Okmánytári Dokumentumok

Itt tud a kötetek tartalmára keresni. A köteteken belül az F3 vagy CTRL+F billentyűkombinációt használva lehet a szövegben keresni.

Árpád-kori új okmánytár III. kötet

001. IV. Béla király Liupoldot, Truslef testvérét, Semptey vármegye főispányának kinevezi. 1261 körül. 002. IV. Béla király elintézi a pannonhalmi apátság és a székesfehérvári káptalan közti, a káptalannak Somogy megyében fekvő jószágainak tizedére vonatkozó egyenetlenségeket. 1261 körül. 003. István ifjabb király Echy grófnak földet adományoz Sóvár környékén. 1261. 004. István ifjabb király megerősiti a deesi polgárok kiváltságait. 1261. 005. IV. Orbán pápa a pannonhalmi apátság és a chorgói jánosrendiek közt a somogymegyei tizedek tekintetében intézkedik. 1261. 006. IV. Orbán, pápa a pannonhalmi apátság s a veszprémi püspök és káptalan közti egyenetlenségek tekintetében intézkedik. 1261. 007. IV. Orbán pápa a pannonhalmi apátság és a székes-fehérvári káptalan közti egyenetlenségek tekintetében intézkedik. 1261. 008. A passaui, olmiiczi és prágai püspökök kötlevele, miszerint Otakar cseh, királyt, ha a IV. Béla magyar királylyal kötött békességet meg uem tartandaná, kiközösiteui fogják. 1261. 009. Otto passaui püspöknek ugyanerről kiadott másik kötlevele. 1261. 010. A székes-fehérári káptalan bizonyitja, hogy a Rad nemzetség néhány tagjai Tord nevű birtokukat a pannonhalmi apátságra átruházták. 1261. 011. A somogyi sz. egyedi konvent bizonyságlevele, hogy Gergely pap Tord helységben léző Buchmala vevű birtokát Favus pannonhalmi apátnak bevallotta. 1261. 012. A somogyi sz. egyedi konvent bizonyságlevele, hogy Chicholi Pál Chichol birtokának részét Favus pannonhalmi apátnak bevallotta. 1261. 013. IV. Béla király János viadornak Zagor vár földéből Batyna nevü birtokot adományozza. 1262. 014. IV. Béla király Szigligetért csere fejében a pannonhalmi apátságnak más birtokot enged által. 1262. 015. IV. Béla király helybenhagyja a győri káptalannak 1222-ki okmányát, mely a pannonhalmi apátsághoz tartozó Nyulas helység és lakosainuk jogállapotáról szól. 1262. 016. IV. Béla király megerősiti Pikud nevű asszonynak intézkedését, mely által Tamásy és Péterd nevű birtokát a pannonhalmi apátságnak hagyományozza. 1262. 017. IV. Béla király a székes-fehérvári káptalannak ugyanazon intézkedésről készült okmányát erősiti meg. 1262. 018. István ifjabb kirúly Mihály grófnak Patak várában egy toronyt adományoz 1262. 019. IV. Orbán pápa Fülöpnek zágrábi püspöknek, ki esztergami érseknek postuláltatott, megengedi, hogy az esztergami egyház kormányát ideiglenesen átvegye. 1262. 020. A székesfehérvárí káptalan bizonyságlevele, hogy Pykud, Cozmach özvegye, Tamási és Peturd nevü jószágait a pannonhalmi apátságnak hagyományozza. 1262. 021. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy Széplak helységnek része, melyet János, Belid, fia, Herbord grófnak,Osl fiának, elzálogosított, kellő időben ki nem váltatván, az utóbbinak tulajdonává vált. 1262. 022. Több mosonyi várjobbágyok Staraduna nevü szigetöket a győri káptalan előtt a pannonhalmi apátnak vallják be. 1262. 023. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy Dénes, baráthi lakos, Barát-Sukuróban fekvő szőlejét a pannonhalmi apátságnak oda ajándékozta. 1262. 024. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, a pannonhalmi apátság, s Pongrácz és fiai közti jószágcseréről. 1262. 025. Lőrincz országbirónak, a pannonhalmi apátság, s Pál és László mosonyi várjobbágyok közti, dorogi peres kirtokra vonatkozó itélete. 1262. 026. Miklós nógrádi esperestnek, egyházi birtokra vonatkosó itélete. 1262. 027. IV. Béla a pápát értesiti, hogy közte és fia István közt a béke és egyetértés helyreállt. 