a heoholmi lakosoknak vár építésére alkalmas hegyet és annak szomszédságában lévő erdőt eladott. 1296. 100. Lodomér esztergami érsek, mint egyszersmind az apostoli szék kiküldött birája, a veszprémi püspök és az ó-budai káptalan közt, a budai tizedek tárgyában folyó perben a határnap elhalasztását határozza. 1296. 101. A pozsonyi káptalan Vörös Ábrahám pozsonyi alispánnak levélbe foglalt kérésére átírja az alább jegyzett számokat. 1296. 102. Mihály Gróf visszaváltja Márton, Tamás és János helyett az apjuk által Lodomér esztergomi érseknek 15 girányi tized fejében elzálogított Anja nevű földet, mely azért birtokává lesz. 1296. 103. Udvar Gróf eladja 30 gira denáron körtvélyesi hat ekényi részjószágát Vörös Ábrahám pozsonyi alispánnak. 1296. 104. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, a schintpergi hegyen mívelt szőlőkben tartandó rendnek az érdekeltek által tett megállapításáról. 1296. 105. Imre mester esztergami prépost a veszprémi püspök és az ó-budai káptalan közt a budai tizedek tárgyában lefolyó perben, Lodomér érsek határozatának folytán, a határnap elhalasztását rendeli. 1295. 106. Eguki Mihálynak, László ellen törvénykezési haladéklevele. 1296. körűl. 107. Házassági eljegyzés Beatrix, Martell Károly czímz. magyar király leánya, és János viennei dauphin közt. 1296. 108. László, Miklós mesternek meadi bánnak fia, Mendel Ebron fiainak némely javakat odományoz hűbérképen, ausztriai jog szerint. 1296. 109. III. Endre király tanusítja, hogy Miklós győri főispán Gergely esztergami kanonoknak, és György testvérének, visszaadta légyen Lugur nevű halastavukat. 1297. 110. III. Endre király Hannus kamaragrófjának egy Kassa és Gölniczbánya közt fekvő erdőt adományoz. 1297. 111. III. Endre király, Széplak helységnek Pozsony várossali egyesűlését rendeli. 1297. 112. III. Endre a fertői félvámot Soprony város falainak kiigazítására adományozza. 1297. 114. A budai káptalan bizonyságlevele, hogy Mechfrech budai polgár ujmali szőlejét Lászlónak, Tivadar győri püspök testvérének eladta. 1297. 115. Kozmas gróf halálos ágyán Horpo birtokot Péter grófnak hagyományozván, halála után neje ezt helyben hagyja. 1297. 116. A tihanyi konvent bizonyságlevele, hogy Máté, egykor V. István király aranymívese, zarberényi birtokát a veszprémi egyháznak felajánlotta. 1297. 117. Mikó Detre fia és János Byter fia némely birtoki jogaik iránt, a váczi káptalan előtt viszoncserét kötnek. 1297. 118. Mykud bán az erdélyi káptalannak megírja, hogy Jobustelke birtokát Péternek, Márknak, Istvánnak, Dávid fiának, és Sudnak Péter fiának eladta. 1297. 119. Demeter pozsonyi és zólyomi ispán a királyi sólymosok földéből elfoglalt fél ekényi földet visszaitéli. 1297. 120. István Márton fia, fegyveres erővel rohant Bither Mikó fia Zilna (Zsolna Trencsinben) birtokára, mely hatalmaskodás megbizonyítására határidő rendeltetik. 1297. körűl. 121. Emlékeztető bírói levél, melyben a perlekedőknek okleveleik és irómányaik bemutatására határidő rendeltetik. 1297. körűl. 122. III. Endre király Péter gróf kérésére, és tekintebe véve ennek hadi erényeit, átírja és megerősíti Demeter pozsonyi főispánnak Semke birtokára vonatkozó ugyan 1298-ki itéletét. 1298. 123. III. Endre király iktatási parancsa a szegszárd konventhez, hogy Baas fiai Egenzaraznak birtokába iktatassanak. 1298. 124. III. Endre király megerősíti a Nyéki család számára III. István király 1165-ki kiváltságát. 1298. 125. VIII. Bonifácz pápa a sz. Ferencz-rendűek szlavoniai tartomány-főnökének, hogy két szerzetest küldjön hitinquisitoroknak Magyarország déli tartományaiba. 1298. 126. VIII. Bonifácz pápa János jadrai, és a választott spalatoi érseknek meghagyja, hogy a sebenicoi püspöki megyét rendezzék. 1298. 127. Több érsek és püspök gyűlése Rómában a segesvári dömesek templomát terjedelmes bucsuban részesíti. 1298. 128. Az esztergami káptalan bizonyságlevele, hogy Koarszeg helységben bírói határozatnak folytán határjárás tartatott. 1298. 129. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Abel és Endre, Mihály fiai Olnyrus birtokot Jánosnak, Tamás fiának eladták. 1298. 130. A szepesi káptalan bizonyságlevele, hogy Hilbrand, a szepesi szászok grófja, Sztoyan Miklós grófnak két ekényi földet egy réttel adott el. 1298. 131. A szegszárdi konvent bizonyságot tesz arról, hogy III. Endre királynak Budán 1298. aug. 20-kán kelt parancsa értelmében János, Bolánd és Pál, Tolna vármegyei nemeseket, Baas fiait, Tolna vármegyei Egenszáraz (ma Szárazd falu) nevű királynéi puszta fö132. A jászói konvent a Lánczy nemzetség némely tagai közt Lánczon lévő birtokrész fölött történt örökegyességről bizonyítványt ád. 1298. 133. A gyula-fehérvári dömesek konventjének bizonyságlevele, hogy Anich, Kiskereki Salamon leánya, Borbárdi Bálintot meghatalmazottjának rendelte. 1298. 134. Demeter pozsonyi és zólyomi főispán Semke birtokot Péter Tholvay fiának ítéli oda nehány pozsonyi várjobbágy ellenében. 1298. 135. Humbert viennei dauphin nyugtatványa, hogy fia János mennyasszonyának, Beatrix Martell Károly czímz. magyar király leányának hozományát átvette. 1298. 136. III. Endre király a Rathold és Sarthyvanveche nemzetségek tagjai közt birtokcserét hágy helyben. 1199. 137. III. Endre király János Tolna megyei nemesntek, Baas fiának, a Henrik bán fia János mester által letartóztatott Kőszeg vára vivásakor (1291-ben), és ipának Albert ausztriai herczegnek Adolf római király ellen nyert diadalában (1298-ban) tanusított hű138. III. Endre király a katzai lakosokat felmenti azon kötelezettség alól, miszerint a királynénak évenkint bizonyos számu macskabőr adójával tartoztak. 1299. 139. III. Endre király megerősíti az erdélyi püspök és káptalan számára a Borband és Karako helységek közti határjárást. 1299. 140. VIII. Bonifácz pápa Gergelyt választott esztergami érseket, az esztergami és a székesfehérvári egyházak kormányzásában megerősíti. 1299. 141. A pécsi püspök bizonyságlevele, János Imbur fiának óvásáról Gylet, Gylet fiai ellen. 1299. 142. Az erdélyi káptalan bizonyságot tesz, hogy Mykud bán Jobastelke nevű helységet eladta. 1299. 143. Péter erdélyi püspök és Lázár kolosmonostori apát közti birtok csere. 1299. 144. László erdélyi vajda ennek folytán kiadott iktatási parancsa. 1299. 145. Az erdélyi káptalannak ennek folytán tett jelentése. 1299. 146. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy a vasvári káptalan és Herbord gróf az Osl nemzetségből Ilmeuch birtokára vonatkozó egyenetlenségöket barátságos úton kiegyenlítették. 1299. 147. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Károly gróf Sándornak fia, testvére Domonkos megöletése tárgyában Péterrel Márton fiával és Petussal Zoerard mester fiával, egyszersmind rokonaik nevében is, barátságosan egyezkedtek. 1299. 148. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Corchai István Heet helység földesurával és lakosaival bizonyos bántalmakra nézve, melyekkel ezek őt illették, barátságosan egyezkedett. 1299. 149. A Losoncz földéből különszakasztott öt birtokrész iránt perlekedők, ez örökségi jogon megitélt öt birtokrészt a váczi káptalan előtt Biter fiainak engedik és határait kijelölik. 1299. 150. Az eskütársak a különszakasztott öt birtokrész helyszinén, földet tevén szokás szerint fejökre, esküdjenek meg, hogy azon öt birtokrész örökségi jogon Biter fiait illeti. 1299. jun. 21. 151. A váczi káptalan jelenti, hogy a különszakasztott öt birtokrész iránt leteendő eskütől a perlekedő felek egyeség szerint elállottak. 1299. jul. 11. 152. A sz. Egyed somogyi konventje Pétert somogyi alispánt és négy biráit tudósítja, hogy Mihályt Devecher fiát, László, Ivánka fiának, marasztalt tolvajnak Oberth helységébe beigtatta s az illető feleket törvénybe idézte. 