1263. 028. IV. Béla király megerősíti a pannonhalmi apátság számára Scynes nőnek II. Gejza király helybenhagyásával 1146. tett adományát. 1263. 029. IV. Béla király meghatározza a füzedtői vendégek jogait és szabadságait. 1263. 030. IV. Béla kiráry Geubulint, Lónard fiát, Nádas nevü birtokkal adományozza meg. 1263. 031. IV. Béla király Endrét, beszterczebányai birót, ezen város szomszédságában lévő erdővel adományozza meg. 1263. 032. Mária királyné adománya a pannonhalmi apátság számára. 1263. 033. István ifjabb király, erdélyi vezér és a kunok ura, Inárcsi Tamást, Pált, Fenét és Ombot, kik a várjobbágyok azon osztályából eredtek, mely a főispánnak szállásadással tartozott, azon tekintetből, hogy a tatárok által földult földükön éhségre jutva k034. IV. Orbán pápa Timotheust zágrábi püspöknek határozza. 1263. 035. IV. Orbán pápa rendelete, hogy az esztergami érseknek mindenki a szükséges utazási segítséget nyujtsa. 1263. 036. IV. Orbán Pába az esztergami érseknek meghagyja, hogy a szent föld segitségére működjék. 1263. 037. IV. Orbán pápa más határozata ugyanazon ügyben. 1263. 038. IV. Orbán pápa a keresztes hadra menőket apostoli székének pártfogása alá veszi. 1263. 039. IV. Orbán pápa Magyarország főpapjait felszólitja, hogy a keresztes hadjárat előkészitésében az esztergami érseket segitsék. 1263. 040. IV. Orbán pápa az esztergami érseknek meghagyja, hogy Bessenyő (Bissenus) Mátyás mestert, veszprém megyebéli papot, egyházi javadalom elnyerésében, segitse. 1263. 041. IV. Orbán pápa az esztergami érseket felszólitja, hogy gondoskodjék, mikép az aquinoi püspöknek a neki Magyarországban oda rendelt jövedelem kifizettessék. 1263. 042. IV. Orbán pápa Mária magyar királyné számára megerősiti Posega várnak IV. Béla király általi adományát. 1263. 043. IV. Orbán megerősíti Béla szlavoniai herczeg számára IV. Béla királynak az ország több határvárát tárgyarzó adományát. 1263. 044. IV. Orbán pápa Béla szlavoniai herczeget birtokával együtt az apostoli szék pártfogása alá veszi. 1263. 045. István prenestei bibornokpüspök mint választott birónak a soproni esperestségre vonatkozó itélete. 1263. 046. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy több birtokosok földeiket a pannonhalmi apátságnak eladták. 1263. 047. A nyitrai káptalan bizonyságlevele, hogy Endere gróf és testvérei Proryuchi birtokukat Rennaldnak elzálogositották. 1263. 048. Leustách özvegye a sághi konvent előtt bevallja azon Usud részbirtokot; mely iránt már férje Istvánnal és Victorral lépett egyességre. 1263. 049. IV. Béla király Ujhelyben és Potworchban fekvő földeket Favus pannonhalmi apátnak ítéli oda. 1264. 050. IV. Orbán pápa Istvá prenestei bibornok-püspöknek a soproni esperestség ügyében hozott itéletét erősiti meg. 1264. 051. IV. Orbán pápa a pannonhalmi apátnak meghagyja, hogy az a soproni esperestség ügyében hozott itéletet végrehajtsa. 1264. 052. IV. Orbán pápa János győri esperestnek megengedi, hogy esperestségén kivül más egyházi javadalmat birhasson még. 1264. 053. IV. Orbán pápa a veszprémi püspöknek meghagyja, hogy Róbertet, kinevezett valkói esperestet, esperestségébe igtassa. 1264. 054. IV. Orbán pápa Eventius zágrábi kanonokot egyházi javadalmában megerősíti. 1264. 055. IV. Orbán pápa ugyanazon ügyben intézkedik. 1264. 056. IV. Orbán pápa István prenesztei bibornokpüspök határozatát, mely által János győri esperestnek a zalai esperestséget oda rendelte, megerősiti. 1264. 057. IV. Orbán pápa Magyarország főpapjainak meghagyja, hogy a magyar királyi családnak a tatárokkali összeházasodását akadályoztassák. 1264. 058. IV. Orbán pápa Farkas mesternek, választott székesfehérvári prépostnak meghagyja, hogy négy holnap alatt Romában jelenjen meg. 1264. 059. IV. Orbán pápa az erdélyi püspöknek meghagyja, hogy István papot, ki magát védelmezvén, emberölést elkövetett, az egyházi bűntetés alól felmentse. 1264. 060. IV. Orbán pápa intézkedése, hogy Endre papnak a székesfehérvári káptalanban kanonokság adattassék. 1264. 061. IV. Orbán pápa Girold owadi (óvári) pap számára néhány kápolnának birtokát erősíti meg. 1264. 062. IV. Orbán pápa az esztergami érsekhez ugyanazon ügyben. 1264. 063. IV. Orbán pápának intézkedései a pogány kunok ellen. 1264. 064. IV. Ordán pápa megerősiti IV. Béla királynak Vissegrád várát és Pilis megyét tárgyazó, Mária királyné számára tett adományát. 1264. 065. IV. Orbán pápa Béla szlavoniai herezeg számára megerősiti IV. Béla királynak az ország több végváraira vonatkozó adományát. 1264. 066. IV. Orbán pápa ugyanazon ügyben az esztergumi érsekhez. 1264. 067. IV. Orbán pápa Béla szlavoniai herczeg számára megerősiti IV. Béla királynak egy másik adományát. 1264. 068. IV. Orbán pápa IV. Béla királynak Belin és Sz.-Demerre vonatkozó adományát leánya Anna, Radoszlaw galicziai herczeg özvegye, és fiai számára megerősiti. 1264. 069. IV. Orbán pápa a nyitrai püspöknek meghagyja, hogy káplánja Sixtus számára egyházi javadalomról gondoskodjék. 1264. 070. IV. Orbán pápa Istvánt ifjabb magyar királyt inti, hogy nővérét Annát, galicziai özvegyherczegnét, birtokában ne háborgassa. 1264. 071. IV. Orbán pára Egyed győrmegyei pap számára egy ó-budai kanonokságról intézkedik. 1264. 072. IV. Orbán pápa Bálint mestert esztergammegyei diakont születése törvenytelensége alól felmenti. 1264. 073. IV. Orbán pápa a bizoni püspök érdekében tett intézkedéseit módosítja. 1264. 074. A IV. Béla és fia István király által választott birák a budai káptalannak a cseh-tói halászó-helyet, mely a zintai révnél fekszik, vissza adatni rendelik. 1264. 075. Fülöp esztergami érsek engedménye, hogy az erdélyi szebeni lelkészek számára az ottani esperestség legyen első folyamodáson egyházi hatósági. 1264. 076. István prenestei bibornok püspök a pápa engedelméből Eventiusnak zágrábi kanonokságot adományoz. 1264. 077. István prenesztei bibornokpüspök a pápa engedelméből saját unokaöccsének, János győri esperestnek a zalai esperestséget adományozza. 1264. 078. István prenesztei bibornokpüspök a pápa engedelméből Girold óvári papnak nehány kápolnát adományoz. 1264. 079. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy Osl nemzetségü János a nejének Biburnak járó hitbér fejében Zupur nevű földet átengedte. 1264. 080. A hanti káptalannak varsányi föld osztályozásáról szóló bizonyságlevele. 1264. 081. IV. Béla király Hricsó várát Miklósnak, a Beych nemzetség ivadékának, adományozza. 1265. 082. IV Béla király a győri püspöknek megparancsolja, hogy a bakonybéli apátságot tizedjogában ne háborgassa. 1265. körül. 083. István ifjabb király megerősíti Lőrincz erdélyi vajdának 1248. Alvincz számára kiadott szabadságlevelét. 1265. 084. István ifjabb király Gragyssa nevü birtokra vonatkozó adománya. 1265 körül. 085. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy Kolochi Péter Koloch birtokát Herbort grófnak eladta. 1265. 086. A vasvári káptalannak Hobay nevü föld határjárására vonatkozó bizonyságlevele. 1265. 087. A veszprémi káptalan az Ilia nemzetség tagjai közt történt osztályról tesz bizonyságot. 1265. 088. IV. Béla király István ifj. királylyal kibékül. 1266. 089. IV. Béla király megerősíti a pannonhalmi apátság számára a Runkára és Urukangra vonatkozó okmányokat. 1266. 090. IV. Béla király Monthus nevűnek Nógrádban Olwár földének felét a már megvolt határlevél szerint adományozza úgy, hogy azt el ne idegeníthesse. 