1299. jul. 24. 153. A sz. Egyed somogyi konventje tudósítja az illető birákat, hogy a birtokának elvesztésében marasztalt Lászlónak, Ivánka fiának, Oberth nevű birtoki jogának, mivel senki sem jelenkezett, hogy azt köz becsű szerint kiváltsa, két részét a biráknak birsá154. István alországbírónak Zurchuk és Arkybanazurchuk helységekre, vonatkozó itélete a királyné jobbágyai és a Zurchuki nemesek közt. 1299. 155. István alországbíró meghagyja a váczi káptalannak, hogy a királyi és káptalan emberek, Zellő helységet és tartozékait a föld színén becsültessék meg. 1299. novemb. 25. 156. A pozsonyi prépost saját és káptalanja nevében Nyéki Miklós, Veres Péter, Bod Miklós és Pakai Tamás ellen, kik Chukárfalvát erőhatalommal elfoglalták. 1290–1299. 157. Záz birtok az illetők közt felosztatik a pozsonyi káptalan előtt. 1290–1299. 158. III. Endre király megerősíti István alországbírónak Zurchuk és Arkybanazurchuk helységekre vonatkozó itéletét és határjárási határozatát. 1300. 159. III. Endre király Gergely, Apa fia, panaszára az iránt intézkedik, hogy erőszakosan László Luka fia által elfoglalt Dénesmonostra nevű monostora neki visszaadattassék 1300. körül. 160. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Erzsébet, Alvinczi Herbord özvegye Várongya és Damásfölde jószágait az erdélyi egyháznak ajándékozta. 1300. 161. Az erdélyi káptalan átírja 1299-ki okmányát, mely szerint a kolosmonostori apátság Bogartelek birtokába bevezettetett. 1300. 162. Sintperg jövedelme hét egyenlő részre osztatik a felek közt. 1300. 163. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele, hogy Lőrincz Lipótnak fia és Cumpurd Cumpurdnak fia Endrének Chugud fiának 20 ekényi szántóföldet érdemdíjazásképen adományoztak. 1300. 164. Mikó Detre fia egy részről, Edeuch és Berkes Dénes fiai más részről, némely birtoki jogaik iránt a váczi káptalan előtt viszoncserét kötnek. 1300. 165. A pozsegai káptalan átírja Mária királynénak azon 1248-ki privilegiumát, melylyel Werőcze város szabadságait meghatározta. 1300. 166. A nagyváradi káptalan bizonyságlevele, hogy a thasnádi főesperest Zovan helység lakosainak nevében az ottani kolostor barátai ellen óvást tett. 1300. 167. Az erdélyi püspök a máramarosi tizedek tárgyában az egri püspök ellen a római székhez felebbez. 1300. 168. Péter bonzanoi bíró Morosini Mihályt jadrai grófot Magyarország dolgairól tudosítja. 1300. 169. Ugyanennek tudósítása III. Endre magyar királyhoz. 1300. 170. Ugyanannak egy másik tudosítása. 1300. 171. Pál horvátországi bán, öcscse György és fia Mladen, Dalmatia városainak grófjai egy-, és Henrik goriczai gróf más részről, esküvel kötelezik magokat, hogy gyermekeiket összeházasítják. 1300. 172. III. Endre király a nyulszigeti apáczák népeinek vámszabadságát biztosítja. 1301. 173. III. Endre király megerősíti azon szerződést, mely által Wárdai Péter Buzd helységét Vinczi Herbordnak eladta. 1290–1300 körűl. 174. III. Endre király megerősíti Soprony város szabadságait. 1290–1301. 175. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Wárdai Tamás Buzd birtoknak felerészét Winczi Herbord grófnak eladta. 1290–1301. 176. Moha fiai és a Vigmán nemzetség emberei Tarján birtok felett az esztergami káptalan előtt egyezkednek. 1290–1301. 177. Ilona szerb királyné barátságot fogad a raguzaiaknak. 1273–1314. 178. II. Uros István szerb király megerősíti István király adományát a Meleda szigetén lévő bold. asszonyi kolostor számára. 1275–1321. 179. II. Uros István szerb király Hvostnóban alapít sz. Miklós tiszteletére kolostort. 1275–1321. 180. II. Uros István szerbiai király új adománya a chilendári kolostor számára. 1293–1302.46. III. Endre király a sopronyi polgárokat a vámfizetés alól felmenti. 1297.