1266. 091. IV. Béla király Baas mesternek Arlouch nevü földet adományozza. 1266. 092. István ifjabb király békességet köt IV. Béla királylyal. 1266. 093. IV. Kelemen pápa a tihanyi apátságot az apostoli szék pártfogása alá veszi, egyszersmind annak jogait megerösítvén. 1266. 094. IV. Kelemen pápa megerősíti a IV. Béla magyar király és fia, István ifjabb király közt újonan kötött békességet. 1266. 095. IV. Kelemen pápa rendelete, hogy Farkas mester, királyi alkanczellár, székes-fehérvári prépostnak; választatván, a pápa nevében megerőtsítessék. 1266. 096. IV. Kelemen pápa Demeter mestert, az esztergami egyház főesperestjét, pápai káplánnak netvezi ki. 1266. 097. IV. Kelemen pápa Istvánt, ujonan választott kalocsai és báczi érseket megerősíti 1266. 098. IV. Kelemen ugyanazon érdemben 1266. 099. Jegyzői bizonyítvány haszonbérlésről, Spalatoban. 1226. 100. IV. Béla megerősíti a pannonhalmi apátság népeinek törvénykezési szabadságát. 1267. 101. IV. Béla király megerősíti a Zazty-i kotostor biriokát. 1267. 102. IV. Béla király és törvényszékének ítéletlevele, melyben Teplicza, Várna és Zsolna trencsini földek a perbe idézett Péter honti főispánnak, testvéreinek és Detre ispán fiainak itéltetnek meg. 1267. 103. IV. Béla király Sebestyént, szolgagyőri várjobbágyot megnemesíti. 1267. 104. IV. Béla király Gekmin és Tywan, liptói nemeseknek, a Liptó megyei Vidafeldét adományozta. 1267. 105 Szent Kinga vagyis Kunegunda, IV. Béla király leánya és Boleszló krakói herczeg neje, unokahugát Kunegundát, II. Otakar cseh király nejét kéri, hogy férjét arra bírja, mikéy IV. Béla királynak fia István ellen segítségére legyen. 1267. 106. Kunegunda cseh királyné és IV. Béla király unokája, nagyatyjának családi ügyekben válaszol. 1267. körül. 107. Kunegunda cseh királyné nagyatyját IV. Bélát családi jóllétéről értesíti. 1267. körül. 108. Kunegunda cseh királyné anyját Annát, Rusztiszlaw galicziai király nejét kéri, hogy anyai szeretetét tőle meg ne vonja. 1267. körül. 109. Kunegunda cseh királyné anyjának, Anna galicziai királynénak, egy, mint látszik Galicziában, kirabolt troppaui kereskedő ügyét ajánlja. 1267. körül. 110. Kunegunda cseh királyné nagynényét Ilonát, Boleszló kalisi herczeg nejét kéri, hogy kieszközelje, mikép huga Grifina őtet meglátógathassa. 1267. körül. 111. Domonkos gróf a Csák, és Lampert a Loya nemzetségből, peres ügyöket a budai káptalan előtt barátságosan egyenlítik ki. 1267. 112. Domonkos gróf a Csák, és Lampert a Loya nemzetségből azon barátságos egyességet, mellyet a budai káptalan előtt kötöttek a székes-fehérvári káptalan előtt véglegesen érvenyesítik. 1267. 113. A hantai káptalan bizonyságlevele, hogy Korrard gróf a pannonhalmi apátságnak adományozta gugi birtokát. 1267. 114. A pécsváradi konvent bizonyságot tesz arról, hogy a szekszárdi apát Pétörd nevezetű puszta földjét Baranya vármegyében, mely szemmérték szerint, 20 ekényi lehetett, Bodor grófnak, Lőrincz nádor albirájának, 60 giráért örökre eladta, s egyszersmind ez115. Spalato város községe sz. Lőrincz templomára vonatkozó egyházi védjogát az ottani káptalamra ruházza által. 1267. 116. IV. Béla megengedi, hogy Pamlen és Péter csallóközti nemesek Patonyban levő részjoszágukat 18 girán eladhassák Jurk királyi tárnoknak és testvéreinek. 1268. 117. IV. Béla öt Ethei helységről szóló adományozását, melyet e helység udvarnokjainak tett, az istenitéleten győztes Udvarnok helységbeliek ellenében, ez utóbbiak javára megsemmiti. 1268. 118. IV. Béla király adománya a dunaszigeti Boldog Asszony kolostora számára. 1268. 119. Kunegunde cseh királyné nagyatyjának IV. Béla királynak köszönetet mond azon ajándékért, melyet ez férjének küldött. 120. IV. Kelemen pápa rendelete, hogy a Jádra mellett fekvő sz. Kozma és Damian czimű benczekolostor a topliczai apátságnak alá rendeltessék. 1268. 121. Lőrincz nádor és somogyi főispán bírótársaival a királyné szabadosai által elfoglalt Szent-György nevü földet Sándor és Pál nemeseknek, kikhez örökségi jogon tartozott, visszaadja. 1268. 122. Lőrincz nádor és somogyi főispán bírótársaival, a királyné szabadosai által elfoglalt Lapa nevű földet, Grab nemesnek, kihez örökségi jogon tartozott, visszaadja. 1268. 123. Lőrincz nádor és somogyi főispán, bírótársaival, a királyné szabadosai által elfoglalt Leta nevű földet Barlabas és Kilián nemeseknek, kikhez örökségi jogon tartozott, visszaadja. 1268. 124. Lőrincz nádor és somogyi főispán bírótársaival a királyné szabadosai által elfoglalt Bard nevű földet előbbi birtokosainak visszaadja. 1268. 125. Ugrin szőrényi bán Dénest, Sadan nemzetségől, érdemei tekinteteből Peggen nevü birtokkal adományozza. 1268. 126. Az erdélyi káptalan bizonyítja, hogy Luka, rokonai belegyezésével, vejének Endrenek Chungna nevü földe negyedrészét átengedte. 1268. 127. Endre hosszas perlekelés után Mikó és Detre fiaival a váczi káptalan előtt egyességre lép, ezeknek engedvén át Ludány részét, melly Endrére és nővérének gyermekeire leány-negyedjogul szállott. 1268. 128. IV. Béla király a pannonhalmi apátságnak Dénesben lakó alattvalóit egyedül az apátság törvényhatosága alá helyezetteknek nyilatkoztatja. 1269. 129. IV Béla király a pannonhalmi apátság alattvalóit adószabadságukban védi. 1269. 130. IV. Béla király Tamás mestert Puk nemzetségből Tét nevü földdel adományozza meg. 1269. 131. IV. Béla király Fülöp esztergami érseket Kér nevű földdel, mely a nyitrai várhoz tartozott, adományozza meg. 1269. 132. István ifjabb király az erdélyi káptalannak ujonan adományozza oda szabad birtokul a tordai sóaknákat. 1269. 133. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy gróf Erney és gróf Syke, Opur nemzetségből, több jobbágyaikat szabadokká bocsátották. 1269. 134. IV. Béla király, halála előtt, családját és híveit II. Otakar cseh királynak ajánlja. 1270. 135. Erzsébet bajor herczegné, IV. Béla király leánya, Kunegunda cseh királynéhoz atyjának haláláról. 1270. 136. Selmecz városnak IV. Béla király korában szerkeztett városi és bánya-jogkönyve. Év nélkül. 137. V. István király megerősíti pannonhalmi apátság alattvalóit a sz. István királytól nyert adószabadságukban. 1270. 138. V. István király megerősíti a pannonhalmi apátság alattvalói számára a sz. Istvántól nyert törvénykezési szabadságot. 1270. 139. V. István király megerősíti IV. Bélának 1269-ki, a pannonhalmi apátság adószabadságáról szóló okmányát. 1270. 140. IV. István király a borsmonostori apátságnak adományozza a sopronmegyei tizedek huszadrészét. 1270. 141. V. István király megerősíti Fiilöp mester fiai számára IV. Bélának Harka nevű földre vonatkozó 1257-ki adómányát. 1270. 142. V. István király megerősíti Tamás hantai prépost számára IV. Bélának Nyulas nevű földre vonatkozó adományozását. 1270. 143. V. István király Máté aranyművesnek Zárberényben (a mai Vörösberényben) hatvan holdnyni földet adományoz. 1270. 144. Kunegunda cseh királyné nagyanyját Máriát, IV. Béla özvegyét családi ügyei tekintetében biztatja. 1270. 145. Ugyanaz ugyanahoz hasonló tárgyban. 1270. 146. Ugyanaz ugyanahoz hasonló tárgyban. 1270. 147. II. Otakar cseh király V. István magyar királylyal békességre lépni késznek nyilatkozik. 1270. Octoberben. 148. II. Otakárnak a kötött békességről kiadott okmánya. 1270. Octoberben. 149. Anna, Ratiszlaw galicziai király neje, vejét II. Otakar cseh királyt családi űgyeiről értesíti. 1270. 150. Máté erdélyi vajda Inuktelke nevű földet az egresi apátnak itéli oda. 1270. 151. Nána mester özvegye a margitszigeti apáczáknak hagyományozza Sóskut nevű földét, mely felett most Döme, Bezter fia egyezkedik ez apáczák ügyvivőjével Miklóssal a Budai káptalan előtt. 1270. 152. V. István magyar király II. Otakar cseh királylyal békességet kötvén, erről ünnepélyes okmányt ád ki. 1271. 153. V. István király a cseh háboruban elesett Pouka nevű hívének családját, Trencsin megyei birtokával együtt nemesíti. 1271. 154. V. István király Inárcsi Tamást, Pált, Fenét és Ombot, Jakab a székes-fehérvári vár emberének fiait, kiket azon szolgálataikért, melyeket neki mint erdélyi vezérnek még atyja Béla király életében tettek, Ináocson lévő részbirtokukkal ugyancsak a fehé155. II Otakar cseh király panaszlevele V. István magyar király ellen, hogy az 1270-ki békességet nem tartotta. 1271. 156. Kunegunda cseh királyné nagybátyjához, V. István magyar királyhoz, a királyok közt tervezett találkozás tárgyában. 1271. 157. Kunegunda cseh királyné ugyanennek ájánlja testvérét, anyját és rokonait. 1271. 158. Kunegunda cseh királyné Erszébet magyar királynéhoz ugyan azon tárgyban. 1271. 159. Kunegunda cseh királyné Farkas magyar barátot valamely római főpapnak ajánlja. 1271. 160. Magyarország főurai II. Otakar cseh hirályhoz a békekötés tárgyában. 1271. juniusban. 161. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy a puki monostor Gyarmat nevű birtokát Sándor mesternek eladta. 1271. 162. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy Tamás hantai prépost ulas nevü földét a pannonhalmi apátságnak eladta. 1271. 163. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, hogy Favus prépost veszprémi birtokát Illésre, Pál fiára, Ajka nemzetségből, átruházta 1271. 164. A veszprémi káptalan bizonyságot tesz arról, hogy Farkas, Deszmics fia, örök birtokából két ekényi földet a Rinya vize mellett (Somogy megyében) Rinyamelléki Györgynek és testvéreinek nyolcz márkáért örökre eladott. Kelt 1271-ben. 165. V. István király megerősíti Endre beszterezebányai biró számára IV. Bélának 1263-ki erdőadományozását. 1272. 166. V. István király Peerchen lévő birtokot magszakadás alapján adományoz Chepánnak, Szemere fiának. 1270–1272. 167. Erzsébet, királyné Guna nevü szakácsát és testvéreit nemességre emeli. 1272. 168. X. Gergely pápa megerősíti V. István magyar király számára az 1271-ki magyar-cseh békekötést 1272. 169. X. Gergely pápa megerősíti II. Otakar cseh király számára ugyanazon békekötést. 1272. 170. X. Gergely pápa az esztergami érsekhez és a váczi püspökhez ugyanazon 1271-ki magyar-cseh békeköztés ügyében. 1272. 171. Miklós és Adorján, Lukács leányainak férjei azon földet, melyet feleségeik után leánynegyed, hitbér és jegyajándok fejében nyertek, bevallják a sághi konvent előtt Péter ispánnak, Mikó fiának. 1272. 172. A sági konventnek magánharcznak elintézéséről szóló bizonyságlevele. Év nélkül, hihetőleg 1242–1272. 173. (87. b. ) Uros István szerb király bizonyos követelés ügyében Raguza várost szólítja fel. 1265. 174. (172. b.) Uros István szerb király megerősíti a raguzaiak szabadalmait. 1240–1272. 175. (172. c.) Uros István szerb király megerősíti a raguzaiak törvénykezési szabadságait Szerbiában. 1240–1272. 176. (172. d.) Uros István szerb király megerősíti a raguzaiak kereskedők előbbi. privilgiumat. 1240–1272. 177. (172. e.) Uros István szerb király a raguzaikra vonatkozó utasitása Tvartko zsupánhoz. 1240–1272. 178. (172. f.) György kenéznek, Ulászló király vejének, izenete a raguzaiakhoz a békesség megtartása ügyében. 1240–1272. 179. (172. g.) Uros István szerb királynak védlevele a raguzai kereskedők számára. 1240–1272.